Sepedi 2000 (NSO00)
1

Elkana le ba lapa la gagwe kua Shilo

11Go be go na le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Elkana, a etšwa nageng ya dithaba ya Efraime. E be e le wa kgoro ya Efraime, gomme a dula motseng wa Rama. E be e le morwa wa Jerohamo, Jerohamo morwa wa Elihu, gomme e le wa lapa la Tohu, seripa sa kgorwana ya Tsufe. 2Elkana o be a na le basadi ba babedi, Hanna le Penina. Penina o be a na le bana, eupša Hanna a se na le ngwana. 3Ngwaga wo mongwe le wo mongwe Elkana o be a tloga Rama a yo khunamela Morena Ramaatlaohle, le go mo direla dihlabelo kua Shilo, moo Hofni le Finease, barwa ba babedi ba Eli, e bego e le baprista ba Morena. 4Nako ye nngwe le ye nngwe ge Elkana a dira sehlabelo, o be a efa Penina karolo e tee ya nama, mme yo mongwe le yo mongwe wa bana ba gagwe le yena a fiwa ya gagwe karolo. 5Gomme le ge a be a rata Hanna kudu o be a mo fa karolo e tee fela, ka gobane Morena o be a mo hlokišitše bana. 6Penina, mogaditšong wa gagwe, o be a mo kweša bohloko kudu gore a mo nyamiše, ka gobane Morena o be a mo dirile moopa. 7Taba yeo e ile ya hlaga ngwaga ka ngwaga; nako ye nngwe le ye nngwe ge ba ile ngwakong wa Morena, Penina o be a šulafatša Hanna kudu mo e lego gore o be a lla mme a gana go ja dijo. 8Elkana, monna wa gagwe, o be a mmotšiša a re: “Hanna, o llela eng? Ke ka lebaka lang o sa je? O reng o dula o nyamile? A go wena nna ga ke phale barwa ba motho ba lesome?”

Hanna le Eli

9-10Ka letšatši le lengwe, ge ba feditše go ja ka ngwakong wa Morena kua Shilo, Hanna a emelela. O be a nyamile kudu, mme a lla gabohloko ge a rapela Morena. Ka yona nako yeo moprista Eli o be a dutše setulong sa gagwe mojako. 11

1:11
Num. 6:5
Hanna a ena a re: “Morena Ramaatlaohle, ntebelele, nna, mohlanka wa gago! Bona bothata bja ka mme o nkgopole! Hle, se ntebale! Ge o ka mpha ngwana wa mošemane, ke tshephiša gore ke tla mo abela wena bophelo bja gagwe ka moka, le gore a ka se tsoge a kotilwe moriri.”1:11 “a ka se tsoge a kotilwe moriri” Ke sešupo sa go abelwa Morena. Lebelela Num. 6:5.

12Hanna o ile a rapela Morena nako ye telele, gomme Eli a lebeletše molomo wa gagwe. 13O be a rapela ka setu; melomo ya gagwe e be e benyabenya, eupša a sa ntšhe lentšu. Ka gona Eli a gopola gore o tagilwe, 14gomme a re go yena: “Nke o tlogele botagwa bjoo bja gago! Sepela o yo fodiša hlogo!”

15Mosadi a mo fetola a re: “Aowa, ga se ka tagwa, mong wa ka. Ga se ka nwa! Ke no ba fela mosadi yo a nyamilego, gomme ke be ke tšhollela matshwenyego a ka go Morena. 16O se ke wa ntshema mosadi wa lefeela. Ke be ke rapela ka mokgwa woo gobane ke bothateng mme ke nyamile kudu.”

17Eli a re: “Itshepelele ka khutšo, mme Modimo wa Israele a go fe se o se kgopetšego.”

18Mosadi a mo fetola a re: “Nke o fele o nkgopola ka botho.” Gomme a tloga, a ja dijo, mme a se hlwe a nyamile.

Matswalo a Samuele le go abelwa Morena ga gagwe

19Mosong wa le le latelago Elkana le ba lapa la gagwe ba tsoga e sa le bošego, mme ge ba seno khunamela Morena, ba boela Rama. Elkana a robala le mosadi wa gagwe, Hanna, gomme Morena a kwa thapelo ya Hanna. 20Ka gona a ima, mme a belega ngwana wa mošemane. A mo rea leina la Samuele,1:20 “Samuele” Leina le la Seheberu ke go re “leina la Modimo”. Mo le tswalanywa le lentšu la Seheberu le le rago “kgopela”. mme a le hlatholla a re: “Ke mo kgopetše go Morena.”

21Nako e ile ya fihla gape ya gore Elkana le ba lapa la gagwe ba ye Shilo, mme ba yo direla Morena sehlabelo sa ngwaga ka ngwaga, le go phetha keno ya gagwe. 22Eupša ka lekga leo Hanna a se ke a ya. O ile a botša monna wa gagwe a re: “Ge ngwana a se no tshwa letswele, ke tla mo iša ngwakong wa Morena moo a tlago dula bophelo bja gagwe ka moka.”

23Elkana a mo fetola a re: “Go lokile, dira se o bonago se swanetše; šala mo gae go fihlela o mo tshweša. Gomme Morena a dire gore keno ya gago1:23 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ya gago” Seheberu se re “ya gagwe”. e phethege.” Ka gona Hanna a šala gae a fepa ngwana wa gagwe.

24O rile go mo tshweša letswele a mo iša Shilo, a ya le powana ya mengwaga ye meraro,1:24 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “powana ya mengwaga ye meraro” Seheberu se re “dipoo tše tharo”. serotwana sa dikilokramo tše lesome tša bupi, le lekuka la beine. A tšea Samuele, le ge e be e sa le yo monnyane, a mo iša ngwakong wa Morena kua Shilo. 25Ba re go hlaba powana yeo, ba iša ngwana yoo go Eli. 26Hanna a re go yena: “Mong wa ka, afa o sa nkgopola gore ke nna mosadi yola a kilego a ema fa kgauswi le wena a rapela Morena. 27Ke be ke mo kgopela yena ngwana yo, gomme o mphile se ke bego ke se kgopela. 28Ka gona nna ke mo abela Morena. Bophelo bja gagwe ka moka e tla ba wa Morena.”

Ya ba ba1:28 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ba” Seheberu se re “o”. khunamela Morena fao.