Sepedi 2000 (NSO00)
25

Lehu la Samuele

251Samuele o ile a hwa, gomme Baisraele ka moka ba kgobokana ba mo llela. Ka morago ba mmoloka ga gabo kua Rama.

Dafida le Abigaile

Ka morago ga fao Dafida a ya lešokeng la Parane. 2-3Go be go na le monna yo mongwe wa kgorwana ya Kalebe yo a bego a bitšwa Nabale. Yena o be a etšwa motseng wa Maone, mme a na le naga kgauswi le motse wa Karmele. E be e le monna wa mohumi kudu, a na le dinku tše dikete tše tharo le dipudi tše sekete. Abigaile, mosadi wa gagwe, e be e le yo mobotse a hlalefile, mola Nabale yena e le monna yo sehlogo le wa mekgwa ye mebe.

E rile ge Nabale a kota dinku tša gagwe kua Karmele, 4Dafida a kwa taba yeo a le kua lešokeng. 5Ka gona a roma masogana a lesome a ba laela gore ba ye Karmele, gomme ge ba fihla go Nabale ba fihliše madume a gagwe go yena. 6A ba laela gore ba re go yena: “Nke o ka fela o atlega! Wena gotee le ba lapa la gago le iketle, le tšohle tše e lego tša gago di šegofatšwe. 7Ke kwele gore o kota dinku tša gago, gomme ke nyaka gore o tsebe gore badiši ba gago ba bile le rena mme ga se ra ka ra ba tshwenya. Banna ba ka ga se ba ka ba ba utswetša selo nakong ka moka ya ge ba le Karmele. 8Ba botšiše, gomme ba tla go botša. Masogana a ka a tlile ka letšatši la monyanya, gomme ke go kgopela gore o ba amogele gabotse. Hle, faa bahlanka ba gago le nna, Dafida, morwago, se o ka re fago sona.”

9Banna ba Dafida ba fihliša molaetša woo go Nabale ka leina la Dafida. Ke moka ba leta, 10gomme Nabale mafelelong a ba araba a re: “Dafida ke selo mang? Ke mang yena yoo morwa wa Isai? Mehleng yeno naga ye e tletše makgoba a a tšhabago! 11Nka se tšee dinkgwa tša ka le meetse le diruiwa tše ke di hlabetšego bakoti ba dinku tša ka, ka di fa banna ba ba tšwago mo ke sa go tsebego!”

12Banna ba Dafida ba boela go yena mme ba mmotša se Nabale a se boletšego. 13Dafida a re go bona: “Tlemelelang ditšhoša tša lena!” Gomme ka moka ba di tlemelela. Dafida le yena a tlemelela ya gagwe tšhoša, mme a tloga le ba e ka bago ba makgolo a mane, a tlogela ba makgolo a mabedi gore ba šale le dithoto.

14Yo mongwe wa bahlanka ba Nabale a re go Abigaile, mosadi wa Nabale: “A o kwele? Dafida o romile batseta a le lešokeng gore ba tle ba dumediše mong wa rena, eupša yena a ba fotlela, 15le ge ba be ba re swere gabotse ruri; ga se ba ka ba re tshwenya, gomme nako ka moka ge re be re šika le bona kua nageng re fudiša dihuswane, ga se ra ka ra lahlegelwa ke selo. 16Ba be ba re šireletša bošego le mosegare nako yeo ka moka ya ge re be re na le bona re dišitše mehlape ya rena. 17Hle, gopodišiša taba ye mme o bone se o kago se dira. Taba ye e ka wetša mong wa rena le lapa la gagwe ka moka kotsing ye kgolo. O na le hlogo ye thata mo e lego gore ga a nyake go theetša motho!”

18Abigaile a itlhaganela a tšea dinkgwa tše makgolo a mabedi, makuka a mabedi a beine, nama ya nku tše tlhano ye e budulego, dithuthupe tša dikilokramo tše lesome le tše di šupago, diphaphathi tše lekgolo tša makwapi a diterebe le diphaphathi tše makgolo a mabedi tša makwapi a mago, gomme a di nametša dipokolo. 19A re go bahlanka: “Etang pele gomme nna ke tla le latela.” Eupša a se ke a botša monna wa gagwe selo.

20Abigaile o be a nametše pokolo ya gagwe mo tsela e potologago thabana, ge ka bjako a gahlana le Dafida le banna ba gagwe ba etla go yena. 21Dafida o be a eleletša a re: “Ke ka lefela ge ke be ke šireletša thoto ya monna yola mo lešokeng! Ga go selo sa gagwe se se ilego sa utswiwa, gomme bjale o nteboga ka mokgwa wo! 22A Modimo a mpolaye thoo25:22 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a mpolaye thoo” Seheberu se re “a bolaye manaba a ka”. ge nka se bolaye banna bao ka moka pele ga ge letšatši le hlaba!”

23Ge Abigaile a bona Dafida, o ile a fologa ka bjako mme a obama, a itahlela fase ka sefahlego pele ga gagwe, 24a re go yena: “Hle, theetša se nna, mohlanka wa gago, ke se bolelago! A molato wo o rwalwe ke nna, mong wa ka. 25Nke o hlokomologe Nabale, ke selo fela! E no ba seo leina la gagwe le se rago – setlatla!25:25 “setlatla” Se ke se leina la Seheberu la Nabale le se rago. Ke be ke se gona ge bahlanka ba gago ba goroga, mong wa ka. 26Gomme bjale ke ena ka Morena yo a phelago le ka wena gore ke Morena yo a go thibetšego go itefeletša wa bolaya manaba a gago. Nke manaba a gago le bohle ba ba nyakago go go kweša bohloko ba otlwe bjalo ka Nabale. 27Hle, mong wa ka, amogela seloba se ke go tlišeditšego sona, mme o se fe banna ba gago. 28Hle, ntebalele ge eba ke dirile phošo, nna, mohlanka wa gago. Morena o tla go dira kgoši, le tšona ditlogolo tša gago, ka gobane o lwa dintwa tša gagwe, gomme o ka se dire selo se sebe25:28 “o ka se dire selo se sebe” goba “ga go bobe bjo bo tlago go hlagela” ge o sa phela. 29Ge motho a ka go hlomara a nyaka go go bolaya, Morena Modimo wa gago o tla go boloka, wena, mong wa ka, bjalo ka ge motho a boloka selo se bohlokwa. Ge e le manaba a gago ona, o tla a lahlela kgole, bjalo ka motho ge a foša letlapa ka seragamabje. 30Gomme mohla Morena a go direla tše botse ka moka tše a go holofeditšego tšona mme a go dira kgoši ya Israele, 31gona, mong wa ka, o ka se hlwe o itshola goba o ipona molato, mong wa ka, ge o bolaetše batho lefeela goba ge o itefeleditše. Gomme ge Morena a go šegofatša, mong wa ka, hle, o se ke wa ntebala, nna, mohlanka wa gago.”

32Dafida a re go yena: “A go retwe Morena Modimo wa Israele, yo lehono a go rometšego go tlo nkgahlanetša! 33A Modimo a go šegofatše ka lebaka la ge o gopotše gabotse, le ka lebaka la seo o se dirilego lehono ka go nthibela go oba molato wa go tšholla madi, le ka go nthibela go itefeletša ka bonna. 34Morena o nthibetše go go kweša bohloko. Eupša ke ena ka Modimo yo a phelago wa Israele gore mola o se ke wa itlhaganela go tla go nkgahlanetša, banna ba Nabale ka moka ba be ba tla be ba hwile mosong wa bosasa!” 35Ke moo Dafida a amogetšego tše Abigaile a bego a mo tlišeditše tšona, gomme a re go yena: “Boela gae mme o se ke wa tshwenyega. Ke kwele se o se bolelago mme ke tla dira se o se kgopelago.”

36Abigaile a boela go Nabale, yo a bego a le gae a dirile monyanya wo o swanelago kgoši. O be a tagilwe kudu mme a thabile, ka gona Abigaile a se ke a mmotša selo go fihlela mosong wa letšatši le le latelago. 37Ya re ge a tšwilwe ke bjala, Abigaile a mmotša tšohle. Pelo ya gagwe ya ema mme a repha ditho ka moka. 38Ka morago ga matšatši a e ka bago a lesome Morena a otla Nabale gomme a hwa.

39Ge Dafida a ekwa gore Nabale o hwile a re: “A go retwe Morena! O ntefeleditše go Nabale ka ge a nthogile, mme o thibetše nna, mohlanka wa gagwe, go dira phošo. Morena o otlile Nabale ka lebaka la bobe bja gagwe.”

Ke moo Dafida a romilego bahlanka ba gagwe go Abigaile ka ditaba tša lenyalo. 40Bahlanka bao ba ya go Abigaile kua Karmele mme ba re go yena: “Dafida o re romile gore re tle re go tšee o yo ba mosadi wa gagwe.”

41Abigaile a obama, mme a re: “Ke nna mohlanka wa gagwe wa go hlapiša bahlanka ba gagwe maoto.” 42A itokiša ka pela mme a namela pokolo ya gagwe. A felegetšwa ke bahlanka ba gagwe ba basadi ba bahlano gomme a sepela le bahlanka ba Dafida, mme ya ba mosadi wa gagwe.

43Dafida o be a nyetše Ahinoamo wa Jesriele, gomme bjale Abigaile le yena ya ba mosadi wa gagwe. 44

25:44
2 Sam. 3:14-16
Ge e le Migale, morwedi yola wa Saulo yo e bego e le mosadi wa Dafida, Saulo o be a šetše a mo neetše Palti, morwa wa Laishe, yo e bego e le wa motse wa Galime.

26

Dafida o šokela Saulo gape

261

26:1
Pes. 54
Banna ba bangwe ba Sife ba tla go Saulo kua Gibea gomme ba mmotša gore Dafida o utamile mmotong wa Hakila ka lešing la lešoka la Juda. 2Saulo a napa a ya lešokeng la Sife le bahlabani ba dikete tše tharo ba ba kgethilwego go yo nyaka Dafida, 3gomme a hloma mešaša ka thokong ga tsela mmotong wa Hakila. Dafida o be a sa le lešokeng, gomme ge a ekwa gore Saulo o tlile go mo nyaka, 4a roma dihlodi mme a kwa gore Saulo o tloga a le fao. 5Ka ntle le go senya sebaka a yo bontšhiša felo fao Saulo le Abnere, morwa wa Nere, molaodi wa madira a Saulo, ba bego ba robetše gona. Saulo o be a robetše gare ga mešaša, gomme banna ba gagwe ba hlomile ya bona mešaša go mo dikologa.

6Dafida a botšiša Ahimeleke, Mohete, le Abishai, morwarragoJoaba, mmagobona e be e le Tseruya, a re: “Ke mang mo go lena ba babedi a tlago ya le nna go Saulo kua mešašeng?”

Abishai a mo fetola a re: “Ke tla ya nago.”

7Ka gona bošego bjoo Dafida le Abishai ba tsena mešašeng ya Saulo mme ba hwetša Saulo a robetše gare ga mešaša, lerumo la gagwe le tsemilwe fase kgauswi le hlogo ya gagwe. Abnere le madira ba be ba robetše ba mo dikologile. 8Abishai a re go Dafida: “Lehono Modimo o gafetše lenaba la gago diatleng tša gago. Bjale a ke mo thothobetše gatee fela ntle le go boeletša ka lerumo le phuleletše fase.”

9Eupša Dafida a re: “O se ke wa mmolaya! Ke mang yo a ka kwešago motlotšwa wa Morena bohloko mme a se ke a otlwa?” 10A ba a re: “Ka Morena yo a phelago ke a tseba gore yena Morena o tla bolaya Saulo ge nako ya gagwe ya gore a ikhwele ka boyena e fihla, goba ge a ehwa ntweng. 11

26:11
1 Sam. 24:6
Morena a nthibele go kweša motlotšwa wa gagwe bohloko! Tšea lerumo leo la gagwe le legapa la gagwe la meetse, re sepele.” 12Ka gona Dafida a tšea lerumo le legapa mola kgauswi le hlogo ya Saulo, gomme yena le Abishai ba tloga. Ga go yo a ilego a bona goba a tseba se se diregilego, goba a phafoga – ka moka ba be ba swerwe ke boroko, ka gobane Morena o be a ba swarišitše boroko bjo bogolo.

13Ke moo Dafida a tsheletšego ka mošola wa moedi, a ema godimo ga thaba a le kgolekgole le bona, 14gomme a goeletša bahlabani ba Saulo le Abnere a re: “Abnere! O a nkwa na?”

Abnere a mmotšiša a re: “Ke wena mang o goeletšago mme o hlodiago kgoši?”

15Dafida a mo fetola a re: “Abnere, a ga se wena motho yo mogologolo mo Israele? Bjale ke ka lebaka lang o sa šireletše kgoši, mong wa gago? Gonabjale yo mongwe o be a tsene moo mešašeng go tlo bolaya yoo mong wa gago. 16Ga se wa dira mošomo wa gago, Abnere! Ke ena ka Morena yo a phelago gore ka moka ga lena le swanetše go bolawa, ka gobane ga se la šireletša mong wa lena, motlotšwa wa Morena. Bonang! Lerumo la kgoši le kae? A legapa lela la meetse le bego le le theng ga hlogo ya gagwe lona le kae?”

17Saulo a tseba lentšu la Dafida gomme a mmotšiša a re: “Dafida, a ke wena, ngwanaka?”

Dafida a mo fetola a re: “Ee, kgoši.” 18A iša pele a re: “Ke ka lebaka lang, mong wa ka, o sa ntlhomere, nna, mohlanka wa gago? Ke dirile eng? Ke molato ofe wo ke o obilego? 19Kgoši, theetša se ke tlago se bolela. Ge eba ke Morena yo a go hlohleletšago gore o ntlhomare, gona mo neele sebego; eupša ge eba ke batho ba ba dirago seo, a Morena a ba rogake, ka gobane ba nthaka nageng ya Morena gore ke ye nageng ye go yona nka khunamelago fela medimo e šele. 20O se ke wa dira gore ke bolawe nageng e šele, kgole le Morena. Ke ka lebaka lang kgoši ya Israele a tlile go bolaya letsetsenyana le tee? Ke ka lebaka lang a ntsoma bjalo ka kgwale dithabeng?”

21Saulo a mo fetola a re: “Ke dirile phošo. Boa, Dafida, ngwanaka! Nka se tsoge ke go kwešitše bohloko gape, ka gobane o ntšhoketše bošegong bjo. Ke dirile tša botlaela, ka phoša kudu ke sa lemoge!”

22Dafida a mo fetola a re: “Lerumo la gago šele, kgoši. A yo mongwe wa banna ba gago a tle ka mošono a le tšee. 23Morena o putsa ba ba botegago gape ba lokilego. Lehono o ile a go gafela diatleng tša ka, fela ka se rate go go kweša bohloko, wena kgoši, motlotšwa wa Morena. 24Bjalo ka ge ke go šoketše lehono, a le nna Morena a ntšhokele gomme a ntokolle mathateng ka moka!”

25Saulo a re go Dafida: “Modimo a go šegofatše, ngwanaka! O tla atlega go tšohle tše o di dirago!”

Ka gona Dafida a swara tsela ya gagwe, gomme Saulo le yena a boela gae.

27

Dafida o dula gare ga Bafilista

271Dafida o ile a eleletša a re: “Ka letšatši le lengwe Saulo o tla mpolaya. Ga go se nka se dirago ge e se go tšhabela Filistia. Ke moo Saulo a tlago lesa go hlwa a nnyaka mo Israele, mme ke tla phologa.” 2Ke gona Dafida le banna ba gagwe ba makgolo a a selelago ba tsheletšego go Akishe, morwa wa Maoko, kgoši ya Gathe. 3Dafida le banna ba gagwe ba dula moo Gathe le malapa a bona. Dafida o be a na le basadi ba gagwe ka babedi, Ahinoamo wa Jesriele, le Abigaile, mohlologadi wa Nabale, wa Karmele. 4Ge Saulo a ekwa gore Dafida o tšhabetše Gathe, a lesa go mo nyaka.

5Dafida a re go Akishe: “Ge ke go kgahla a ke o mphe motse wo monnyane wo nka dulago go wona. Ke go reng ge nna, mohlanka wa gago, ke dula le wena mo motseng wa mošate?” 6Ka gona Akishe a mo fa motse wa Tsikelage mohlang woo, gomme ke ka lebaka leo Tsikelage e bilego motse wa dikgoši tša Juda go fihlela le lehono. 7Dafida o dutše fao Filistia ngwaga le dikgwedi tše nne.

8Mehleng yeo Dafida le banna ba gagwe ba be ba fela ba hlasela batho ba Geshure le ba Gesere le ba Amaleke, bao ba bego ba agile go tloga Telamo go yo fihla Shure le go yo fihla Egepeta. 9Yena le banna ba gagwe ba be ba bolaya banna ka moka le basadi ba gona, gomme ba tšea dihuswane, dikgomo, dipokolo, dikamela, le tšona diaparo. Ke moka a boele go Akishe, 10mme Akishe a mmotšiše a re: “A o tšo hula kae lehono?” Gomme Dafida a mmotše gore o tšwa ka borwa bja naga ya Juda, goba nageng ya kgorwana ya Jeragmeele, goba nageng yeo Bakene ba dulago go yona. 11Dafida o be a sa lese monna goba mosadi a phela gore a thopelwe Gathe, gore go se ke gwa ba le yo a ka begago seo Dafida le banna ba gagwe ba se dirilego. Seo ke se Dafida a se dirilego nako yeo ka moka ya ge a sa dula Filistia. 12Eupša Akishe o be a tshepha Dafida gomme a ipotša a re: “O hloilwe kudu ke Baisraele, setšhaba sa gabo, mo e lego gore e tla ba mohlanka wa ka bophelo bja gagwe ka moka.”