Sepedi 2000 (NSO00)
19

Dafida o hlomarwa ke Saulo

191Saulo o ile a botša morwa wa gagwe, Jonathane, le bahlankedi ba gagwe ka moka gore o ikemišeditše go bolaya Dafida. Eupša Jonathane o be a rata Dafida kudu, 2ka gona a re go yena: “Tate o leka go go bolaya. Hle, ka moswane e sa le bošego o hlokomele; o ye lefelwaneng la go utama mme o dule fao. 3Ke tla tla ka ema le tate kua nageng mo o utamilego gona, gomme ka bolela le yena mabapi le wena. Ge a ka mpotša se sengwe, ke tla go tsebiša.”

4Jonathane a bolela tše botse ka Dafida go Saulo a re: “A kgoši a se ke a dira mohlanka wa gagwe, Dafida, bobe. Ga se a ka a go phošetša le gatee; bakeng sa seo, se sengwe le se sengwe se a kilego a se dira se go hotše kudu. 5O ile a ipea kotsing ya lehu a bolaya Goliate, mme Morena a dira gore Baisraele ba fenye o šoro. O ile wa thaba ge o bona seo. Bjale o reng o nyaka go phošetša motho yo a se nago molato a etša Dafida ka go mmolaya ntle le lebaka?”

6Saulo a kgotsofatšwa ke seo Jonathane a se boletšego, gomme a ena ka leina la Morena gore a ka se bolaye Dafida. 7Ka gona Jonathane a bitša Dafida a mmotša tšohle; a mo iša go Saulo, gomme Dafida a hlankela kgoši bjalo ka pele.

8Go ile gwa tsoga ntwa le Bafilista gape. Dafida a ba hlasela mme a ba fenya o šoro mo e lego gore ba ile ba tšhaba.

9Ka letšatši le lengwe moya wo mobe wo o romilwego ke Morena wa tlela Saulo. O be a dutše ka ngwakong wa gagwe a swere lerumo la gagwe ka seatla, gomme Dafida a le fao a letša harepa. 10Saulo a leka go phuleletša le go pataganya Dafida le leboto ka lerumo, fela Dafida a phema, gomme lerumo la tsenelela lebotong. Dafida a tšhaba le bjona bošego bjoo.

11

19:11
Pes. 59
Saulo a romela banna gore ba yo leta ngwako wa Dafida le gore ba mmolaye mosong wo o latelago. Migale, mosadi wa Dafida, a re go yena: “Ge o ka se tšhabe bošego bjo, ka moswane o tla be o hwile.” 12A mo theoša ka lefasetere, gomme a hlanola direthe a tšhaba. 13Ke moo Migale a tšerego modimo wa seswantšho wa lapa, a o robadiša malaong, a o apeša hlogo ka tuku ya boya bja pudi, mme a o pipa ka kobo. 14Ge banna ba Saulo ba etla go tšea Dafida, Migale a ba botša gore o a babja. 15Eupša Saulo a re ba boele morago ba yo bona Dafida ka bobona. A ba laela a re: “Le mo rwaleng ka malao a gagwe le mo tliše mo gore ke mmolaye.” 16Ba tsena ka gare gomme ba hwetša modimo wola wa seswantšho wa lapa malaong o apešitšwe tuku hlogong. 17Saulo a botšiša Migale a re: “Ke ka lebaka lang o nthadiile ka mokgwa wo ka go thuša lenaba la ka gore le tšhabe?”

Migale a mo fetola a re: “O ile a re o tla mpolaya ge nka se mo thuše gore a tšhabe.”

18Dafida o ile a tšhaba a ya go Samuele kua Rama, gomme a mmotša tšohle tše Saulo a mo dirilego tšona. Ke moo yena le Samuele ba ilego Nayote mme ba dula fao. 19Saulo a botšwa gore Dafida o Nayote kua Rama, 20ka gona a romela banna gore ba yo mo swara. Ba bona19:20 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Ba bona” Seheberu se re “A bona”. sehlopha sa baprofeta se bina se goa, Samuele e le moetapele wa sona. Ke moo moya wa Modimo o tlilego go banna ba Saulo, gomme le bona ba thoma go bina le go goa. 21Ge Saulo a ekwa taba yeo, a romela batseta ba bangwe, gomme le bona ba thoma go bina le go goa. A romela batseta la boraro, gomme le bona ba dira bjalo. 22Ke moo yena ka boyena a ilego Rama. Ge a fihla sedibeng se segolo kua Seku, a botšiša gore Samuele le Dafida ba kae, gomme a botšwa gore ba kua Nayote. 23Ge a le tseleng a eya gona, moya wa Modimo le yena wa mo laola, gomme a bina a goa go ba go yo fihla Nayote. 24

19:24
1 Sam. 10:11,12
A apola diaparo mme a bina a goa pele ga Samuele, gomme a rapalala a se a apara selo letšatši leo le bošego bjoo ka moka. Ke ka moo go hlolegilego polelo ye e rego: “Kgane Saulo le yena o fetogile moprofeta?”

20

Jonathane o thuša Dafida

201Dafida a tšhaba Nayote kua Rama gomme a ya go Jonathane. A mmotšiša a re: “A ke dirile eng? Ke molato ofe wo ke o obilego? Ke phošo efe ye ke e dirilego tatago gore a nyake go mpolaya?”

2Jonathane a mo fetola a re: “Aowaowaa, a ka se tsoge a go bolaile! Tate o mpotša tšohle tše a di dirago, tše kgolo le tše nnyane, gomme a ka se nkutele taba ye. Ga se therešo!”

3Dafida a mo fetola20:3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a mo fetola” Seheberu se re “a ena gape”. a re: “Tatago o tseba gabotse gore wena o a nthata, gomme o ikemišeditše gore a se ke a go tsebiša se a nyakago go se dira, ka gobane o ka kwa bohloko kudu. Ke ena ka Morena yo a phelago le ka wena gore ke kgauswikgauswi le lehu!”

4Jonathane a re: “Ke tla dira se sengwe le se sengwe se o se nyakago.”

5

20:5
Num. 28:11
Dafida a mo fetola a re: “Ka moswane ke Monyanya wa Lebalana, gomme ke tlemegile go yo ja le kgoši. Eupša ntumelele gore ke yo utama kua nageng go fihlela mantšiboa a letšatši la go hlwa gosasa. 6Ge tatago a ka lemoga gore ga ke gona, o mmotše gore ke kgopetše tumelelo go wena gore ke itlhaganele ke ye gae Betlelehema, ka gobane kua ke nako ya sehlabelo sa ngwaga ka ngwaga sa lapa lešo ka moka. 7Ge a ka re: ‘Go lokile,’ nna, mohlanka wa gago, ke tla phologa; eupša ge a ka befelwa kudu, o tsebe gore o ikemišeditše go mpolaya. 8Hle, o nthuše ka mokgwa woo, ka gobane re enne pele ga Morena. Eupša ge eba ke na le molato, mpolaye ka bowena! Ke go reng go hlwa o re o nkiša go tatago gore ke yo bolawa?”

9Jonathane a mo fetola a re: “O se ke wa bolela taba ya mohuta woo! Ge nkabe ke tseba gabotsebotse gore tate o ikemišeditše go go bolaya, a o ra gore ke be nka se go botše?”

10Ke moo Dafida a mmotšišitšego a re: “Ke tla botšwa ke mang ge tatago a go fetotše a befetšwe?”

11Jonathane a mo fetola a re: “A re tšwe re ye kua nageng.” Ka gona ba ya, 12gomme Jonathane a re go Dafida: “A Morena Modimo wa Israele e be hlatse ya rena!20:12 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “e be hlatse ya rena” Seheberu ga se na mantšu a. Ka nako ye bosasa le ka letšatši le le latelago leo ke tla botšiša tate. Ge e le yo botho go wena, ke tla roma motho go wena a tlo go tsebiša. 13Ge a ikemišeditše go go bolaya, a Morena a mpolaye thoo ge nka se go tsebiše taba yeo gomme ka go tšhabiša o bolokegile. A Morena a be le wena bjalo ka ge a be a na le tate! 14Ge ke sa phela o nthate bjalo ka ge Morena a re rata; eupša ge ke hwile, 15

20:15
2 Sam. 9:1
o rate ba lapa la ka go ya go ile ka wona mokgwa woo, le ge Morena a šetše a fedišitše manaba a gago ka moka.” 16Ke ka mo Jonathane a tiišitšego kgwerano le ba lapa la Dafida. A ba a re: “Morena a otle manaba a Dafida.”20:15-16 Ka Seheberu ditemana tše ga di kwagale gabotse.

17Gapegape Jonathane a kgopela Dafida gore a ene gore o a mo rata, gobane yena o be a rata Dafida bjalo ka ge a ithata. 18A re go yena: “Ka gore ka moswane ke Monyanya wa Lebalana, go tla lemogwa gore ga o gona dijong, ka gobane madulong a gago go tla be go se na motho. 19Ka la go latela la ka moswane o theoge o ye lefelong lela wa go ka wa utama go lona ka nako yela, gomme o utame kgauswi le leswika la gona.20:19 Mohlomongwe go swanetše go balwa “leswika la gona” Seheberu se re “leswika la Esele”. 20Ke moka nna ke tla thunyetša mesebe ye meraro ka thoko ga leswika leo mo nkego go na le se ke se thunyago. 21Ke moka ka botša mohlanka wa ka gore a ye a e nyake. Gomme ge nka re go yena: ‘Bona, mesebe yela e ka mono ga gago; e tope,’ ke go re o bolokegile gomme o ka tšwa. Ke ena ka Morena yo a phelago gore o ka se hlagelwe ke kotsi. 22Eupša ge nka re go yena: ‘Mesebe yela e ka kua ga gago,’ gona o tloge, ka gobane Morena o tla be a re o sepele. 23Ge e le keno yela ya ka le wena, hlatse ya yona ya go ya go ile ke Morena.”

24Ka gona Dafida a utama kua nageng. Monyanyeng wa Lebalana Kgoši Saulo a tla dijong 25gomme a dula madulong a gagwe a ka mehla go ipata le leboto. Abnere a dula kgauswi le yena, gomme Jonathane a dula go lebana le yena.20:25 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a dula go lebana le yena” Seheberu se re “a ema”. Madulong a Dafida gwa se ke gwa ba le motho, 26eupša Saulo a se ke a bolela selo ka letšatši leo, ka gobane o be a gopola a re: “Mohlomongwe o hlakane le seila, mme o tloga a tšhilafetše.” 27Ka letšatši le le latelago, letšatši la ka morago ga la Monyanya wa Lebalana, madulong a Dafida go be go se na motho gape, gomme Saulo a botšiša Jonathane a re: “Ke ka lebaka lang Dafida a se a tla dijong maabane le lehono?”

28Jonathane a mo fetola a re: “O nkgopetše gore ke mo dumelele a ye Betlelehema. 29O rile: ‘Hle, ntumelele ke ye, ka gobane lapa lešo le dira sehlabelo kua gae, gomme morwarre o ntaetše gore ke be gona. Ka gona, ge eba o mogwera wa ka, ntese ke yo bona meloko yešo.’ Lebaka ke lona leo ge o bona a se madulong a gagwe dijong.”

30Saulo a tukela Jonathane bogale gomme a re go yena: “Ngwana yo mobe wa mosadi wa senganga! Bjale ke a tseba gore o ema le Dafida mme o a ikgoboša gotee le yena yola mmago! 31Na ga o bone gore ge morwanyana yola wa Isai a sa phela mo lefaseng o ka se tsoge o bile kgoši ya naga ye? Napa o ntšhe banna ba mo late gomme wena o mo tliše mo – yena o swanetše go bolawa!”

32Jonathane a mo fetola a re: “Ke ka lebaka lang a swanetše go hwa? O dirile eng?”

33Saulo ge a ekwa tšeo a mmetša ka lerumo a re o a mo hlaba, gomme Jonathane a bona gore tatagwe o tloga a ikemišeditše go bolaya Dafida. 34Jonathane a emelela a tloga dijong a tuka bogale, gomme a se ke a ja selo letšatši leo – letšatši la bobedi la Monyanya wa Lebalana. O be a nyamile kudu ka lebaka la Dafida, ka gobane Saulo o be a mo rogile. 35Mosong wa le le latelago Jonathane a ya kua nageng go yo gahlana le Dafida, bjalo ka ge ba be ba kwane. A tloga le mošemane yo monnyane, 36gomme a re go yena: “Kitima o ye o tope mesebe ye ke tlago e thunya gonabjale.” Mošemanyana yoo a kitima, gomme Jonathane a thunyetša mosebe ka kua pele ga gagwe. 37Ge mošemanyana yola a fihla felo fa mosebe o wetšego gona, Jonathane a mo goeletša a re: “Mosebe o kua pele! 38Kitima kudu o itlhaganele!” Mošemane a topa mosebe wola gomme a gomela go mong wa gagwe 39a sa tsebe gore taba yeo e šupa eng; go be go tseba Jonathane le Dafida fela. 40Ke moo Jonathane a neetšego mošemane yola dibetša tša gagwe mme a mmotša gore a di boetše motseng.

41Ge mošemane a sepetše, Dafida a emelela kgauswi le leswika,20:41 Mohlomongwe go swanetše go balwa “leswika” Seheberu se re “ka borwa”. a obama a itahlela fase ka sefahlego gararo. Bobedi bja bona, yena le Jonathane, ba be ba lla ge ba atlana; manyami a Dafida a be a bile a feta a Jonathane.20:41 Mohlomongwe go swanetše go balwa “manyami a Dafida a be a bile a feta a Jonathane” Seheberu ga se kwagale gabotse. 42Ke moo Jonathane a itšego go Dafida: “Modimo a be le wena. Morena o tla dira gore nna le wena le ditlogolo tša ka le tša gago re boloke keno ye nna le wena re e enetšego sa ruri ka leina la Morena.” Ke gona Dafida a tlogilego, gomme Jonathane a boela motseng.

21

Dafida o tšhabela Saulo

211

21:1-6
Mat. 12:3,4
Mar. 2:25,26
Luk. 6:3
Dafida a ya go moprista Ahimeleke kua Nobo. Ahimeleke a tšwa a thothomela a tlile go mo gahlanetša gomme a mmotšiša a re: “O reng o tlile mo o le noši?”

2Dafida a mo fetola a re: “Ke tlile mo ka ditaba tša kgoši. O mpoditše gore ke se ke ka tsebiša motho se a nthomilego gore ke tle ke se dire. Ge e le banna ba ka bona, ke ba boditše gore ba nkgahlanetše lefelong le lengwe. 3Bjale ge, a o na le se o ka mphago sona? Hle, mphe dinkgwa tše di fetšago seatla goba se sengwenyana se o nago naso.”

4Moprista a re: “Ga ke sa na le dinkgwa tša mehleng; tše ke nago natšo ke dinkgwa tše kgethwa fela; o ka di tšea ge eba banna ba gago ga se ba robala le basadi kgauswinyana.”

5Dafida a mo fetola a re: “Aowa, ga se ba robala le basadi. Banna ba ka ka mehla ba fela ba itlhwekiša ge re etšwa ka ditaba tša ka mehla; bjale ba ka se itlhwekiše bjang lehono mola re bile re tšwile ka ditaba tše e sego tša mehleng!”

6

21:6
Lef. 24:5-9
Ka gona moprista a fa Dafida dinkgwa tšela tše kgethwa, ka gobane dinkgwa tše a bego a na le tšona e be e le fela tše di abetšwego Modimo, tše di bego di tlošitšwe tafoleng ye kgethwa mme legatong la tšona go beilwe tše di sa fišago.

7Mookamedi wa badiši ba maruo a Saulo, Doege, wa Edomo, o be a le moo ka letšatši leo, ka gobane o be a tlile go phetha tshwanelo ya sedumedi.

8Dafida a re go Ahimeleke: “A ga o na le lerumo goba tšhoša ye o ka mphago yona? Ditaelo tša kgoši di ntlošitše ka lephakuphaku ka ba ka hloka le nako ya go tšea tšhoša ya ka goba dibetša tše dingwe.”

9

21:9
1 Sam. 17:51
Ahimeleke a mo fetola a re: “Ke na le tšhoša ya Goliate, Mofilista, yola o mmolailego molaleng wa Ela; e ka mola morago ga seaparo se sekgethwa, e phuthetšwe ka lešela. Ge o e nyaka, e tšee – ke sona sebetša se nnoši mo.”

Dafida a re: “Mphe yona. Ga go tšhoša ye e phalago yeo!”

10Ka gona Dafida a tloga a tšhaba Saulo, gomme a ya go Kgoši Akishe wa Gathe. 11

21:11
1 Sam. 18:7
29:5
Bakgomana ba Kgoši Akishe ba mmotšiša ba re: “A motho yo ga se Dafida, kgoši ya naga ya gabo? Yo ke monna yola basadi ba bego ba bina ba opela ka yena ba hlatlolana ba re: ‘Saulo o bolaile dikete, eupša Dafida o bolaile dikete tše masomesome.’ ”

12

21:12
Pes. 56
Ge Dafida a ekwa tše ba di bolelago, a thoma go boifa Kgoši Akishe kudu. 13
21:13
Pes. 34
Ka gona nako ye nngwe le ye nngwe ge ba le gona, Dafida o be a dira mo nkego ga a tšee gabotse mme a itshwara bjalo ka segafa ge ba leka go mo kgala; o be a ngwalangwala mo mamating a dikgoro tša motse gomme a intšha diteta di elela maledung. 14Ka gona Akishe a re go bakgomana ba gagwe: “Bonang! Monna yo o a gafa! Ke ka lebaka lang le mo tlišitše go nna? 15Ga ke re ke šetše ke na le digafa tše ntši mo? Bjale ke ka lebaka lang le ntlišetša se sengwe gape gore se tle se ntshwenye ka bogafa bja sona ka mo lapeng la ka?”