Sepedi 2000 (NSO00)
14

Bogale bja Jonathane

141Ka letšatši le lengwe Jonathane a re go lesogana le le bego le mo rwalela dibetša: “A re putle mešaša ya Bafilista.” Eupša Jonathane a se ke a botša Saulo, tatagwe, 2yo a bego a hlomile mošaša ka fase ga mohlare wa mogarenate kua Migrone, kgauswi le Gibea; o be a na le banna ba e ka bago ba makgolo a a selelago. 3Gare ga bona go be go le Ahia yo a bego a swere seaparo se sekgethwa. Ahia e be e le morwa wa Ahitube, ngwanaboIkabode, yo e bego e le morwa wa Finease, morwa wa Eli, moprista wa Morena kua Shilo. Banna bao ba be ba sa tsebe gore Jonathane o sepetše.

4Kua sefateng sa Mikimase, se Jonathane a bego a swanetše go putla go sona go yo fihla mešašeng ya Bafilista, go be go le marako a mabedi a dintsupi ka mo le ka mo ga sefata: le lengwe le be le bitšwa Botsetse, mme le lengwe le bitšwa Senne. 5Le lengwe le be le le ka thoko ya leboa ya sefata, le lebane le Mikimase, mme le lengwe le le ka thoko ya borwa, le lebane le Geba.

6Jonathane a re go lesogana lela: “A re tshelele mola mešašeng ya Bafilista bale ba go se bolle. Mohlomongwe Morena a ka re thuša, gobane ga go se se ka mo šitišago go namolela batho, ka ba bantši goba ka ba ba sego nene.”

7Lesogana leo la mo fetola la re: “Se sengwe le se sengwe se o ratago go se dira,14:7 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “se o ratago go se dira” Seheberu se re “se o ratago go se dira. Retologa.” ke eme le wena.”

8Jonathane a re: “Go lokile. Re tla putlela mola mme ra dira gore Bafilista ba re bone. 9Ge ba ka re botša gore re ba letele ba tle go rena, gona re tla ema mo re lego gona. 10Fela ge ba ka re botša gore re rotogele go bona, gona re tla ya, ka gobane seo e tla ba sešupo sa gore Morena o ba gafetše diatleng tša rena.”

11Ka gona ba dira gore Bafilista ba ba bone, gomme Bafilista ba re: “Bonang! Baheberu ba bangwe ba tšwa ka meleteng ye ba bego ba utamile ka go yona!” 12Ke moo ba goeletšego Jonathane le lesogana lela ba re: “Rotogelang mono! Le tla re hwetša!”

Jonathane a re go lesogana lela: “Ntšhale morago. Morena o ba gafetše diatleng tša Baisraele.” 13Jonathane a namelela ka matsogo le maoto, gomme lesogana lela la mo latela. A hlasela Bafilista a ba uša fase mme lesogana la ba bolaya. 14Moo polaong yeo ya mathomo Jonathane le lesogana lela ba ile ba bolaya banna ba e ka bago ba masome a mabedi felwaneng mo e ka bago seripa sa botelele bja tšhemo.14:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “seripa ... tšhemo” Seheberu ga se kwagale gabotse. 15Bafilista ka moka ba ba bego ba le kua nageng ba tšhoga; bašwahledi le bahlabani ba ba bego ba le mešašeng ba thothomela ka letšhogo; lefase la šikinyega, gomme gwa ba le tlalelo ye kgolo.

Go fenywa ga Bafilista

16Banna ba Saulo bao ba bego ba letile kua Gibea, nageng ya Benjamene, ba bona Bafilista ba tšhaba ba eya tlase le tletlolo. 17Ka fao Saulo a re go banna ba gagwe: “Balang bahlabani mme le boneng yo a sego gona.” Ba dira bjalo gomme ba hwetša gore Jonathane le lesogana le le bego le mo rwalela dibetša ga ba gona. 18Saulo a re go moprista Ahia: “Tliša seaparo se sekgethwa mo!”14:18 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “seaparo se sekgethwa”. Lebelela 1 Sam. 2:28. Seheberu se re “Polokelo ya Kgwerano”. Ka letšatši leo Ahia o be a se swere pele ga banna ba Israele.14:18 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ka letšatši leo ... Israele” Seheberu se re “Ka gobane ka letšatši leo Polokelo ya Kgwerano ya Modimo le setšhaba sa Israele”. 19Ya re Saulo a sa bolela le moprista, kgakanego ka mešašeng ya Bafilista ya golela pele le pele, ka gona Saulo a re go yena: “Ga go nako ya go nyakišiša thato ya Morena!” 20Ke moo yena le banna ba gagwe ba ipeakantšego ba ya ntweng, gomme moo ba hwetša Bafilista ba elwa seng sa bona kgakanegong ye kgolokgolo. 21Baheberu ba bangwe bao pele ba bego ba ile ba ema le Bafilista mme ba ya nabo mešašeng, ba ile ba ba hlanogela14:21 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ba ile ba ba hlanogela” Seheberu se re “dikologa gape”. mme ba ikopanya le Saulo le Jonathane. 22Ba bangwe ba ba bego ba utamile nageng ya dithaba ya Efraime, ba kwa gore Bafilista ba a tšhaba, ka gona le bona ba ba rakediša 23mme ba lwa le bona go ba go yo fihla ka thoko yela ya Bethe-Abene. Morena a phološa Baisraele tšatši leo.

Tše di diregilego ka morago ga ntwa

24Saulo o ile a kgareetša Baisraele kudu tšatši leo. O be a ba tlemile ka keno a re: “Go rogakwe yo a kago ja sejo se sengwenyana lehono pele ga ge ke itefeletša go manaba a ka.” Ka gona letšatši ka moka gwa se be le motho yo a latswago senjonyana. 25Ka moka ga bona14:25 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ka moka ga bona” Seheberu se re “Naga ka moka”. ba ile ba fihla dithokgweng gomme ba hwetša mamapo a dinose mo gongwe le mo gongwe. 26Dithokgwa di be di tletše mamapo, eupša gwa se ke gwa ba le yo a a išago molomong ka gore ba be ba boifa thogako ya Saulo. 27Fela Jonathane o be a se a kwa tatagwe ge a tlema banna ka keno yela; ka gona a obeletša lepara le a bego a le swere a le korobetša lemapong, gomme a ja todi. Gatee fela a kwa a lapologile. 28Eupša yo mongwe wa banna a re: “Tatago o re tlemile ka keno ye bogale a re: ‘Go rogakwe yo a kago ja sejo se sengwenyana lehono.’ Ke ka lebaka leo banna ba ilego ba fokola.”

29Jonathane a mo fetola a re: “Ke taba ye šorošoro bjang ye tate a e dirilego batho ba gaborena! Bonang gore ke lapologile bjang ka gobane ke latswitše totšana! 30Go ka be go bile kaone kudu lehono ge banna ba ka be ba lle dijo tše ba di tšerego ge ba fenya manaba a bona. Ba ka be ba bolaile Bafilista ba bantšintši go feta mo!”

31Tšatši leo Baisraele ba ile ba fenya Bafilista, ba lwa go tloga Mikimase go yo fihla Ayalone. Ka nako yeo Baisraele ba be ba fokodišwa ke tlala kudu, 32ka gona ba kgorogela tše ba bego ba di thopile manabeng a bona, ba tšea dihuswane le dikgomo, ba di hlaba semeetseng, mme ba ja nama yeo e sa na le madi. 33

14:33
Gen. 9:4
Lef. 7:26,27
17:10-14
19:26
Doit. 12:16,23
15:23
Banna ba bangwe ba botša Saulo ba re: “Bona, batho ba dira sebe pele ga Morena ka go ja nama ye e sa nago le madi.”

Saulo a re: “Ga le botegele Morena! Kgokološetšang letlapa le legolo go nna ka bjako.” 34A ba a re: “Šwalalanang le batho mme le ba botše gore ka moka ba tliše dihuswane le dikgomo tša bona mo. Ba swanetše go di hlabela mo mme ba di je; ga ba swanela go dira sebe pele ga Morena ka go ja nama ye e sa nago le madi.” Ka gona bošego bjoo yo mongwe le yo mongwe a tliša kgomo mme a e hlabela moo. 35Saulo a agela Morena aletare; ya ba ya mathomo ya tše a ilego a di aga.

36Saulo a re go banna ba gagwe: “A re theogeng re hlomareng Bafilista bošego, re ba šwahleleng go fihlela ka mahube mme re ba bolaye ka moka.”

Bona ba mo fetola ba re: “Dira se o bonago se lokile.”

Fela moprista a re: “A re nyakišišeng thato ya Modimo pele.”

37Ka gona Saulo a botšiša Modimo a re: “Na ke rakediše Bafilista? A o tla ba gafela diatleng tša rena?” Eupša tšatši leo Modimo a se ke a mo fetola. 38Ke moo Saulo a itšego go balaodi ba madira: “Tlaang mo le nyakišišeng le boneng gore ke sebe sefe se se dirilwego lehono. 39Ka Morena yo a phelago, yo a phološago Baisraele, monna yo a nago le molato o tla bolawa, le ge e ka ba morwa wa ka, Jonathane.” Fela gwa se ke gwa ba le yo a mo fetolago. 40Ke moo Saulo a itšego go bona: “Ka moka ga lena emelang mola, gomme nna le Jonathane re tla ema mo.”

Banna ba mo fetola ba re: “Dira se o bonago se lokile.”

41

14:41
Num. 27:21
1 Sam. 28:6
Saulo a re go Morena Modimo wa Israele: “Morena, ke ka lebaka lang o se wa nkaraba, nna, mohlanka wa gago, lehono? Morena Modimo wa Israele, ge molato e le wa ka goba e le wa Jonathane, araba ka Urime, eupša ge e le wa bahlabani ba gago ba Israele,14:41 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Morena, ke ka lebaka lang ... bahlabani ba gago ba Israele” Seheberu ga se na mantšu a. araba ka Tumime.” Karabo e ile ya šupa Jonathane le Saulo, mme banna ba tšwa molatong. 42Ke moo Saulo a itšego: “Šupang wa phošo mo go nna le morwa wa ka, Jonathane.” Gomme gwa šupša Jonathane. 43Ka gona Saulo a botšiša Jonathane a re: “A o dirile eng?”

Jonathane a mo fetola a re: “Ke latswitše totšana ntlheng ya lepara le ke le swerego. Ke nna yo – nka no bolawa.”

44Saulo a re go yena: “A Modimo a mpolaye ge wena, Jonathane, o ka se bolawe!”

45Eupša banna ba re go Saulo: “Na Jonathane a ka bolawa mola e le yena a dirilego gore Israele e fenye ka mokgwa wo mogolo wo? Aowaa! Re ena ka Morena yo a phelago gore a ka se lahlegelwe le ke ntsana ya moriri wa hlogo. Se a se dirilego lehono se dirilwe ka thušo ya Modimo.” Ka gona banna ba hlakodiša Jonathane mme a se ke a bolawa.

46Ka morago ga moo Saulo a tlogela go rakediša Bafilista, gomme Bafilista ba gomela nageng ya bona.

Pušo ya Saulo le maina a ba lapa la gagwe

47Ge Saulo e seno ba kgoši ya Israele, o ile a lwa le manaba a gagwe ka moka ka mathoko ohle: batho ba Moaba, ba Amone, le ba Edomo, magoši a Tsoba, le Bafilista. Mo gongwe le mo gongwe mo a lwago o be a fenya.14:47 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “o be a fenya” Seheberu se re “o be a dira tše mpe”. 48O ile a lwa ka bogale gomme a ba a fenya le bona batho ba Amaleke. A phološa le Baisraele diatleng tša bahlakodi ba bona.

49Barwa ba Saulo e be e le Jonathane, Jishbi le Malkishua. Barwedi ba gagwe e be e le ba babedi: yo mogolo o ile a rewa leina la Merabe, mme yo monnyane a rewa la Migale. 50Mosadi wa gagwe e be e le Ahinoamo, morwedi wa Ahimaatse; molaodi wa madira a gagwe e le Abnere, morwa wa Nere, rangwane wa Saulo. 51Kishe, tatagoSaulo, le Nere, tatagoAbnere, e be e le barwa ba Abiele.

52Bophelong ka moka bja Saulo Baisraele ba be ba elwa le Bafilista o šoro. Ka gona, mo Saulo a bego a hwetša monna yo a tiilego goba yo bogale, o be a mo tsenya madireng a gagwe.