Sepedi 2000 (NSO00)
14

Bogale bja Jonathane

141Ka letšatši le lengwe Jonathane a re go lesogana le le bego le mo rwalela dibetša: “A re putle mešaša ya Bafilista.” Eupša Jonathane a se ke a botša Saulo, tatagwe, 2yo a bego a hlomile mošaša ka fase ga mohlare wa mogarenate kua Migrone, kgauswi le Gibea; o be a na le banna ba e ka bago ba makgolo a a selelago. 3Gare ga bona go be go le Ahia yo a bego a swere seaparo se sekgethwa. Ahia e be e le morwa wa Ahitube, ngwanaboIkabode, yo e bego e le morwa wa Finease, morwa wa Eli, moprista wa Morena kua Shilo. Banna bao ba be ba sa tsebe gore Jonathane o sepetše.

4Kua sefateng sa Mikimase, se Jonathane a bego a swanetše go putla go sona go yo fihla mešašeng ya Bafilista, go be go le marako a mabedi a dintsupi ka mo le ka mo ga sefata: le lengwe le be le bitšwa Botsetse, mme le lengwe le bitšwa Senne. 5Le lengwe le be le le ka thoko ya leboa ya sefata, le lebane le Mikimase, mme le lengwe le le ka thoko ya borwa, le lebane le Geba.

6Jonathane a re go lesogana lela: “A re tshelele mola mešašeng ya Bafilista bale ba go se bolle. Mohlomongwe Morena a ka re thuša, gobane ga go se se ka mo šitišago go namolela batho, ka ba bantši goba ka ba ba sego nene.”

7Lesogana leo la mo fetola la re: “Se sengwe le se sengwe se o ratago go se dira,14:7 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “se o ratago go se dira” Seheberu se re “se o ratago go se dira. Retologa.” ke eme le wena.”

8Jonathane a re: “Go lokile. Re tla putlela mola mme ra dira gore Bafilista ba re bone. 9Ge ba ka re botša gore re ba letele ba tle go rena, gona re tla ema mo re lego gona. 10Fela ge ba ka re botša gore re rotogele go bona, gona re tla ya, ka gobane seo e tla ba sešupo sa gore Morena o ba gafetše diatleng tša rena.”

11Ka gona ba dira gore Bafilista ba ba bone, gomme Bafilista ba re: “Bonang! Baheberu ba bangwe ba tšwa ka meleteng ye ba bego ba utamile ka go yona!” 12Ke moo ba goeletšego Jonathane le lesogana lela ba re: “Rotogelang mono! Le tla re hwetša!”

Jonathane a re go lesogana lela: “Ntšhale morago. Morena o ba gafetše diatleng tša Baisraele.” 13Jonathane a namelela ka matsogo le maoto, gomme lesogana lela la mo latela. A hlasela Bafilista a ba uša fase mme lesogana la ba bolaya. 14Moo polaong yeo ya mathomo Jonathane le lesogana lela ba ile ba bolaya banna ba e ka bago ba masome a mabedi felwaneng mo e ka bago seripa sa botelele bja tšhemo.14:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “seripa ... tšhemo” Seheberu ga se kwagale gabotse. 15Bafilista ka moka ba ba bego ba le kua nageng ba tšhoga; bašwahledi le bahlabani ba ba bego ba le mešašeng ba thothomela ka letšhogo; lefase la šikinyega, gomme gwa ba le tlalelo ye kgolo.

Go fenywa ga Bafilista

16Banna ba Saulo bao ba bego ba letile kua Gibea, nageng ya Benjamene, ba bona Bafilista ba tšhaba ba eya tlase le tletlolo. 17Ka fao Saulo a re go banna ba gagwe: “Balang bahlabani mme le boneng yo a sego gona.” Ba dira bjalo gomme ba hwetša gore Jonathane le lesogana le le bego le mo rwalela dibetša ga ba gona. 18Saulo a re go moprista Ahia: “Tliša seaparo se sekgethwa mo!”14:18 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “seaparo se sekgethwa”. Lebelela 1 Sam. 2:28. Seheberu se re “Polokelo ya Kgwerano”. Ka letšatši leo Ahia o be a se swere pele ga banna ba Israele.14:18 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ka letšatši leo ... Israele” Seheberu se re “Ka gobane ka letšatši leo Polokelo ya Kgwerano ya Modimo le setšhaba sa Israele”. 19Ya re Saulo a sa bolela le moprista, kgakanego ka mešašeng ya Bafilista ya golela pele le pele, ka gona Saulo a re go yena: “Ga go nako ya go nyakišiša thato ya Morena!” 20Ke moo yena le banna ba gagwe ba ipeakantšego ba ya ntweng, gomme moo ba hwetša Bafilista ba elwa seng sa bona kgakanegong ye kgolokgolo. 21Baheberu ba bangwe bao pele ba bego ba ile ba ema le Bafilista mme ba ya nabo mešašeng, ba ile ba ba hlanogela14:21 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ba ile ba ba hlanogela” Seheberu se re “dikologa gape”. mme ba ikopanya le Saulo le Jonathane. 22Ba bangwe ba ba bego ba utamile nageng ya dithaba ya Efraime, ba kwa gore Bafilista ba a tšhaba, ka gona le bona ba ba rakediša 23mme ba lwa le bona go ba go yo fihla ka thoko yela ya Bethe-Abene. Morena a phološa Baisraele tšatši leo.

Tše di diregilego ka morago ga ntwa

24Saulo o ile a kgareetša Baisraele kudu tšatši leo. O be a ba tlemile ka keno a re: “Go rogakwe yo a kago ja sejo se sengwenyana lehono pele ga ge ke itefeletša go manaba a ka.” Ka gona letšatši ka moka gwa se be le motho yo a latswago senjonyana. 25Ka moka ga bona14:25 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ka moka ga bona” Seheberu se re “Naga ka moka”. ba ile ba fihla dithokgweng gomme ba hwetša mamapo a dinose mo gongwe le mo gongwe. 26Dithokgwa di be di tletše mamapo, eupša gwa se ke gwa ba le yo a a išago molomong ka gore ba be ba boifa thogako ya Saulo. 27Fela Jonathane o be a se a kwa tatagwe ge a tlema banna ka keno yela; ka gona a obeletša lepara le a bego a le swere a le korobetša lemapong, gomme a ja todi. Gatee fela a kwa a lapologile. 28Eupša yo mongwe wa banna a re: “Tatago o re tlemile ka keno ye bogale a re: ‘Go rogakwe yo a kago ja sejo se sengwenyana lehono.’ Ke ka lebaka leo banna ba ilego ba fokola.”

29Jonathane a mo fetola a re: “Ke taba ye šorošoro bjang ye tate a e dirilego batho ba gaborena! Bonang gore ke lapologile bjang ka gobane ke latswitše totšana! 30Go ka be go bile kaone kudu lehono ge banna ba ka be ba lle dijo tše ba di tšerego ge ba fenya manaba a bona. Ba ka be ba bolaile Bafilista ba bantšintši go feta mo!”

31Tšatši leo Baisraele ba ile ba fenya Bafilista, ba lwa go tloga Mikimase go yo fihla Ayalone. Ka nako yeo Baisraele ba be ba fokodišwa ke tlala kudu, 32ka gona ba kgorogela tše ba bego ba di thopile manabeng a bona, ba tšea dihuswane le dikgomo, ba di hlaba semeetseng, mme ba ja nama yeo e sa na le madi. 33

14:33
Gen. 9:4
Lef. 7:26,27
17:10-14
19:26
Doit. 12:16,23
15:23
Banna ba bangwe ba botša Saulo ba re: “Bona, batho ba dira sebe pele ga Morena ka go ja nama ye e sa nago le madi.”

Saulo a re: “Ga le botegele Morena! Kgokološetšang letlapa le legolo go nna ka bjako.” 34A ba a re: “Šwalalanang le batho mme le ba botše gore ka moka ba tliše dihuswane le dikgomo tša bona mo. Ba swanetše go di hlabela mo mme ba di je; ga ba swanela go dira sebe pele ga Morena ka go ja nama ye e sa nago le madi.” Ka gona bošego bjoo yo mongwe le yo mongwe a tliša kgomo mme a e hlabela moo. 35Saulo a agela Morena aletare; ya ba ya mathomo ya tše a ilego a di aga.

36Saulo a re go banna ba gagwe: “A re theogeng re hlomareng Bafilista bošego, re ba šwahleleng go fihlela ka mahube mme re ba bolaye ka moka.”

Bona ba mo fetola ba re: “Dira se o bonago se lokile.”

Fela moprista a re: “A re nyakišišeng thato ya Modimo pele.”

37Ka gona Saulo a botšiša Modimo a re: “Na ke rakediše Bafilista? A o tla ba gafela diatleng tša rena?” Eupša tšatši leo Modimo a se ke a mo fetola. 38Ke moo Saulo a itšego go balaodi ba madira: “Tlaang mo le nyakišišeng le boneng gore ke sebe sefe se se dirilwego lehono. 39Ka Morena yo a phelago, yo a phološago Baisraele, monna yo a nago le molato o tla bolawa, le ge e ka ba morwa wa ka, Jonathane.” Fela gwa se ke gwa ba le yo a mo fetolago. 40Ke moo Saulo a itšego go bona: “Ka moka ga lena emelang mola, gomme nna le Jonathane re tla ema mo.”

Banna ba mo fetola ba re: “Dira se o bonago se lokile.”

41

14:41
Num. 27:21
1 Sam. 28:6
Saulo a re go Morena Modimo wa Israele: “Morena, ke ka lebaka lang o se wa nkaraba, nna, mohlanka wa gago, lehono? Morena Modimo wa Israele, ge molato e le wa ka goba e le wa Jonathane, araba ka Urime, eupša ge e le wa bahlabani ba gago ba Israele,14:41 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Morena, ke ka lebaka lang ... bahlabani ba gago ba Israele” Seheberu ga se na mantšu a. araba ka Tumime.” Karabo e ile ya šupa Jonathane le Saulo, mme banna ba tšwa molatong. 42Ke moo Saulo a itšego: “Šupang wa phošo mo go nna le morwa wa ka, Jonathane.” Gomme gwa šupša Jonathane. 43Ka gona Saulo a botšiša Jonathane a re: “A o dirile eng?”

Jonathane a mo fetola a re: “Ke latswitše totšana ntlheng ya lepara le ke le swerego. Ke nna yo – nka no bolawa.”

44Saulo a re go yena: “A Modimo a mpolaye ge wena, Jonathane, o ka se bolawe!”

45Eupša banna ba re go Saulo: “Na Jonathane a ka bolawa mola e le yena a dirilego gore Israele e fenye ka mokgwa wo mogolo wo? Aowaa! Re ena ka Morena yo a phelago gore a ka se lahlegelwe le ke ntsana ya moriri wa hlogo. Se a se dirilego lehono se dirilwe ka thušo ya Modimo.” Ka gona banna ba hlakodiša Jonathane mme a se ke a bolawa.

46Ka morago ga moo Saulo a tlogela go rakediša Bafilista, gomme Bafilista ba gomela nageng ya bona.

Pušo ya Saulo le maina a ba lapa la gagwe

47Ge Saulo e seno ba kgoši ya Israele, o ile a lwa le manaba a gagwe ka moka ka mathoko ohle: batho ba Moaba, ba Amone, le ba Edomo, magoši a Tsoba, le Bafilista. Mo gongwe le mo gongwe mo a lwago o be a fenya.14:47 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “o be a fenya” Seheberu se re “o be a dira tše mpe”. 48O ile a lwa ka bogale gomme a ba a fenya le bona batho ba Amaleke. A phološa le Baisraele diatleng tša bahlakodi ba bona.

49Barwa ba Saulo e be e le Jonathane, Jishbi le Malkishua. Barwedi ba gagwe e be e le ba babedi: yo mogolo o ile a rewa leina la Merabe, mme yo monnyane a rewa la Migale. 50Mosadi wa gagwe e be e le Ahinoamo, morwedi wa Ahimaatse; molaodi wa madira a gagwe e le Abnere, morwa wa Nere, rangwane wa Saulo. 51Kishe, tatagoSaulo, le Nere, tatagoAbnere, e be e le barwa ba Abiele.

52Bophelong ka moka bja Saulo Baisraele ba be ba elwa le Bafilista o šoro. Ka gona, mo Saulo a bego a hwetša monna yo a tiilego goba yo bogale, o be a mo tsenya madireng a gagwe.

15

Ntwa le Baamaleke

151

15:1
1 Sam. 10:1
Samuele o ile a re go Saulo: “Ke nna yo Morena a nthomilego go tlo go tlotša gore o be kgoši ya Israele. Bjale theetša se Morena Ramaatlaohle a se bolelago. 2
15:2
Eks. 17:8-14
Doit. 25:17-19
Yena o tlile go otla batho ba Amaleke ka gobane borakgolokhukhu ba bona ba ile ba thibela Baisraele ge ba etšwa Egepeta. 3Sepela o yo hlasela Baamaleke, mme tšohle tše ba nago natšo o di fediše. O se ke wa šadiša selo; o bolaye banna, basadi, bana le masea; dikgomo, dihuswane, dikamela le dipokolo.”

4Saulo a kgobokanya madira a gagwe gomme a a beakanya kua Telaime: go be go na le bahlabani ba ba sepelago ka maoto ba dikete tše makgolo a mabedi ba ba tšwago Israele le ba dikete tše lesome ba ba tšwago Juda. 5Ke moka yena le banna ba gagwe ba ya motseng wa Amaleke gomme ba ba lalela ka molapong. 6Saulo a roma tshebi ya dira go Bakene, batho bao borakgolokhukhu ba bona e itšego ya ba ba botho go Baisraele ge ba etšwa Egepeta, ya ba botša ya re: “Sepelang le tlogeleng Baamaleke, gore ke se ke ka tla ka le feleletša le bona.” Ka gona Bakene ba tloga.

7Saulo a thopa Baamaleke go tloga Habila go yo fihla Shure, ka bohlabela bja Egepeta; 8a swara kgoši Agaga a phela gomme a bolaya setšhaba sa gagwe ka moka. 9Eupša Agaga Saulo le banna ba gagwe ba se ke ba mmolaya; le dihuswane le dikgomo le dikgapana le diphookwana tše di nonnego15:9 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dikgapana le diphookwana tše di nonnego” Seheberu ga se kwagale gabotse. ba se ke ba di bolaya, le selo se sengwe le se sengwe se e bego e le se sebotse; ba ile ba bolaya fela tše di nyatšegago le tše ba sa di ratego.15:9 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “tše di nyatšegago le tše ba sa di ratego” Seheberu ga se kwagale gabotse.

Morena o amoga Saulo bogoši

10Morena a re go Samuele: 11“Ke a itshola ge ke ile ka dira Saulo kgoši; o ntlhanametše gomme o nyaditše ditaelo tša ka.” Samuele a befelwa, gomme bošego ka moka a phophotha go Morena. 12Ya re e sa le bošego ka le le latelago a tloga a yo nyaka Saulo. A kwa gore Saulo o ile motseng wa Karmele moo a bego a ikagetše segopotšo, gomme a ba a fetela Gilgale. 13Samuele a ya go Saulo mme Saulo a mo dumediša a re: “Morena a go šegofatše, Samuele! Ke phethile taelo ya Morena.”

14Samuele a mmotšiša a re: “Ke go reng bjale ke ekwa dikgomo le dihuswane di lla?”

15Saulo a mo fetola a re: “Banna ba ka ba di thopile go Baamaleke. Ba tšere dikgomo le dihuswane tše kaonekaone gore ba tle ba direle Morena Modimo wa gago sehlabelo ka tšona, mme tše dingwe tšona re di bolaile thoo.”15:15 “bolaile thoo” Diruiwa tšeo di be di abetšwe Morena gomme di be di swanetše go bolawa. Lebelela Lef. 27:28.

16Samuele a re go yena: “Homola, ke go botše se Morena a mpoditšego sona bošegong bjo bo fetilego.”

Saulo a re: “Mpotše.”

17Samuele a re: “Le ge o itšea gore ga se wena wa selo, a ga o yena moetapele wa dikgoro tša Israele? Morena o go tloditše gore o be kgoši ya Israele, 18gomme a go roma a re o yo fediša badiradibe bale ba Amaleke. O go boditše gore o lwe le bona go fihlela o ba bolaya ka moka. 19Ke ka lebaka lang bjale, o se wa phetha ditaelo tša gagwe? Ke ka lebaka lang o akgofetše go thopa thoto, mme ka go dira bjalo wa dira se se nyamišago Morena?”

20Saulo a mo fetola a re: “Ke tloga ke phethile ditaelo tša Morena. Ke tšwile bjalo ka ge a mpoditše, ka boa le kgoši Agaga, gomme Baamaleke ka ba bolaya ka moka. 21Eupša banna ba ka ga se ba bolaya dihuswane le dikgomo tše kaonekaone tše ba di thopilego; bakeng sa seo, ba di tlišitše mo Gilgale go tlo direla Morena Modimo wa gago sehlabelo ka tšona.”

22Samuele a re: “A ke eng seo se kgahlago Morena kudu: go phetha ditaelo tša gagwe, goba go mo direla dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe? Go kaone go mo theetša go na le gore o mo direle sehlabelo ka dikgapa tše kaonekaone. 23Go mo tsogela maatla ke mo gobe bjalo ka boloi, gomme go ikgogomoša ke sebe go swana le go rapela medimo e šele. Ka gobane o ganne taelo ya Morena, le yena o go ganne mme o ka se hlwe o le kgoši.”

24Saulo a mo fetola a re: “Ee, ke dirile sebe. Ga se ka phetha taelo ya Morena le tša gago ditaelo. Ke boifile banna ba ka mme ka dira se ba se nyakago. 25Eupša bjale ke a go kgopela, ntebalele sebe seo mme o boele le nna Gilgale, gore ke yo khunamela Morena.”

26Samuele a mo fetola a re: “Nka se boele nago. O ganne taelo ya Morena mme bjale le yena o go ganne, mme o ka se hlwe o le kgoši ya Israele.”

27

15:27,28
1 Sam. 28:17
1 Dikg. 11:30,31
Ke moo Samuele a retologilego a re ke a tloga, eupša Saulo a mo swara ka morumo wa seaparo, gomme wa gagoga. 28Samuele a re go yena: “Morena o gagotše bogoši bja Israele go wena lehono mme o bo neetše monna yo mongwe wa geno yo a go phalago. 29Modimo yo Baisraele ba ikgantšhago ka yena ga a bolele maaka goba a itshola. Ga se yena motho – ga a hlanoge.”

30Saulo a mo fetola a re: “Ke dirile sebe. Fela se ntlhompholle mo pele ga baetapele ba banna ba ka le pele ga Baisraele ka moka. Boela morago le nna gore ke yo khunamela Morena Modimo wa gago.” 31Ka gona Samuele a boela le yena Gilgale, gomme Saulo a khunamela Morena.

32Samuele a re: “Tlišang Kgoši Agaga mo go nna.” Agaga a tla go yena a thabile a ipotša a re: “Ka therešo bohloko bja lehu bo fetile!”15:32 “a thabile ... fetile!” goba “a thothomela ka letšhogo, ka pelong a re: ‘Ke selo se bohloko bjang go hwa!’ ” 33Eupša Samuele a re: “Bjalo ka ge tšhoša ya gago e lobišitše basadi bana, bjale mmago le yena o tla loba ngwana.” Gomme a ripaganya Agaga pele ga aletare kua Gilgale.

34Ka morago Samuele a ya Rama, gomme Kgoši Saulo a ya gae kua Gibea. 35Samuele o ile a se hlwe a bonana le Saulo go fihlela a ehwa; le ge go le bjalo o ile a fela a nyamile ka lebaka la gagwe. Gomme Morena a itshola ge a ile a dira Saulo kgoši ya Israele.

16

Dafida o tlotšwa gore e be kgoši

161Morena a re go Samuele: “O tla fela o nyamišitšwe ke Saulo go fihlela neng? Ke mo lahlile mme e ka se hlwe e le kgoši ya Israele. Fela bjale tlatša lenaka la gago makhura a mohlware mme o ye Betlelehema go monna yo mongwe yo leina la gagwe e lego Isai, ka gobane ke kgethile yo mongwe wa barwa ba gagwe gore e be kgoši.”

2Samuele a mmotšiša a re: “A nka napa ka ya? Gape ge Saulo a ka e kwa, o tla mpolaya!”

Morena a mo fetola a re: “O gape kgomo ya sethole gomme o bolele gore o tlile moo go tlo direla Morena sehlabelo. 3O laletše Isai moo sehlabelong, gomme ke tla go botša se o swanetšego go se dira. O tlotše monna yo ke tlago go laetša yena gore e be kgoši.”

4Samuele a dira se Morena a mmoditšego sona gomme a ya Betlelehema, moo a ilego a gahlanetšwa ke baetapele ba motse ba thothomela mme ba mmotšiša ba re: “A o re etetše ka khutšo, mmoni?”

5Yena a ba fetola a re: “Ee, ke tlile go direla Morena sehlabelo. Itlhwekišeng mme le yeng le nna sehlabelong.” O ile a botša le Isai le barwa ba gagwe gore ba itlhwekiše, gomme a ba laletša gore ba tle sehlabelong.

6Ge ba fihla, Samuele a bona Eliaba, morwa wa Isai, mme a ipotša a re: “Monna yo a emego fa pele ga Morena ka nnete ke yena yo a mo kgethilego gore a tlotšwe.” 7Eupša Morena a re go yena: “O se ke wa šetša seemo sa gagwe goba botelele bja gagwe. Ke mo nyaditše, ka gobane ga ke lebelele se se lebelelwago ke motho. Motho o lebelela sebopego, eupša nna ke lebelela pelo.”

8Ke moo Isai a biditšego morwa wa gagwe, Abinadaba, gomme a mo tliša go Samuele. Eupša Samuele a re: “Aowa, le yena Morena ga se a mo kgetha.” 9Ke moka Isai a tliša Shama. Samuele a re: “Aowa, le yena Morena ga se a mo kgetha.” 10Ka yona tsela yeo Isai a tliša ba ba šupago ba barwa ba gagwe go Samuele. Gomme Samuele a re go yena: “Aowa, Morena ga se a kgetha motho go ba ba lego mo.” 11Ke moo a botšišitšego Isai a re: “A ga o sa na le barwa ba bangwe?”

Isai a mo fetola a re: “Go sa na le wa mafelelo, eupša yena o dišitše dinku.”

Samuele a re: “Roma motho a yo mmitša. Re ka se dule ra ja a sešo a tla.” 12Ka gona Isai a roma motho gore a yo mmitša. Yena e be e le lesogana le le bopegilego le le phedilego gabotse, la mahlo a mabotse. Morena a re go Samuele: “Yo ke yena – mo tlotše!” 13Samuele a tšea lenaka la makhura a mohlware gomme a tlotša Dafida pele ga bomorwarragwe. Ka bjako moya wa Morena wa laola Dafida mme wa ba le yena go tloga ka letšatši leo. Ya ba gona Samuele a boelago Rama.

Dafida o hlankela Saulo

14Moya wa Morena wa tlogela Saulo, gomme moya wo mobe wo o rometšwego ke Morena wa mo tlaiša. 15Bahlanka ba gagwe ba re go yena: “Re a tseba gore moya wo mobe wo o rometšwego ke Morena o a go tlaiša. 16Ka gona, mong wa rena, re laele, rena bahlanka ba gago, gore re yo nyaka monna yo a tsebago go letša harepa. Ke mo e tlago re ge moya wo mobe o go tlela, monna yoo a letša harepa ya gagwe, gomme wa ba kaone.”

17Saulo a re go bona: “Nnyakeleng monna yo a tsebago go letša harepa gabotse mme le mo tlišeng go nna.”

18Yo mongwe wa masogana a kgoro ya gagwe a re: “Isai, wa motse wa Betlelehema, o na le morwa yo e lego seletši. Le gona ke monna yo bogale yo a bopegilego, mohlabani wa mmakgonthe le seboledi sa paale. Morena o na le yena.”

19Ka gona Saulo a roma batseta go Isai gore ba re: “Nthomele Dafida, morwa wa gago, yo a dišago dihuswane.” 20Isai a romela Dafida go Saulo le putšane, le pokolo e rwele dinkgwa, le lekuka la beine. 21Dafida a fihla go Saulo gomme a thoma go mo hlankela. Saulo a mo rata kudu, gomme ya ba morwaladibetša wa gagwe. 22Ke moo Saulo a romilego motseta go Isai a re: “A Dafida a fele a ntlhankela, ka gobane ke a mo rata.” 23Go tloga ka nako yeo, ge moya wo mobe wo o rometšwego ke Modimo o tlela Saulo, Dafida o be a tšea harepa ya gagwe a e letše. Moya wo mobe o nape o tloge, gomme Saulo a kwe a imologile mme a be kaone.