Sepedi 2000 (NSO00)
1

Elkana le ba lapa la gagwe kua Shilo

11Go be go na le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Elkana, a etšwa nageng ya dithaba ya Efraime. E be e le wa kgoro ya Efraime, gomme a dula motseng wa Rama. E be e le morwa wa Jerohamo, Jerohamo morwa wa Elihu, gomme e le wa lapa la Tohu, seripa sa kgorwana ya Tsufe. 2Elkana o be a na le basadi ba babedi, Hanna le Penina. Penina o be a na le bana, eupša Hanna a se na le ngwana. 3Ngwaga wo mongwe le wo mongwe Elkana o be a tloga Rama a yo khunamela Morena Ramaatlaohle, le go mo direla dihlabelo kua Shilo, moo Hofni le Finease, barwa ba babedi ba Eli, e bego e le baprista ba Morena. 4Nako ye nngwe le ye nngwe ge Elkana a dira sehlabelo, o be a efa Penina karolo e tee ya nama, mme yo mongwe le yo mongwe wa bana ba gagwe le yena a fiwa ya gagwe karolo. 5Gomme le ge a be a rata Hanna kudu o be a mo fa karolo e tee fela, ka gobane Morena o be a mo hlokišitše bana. 6Penina, mogaditšong wa gagwe, o be a mo kweša bohloko kudu gore a mo nyamiše, ka gobane Morena o be a mo dirile moopa. 7Taba yeo e ile ya hlaga ngwaga ka ngwaga; nako ye nngwe le ye nngwe ge ba ile ngwakong wa Morena, Penina o be a šulafatša Hanna kudu mo e lego gore o be a lla mme a gana go ja dijo. 8Elkana, monna wa gagwe, o be a mmotšiša a re: “Hanna, o llela eng? Ke ka lebaka lang o sa je? O reng o dula o nyamile? A go wena nna ga ke phale barwa ba motho ba lesome?”

Hanna le Eli

9-10Ka letšatši le lengwe, ge ba feditše go ja ka ngwakong wa Morena kua Shilo, Hanna a emelela. O be a nyamile kudu, mme a lla gabohloko ge a rapela Morena. Ka yona nako yeo moprista Eli o be a dutše setulong sa gagwe mojako. 11

1:11
Num. 6:5
Hanna a ena a re: “Morena Ramaatlaohle, ntebelele, nna, mohlanka wa gago! Bona bothata bja ka mme o nkgopole! Hle, se ntebale! Ge o ka mpha ngwana wa mošemane, ke tshephiša gore ke tla mo abela wena bophelo bja gagwe ka moka, le gore a ka se tsoge a kotilwe moriri.”1:11 “a ka se tsoge a kotilwe moriri” Ke sešupo sa go abelwa Morena. Lebelela Num. 6:5.

12Hanna o ile a rapela Morena nako ye telele, gomme Eli a lebeletše molomo wa gagwe. 13O be a rapela ka setu; melomo ya gagwe e be e benyabenya, eupša a sa ntšhe lentšu. Ka gona Eli a gopola gore o tagilwe, 14gomme a re go yena: “Nke o tlogele botagwa bjoo bja gago! Sepela o yo fodiša hlogo!”

15Mosadi a mo fetola a re: “Aowa, ga se ka tagwa, mong wa ka. Ga se ka nwa! Ke no ba fela mosadi yo a nyamilego, gomme ke be ke tšhollela matshwenyego a ka go Morena. 16O se ke wa ntshema mosadi wa lefeela. Ke be ke rapela ka mokgwa woo gobane ke bothateng mme ke nyamile kudu.”

17Eli a re: “Itshepelele ka khutšo, mme Modimo wa Israele a go fe se o se kgopetšego.”

18Mosadi a mo fetola a re: “Nke o fele o nkgopola ka botho.” Gomme a tloga, a ja dijo, mme a se hlwe a nyamile.

Matswalo a Samuele le go abelwa Morena ga gagwe

19Mosong wa le le latelago Elkana le ba lapa la gagwe ba tsoga e sa le bošego, mme ge ba seno khunamela Morena, ba boela Rama. Elkana a robala le mosadi wa gagwe, Hanna, gomme Morena a kwa thapelo ya Hanna. 20Ka gona a ima, mme a belega ngwana wa mošemane. A mo rea leina la Samuele,1:20 “Samuele” Leina le la Seheberu ke go re “leina la Modimo”. Mo le tswalanywa le lentšu la Seheberu le le rago “kgopela”. mme a le hlatholla a re: “Ke mo kgopetše go Morena.”

21Nako e ile ya fihla gape ya gore Elkana le ba lapa la gagwe ba ye Shilo, mme ba yo direla Morena sehlabelo sa ngwaga ka ngwaga, le go phetha keno ya gagwe. 22Eupša ka lekga leo Hanna a se ke a ya. O ile a botša monna wa gagwe a re: “Ge ngwana a se no tshwa letswele, ke tla mo iša ngwakong wa Morena moo a tlago dula bophelo bja gagwe ka moka.”

23Elkana a mo fetola a re: “Go lokile, dira se o bonago se swanetše; šala mo gae go fihlela o mo tshweša. Gomme Morena a dire gore keno ya gago1:23 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ya gago” Seheberu se re “ya gagwe”. e phethege.” Ka gona Hanna a šala gae a fepa ngwana wa gagwe.

24O rile go mo tshweša letswele a mo iša Shilo, a ya le powana ya mengwaga ye meraro,1:24 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “powana ya mengwaga ye meraro” Seheberu se re “dipoo tše tharo”. serotwana sa dikilokramo tše lesome tša bupi, le lekuka la beine. A tšea Samuele, le ge e be e sa le yo monnyane, a mo iša ngwakong wa Morena kua Shilo. 25Ba re go hlaba powana yeo, ba iša ngwana yoo go Eli. 26Hanna a re go yena: “Mong wa ka, afa o sa nkgopola gore ke nna mosadi yola a kilego a ema fa kgauswi le wena a rapela Morena. 27Ke be ke mo kgopela yena ngwana yo, gomme o mphile se ke bego ke se kgopela. 28Ka gona nna ke mo abela Morena. Bophelo bja gagwe ka moka e tla ba wa Morena.”

Ya ba ba1:28 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ba” Seheberu se re “o”. khunamela Morena fao.

2

Thapelo ya Hanna

21

2:1-10
Luk. 1:46-55
Hanna a rapela a re:

“Morena o nthabišitše kudu;

o mphile maatla a magolo!

Ke sega manaba a ka;

ke kwa bose ka gobane Modimo o ntlhakodišitše!

2Ga go yo mokgethwa go swana le Morena;

ee, ga go yo a swanago le yena,

ga go mošireletši yo bjalo ka Modimo wa rena.

3Tlogelang go bolela ka go ikgogomoša;

lesang go bolela ka matepe,

gobane Morena ke Modimo, Motsebatšohle,

mme o ela tše batho ba di dirago.

4Mara a dinatla a robegile,

bafokodi bona ba ba le maatla.

5Batho ba ba bego ba khora

bjale ba šomela dijo,

eupša bale ba bego ba swarwa ke tlala ga e sa ba swara.

Moopa o belege bana ba ba šupago, fela mmagobabantši ga a sa šaletšwe le ke o tee.

6Morena o a bolaya, ebile o a phediša;

o theošetša batho bodulabahu,

ebile o ntšha batho gona.

7O diitša batho ba bangwe,

ba bangwe a ba humiša;

o kokobetša ba bangwe,

ba bangwe a ba godiša.

8O tsoša bafokodi leroleng,

a ntšha bahloki mathateng a bona.

O ba dudiša le bakgomana,

a ba bea maemong a hlomphegago.

Dikokwane tša lefase ke tša Morena;

o le agile godimo ga tšona.

9O šireletša ba ba mmotegelago,

eupša ba babe ba bolaelwa swiswing.

Motho ga a atlege ka maatla a gagwe.

10Ba ba ngangišanago le Morena ba tla fedišwa;

o tla ba tsošetša modumo wa tladi a le legodimong.

Morena o tla ahlola lefase ka moka;

o tla fa kgoši ya gagwe maatla,

o tla dira gore kgoši ya gagwe ye a e kgethilego e fenye.”

11Ya ba Elkana o ipoelela gae Rama, eupša mošemanyana Samuele a šala Shilo mme a hlankela Morena a hlokometšwe ke moprista Eli.

Barwa ba Eli

12Barwa ba Eli e be e le batho ba babe. Ba be ba sa re selo ka Morena 13goba ka melao mabapi le tše di nyakwago ke baprista setšhabeng. E be e re ge motho a direla Modimo sehlabelo, mohlanka wa moprista a tle ka lešimelo la ntlha tše tharo. E re nama e sa apeilwe, 14a sobeletše lešimelo ka pitšeng, goba ka moruswing, goba ka lekopelong, goba ka paneng, gomme se lešimelo le boago naso e be sa moprista. Baprista ba be ba dira ka mokgwa woo Moisraeleng yo mongwe le yo mongwe yo a bego a etla Shilo go tlo dira sehlabelo. 15Le pele ga ge makhura a tšhungwa, mohlanka wa moprista o be a etla go modirasehlabelo a re: “Mphe nama ye moprista a tlago e beša; ga a nyake ge o mo fa nama ye e apeilwego, o nyaka nama ye tala.”

16Ge motho yoo a be a ka mo fetola a re: “A go tšhungwe makhura pele, ke gona o kago tšea se o se nyakago,” mohlanka wa moprista o be a re: “Aowa! Mphe yona gonabjale! Ge o sa mphe, ke tla e tšea ka kgang!”

17Sebe se sa barwa ba Eli e be e le se sešorošoro mahlong a Morena, ka gobane ba be ba sa hlomphe dihlabelo tša Morena.

Samuele kua Shilo

18Mošemanyana Samuele yena o ile a tšwela pele le go hlankela Morena, a apara seaparo se sekgethwa sa lešela. 19Ngwaga ka ngwaga mmagwe o be a mo rokela seaparwana mme a mo išetša sona ge a eya le monna wa gagwe go yo dira sehlabelo sa ngwaga wo mongwe le wo mongwe. 20Ke moo Eli a bego a šegofatša Elkana le mosadi wa gagwe, mme a re go Elkana: “A Morena a go fe bana ba bangwe ka mosadi yo go ema legatong la yo o mo abetšego yena.”

Ka morago ga moo ba be ba boela gae.

21Morena o ile a šegofatša Hanna, gomme a ba le barwa ba bangwe ba bararo le barwedi ba babedi. Mošemanyana Samuele a gola a hlankela Morena.

Eli le barwa ba gagwe

22Eli bjale o be a tšofetše kudu. O be a fela a ekwa tšohle tše barwa ba gagwe ba di dirago Baisraele, le gore ba be ba robala le basadi ba ba bego ba šoma mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena. 23Ka gona a re go bona: “Ke ka lebaka lang le dira dilo tše? Yo mongwe le yo mongwe o mpotša ka tše mpe tše le di dirago. 24Aowa, barwa ba ka! Taba ye ke kwago setšhaba sa Morena se e bolela ga e botse. 25Ge motho a ka phošetša yo mongwe, Modimo a ka mmolelela; fela ke mang yo a ka bolelelago motho yo a phošetšago Morena?”

Eupša ba be ba sa theetše tatagobona, ka gobane Morena o be a ikemišeditše go ba bolaya.

26

2:26
Luk. 2:52
Mošemanyana Samuele yena a fela a gola mme a ratwa ke Morena le ke batho.

Go porofetwa gore lapa la Eli le tla otlwa

27Moprofeta yo mongwe a tla go Eli a mmotša gore Morena o re: “A ga ke re ke ikutolletše rakgolokhukhu wa gago, Arone, le lapa la gagwe mola e be e le makgoba a kgoši ya Egepeta? 28

2:28
Eks. 28:1-4
Lef. 7:35,36
Dikgorong ka moka tša Israele ka kgetha lapa la gagwe go ba baprista ba ka, go ntlhankela aletareng, go tšhuma seorelo, le go apara seaparo se sekgethwa pele ga ka. Gomme ka ba fa tokelo ya go itšeela karolo ya dihlabelo le ya dikabelo tše di tšhungwago aletareng. 29Ke ka lebaka lang bjale le na le megabaru2:29 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “le na le megabaru” Seheberu ga se kwagale gabotse. dihlabelong le dikabelong tše ke di nyakago setšhabeng sa ka? Ke ka lebaka lang wena o hlompha barwa ba gago go feta nna ka go ba lesa ba inontšha ka ditho tše kaonekaone tša dihlabelo le dikabelo ka moka tše setšhaba sa ka se nkabelago tšona? 30Nna, Morena Modimo wa Israele, ke boletše mehleng ye e fetilego gore ba lapa la gago le ba kgorwana ya geno ba tla ntlhankela e le baprista nakong tšohle. Eupša bjale ke re ba ka se hlwe ba ntlhankela. Ke tla hlompha bao ba ntlhomphago, ba ba nnyatšago ka ba nyatša. 31Bona, nako e etla yeo ka yona ke tlago bolaya masogana ka moka a lapa leno, le a kgorwana yeno, gore go se ke gwa ba le monna lapeng leno yo a tlago phela a ba a tšofala. 32O tla tshwenyega mme wa hufegela2:32 Mohlomongwe go swanetše go balwa “wa hufegela” Seheberu ga se kwagale gabotse. tšohle tše ke tlago šegofatša batho ba bangwe ba Israele ka tšona, fela ga go le o tee wa lapa leno yo a tlago tsoga a phetše a ba a tšofala. 33Le ge go le bjalo, ke tla phediša o tee wa ditlogolo tša gago, mme o tla ntlhankela e le moprista. Eupša ke tla mo foufatša a ba a ota go fihlela a ehwa,2:33 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “mo foufatša a ba a ota go fihlela a ehwa” Seheberu se re “go foufatša wa ba wa ota go fihlela o ehwa”. gomme ditlogolo tša gago tše dingwe tšona di tla bolawa e sa le bannatia. 34
2:34
1 Sam. 4:11
Se se tlago hlagela barwa ba gago ka babedi, Hofni le Finease, e tla ba sona sešupo go wena – ka bobedi ba tla hwa ka letšatši le tee. 35Ke tla kgetha moprista yo a tlago mpotegela mme a dira tšohle tše ke nyakago a di dira. Ke tla mo fa ditlogolo tša go botega tše ka nako tšohle di tlago ntlhankela pele ga kgoši ye ke e kgethilego. 36Yo mongwe le yo mongwe wa ditlogolo tša gago yo a tlago phologa o tla tlemega go ya go moprista yoo go mo kgopela tšheletiana le dijonyana, a kgopela le gore a tsenywe sehlopheng se sengwe sa baprista, gore a tle a fiwe sejonyana.”