Sepedi 2000 (NSO00)
18

181Ge Dafida a feditše go bolela le Saulo, o ile a thopa pelo ya Jonathane, morwa wa Saulo, gomme Jonathane a thoma go mo rata bjalo ka ge a ithata. 2Saulo a tšea Dafida a dula le yena go tloga letšatši leo gomme a se ke a mo lesa a boela ga gabo. 3Jonathane a enela Dafida gore e tla ba mogwera wa gagwe wa go ya go ile ka lebaka la gore o be a mo rata kudu. 4A apola seaparo se a bego a se apere a se fa Dafida, gotee le seaparo sa gagwe sa boitšhireletšo le yona tšhoša ya gagwe le bora le lepanta. 5Dafida o ile a fenya dintweng tšohle tše Saulo a bego a mo romela go tšona, ka gona Saulo a mo dira yo mongwe wa balaodi ba madira a gagwe. Taba yeo ya kgahla setšhaba ka moka le bahlankedi ba Saulo.

Saulo o tsebafela Dafida

6Ge Dafida a boa a tšo bolaya Goliate, bahlabani le bona ba boela gae, basadi ba motse wo mongwe le wo mongwe wa Israele ba tšwa go tlo gahlanetša Kgoši Saulo. Ba be ba opela ba hlaba mekgolokwane, ba bina, ba letša meropa le diharepa. 7

18:7
1 Sam. 21:11
29:5
Ge ba bina ba be ba opela ka go hlatlolana ba re: “Saulo o bolaile dikete, eupša Dafida o bolaile dikete tše masomesome.” 8Saulo o ile a se ke a rata taba yeo, gomme a befelwa kudu. A re: “Dafida ba re o bolaile dikete tše masomesome, eupša ge e le nna ba re ke bolaile dikete fela. Morago ga mo ba tla mmea kgoši!” 9Ka fao go tloga ka letšatši leo a tsebafela Dafida mme a mo lebelela ka leihlo le lebe.

10Ka letšatši le le latelago moya wo mobe wo o tšwago go Morena wa laola Saulo, gomme a goelela ka ngwakong wa gagwe bjalo ka segafa. Dafida o be a letša harepa, bjalo ka mehleng, gomme Saulo a swere lerumo. 11Saulo a re ka pelong: “Ke tla mo phuleletša ka mo pataganya le leboto,” gomme a mmetša gabedi ka lerumo, eupša Dafida a le phema makga ao a mabedi.

12Saulo o be a boifa Dafida ka gobane Morena o be a na le Dafida, fela yena Morena a mo tlogetše. 13Ka gona Saulo a mo tloša go yena mme a mo dira molaodi wa banna ba sekete. Dafida o be a eta banna ba gagwe pele ntweng, 14gomme a atlega go tšohle tše a di dirago, ka gobane Morena o be a na le yena. 15Saulo a bona go atlega ga Dafida gomme a thoma go mmoifa go fetišiša. 16Eupša yo mongwe le yo mongwe mo Israele le Juda o be a rata Dafida, ka gobane e be e le moetapele yo a atlegago kudu.

Dafida o nyala morwedi wa Saulo

17Saulo a re go Dafida: “Morwedi wa ka yo mogolo, Merabe, šo. Ke tla go fa yena gore e be mosadi wa gago ge o ka ntlhankela o le mohlabani yo bogale yo a botegago, gomme wa lwa dintwa tša Morena.” Saulo o be a gopola gore ka tsela yeo Bafilista ba tla bolaya Dafida, mme gwa se hlwe go nyakega gore a mmolaye ka boyena.

18Dafida a mo fetola a re: “Ke nna mang? Gona kgorwana ya gešo le lapa lešo ke eng mo nka bago mokgonyana wa kgoši?” 19Eupša ge nako e fihla ya gore Merabe a fiwe Dafida, o ile a fiwa monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Adriele wa kua Mehola.

20Migale, morwedi yo mongwe wa Saulo, yena o be a rata Dafida, gomme ya re ge Saulo a ekwa taba yeo, a thaba. 21A re ka pelong: “Ke tla fa Dafida Migale; ke tla mo thea ka yena mme a bolawa ke Bafilista.” Ka gona lekga la bobedi Saulo a re go Dafida: “O tla ba mokgonyana wa ka.” 22A laela bahlankedi ba gagwe gore ba botše Dafida thopeng ba re: “O kgahla kgoši gomme bahlankedi ba gagwe ka moka ba a go rata; bjale ke nako ye botse ya gore o nyale morwedi wa gagwe.”

23Ka gona ba botša Dafida taba yeo, gomme yena a ba fetola a re: “Ga se selo se sennyane go ba mokgonyana wa kgoši, gomme nna ke no ba modiitšana le motho yo e sego wa selo.”

24Bahlankedi ba botša Saulo se Dafida a se boletšego, 25gomme Saulo a ba laela gore ba botše Dafida ba re: “Kgoši ga a go nyake magadi ge e se fela dintlhana tša merotwana ya Bafilista ba o ba bolailego ba lekgolo, gore a itefeletše manabeng a gagwe.” Ke ka moo Saulo a bego a rerile gore Dafida a bolawe ke Bafilista ka gona. 26Bahlankedi ba Saulo ba begela Dafida se Saulo a se boletšego, gomme Dafida a kgahlwa ke go ba mokgonyana wa kgoši. Pele ga ge letšatši le le beetšwego monyanya le fihla, 27Dafida le banna ba gagwe ba ya ba bolaya Bafilista ba makgolo a mabedi. A iša dintlhana tša merotwana ya bona go kgoši a mo fa tšona ka moka, gore e tle e be mokgonyana wa gagwe. Ka gona Saulo a tlemega go neela Dafida morwedi wa gagwe, Migale, gore e be mosadi wa gagwe.

28Saulo a bona gabotsebotse gore Morena o na le Dafida, le gore Migale, morwedi wa gagwe, o rata Dafida. 29Ka gona a boifa Dafida kudukudu gomme ya ba lenaba la gagwe bophelong bja gagwe ka moka.

30Balaodi ba Bafilista ba be ba fela ba etšwa dira, eupša ntweng ye nngwe le ye nngwe Dafida o be a atlega kudu go feta balaodi ka moka ba madira ba Saulo. Ka lebaka la taba yeo Dafida o ile a tuma kudu.