Sepedi 2000 (NSO00)
17

Goliate o hlohla Baisraele

171Bafilista ba ile ba kgobokanela ntwa kua Soko, motseng wa Juda; ba hloma mešaša lefelong le le bitšwago Efese-Damime, kgathe ga Soko le Aseka. 2Saulo le Baisraele ba kgobokana mme ba hloma mešaša molaleng wa Ela, moo ba ilego ba ipeakanyetša go lwa le Bafilista. 3Bafilista ba ema mmotong wo mongwe gomme Baisraele ba ema go wo mongwe, ba kgaogantšwe ke moedi.

4Monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Goliate, wa motse wa Gathe, a tšwa mešašeng ya Bafilista. Yena e be e le mohlabani wa nkgwete. Botelele bja gagwe e be e ka ba dimetara tše tharo, 5gomme a apere seaparo sa boitšhireletšo sa mphiri sa dikgapetla seo se bego se imela dikilokramo tše e ka bago tše masome a mahlano a metšo ye e šupago, le kefa ya mphiri. 6Meomo ya gagwe le yona e be e šireleditšwe ka dišireletši tša mphiri, gomme a šikere letsolo la mphiri. 7Theko ya lerumo la gagwe e be e lekana le mpheng wa mogoma, gomme bogale bja lona bja tshipi bo imela dikilokramo tše e ka bago tše di šupago. Mohlabani o be a sepela pele ga gagwe a mo swaretše kotse. 8Goliate o ile a ema mme a goelela Baisraele a re: “A le dirang moo etšwe le foletše ntwa? Nna ke Mofilista, lena makgoba tenang a Saulo! Kgethang yo mongwe wa banna ba lena gore a theoge a tle a lwe le nna. 9Ge a ka lwa le nna a mpolaya, re tla ba makgoba a lena; eupša ge nka lwa le yena ka mmolaya, le tla ba makgoba a rena. 10Gonabjale ke hlohla lena madira a Baisraele, ke re ntšhang yo a kago lwa le nna!” 11Ge Saulo le banna ba gagwe ba ekwa seo, ba boifa ba tšhoga kudu.

Dafida mešašeng ya Saulo

12Dafida e be e le morwa wa Isai, yo e bego e le Moefrata wa Betlelehema kua Juda. Isai o be a na le barwa ba seswai, gomme ka nako ye Saulo e le kgoši, o be a šetše a tšofetše kudu.17:12 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “a tšofetše kudu” Seheberu ga se kwagale gabotse. 13Barwa ba gagwe ba bararo ba bagolo ba be ba ile le Saulo ntweng. Mogolo wa bona e be e le Eliaba, yena a hlatlangwa ke Abinadaba, mme wa boraro e le Shama. 14Dafida e be e le phejane, gomme ge barwa bale ba bararo ba bagolo ba na le Saulo, 15yena o be a fela a ba tlogela mme a boela Betlelehema go yo diša dihuswane tša tatagwe.

16Goliate o ile a hlohla Baisraele matšatši a masome a mane mesong le mantšiboa.

17Ka letšatši le lengwe Isai a re go Dafida: “Tšea tekanyo ya ntlatla ya dithuthupe tše tša mabele le dinkgwa tše lesome tše, gomme o itlhaganele o di iše go bomorwarrago kua mešašeng. 18O tšee le ditšhese tše tše lesome o di iše go molaodi wa ba sekete. O bone ge bomorwarrago ba sa iketlile, mme o boe le se sengwenyana sa go laetša gore o ba bone le gore ba sa phela gabotse. 19Kgoši Saulo le bomorwarrago le Baisraele ka moka ba molaleng wa Ela ba lwa le Bafilista.”

20Dafida a tsoga e sa le bošego ka letšatši le le latelago, a tlogela dihuswane le modiši, a tšea dijo tšela, gomme a tloga bjalo ka ge Isai a mo laetše. A fihla mešašeng ka nako ye Baisraele ba bego ba etšwa ba eya mo ba bego ba folela ntwa gona, ba hlaba mokgoši wa ntwa. 21Madira a Bafilista le a Baisraele a ile a ema maemong a ona a ntwa a lebane. 22Dafida a tlogela dijo tšela le mohlokomedi wa dithoto, a kganyelela madireng a gabo, a ya go bomorwarragwe, gomme a ba botšiša gore ba phela bjang. 23Ya re a sa bolela le bona, Goliate a tšwa madireng a Bafilista mme a hlohla Baisraele bjalo ka ge a be a tlwaetše. Gomme Dafida a mo kwa. 24Ge Baisraele ba bona Goliate, ba tšhaba ba tšhogile. 25Ba botšana ba re: “Nke le mmoneng! Kwaang mahlapa a gagwe! Kgoši Saulo o tla fa monna yo a kago mmolaya moputso wo mogolo; kgoši o tla ba a fa monna yoo morwedi wa gagwe gore e be mosadi wa gagwe, le gona o tla ntšha ba lapa la tatagwe metšhelong.”17:25 “metšhelong” goba “metšhelong le bohlankeding bja gagwe”

26Dafida a botšiša banna ba ba bego ba le kgauswi le yena a re: “A monna yo a ka bolayago Mofilista yo mme a lokolla Israele tabeng ye ya dihlong le re o tla putswa ka eng? Gabotsebotse, Mofilista yo wa go se bolle ke yena mang yo a ka nyatšago madira a Modimo yo a phelago?” 27Bona ba mmotša ka mo monna yo a ka bolayago Goliate a tlago putswa ka gona.

28Morwarrago Dafida yo mogolo, Eliaba, a mo kwa a bolela le banna bao. A befelelwa Dafida gomme a re: “O nyakang mo? Ke mang a šetšego le dihuswanyana tšela kua lešokeng? Ke tseba makokwana le mahlajana a gago, mošaa! O tlile fela go tlo bogela ntwa!”

29Dafida a mmotšiša a re: “A bjale ke dirile eng? Ke be ke no botšiša fela.” 30O ile a retologela go monna yo mongwe mme a mmotšiša yona potšišo yela, gomme ge a botšiša ba bangwe, o be a fetolwa ka wona mokgwa wola.

31Banna ba bangwe ba kwa se Dafida a se bolelago, gomme ba botša Saulo, yo a ilego laela gore a bitšwe. 32Dafida a re go Saulo: “Mong wa ka, go se ke gwa ba le yo a boifago Mofilista yo! Nna ke tla ya ka lwa naye.”

33Saulo a mo fetola a re: “Aowa. O ka lwa naye bjang? Wena o no ba mošemanyana, mme yena e bile mohlabani bophelo bja gagwe ka moka!”

34Dafida a re: “Nna, mohlanka wa gago, ke diša dihuswane tša tate. Nako efe le efe ge tau goba bere e swere kwanyana goba putšane, 35ke e šala morago, ka lwa nayo, ka phološa seruiwa seo ganong la yona. Gomme ge tau goba bere yeo e ntlhasela ke e swara ka megolo, ka e betha ka e bolaya. 36Ke bolaile ditau le dibere, gomme Mofilista yo wa go se bolle, yo a nyaditšego madira a Modimo yo a phelago, le yena ke tla mo dira sona seo. 37Morena yo a mphološitšego ditaung le dibereng, o tla mphološa le go Mofilista yo.”

Saulo a mo fetola a re: “Go lokile. Sepela, mme Morena a be le wena.” 38Saulo a apeša Dafida diaparo tša gagwe tša ntwa: a mo rweša kefa ya mphiri, a mo apeša seaparo sa boitšhireletšo. 39Dafida a kgokelela tšhoša ya Saulo seaparong sa boitšhireletšo, eupša a se ke a kgona go sepela ka tšona, ka gobane o be a se a di tlwaela. A re go Saulo: “Ga ke kgone go sepela ke apere dilo tše. Ga se ka di tlwaela.” Ka gona a di apola ka moka. 40A tšea molamo wa gagwe wa go diša, a topa maswika a a fetšago seatla a boreledi ka molapong mme a a nokela ka mokotlaneng wa gagwe wa go ya madišong. A tšwa a batamela Goliate a swere seragamabje sa gagwe ka seatla.

Dafida o fenya Goliate

41Mofilista yola a thoma go sepela a lebile Dafida, moswari wa kotse ya gagwe a sepela pele ga gagwe. O ile a fela a batamela, 42gomme ge a bona Dafida gabotse, a mo nyatša ka gobane e be e no ba mošemanyana yo mmotsana yo boletiana. 43A re go Dafida: “O swaretše mang molamo woo? A o gopola gore ke nna mpša?” Gomme a rogaka Dafida ka medimo ya gagwe. 44A ba a re: “Tlaa, mme ke tla fa manong le dibata setopo sa gago.”

45Dafida a mo fetola a re: “O tla go nna ka tšhoša le lerumo le letsolo, eupša nna ke tla go wena ka leina la Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Baisraele, yo o mo nyaditšego. 46Lehono le Morena o tla go gafela diatleng tša ka; ke tla go fenya mme ka go ripa hlogo. Gomme ke tla fa manong le dibata ditopo tša bahlabani ba Bafilista. Ke mo lefase ka moka le tlago tseba gore Baisraele ba na le Modimo, 47mme yo mongwe le yo mongwe fa o tla bona gore Morena ga a iše felo ka ditšhoša le marumo go phološa setšhaba sa gagwe. Ke mofenyi ntweng, gomme o tla le gafela diatleng tša rena.”

48Goliate a thoma go batamela Dafida gape, gomme ka bjako Dafida a kitimela moo ntwa e bego e tla lwelwa gona. 49A tsenya seatla ka mokotlaneng wa gagwe a ntšha leswika, a betša Goliate ka lona ka seragamabje. Leswika la mo tia phatla, la mo pšhatla lešapo la hlogo, gomme Goliate a wela fase ka sefahlego. 50

17:50
2 Sam. 21:19
Ka gona Dafida a fenya Goliate, a mmolaya ka seragamabje le leswika a se a swara tšhoša. 51
17:51
1 Sam. 21:9
A kganyelela go yena, a mo emelela a hwanyolla tšhoša ya Goliate segatleng sa yona, gomme a mo ripa hlogo a mmolaya.

Ge Bafilista ba bona gore mogale wa bona o hwile, ba tšhaba. 52Banna ba Israele le ba Juda ba hlahlamologa, ba goa mme ba ba kitimiša go ba go yo fihla Gathe17:52 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Gathe” Seheberu se re “moeding”. le dikgorong tša Ekrone. Ditopo tša Bafilista tša rapalala tseleng ka moka ye e yago Shaharaime, go ba go yo fihla Gathe le Ekrone. 53Ge Baisraele ba boa ba tšo leleka Bafilista o šoro, ba thopa thoto ka moka mešašeng ya bona. 54Dafida a tšea hlogo ya Goliate a e iša Jerusalema, eupša dihlabani tša Goliate a di bea ka go wa gagwe mošaša.

Dafida o tlišwa go Saulo

55E ile ya re mola Saulo a bona Dafida a etšwa a yo lwa le Goliate, Saulo a botšiša Abnere, molaodi wa madira a gagwe, a re: “Abnere, a lesogana le ke morwa wa mang?”

Abnere a mo fetola a re: “Ruri, ga ke tsebe, kgoši.”

56Saulo a re: “Gona sepela o yo botšiša.”

57Ka gona ge Dafida a boa a tšo bolaya Goliate, Abnere a mo iša go Saulo. Dafida o be a sa swere hlogo ya Goliate. 58Saulo a mmotšiša a re: “Lesogana, a o morwa wa mang?”

Dafida a mo fetola a re: “Ke nna morwa wa mohlanka wa gago, Isai, wa Betlelehema.”

18

181Ge Dafida a feditše go bolela le Saulo, o ile a thopa pelo ya Jonathane, morwa wa Saulo, gomme Jonathane a thoma go mo rata bjalo ka ge a ithata. 2Saulo a tšea Dafida a dula le yena go tloga letšatši leo gomme a se ke a mo lesa a boela ga gabo. 3Jonathane a enela Dafida gore e tla ba mogwera wa gagwe wa go ya go ile ka lebaka la gore o be a mo rata kudu. 4A apola seaparo se a bego a se apere a se fa Dafida, gotee le seaparo sa gagwe sa boitšhireletšo le yona tšhoša ya gagwe le bora le lepanta. 5Dafida o ile a fenya dintweng tšohle tše Saulo a bego a mo romela go tšona, ka gona Saulo a mo dira yo mongwe wa balaodi ba madira a gagwe. Taba yeo ya kgahla setšhaba ka moka le bahlankedi ba Saulo.

Saulo o tsebafela Dafida

6Ge Dafida a boa a tšo bolaya Goliate, bahlabani le bona ba boela gae, basadi ba motse wo mongwe le wo mongwe wa Israele ba tšwa go tlo gahlanetša Kgoši Saulo. Ba be ba opela ba hlaba mekgolokwane, ba bina, ba letša meropa le diharepa. 7

18:7
1 Sam. 21:11
29:5
Ge ba bina ba be ba opela ka go hlatlolana ba re: “Saulo o bolaile dikete, eupša Dafida o bolaile dikete tše masomesome.” 8Saulo o ile a se ke a rata taba yeo, gomme a befelwa kudu. A re: “Dafida ba re o bolaile dikete tše masomesome, eupša ge e le nna ba re ke bolaile dikete fela. Morago ga mo ba tla mmea kgoši!” 9Ka fao go tloga ka letšatši leo a tsebafela Dafida mme a mo lebelela ka leihlo le lebe.

10Ka letšatši le le latelago moya wo mobe wo o tšwago go Morena wa laola Saulo, gomme a goelela ka ngwakong wa gagwe bjalo ka segafa. Dafida o be a letša harepa, bjalo ka mehleng, gomme Saulo a swere lerumo. 11Saulo a re ka pelong: “Ke tla mo phuleletša ka mo pataganya le leboto,” gomme a mmetša gabedi ka lerumo, eupša Dafida a le phema makga ao a mabedi.

12Saulo o be a boifa Dafida ka gobane Morena o be a na le Dafida, fela yena Morena a mo tlogetše. 13Ka gona Saulo a mo tloša go yena mme a mo dira molaodi wa banna ba sekete. Dafida o be a eta banna ba gagwe pele ntweng, 14gomme a atlega go tšohle tše a di dirago, ka gobane Morena o be a na le yena. 15Saulo a bona go atlega ga Dafida gomme a thoma go mmoifa go fetišiša. 16Eupša yo mongwe le yo mongwe mo Israele le Juda o be a rata Dafida, ka gobane e be e le moetapele yo a atlegago kudu.

Dafida o nyala morwedi wa Saulo

17Saulo a re go Dafida: “Morwedi wa ka yo mogolo, Merabe, šo. Ke tla go fa yena gore e be mosadi wa gago ge o ka ntlhankela o le mohlabani yo bogale yo a botegago, gomme wa lwa dintwa tša Morena.” Saulo o be a gopola gore ka tsela yeo Bafilista ba tla bolaya Dafida, mme gwa se hlwe go nyakega gore a mmolaye ka boyena.

18Dafida a mo fetola a re: “Ke nna mang? Gona kgorwana ya gešo le lapa lešo ke eng mo nka bago mokgonyana wa kgoši?” 19Eupša ge nako e fihla ya gore Merabe a fiwe Dafida, o ile a fiwa monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Adriele wa kua Mehola.

20Migale, morwedi yo mongwe wa Saulo, yena o be a rata Dafida, gomme ya re ge Saulo a ekwa taba yeo, a thaba. 21A re ka pelong: “Ke tla fa Dafida Migale; ke tla mo thea ka yena mme a bolawa ke Bafilista.” Ka gona lekga la bobedi Saulo a re go Dafida: “O tla ba mokgonyana wa ka.” 22A laela bahlankedi ba gagwe gore ba botše Dafida thopeng ba re: “O kgahla kgoši gomme bahlankedi ba gagwe ka moka ba a go rata; bjale ke nako ye botse ya gore o nyale morwedi wa gagwe.”

23Ka gona ba botša Dafida taba yeo, gomme yena a ba fetola a re: “Ga se selo se sennyane go ba mokgonyana wa kgoši, gomme nna ke no ba modiitšana le motho yo e sego wa selo.”

24Bahlankedi ba botša Saulo se Dafida a se boletšego, 25gomme Saulo a ba laela gore ba botše Dafida ba re: “Kgoši ga a go nyake magadi ge e se fela dintlhana tša merotwana ya Bafilista ba o ba bolailego ba lekgolo, gore a itefeletše manabeng a gagwe.” Ke ka moo Saulo a bego a rerile gore Dafida a bolawe ke Bafilista ka gona. 26Bahlankedi ba Saulo ba begela Dafida se Saulo a se boletšego, gomme Dafida a kgahlwa ke go ba mokgonyana wa kgoši. Pele ga ge letšatši le le beetšwego monyanya le fihla, 27Dafida le banna ba gagwe ba ya ba bolaya Bafilista ba makgolo a mabedi. A iša dintlhana tša merotwana ya bona go kgoši a mo fa tšona ka moka, gore e tle e be mokgonyana wa gagwe. Ka gona Saulo a tlemega go neela Dafida morwedi wa gagwe, Migale, gore e be mosadi wa gagwe.

28Saulo a bona gabotsebotse gore Morena o na le Dafida, le gore Migale, morwedi wa gagwe, o rata Dafida. 29Ka gona a boifa Dafida kudukudu gomme ya ba lenaba la gagwe bophelong bja gagwe ka moka.

30Balaodi ba Bafilista ba be ba fela ba etšwa dira, eupša ntweng ye nngwe le ye nngwe Dafida o be a atlega kudu go feta balaodi ka moka ba madira ba Saulo. Ka lebaka la taba yeo Dafida o ile a tuma kudu.

19

Dafida o hlomarwa ke Saulo

191Saulo o ile a botša morwa wa gagwe, Jonathane, le bahlankedi ba gagwe ka moka gore o ikemišeditše go bolaya Dafida. Eupša Jonathane o be a rata Dafida kudu, 2ka gona a re go yena: “Tate o leka go go bolaya. Hle, ka moswane e sa le bošego o hlokomele; o ye lefelwaneng la go utama mme o dule fao. 3Ke tla tla ka ema le tate kua nageng mo o utamilego gona, gomme ka bolela le yena mabapi le wena. Ge a ka mpotša se sengwe, ke tla go tsebiša.”

4Jonathane a bolela tše botse ka Dafida go Saulo a re: “A kgoši a se ke a dira mohlanka wa gagwe, Dafida, bobe. Ga se a ka a go phošetša le gatee; bakeng sa seo, se sengwe le se sengwe se a kilego a se dira se go hotše kudu. 5O ile a ipea kotsing ya lehu a bolaya Goliate, mme Morena a dira gore Baisraele ba fenye o šoro. O ile wa thaba ge o bona seo. Bjale o reng o nyaka go phošetša motho yo a se nago molato a etša Dafida ka go mmolaya ntle le lebaka?”

6Saulo a kgotsofatšwa ke seo Jonathane a se boletšego, gomme a ena ka leina la Morena gore a ka se bolaye Dafida. 7Ka gona Jonathane a bitša Dafida a mmotša tšohle; a mo iša go Saulo, gomme Dafida a hlankela kgoši bjalo ka pele.

8Go ile gwa tsoga ntwa le Bafilista gape. Dafida a ba hlasela mme a ba fenya o šoro mo e lego gore ba ile ba tšhaba.

9Ka letšatši le lengwe moya wo mobe wo o romilwego ke Morena wa tlela Saulo. O be a dutše ka ngwakong wa gagwe a swere lerumo la gagwe ka seatla, gomme Dafida a le fao a letša harepa. 10Saulo a leka go phuleletša le go pataganya Dafida le leboto ka lerumo, fela Dafida a phema, gomme lerumo la tsenelela lebotong. Dafida a tšhaba le bjona bošego bjoo.

11

19:11
Pes. 59
Saulo a romela banna gore ba yo leta ngwako wa Dafida le gore ba mmolaye mosong wo o latelago. Migale, mosadi wa Dafida, a re go yena: “Ge o ka se tšhabe bošego bjo, ka moswane o tla be o hwile.” 12A mo theoša ka lefasetere, gomme a hlanola direthe a tšhaba. 13Ke moo Migale a tšerego modimo wa seswantšho wa lapa, a o robadiša malaong, a o apeša hlogo ka tuku ya boya bja pudi, mme a o pipa ka kobo. 14Ge banna ba Saulo ba etla go tšea Dafida, Migale a ba botša gore o a babja. 15Eupša Saulo a re ba boele morago ba yo bona Dafida ka bobona. A ba laela a re: “Le mo rwaleng ka malao a gagwe le mo tliše mo gore ke mmolaye.” 16Ba tsena ka gare gomme ba hwetša modimo wola wa seswantšho wa lapa malaong o apešitšwe tuku hlogong. 17Saulo a botšiša Migale a re: “Ke ka lebaka lang o nthadiile ka mokgwa wo ka go thuša lenaba la ka gore le tšhabe?”

Migale a mo fetola a re: “O ile a re o tla mpolaya ge nka se mo thuše gore a tšhabe.”

18Dafida o ile a tšhaba a ya go Samuele kua Rama, gomme a mmotša tšohle tše Saulo a mo dirilego tšona. Ke moo yena le Samuele ba ilego Nayote mme ba dula fao. 19Saulo a botšwa gore Dafida o Nayote kua Rama, 20ka gona a romela banna gore ba yo mo swara. Ba bona19:20 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Ba bona” Seheberu se re “A bona”. sehlopha sa baprofeta se bina se goa, Samuele e le moetapele wa sona. Ke moo moya wa Modimo o tlilego go banna ba Saulo, gomme le bona ba thoma go bina le go goa. 21Ge Saulo a ekwa taba yeo, a romela batseta ba bangwe, gomme le bona ba thoma go bina le go goa. A romela batseta la boraro, gomme le bona ba dira bjalo. 22Ke moo yena ka boyena a ilego Rama. Ge a fihla sedibeng se segolo kua Seku, a botšiša gore Samuele le Dafida ba kae, gomme a botšwa gore ba kua Nayote. 23Ge a le tseleng a eya gona, moya wa Modimo le yena wa mo laola, gomme a bina a goa go ba go yo fihla Nayote. 24

19:24
1 Sam. 10:11,12
A apola diaparo mme a bina a goa pele ga Samuele, gomme a rapalala a se a apara selo letšatši leo le bošego bjoo ka moka. Ke ka moo go hlolegilego polelo ye e rego: “Kgane Saulo le yena o fetogile moprofeta?”