Sepedi 2000 (NSO00)
20

Jonathane o thuša Dafida

201Dafida a tšhaba Nayote kua Rama gomme a ya go Jonathane. A mmotšiša a re: “A ke dirile eng? Ke molato ofe wo ke o obilego? Ke phošo efe ye ke e dirilego tatago gore a nyake go mpolaya?”

2Jonathane a mo fetola a re: “Aowaowaa, a ka se tsoge a go bolaile! Tate o mpotša tšohle tše a di dirago, tše kgolo le tše nnyane, gomme a ka se nkutele taba ye. Ga se therešo!”

3Dafida a mo fetola20:3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a mo fetola” Seheberu se re “a ena gape”. a re: “Tatago o tseba gabotse gore wena o a nthata, gomme o ikemišeditše gore a se ke a go tsebiša se a nyakago go se dira, ka gobane o ka kwa bohloko kudu. Ke ena ka Morena yo a phelago le ka wena gore ke kgauswikgauswi le lehu!”

4Jonathane a re: “Ke tla dira se sengwe le se sengwe se o se nyakago.”

5

20:5
Num. 28:11
Dafida a mo fetola a re: “Ka moswane ke Monyanya wa Lebalana, gomme ke tlemegile go yo ja le kgoši. Eupša ntumelele gore ke yo utama kua nageng go fihlela mantšiboa a letšatši la go hlwa gosasa. 6Ge tatago a ka lemoga gore ga ke gona, o mmotše gore ke kgopetše tumelelo go wena gore ke itlhaganele ke ye gae Betlelehema, ka gobane kua ke nako ya sehlabelo sa ngwaga ka ngwaga sa lapa lešo ka moka. 7Ge a ka re: ‘Go lokile,’ nna, mohlanka wa gago, ke tla phologa; eupša ge a ka befelwa kudu, o tsebe gore o ikemišeditše go mpolaya. 8Hle, o nthuše ka mokgwa woo, ka gobane re enne pele ga Morena. Eupša ge eba ke na le molato, mpolaye ka bowena! Ke go reng go hlwa o re o nkiša go tatago gore ke yo bolawa?”

9Jonathane a mo fetola a re: “O se ke wa bolela taba ya mohuta woo! Ge nkabe ke tseba gabotsebotse gore tate o ikemišeditše go go bolaya, a o ra gore ke be nka se go botše?”

10Ke moo Dafida a mmotšišitšego a re: “Ke tla botšwa ke mang ge tatago a go fetotše a befetšwe?”

11Jonathane a mo fetola a re: “A re tšwe re ye kua nageng.” Ka gona ba ya, 12gomme Jonathane a re go Dafida: “A Morena Modimo wa Israele e be hlatse ya rena!20:12 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “e be hlatse ya rena” Seheberu ga se na mantšu a. Ka nako ye bosasa le ka letšatši le le latelago leo ke tla botšiša tate. Ge e le yo botho go wena, ke tla roma motho go wena a tlo go tsebiša. 13Ge a ikemišeditše go go bolaya, a Morena a mpolaye thoo ge nka se go tsebiše taba yeo gomme ka go tšhabiša o bolokegile. A Morena a be le wena bjalo ka ge a be a na le tate! 14Ge ke sa phela o nthate bjalo ka ge Morena a re rata; eupša ge ke hwile, 15

20:15
2 Sam. 9:1
o rate ba lapa la ka go ya go ile ka wona mokgwa woo, le ge Morena a šetše a fedišitše manaba a gago ka moka.” 16Ke ka mo Jonathane a tiišitšego kgwerano le ba lapa la Dafida. A ba a re: “Morena a otle manaba a Dafida.”20:15-16 Ka Seheberu ditemana tše ga di kwagale gabotse.

17Gapegape Jonathane a kgopela Dafida gore a ene gore o a mo rata, gobane yena o be a rata Dafida bjalo ka ge a ithata. 18A re go yena: “Ka gore ka moswane ke Monyanya wa Lebalana, go tla lemogwa gore ga o gona dijong, ka gobane madulong a gago go tla be go se na motho. 19Ka la go latela la ka moswane o theoge o ye lefelong lela wa go ka wa utama go lona ka nako yela, gomme o utame kgauswi le leswika la gona.20:19 Mohlomongwe go swanetše go balwa “leswika la gona” Seheberu se re “leswika la Esele”. 20Ke moka nna ke tla thunyetša mesebe ye meraro ka thoko ga leswika leo mo nkego go na le se ke se thunyago. 21Ke moka ka botša mohlanka wa ka gore a ye a e nyake. Gomme ge nka re go yena: ‘Bona, mesebe yela e ka mono ga gago; e tope,’ ke go re o bolokegile gomme o ka tšwa. Ke ena ka Morena yo a phelago gore o ka se hlagelwe ke kotsi. 22Eupša ge nka re go yena: ‘Mesebe yela e ka kua ga gago,’ gona o tloge, ka gobane Morena o tla be a re o sepele. 23Ge e le keno yela ya ka le wena, hlatse ya yona ya go ya go ile ke Morena.”

24Ka gona Dafida a utama kua nageng. Monyanyeng wa Lebalana Kgoši Saulo a tla dijong 25gomme a dula madulong a gagwe a ka mehla go ipata le leboto. Abnere a dula kgauswi le yena, gomme Jonathane a dula go lebana le yena.20:25 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a dula go lebana le yena” Seheberu se re “a ema”. Madulong a Dafida gwa se ke gwa ba le motho, 26eupša Saulo a se ke a bolela selo ka letšatši leo, ka gobane o be a gopola a re: “Mohlomongwe o hlakane le seila, mme o tloga a tšhilafetše.” 27Ka letšatši le le latelago, letšatši la ka morago ga la Monyanya wa Lebalana, madulong a Dafida go be go se na motho gape, gomme Saulo a botšiša Jonathane a re: “Ke ka lebaka lang Dafida a se a tla dijong maabane le lehono?”

28Jonathane a mo fetola a re: “O nkgopetše gore ke mo dumelele a ye Betlelehema. 29O rile: ‘Hle, ntumelele ke ye, ka gobane lapa lešo le dira sehlabelo kua gae, gomme morwarre o ntaetše gore ke be gona. Ka gona, ge eba o mogwera wa ka, ntese ke yo bona meloko yešo.’ Lebaka ke lona leo ge o bona a se madulong a gagwe dijong.”

30Saulo a tukela Jonathane bogale gomme a re go yena: “Ngwana yo mobe wa mosadi wa senganga! Bjale ke a tseba gore o ema le Dafida mme o a ikgoboša gotee le yena yola mmago! 31Na ga o bone gore ge morwanyana yola wa Isai a sa phela mo lefaseng o ka se tsoge o bile kgoši ya naga ye? Napa o ntšhe banna ba mo late gomme wena o mo tliše mo – yena o swanetše go bolawa!”

32Jonathane a mo fetola a re: “Ke ka lebaka lang a swanetše go hwa? O dirile eng?”

33Saulo ge a ekwa tšeo a mmetša ka lerumo a re o a mo hlaba, gomme Jonathane a bona gore tatagwe o tloga a ikemišeditše go bolaya Dafida. 34Jonathane a emelela a tloga dijong a tuka bogale, gomme a se ke a ja selo letšatši leo – letšatši la bobedi la Monyanya wa Lebalana. O be a nyamile kudu ka lebaka la Dafida, ka gobane Saulo o be a mo rogile. 35Mosong wa le le latelago Jonathane a ya kua nageng go yo gahlana le Dafida, bjalo ka ge ba be ba kwane. A tloga le mošemane yo monnyane, 36gomme a re go yena: “Kitima o ye o tope mesebe ye ke tlago e thunya gonabjale.” Mošemanyana yoo a kitima, gomme Jonathane a thunyetša mosebe ka kua pele ga gagwe. 37Ge mošemanyana yola a fihla felo fa mosebe o wetšego gona, Jonathane a mo goeletša a re: “Mosebe o kua pele! 38Kitima kudu o itlhaganele!” Mošemane a topa mosebe wola gomme a gomela go mong wa gagwe 39a sa tsebe gore taba yeo e šupa eng; go be go tseba Jonathane le Dafida fela. 40Ke moo Jonathane a neetšego mošemane yola dibetša tša gagwe mme a mmotša gore a di boetše motseng.

41Ge mošemane a sepetše, Dafida a emelela kgauswi le leswika,20:41 Mohlomongwe go swanetše go balwa “leswika” Seheberu se re “ka borwa”. a obama a itahlela fase ka sefahlego gararo. Bobedi bja bona, yena le Jonathane, ba be ba lla ge ba atlana; manyami a Dafida a be a bile a feta a Jonathane.20:41 Mohlomongwe go swanetše go balwa “manyami a Dafida a be a bile a feta a Jonathane” Seheberu ga se kwagale gabotse. 42Ke moo Jonathane a itšego go Dafida: “Modimo a be le wena. Morena o tla dira gore nna le wena le ditlogolo tša ka le tša gago re boloke keno ye nna le wena re e enetšego sa ruri ka leina la Morena.” Ke gona Dafida a tlogilego, gomme Jonathane a boela motseng.

21

Dafida o tšhabela Saulo

211

21:1-6
Mat. 12:3,4
Mar. 2:25,26
Luk. 6:3
Dafida a ya go moprista Ahimeleke kua Nobo. Ahimeleke a tšwa a thothomela a tlile go mo gahlanetša gomme a mmotšiša a re: “O reng o tlile mo o le noši?”

2Dafida a mo fetola a re: “Ke tlile mo ka ditaba tša kgoši. O mpoditše gore ke se ke ka tsebiša motho se a nthomilego gore ke tle ke se dire. Ge e le banna ba ka bona, ke ba boditše gore ba nkgahlanetše lefelong le lengwe. 3Bjale ge, a o na le se o ka mphago sona? Hle, mphe dinkgwa tše di fetšago seatla goba se sengwenyana se o nago naso.”

4Moprista a re: “Ga ke sa na le dinkgwa tša mehleng; tše ke nago natšo ke dinkgwa tše kgethwa fela; o ka di tšea ge eba banna ba gago ga se ba robala le basadi kgauswinyana.”

5Dafida a mo fetola a re: “Aowa, ga se ba robala le basadi. Banna ba ka ka mehla ba fela ba itlhwekiša ge re etšwa ka ditaba tša ka mehla; bjale ba ka se itlhwekiše bjang lehono mola re bile re tšwile ka ditaba tše e sego tša mehleng!”

6

21:6
Lef. 24:5-9
Ka gona moprista a fa Dafida dinkgwa tšela tše kgethwa, ka gobane dinkgwa tše a bego a na le tšona e be e le fela tše di abetšwego Modimo, tše di bego di tlošitšwe tafoleng ye kgethwa mme legatong la tšona go beilwe tše di sa fišago.

7Mookamedi wa badiši ba maruo a Saulo, Doege, wa Edomo, o be a le moo ka letšatši leo, ka gobane o be a tlile go phetha tshwanelo ya sedumedi.

8Dafida a re go Ahimeleke: “A ga o na le lerumo goba tšhoša ye o ka mphago yona? Ditaelo tša kgoši di ntlošitše ka lephakuphaku ka ba ka hloka le nako ya go tšea tšhoša ya ka goba dibetša tše dingwe.”

9

21:9
1 Sam. 17:51
Ahimeleke a mo fetola a re: “Ke na le tšhoša ya Goliate, Mofilista, yola o mmolailego molaleng wa Ela; e ka mola morago ga seaparo se sekgethwa, e phuthetšwe ka lešela. Ge o e nyaka, e tšee – ke sona sebetša se nnoši mo.”

Dafida a re: “Mphe yona. Ga go tšhoša ye e phalago yeo!”

10Ka gona Dafida a tloga a tšhaba Saulo, gomme a ya go Kgoši Akishe wa Gathe. 11

21:11
1 Sam. 18:7
29:5
Bakgomana ba Kgoši Akishe ba mmotšiša ba re: “A motho yo ga se Dafida, kgoši ya naga ya gabo? Yo ke monna yola basadi ba bego ba bina ba opela ka yena ba hlatlolana ba re: ‘Saulo o bolaile dikete, eupša Dafida o bolaile dikete tše masomesome.’ ”

12

21:12
Pes. 56
Ge Dafida a ekwa tše ba di bolelago, a thoma go boifa Kgoši Akishe kudu. 13
21:13
Pes. 34
Ka gona nako ye nngwe le ye nngwe ge ba le gona, Dafida o be a dira mo nkego ga a tšee gabotse mme a itshwara bjalo ka segafa ge ba leka go mo kgala; o be a ngwalangwala mo mamating a dikgoro tša motse gomme a intšha diteta di elela maledung. 14Ka gona Akishe a re go bakgomana ba gagwe: “Bonang! Monna yo o a gafa! Ke ka lebaka lang le mo tlišitše go nna? 15Ga ke re ke šetše ke na le digafa tše ntši mo? Bjale ke ka lebaka lang le ntlišetša se sengwe gape gore se tle se ntshwenye ka bogafa bja sona ka mo lapeng la ka?”

22

Go bolawa ga baprista

221

22:1
Pes. 57Pes. 142
Dafida a tšhaba motseng wa Gathe a ya leweng kgauswi le motse wa Adulamo. Ge bomorwarragwe le ba bangwe ka moka ba lapa ba ekwa gore o fao, ba yo dula naye. 2Batho ba ba bego ba le mathateng, le bao ba bego ba palelwa ke go lefa melato ya bona, le bao ba bego ba ngongorega ba ile ba ya go yena, ya ba banna ba e ka bago ba makgolo a mane, gomme yena ya ba moetapele wa bona.

3Go tloga moo Dafida a ya Mitsepa kua Moaba gomme a re go kgoši ya Moaba: “Hle, dumelela tate le mme ba tle ba dule nago go fihlela ke tseba se Modimo a tlilego go ntirela sona.” 4Ka gona Dafida a šadiša batswadi ba gagwe le kgoši ya Moaba, gomme ba dula moo nako ka moka ya ge Dafida a sa utamile ka sebong.

5Eupša moprofeta Gade a tla go Dafida mme a re: “O se ke wa dula mo; napa o tloge o ye nageng ya Juda.” Ka gona Dafida a tloga a ya sethokgweng sa Herete.

6Ka letšatši le lengwe Saulo o be a le Gibea, a dutše ka fase ga mohlare wa motamariske mmotong a swere lerumo la gagwe, gomme balaodi ka moka ba madira a gagwe ba eme kgauswi le yena. O ile a botšwa gore Dafida le banna ba gagwe ba bonwe, 7mme a re go balaodi ba gagwe: “Theetšang, lena banna ba Benjamene! A le gopola gore morwanyana yola wa Isai a ka tla a le fa mašemo le dirapa tša merara ka moka ga lena, gomme a dira yo mongwe le yo mongwe wa lena molaodi wa ba lekgolo goba wa ba sekete? 8A leo ke lona lebaka le le dirago gore ka moka ga lena le ntakane? Ga go yo a kilego a ntoma tsebe gore morwa wa ka o gwerane le Dafida. Ga go yo a nkwelago bohloko gare ga lena goba yo a ntshebelago gore Dafida, mohlanka wa ka, ka nako ye o nyaka nthobana ya go mpolaya, le gore morwa wa ka o mo hlohleletša go dira taba yeo!”

9

22:9,10
1 Sam. 21:7-9
Pes. 52
Doege o be a eme moo le balaodi ba madira a Saulo, gomme a re: “Ke bone Dafida nako yela a be a ile go Ahimeleke, morwa wa Ahitube, kua Nobo. 10Ahimeleke o ile a botšiša Morena se Dafida a swanetšego go se dira, gomme ka morago ga moo a fa Dafida mphago le tšhoša ya Goliate, Mofilista.”

11Ka gona Kgoši Saulo a roma batho gore ba yo bitša moprista Ahimeleke le meloko ya gagwe ka moka, bao le bona e bego e le baprista kua Nobo, gomme ba tla go yena. 12Saulo a re go Ahimeleke: “Theetša, wena morwa wa Ahitube!”

Ahimeleke a re: “Ke theeditše, mong wa ka.”

13Saulo a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang wena le Dafida le ntakane? Ke ka lebaka lang o mo file mphago le tšhoša, mme wa botšiša Modimo se a swanetšego go se dira? Bjale o nkemetše ka maoto gomme o nyaka nthobana ya go mpolaya!”

14Ahimeleke a mo fetola a re: “Dafida ke mohlankedi yo a go botegelago go feta bahlankedi ba gago ka moka. Ke mokgonyana wa gago, molaodi wa22:14 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “molaodi wa” Seheberu se re “retologetše go”. baleti ba gago, mme o hlompšha kudu kgorong ya mošate. 15Ee, ke botšišitše Modimo se a swanetšego go se dira, gomme e be e se la mathomo le gatee. Ge e le mabapi le go go lakana gona, kgoši a se ke a rweša mohlanka wa gagwe molato, goba a rweša yo mongwe melokong yešo molato. Ga ke tsebe selo ka taba yeo!”

16Kgoši a re: “Ahimeleke, o swanetše go hwa, wena le meloko ya geno ka moka.” 17Ke moo a itšego go baleti ba ba bego ba eme kgauswi le yena: “Bolayang baprista ba Morena! Ba lakane le Dafida gomme ba se ntome tsebe gore o tšhabile, le ge ba be ba tseba taba yeo nako ye ka moka.” Eupša baleti ba gana nnang go bolaya baprista ba Morena. 18Ka gona Saulo a re go Doege: “Wena ba bolaye!” Gomme Doege a ba bolaya ka moka. Ka letšatši leo a bolaya baprista ba masome a seswai a metšo ye e fetšago seatla, bao ba bego ba apara seaparo se sekgethwa. 19Saulo a laela le gore le batho ba bangwe ka moka ba Nobo, motse wa baprista, ba bolawe: banna le basadi, bana le masea, dikgomo, dipokolo le dinku – batho ba bolawa ka moka le diphoofolo.

20Eupša Abiatare, morwa yo mongwe wa Ahimeleke, a phologa, gomme a tšhabela go Dafida. 21A mmotša ka moo Saulo a bolailego baprista ba Morena ka gona. 22Dafida a re go yena: “Ke ile ge ke bona Doege kua tšatši lela, ka tseba gore ruri o ile go botša Saulo. Ka gona ke na le molato ge meloko ya geno ka moka e bolailwe.22:22 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ke na le ... e bolailwe” Seheberu se re “ke lahleditše meloko ya geno ka moka”. 23Dula le nna gomme o se ke wa boifa. Saulo o nyaka go bolaya nna le wena bobedi bja rena, eupša ge o na le nna o tla bolokega.”