Sepedi 2000 (NSO00)
23

Dafida o phološa ba motse wa Keila

231Dafida a kwa gore Bafilista ba hlasela motse wa Keila mme ba utswa mabele diboeng. 2Ka gona a botšiša Morena a re: “A nka ya ka hlasela Bafilista?”

Morena a mo fetola a re: “Ee. Ba hlasele gomme o phološe ba Keila.”

3Eupša banna ba Dafida ba re go yena: “Ge ešita mo Juda re phela ka go boifa, re ka napa ra kgona go tšwa ra ya Keila mme ra hlasela madira a Bafilista!” 4Ka gona Dafida a botšiša Morena gape, gomme Morena a re go yena: “Sepela o yo hlasele Keila, ka gobane ke tla gafela Bafilista diatleng tša gago.” 5Ka gona Dafida le banna ba gagwe ba ya Keila mme ba hlasela Bafilista; ba ba bolaya ka bontši gomme ba thopa maruo a bona. Ke ka mokgwa woo Dafida a ilego a phološa ba motse woo.

6Mola Abiatare, morwa wa Ahimeleke, a tšhabela go Dafida kua Keila, o ile a tloga le seaparo se sekgethwa.

7Saulo a botšwa gore Dafida o ile Keila, gomme a re: “Modimo o mo gafetše diatleng tša ka, ka gobane o itswaleletše ka ge a tsene motseng wo dikgoro tša wona di nago le ditswalelo le mapheko.” 8Ka gona Saulo a rapa madira a gagwe gore a ye ntweng mme a theogele Keila, a dikanetše Dafida le banna ba gagwe.

9Ge Dafida a ekwa gore Saulo o itokišetša go mo hlasela, a re go moprista Abiatare: “Tliša seaparo se sekgethwa mo.” 10Ke moo Dafida a itšego: “Morena Modimo wa Israele, ke tloga ke kwele gore Saulo o itokišetša go tla mo Keila go tlo senya motse wo ka lebaka la ka, nna, mohlanka wa gago. 11Na baetapele ba Keila ba tla nkgafela go Saulo? A ka nnete Saulo o tla tla, bjalo ka ge ke kwele? Morena Modimo wa Israele, nke o mphetole!”

Morena a mo fetola a re: “Saulo o tla tla.”

12Dafida a mmotšiša gape a re: “A bjale baetapele ba Keila ba tla gafela nna le banna ba ka diatleng tša gagwe?”

Morena a mo fetola a re: “Ba tla le gafela.”

13Ka gona Dafida le banna ba gagwe – ba e ka bago ba makgolo a a selelago – ba tloga Keila ka bjako mme ba ithalalela le naga. Ge Saulo a ekwa gore Dafida o tšhabile Keila, a se hlwe a eya gona.

Dafida nageng ya dithaba

14Dafida o ile a phela ka dibong kua nageng ya dithaba, lešokeng la Sife. Saulo o be a mo nyaka ka mehla, eupša Modimo a se ke a gafela Dafida diatleng tša gagwe. 15Dafida a bona gore Saulo o tloga a nyaka go mmolaya.

Dafida o be a le Horesha, kua lešokeng kgauswi le Sife. 16Jonathane a ya go yena fao gomme a mo kgothaletša go Modimo ka go mmotša gore Modimo o tla mo šireletša, 17a re go yena: “O se ke wa boifa. Tate Saulo a ka se go sware. Yena o tseba gabotse gore wena o tla ba kgoši ya Israele, le gore nna ke tla go latela ka maemo.” 18

23:18
1 Sam. 18:3
Bobedi bja bona ba dira kgwerano pele ga Morena. Dafida a šala Horesha, gomme Jonathane a ya gae.

19

23:19
Pes. 54
Batho ba bangwe ba Sife ba ya go Saulo kua Gibea gomme ba re: “Dafida o utamile nageng ya rena ka dibong kua Horesha thabeng ya Hakila, ka karolong ya ka borwa ya lešoka la Judea. 20Re a tseba, kgoši, gore o tloga o nyaka go mo swara; ka gona tlaa nageng ya rena, gomme rena re tla mo gafela diatleng tša gago.”

21Saulo a ba fetola a re: “A Morena a le šegofatše ka ge le nkwela bohloko! 22Sepelang le yo nyakišiša gape; le boneng gabotsebotse mo a lego gona, le gore ke mang yo a mmonego fao. Ke kwa gore ke moradiana kudu. 23Le nyakišišeng ka tlhokomelo mafelo ao a utamago go ona, mme ge le se no a tseba gabotse le tle le mpegele. Ke gona ke tlago ya le lena, gomme ge a sa le seleteng seo, ke tla mo tsoma go fihlela ke mo hwetša, le ge e ka ba ke tla tlemega go putuka dikgorwana ka moka tša Juda.”

24Ka gona ba tloga ba boela Sife ba etile Saulo pele. Dafida le banna ba gagwe ba be ba le lešokeng la Maone, ka moeding wo o se nago meetse karolong ya ka borwa ya lešoka la Judea. 25Saulo le banna ba gagwe ba ile ba tšwa go yo nyaka Dafida, eupša Dafida a sebelwa taba yeo gomme a ya lerakong lešokeng la Maone a fihla a dula gona. Ge Saulo a ekwa taba yeo, a šala Dafida morago. 26Saulo le banna ba gagwe ba be ba le ka lehlakoreng le lengwe la thaba, Dafida le banna ba gagwe ba le ka go le lengwe. Ba be ba itlhaganetše gore ba šie Saulo le banna ba gagwe bao ba bego ba ba potapota gore ba ba sware. 27Ka yona nako yeo gwa fihla motseta gomme a re go Saulo: “Boa ka pela! Bafilista ba šwahlela naga!” 28Ka gona Saulo a lesa go rakediša Dafida gomme a yo lwa le Bafilista. Ke ka lebaka leo felo fao go bitšwago Lerako la Kgaoganyo.

24

Dafida o šokela Saulo

241Dafida a tloga a ya seleteng sa Engedi, moo a ilego a dula ka dibong. 2Ge Saulo a boa a tšo lwa le Bafilista, o ile a botšwa gore Dafida o lešokeng la Engedi. 3A tšea bahlabani ba dikete tše tharo ba a ba kgethilego mo Israele mme a tšama a nyaka Dafida le banna ba gagwe ka bohlabela bja Marako a Dikome. 4

24:4
Pes. 57Pes. 142
A fihla leweng le lengwe kgauswi le meraka ya dinku ka thoko ga tsela, gomme a tsena ka moo leweng go yo ithoma. Lewa leo e be e le lona lela Dafida le banna ba gagwe ba bego ba utamile ka go lona ba le kua moseoseo. 5Banna ba Dafida ba re go yena: “Bona, lehono ke letšatši lela Morena a bego a go botša lona ge a re: ‘Ke tla gafela lenaba la gago diatleng tša gago mme o le dire se o ratago go le dira sona.’ ” Dafida a khukhuna gomme a ripa morumo wa seaparo sa Saulo, Saulo a sa tsebe. 6Eupša letswalo la Dafida la thoma go mo tshwenya, 7
24:7
1 Sam. 26:11
gomme a re go banna ba gagwe: “A Morena a nthibele go gobatša mong wa ka, yo a mo kgethilego gore e be kgoši! Ga ke a swanela go mo gobatša le gannyane, ka gobane ke motlotšwa wa Morena!” 8Ka gona Dafida a kgala banna ba gagwe gore ba se ke ba hlasela Saulo.

Saulo a emelela, a tšwa ka leweng, mme a wela tsela. 9Ke moo Dafida a ilego a mo šala morago mme a mo goeletša a re: “Kgoši ya ka!” Saulo a retologa, gomme Dafida a khunama, a obamiša sefahlego 10a re: “Ke ka lebaka lang o theetša batho ba ba rego ke leka go go kweša bohloko? 11O ka bona ka bowena gore gonabjale ka mo leweng Morena o go gafetše diatleng tša ka mo nkego o re ke go bolaye, eupša ke go kwetše bohloko mme ka re nka se gobatše mong wa ka le gannyane, ka gobane ke motlotšwa wa Morena. 12Lebelela, tate, bona morumo wa seaparo sa gago wo ke o swerego! Nkabe ke go bolaile, eupša ka no ripa morumo wo. Ka gona, iponele ka bowena mme o lemoge gore le gatee ga se ka ikemišetša go go gobatša goba go go tsogela maatla. O a ntsoma gore o mpolaye le ge ke se ka go phošetša. 13A Morena a ahlole gore ke mang yo a nago le phošo, nna goba wena! A Morena a ntefeletše ka wena; ge e le nna nka se go kweše bohloko le gatee. 14O tseba seema sa kgale se se rego: ‘Bobe bo dirwa fela ke batho ba babe.’ Ka gona nna nka se go kweše bohloko. 15

24:15
1 Sam. 26:20
Na kgoši ya Israele o hlomere mang? O rakedišang? O rakediša mpša ye e hwilego, letsetsenyana le tee! 16Moahlodi e tla ba Morena, mme a ahlola gore ke mang yo a nago le phošo, nna goba wena. O tla lebeledišiša taba ye, a ntšhireletša, mme a mphološa go wena.”

17Ge Dafida a feditše go bolela, Saulo a re: “A e tloga e le wena, Dafida, ngwanaka?” Gomme a thoma go lla. 18Ke moo a itšego go Dafida: “O mphala ka go loka. O bile yo botho go nna mola nna ke go dirile bobe! 19Lehono o laeditše gabotse gore o ntoketše, ka gobane ga se wa mpolaya, le ge Morena a be a nkgafetše diatleng tša gago. 20Kgane motho a ka re go swara lenaba la gagwe a le lesa le sepela a se a le kweša bohloko? Morena a go šegofatše ka lebaka la seo o ntiretšego sona lehono! 21Bjale ke gona ke bonago gabotse gore o tla ba kgoši ya Israele, le gore bogoši bo tla tšwela pele ge o sa buša. 22Fela nkenele ka leina la Morena gore o ka se bolaye ditlogolo tša ka, gore leina la ka le tle le se fedišwe.” 23Dafida a mo enela gore a ka se di bolaye.

Ke moo Saulo a boetšego gae, gomme Dafida le banna ba gagwe ba boela sebong sa bona.

25

Lehu la Samuele

251Samuele o ile a hwa, gomme Baisraele ka moka ba kgobokana ba mo llela. Ka morago ba mmoloka ga gabo kua Rama.

Dafida le Abigaile

Ka morago ga fao Dafida a ya lešokeng la Parane. 2-3Go be go na le monna yo mongwe wa kgorwana ya Kalebe yo a bego a bitšwa Nabale. Yena o be a etšwa motseng wa Maone, mme a na le naga kgauswi le motse wa Karmele. E be e le monna wa mohumi kudu, a na le dinku tše dikete tše tharo le dipudi tše sekete. Abigaile, mosadi wa gagwe, e be e le yo mobotse a hlalefile, mola Nabale yena e le monna yo sehlogo le wa mekgwa ye mebe.

E rile ge Nabale a kota dinku tša gagwe kua Karmele, 4Dafida a kwa taba yeo a le kua lešokeng. 5Ka gona a roma masogana a lesome a ba laela gore ba ye Karmele, gomme ge ba fihla go Nabale ba fihliše madume a gagwe go yena. 6A ba laela gore ba re go yena: “Nke o ka fela o atlega! Wena gotee le ba lapa la gago le iketle, le tšohle tše e lego tša gago di šegofatšwe. 7Ke kwele gore o kota dinku tša gago, gomme ke nyaka gore o tsebe gore badiši ba gago ba bile le rena mme ga se ra ka ra ba tshwenya. Banna ba ka ga se ba ka ba ba utswetša selo nakong ka moka ya ge ba le Karmele. 8Ba botšiše, gomme ba tla go botša. Masogana a ka a tlile ka letšatši la monyanya, gomme ke go kgopela gore o ba amogele gabotse. Hle, faa bahlanka ba gago le nna, Dafida, morwago, se o ka re fago sona.”

9Banna ba Dafida ba fihliša molaetša woo go Nabale ka leina la Dafida. Ke moka ba leta, 10gomme Nabale mafelelong a ba araba a re: “Dafida ke selo mang? Ke mang yena yoo morwa wa Isai? Mehleng yeno naga ye e tletše makgoba a a tšhabago! 11Nka se tšee dinkgwa tša ka le meetse le diruiwa tše ke di hlabetšego bakoti ba dinku tša ka, ka di fa banna ba ba tšwago mo ke sa go tsebego!”

12Banna ba Dafida ba boela go yena mme ba mmotša se Nabale a se boletšego. 13Dafida a re go bona: “Tlemelelang ditšhoša tša lena!” Gomme ka moka ba di tlemelela. Dafida le yena a tlemelela ya gagwe tšhoša, mme a tloga le ba e ka bago ba makgolo a mane, a tlogela ba makgolo a mabedi gore ba šale le dithoto.

14Yo mongwe wa bahlanka ba Nabale a re go Abigaile, mosadi wa Nabale: “A o kwele? Dafida o romile batseta a le lešokeng gore ba tle ba dumediše mong wa rena, eupša yena a ba fotlela, 15le ge ba be ba re swere gabotse ruri; ga se ba ka ba re tshwenya, gomme nako ka moka ge re be re šika le bona kua nageng re fudiša dihuswane, ga se ra ka ra lahlegelwa ke selo. 16Ba be ba re šireletša bošego le mosegare nako yeo ka moka ya ge re be re na le bona re dišitše mehlape ya rena. 17Hle, gopodišiša taba ye mme o bone se o kago se dira. Taba ye e ka wetša mong wa rena le lapa la gagwe ka moka kotsing ye kgolo. O na le hlogo ye thata mo e lego gore ga a nyake go theetša motho!”

18Abigaile a itlhaganela a tšea dinkgwa tše makgolo a mabedi, makuka a mabedi a beine, nama ya nku tše tlhano ye e budulego, dithuthupe tša dikilokramo tše lesome le tše di šupago, diphaphathi tše lekgolo tša makwapi a diterebe le diphaphathi tše makgolo a mabedi tša makwapi a mago, gomme a di nametša dipokolo. 19A re go bahlanka: “Etang pele gomme nna ke tla le latela.” Eupša a se ke a botša monna wa gagwe selo.

20Abigaile o be a nametše pokolo ya gagwe mo tsela e potologago thabana, ge ka bjako a gahlana le Dafida le banna ba gagwe ba etla go yena. 21Dafida o be a eleletša a re: “Ke ka lefela ge ke be ke šireletša thoto ya monna yola mo lešokeng! Ga go selo sa gagwe se se ilego sa utswiwa, gomme bjale o nteboga ka mokgwa wo! 22A Modimo a mpolaye thoo25:22 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a mpolaye thoo” Seheberu se re “a bolaye manaba a ka”. ge nka se bolaye banna bao ka moka pele ga ge letšatši le hlaba!”

23Ge Abigaile a bona Dafida, o ile a fologa ka bjako mme a obama, a itahlela fase ka sefahlego pele ga gagwe, 24a re go yena: “Hle, theetša se nna, mohlanka wa gago, ke se bolelago! A molato wo o rwalwe ke nna, mong wa ka. 25Nke o hlokomologe Nabale, ke selo fela! E no ba seo leina la gagwe le se rago – setlatla!25:25 “setlatla” Se ke se leina la Seheberu la Nabale le se rago. Ke be ke se gona ge bahlanka ba gago ba goroga, mong wa ka. 26Gomme bjale ke ena ka Morena yo a phelago le ka wena gore ke Morena yo a go thibetšego go itefeletša wa bolaya manaba a gago. Nke manaba a gago le bohle ba ba nyakago go go kweša bohloko ba otlwe bjalo ka Nabale. 27Hle, mong wa ka, amogela seloba se ke go tlišeditšego sona, mme o se fe banna ba gago. 28Hle, ntebalele ge eba ke dirile phošo, nna, mohlanka wa gago. Morena o tla go dira kgoši, le tšona ditlogolo tša gago, ka gobane o lwa dintwa tša gagwe, gomme o ka se dire selo se sebe25:28 “o ka se dire selo se sebe” goba “ga go bobe bjo bo tlago go hlagela” ge o sa phela. 29Ge motho a ka go hlomara a nyaka go go bolaya, Morena Modimo wa gago o tla go boloka, wena, mong wa ka, bjalo ka ge motho a boloka selo se bohlokwa. Ge e le manaba a gago ona, o tla a lahlela kgole, bjalo ka motho ge a foša letlapa ka seragamabje. 30Gomme mohla Morena a go direla tše botse ka moka tše a go holofeditšego tšona mme a go dira kgoši ya Israele, 31gona, mong wa ka, o ka se hlwe o itshola goba o ipona molato, mong wa ka, ge o bolaetše batho lefeela goba ge o itefeleditše. Gomme ge Morena a go šegofatša, mong wa ka, hle, o se ke wa ntebala, nna, mohlanka wa gago.”

32Dafida a re go yena: “A go retwe Morena Modimo wa Israele, yo lehono a go rometšego go tlo nkgahlanetša! 33A Modimo a go šegofatše ka lebaka la ge o gopotše gabotse, le ka lebaka la seo o se dirilego lehono ka go nthibela go oba molato wa go tšholla madi, le ka go nthibela go itefeletša ka bonna. 34Morena o nthibetše go go kweša bohloko. Eupša ke ena ka Modimo yo a phelago wa Israele gore mola o se ke wa itlhaganela go tla go nkgahlanetša, banna ba Nabale ka moka ba be ba tla be ba hwile mosong wa bosasa!” 35Ke moo Dafida a amogetšego tše Abigaile a bego a mo tlišeditše tšona, gomme a re go yena: “Boela gae mme o se ke wa tshwenyega. Ke kwele se o se bolelago mme ke tla dira se o se kgopelago.”

36Abigaile a boela go Nabale, yo a bego a le gae a dirile monyanya wo o swanelago kgoši. O be a tagilwe kudu mme a thabile, ka gona Abigaile a se ke a mmotša selo go fihlela mosong wa letšatši le le latelago. 37Ya re ge a tšwilwe ke bjala, Abigaile a mmotša tšohle. Pelo ya gagwe ya ema mme a repha ditho ka moka. 38Ka morago ga matšatši a e ka bago a lesome Morena a otla Nabale gomme a hwa.

39Ge Dafida a ekwa gore Nabale o hwile a re: “A go retwe Morena! O ntefeleditše go Nabale ka ge a nthogile, mme o thibetše nna, mohlanka wa gagwe, go dira phošo. Morena o otlile Nabale ka lebaka la bobe bja gagwe.”

Ke moo Dafida a romilego bahlanka ba gagwe go Abigaile ka ditaba tša lenyalo. 40Bahlanka bao ba ya go Abigaile kua Karmele mme ba re go yena: “Dafida o re romile gore re tle re go tšee o yo ba mosadi wa gagwe.”

41Abigaile a obama, mme a re: “Ke nna mohlanka wa gagwe wa go hlapiša bahlanka ba gagwe maoto.” 42A itokiša ka pela mme a namela pokolo ya gagwe. A felegetšwa ke bahlanka ba gagwe ba basadi ba bahlano gomme a sepela le bahlanka ba Dafida, mme ya ba mosadi wa gagwe.

43Dafida o be a nyetše Ahinoamo wa Jesriele, gomme bjale Abigaile le yena ya ba mosadi wa gagwe. 44

25:44
2 Sam. 3:14-16
Ge e le Migale, morwedi yola wa Saulo yo e bego e le mosadi wa Dafida, Saulo o be a šetše a mo neetše Palti, morwa wa Laishe, yo e bego e le wa motse wa Galime.