Sepedi 2000 (NSO00)
1

11-2Nna, Petrose, moapostola wa Jesu Kriste, ke ngwalela lena ba le kgethilwego ke Modimo, le phelago bjalo ka bašele ba ba gašaganego le selete sa Pontose, le sa Galatia, le sa Kapadokia, le sa Asia, le sa Bithinia. Le kgethilwe go ya ka mo Modimo Tate a beakantšego ka gona, gomme Moya wa gagwe wa le dira ba bakgethwa gore le tle le hlomphe Jesu Kriste gomme le fokwe ka madi a gagwe.

Nke le okeletšwe kgaugelo le khutšo.

Kholofelo ye e phelago

3A go tumišwe Modimo, Tatago Morena wa rena, Jesu Kriste! Ka lebaka la lešoko la gagwe le legolo o re tswetše ka bofsa ka go tsoša Jesu Kriste bahung. Se se re dira gore re dule re letetše 4bohwa bjo le lena Modimo a le beetšego bjona legodimong. Ke bjo bo sa bolego, bjo bo se nago bosodi, le gona bo sa hwelelego. 5Ke bja lena bao ka maatla a Modimo le lotwago ka tumelo, gore le tle le fihlele phološo ye e tlilogo utollwa mafelelong a nako.

6Thabelang seo, le ge e le gore gabjale le tlemegile go nyama ka lebaka la meleko ya mehutahuta ye e le tlelago. 7Meleko yeo e le tlela gore Modimo a bone ge eba tumelo1:7 “tumelo” goba “potego” ya lena ke ya nnete. Ešita le gauta, yona e kgonago go senyega, e lekwa ka mollo; bjale ge, le tumelo ya lena, yona e lego bohlokwa kudu go feta gauta, e swanetše go lekwa. Ge e le ya nnete le tla retwa, la tumišwa, la ba la hlompšha mohla Jesu Kriste a etla. 8Gape le a mo rata, le ge le se la ka la mmona, ebile le dumela go yena, le ge bjale le sa mmone. Ka gona le thaba ka lethabo le legologolo leo motho a sa kgonego go le hlaloša, 9ge le fihlela nepo ya tumelo ya lena, e lego go phološwa ga lena.

10Phološo yeo baprofeta ba e nyakile kudu ba e latiša, ba porofeta mabapi le ka mo Modimo e bego e tlilo ba wa kgaugelo go lena. 11Ba lekile go nyakišiša tša nako ya gona le gore e tla tla bjang. Ke yona nako ye Moya wa Kriste ka go bona o bego o e šupa ge o porofeta tša mahloko ao Kriste a bego a tlilo a kwešwa, le tša letago le le bego le tlilo latela. 12Modimo o utolletše baprofeta bao gore modiro wa bona e be e se go ikhola, e be e le go hola lena, mola ba bolela ka ditaba tše bjale le di kwelego ka ba go le begela Taba ye Botse ka maatla a Moya wo Mokgethwa, yo a bego a romilwe a etšwa legodimong. Tše ke tšona ditaba tše le barongwa ba dumago go di tseba.

Ka mo badumedi ba swanetšego go phela ka gona

13Ka gona, phafogang le be le boitshwaro, le dule le letetše ka mafolofolo mpho ya phološo ye le tlago e fiwa mohla Jesu Kriste a etla. 14Ka ge le le ba ba theeletšago, le se dumele go lakwa ke ditumo tšela tša lena tša mola le sešo la tseba selo ka Modimo. 15Sa lena a e be go ba bakgethwa go tšohle tše le di dirago, bjalo ka ge Modimo yo a le biditšego le yena e le yo mokgethwa. 16

1:16
Lef. 11:44-45
19:2
Gape Mangwalo a Makgethwa a re: “Ebang ba bakgethwa, gobane nna ke yo mokgethwa.”

17Etse ge le rapela Modimo, yena yo a ahlolago batho ka go se kgetholle, a yago ka tše motho a di dirilego, le re Tatagorena. Ka gona, phelang ka go mmoifa nakong yohle ya ge le le bafaladi mo lefaseng. 18Gobane le a tseba gore le rekolotšwe bjang boitshwarong bjola bja lena bja go se be le mohola bjo le bo tšerego go borakgolokhukhu ba lena. Ga se la rekollwa ka se se felago, go etša silibera goba gauta, 19eupša le rekolotšwe ka madi a bohlokwa a Kriste, yo a etšago kwana ye e se nago bosodi goba lebadi. 20Ke yena yo a kgethilwego ke Modimo pele lefase le hlolwa, gomme a tla a le phološa mehleng yeno ya mafelelo. 21Ke ka yena mo le dumelago go Modimo yo a mo tsošitšego bahung a mo godiša; gomme bjale tumelo ya lena le kholofelo ya lena di tsepeletše go Modimo.

22Bjale ka gobane le itlhwekišitše ka go latela therešo gore le rate badumedikalena ka lerato la mmakgonthe, le rataneng e le ruri ka dipelo tša lena ka moka. 23Gobane le tswetšwe ka bofsa ke lentšu le le phelago la go ya go ile la Modimo la ba bana ba motswadi yo a sa hwego, e sego yo a hwago. 24

1:24-25
Jes. 40:6-8
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re:

“Batho ka moka ba swana le bjang,

letago lohle la bona eka matšoba a naga.

Bjang bo a omelela,

le matšoba a a hlohlorega,

25eupša lentšu la Morena le duletše ruri.”

Lentšu le ke yona Taba ye Botse ye le e begetšwego.
2

Leswika le le phelago

21Bjale ge, tlogelang bobe bjohle le maaka ohle le boikaketši bjohle le mona wohle le lesebo lohle. 2Le etše masea a a sa tšogo belegwa, le nyorelwe maswi a semoya a a sego a talošwa, gore ge le a nwa le gole mme le phološwe. 3

2:3
Pes. 34:8
Gobane le itemogetše gore Morena ke yo botho.

4Etlang go Morena, yena leswika le le phelago le le nyaditšwego ke batho, eupša la kgethwa ke Modimo a re ke le bohlokwa. 5Dumelang go agiwa bjalo ka maswika a a phelago, le be tempele ya semoya, le be baprista ba bakgethwa, ba go dira dihlabelo tša semoya tše Jesu Kriste a dirago gore di amogelwe ke Modimo. 6

2:6
Jes. 28:16
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ke kgethile leswika le bohlokwa le ke le beago e le la sekhutlo mo Sione,

gomme yo a dumelago go lona a ka se swabe.”

7
2:7
Pes. 118:22
Go lena le dumelago, leswika le ke le bohlokwa, eupša go bao ba sa dumelego, ke

“leswika le baagi ba le nyaditšego le e bilego lona la sekhutlo.”

8
2:8
Jes. 8:14-15
Mo gongwe Mangwalo a Makgethwa a re:

“Le ke lona leswika la go ba kgopa,

ke lona letlapa la go ba thetša.”

Ba kgopilwe ka ge ba sa dumele lentšu. Seo ke se se ba lebanego.

Setšhaba se sekgethwa

9

2:9
Eks. 19:5-6
Doit. 4:20
7:6
14:2
Jes. 9:1
43:20-21
Tit. 2:14
Ke lena setšhaba se se kgethilwego ke Modimo, ke lena baprista ba Kgoši, setšhaba se sekgethwa, setšhaba se Modimo a ikgethetšego sona go bega ditiro tše maatla2:9 “go bega ditiro tše maatla” goba “go opela ditumišo” tša yena Modimo yo a le biditšego leswiswing a le tliša seetšeng sa gagwe se se tlabago. 10
2:10
Hos. 2:23
Pele le be le se setšhaba sa Modimo, eupša bjale le sona; pele Modimo o be a sa le šokelwe, eupša bjale o le šoketšwe.

Makgoba a Modimo

11Barategi, ke le kgopela le le bafeti le bafaladi mo lefaseng ke re: Le se ke la ipha ditumo tša nama tše di dulago di elwa le moya. 12Maitshwaro a lena ge le na le baditšhaba e be a mabotse, gore le ge ba le bolela gampe ba re le disenyi, ba bone tše dibotse tše le di dirago mme ba rete Modimo ka Letšatši la gagwe la go tla.

13Ka lebaka la Morena le ikokobetše go batho ka moka ba ba le bušago, le ge e le kgošikgolo, yo e lego yena mmušabohle, 14le ge e le babušiši ba ba beilwego ke yena gore ba otle basenyi, ba rete ba ba dirago tše dibotse. 15Gobane se Modimo a se nyakago ke gore ka go dira tše dibotse le fediše dipolelo tša batho ba mašilo ba ba sa tsebego selo ka ditaba tša Sekriste. 16Le phele le lokologile, fela bolokologi bja lena le se bo diriše go bipa bobe, eupša le phele bjalo ka makgoba a Modimo. 17Le hlomphe batho bohle, le rate badumedikalena, le tšhabe Modimo, le hlomphe kgošikgolo.

Mahloko a Kriste a re rutang?

18Lena makgoba, le dumele go bušwa ke beng ba lena gomme le ba hlomphe ka mo go lebanego, e sego fela ba go loka le ba boleta, eupša le bona bao ba lego sekgapho. 19Ke fela ka thušo ya Modimo mo motho a kgonago go kgotlelela bohloko bjo a tlaišwago ka bjona, a se na molato, e le ka gobane a rata go botegela Modimo. 20Kgane ge le kgotlelela go otlelwa bosenyi bja lena le a holega? Eupša ge le kgotlelela bohloko bjo le bo kwešwago le ge le dirile tše di lokilego, ke go re le ba lehlogonolo pele ga Modimo. 21Ke sona se Modimo a le bileditšego sona, gobane le Kriste o hlokofaditšwe ka lebaka la lena, a le tlogelela mohlala gore le o latele. 22

2:22
Jes. 53:9
“Ga se a ka a dira sebe goba a bolela maaka.” 23
2:23
Jes. 53:7
Mola a rogwa ga se a ka a ithogela; mola a hlokofatšwa ga se a ka a tšhošetša motho, eupša o ile a di gafela go Modimo, Moahlodi wa go loka. 24
2:24-25
Jes. 53:5-6
Kriste o ithwešitše dibe tša rena, a fegwa le tšona sefapanong gore re tle re tlogele sebe gomme re phelele go phetha thato ya Modimo. Le lena le fodišitšwe ka dintho tša gagwe. 25Le be le le bjalo ka dinku tše di timetšego, eupša bjale le boetše go Modiša le Mohlokomedi wa lena.

3

Tša basadi le banna ba bona

31

3:1
Baef. 5:22
Bakol. 3:18
Le lena, basadi, le ikokobetše go banna ba lena, gore ge go na le ba ba sa dumelego lentšu la Modimo ba tle ba sokollwe ke maitshwaro a lena ntle le polelo, 2ge ba tla be ba bona mesepelo ya lena ye e hlwekilego, le ka mo le ba hlomphago ka gona. 3
3:3
1 Tim. 2:9
Botšhepi bja lena a e se be bja ka ntle, bjalo ka go loga meriri le go tšhepa ka dikgabišo tša gauta le diaparo tša mabaibai. 4Bja lena botšhepi a e be bja ka pelong, botšhepi bjo bo sa senyegego bja moya wo boleta wo o thotšego, e lego wona wo Modimo a bonago e le wo bohlokwa. 5Woo ke wona mokgwa wo basadi bale ba kgale ba ba bego ba ineela go Modimo mme ba mmotile ba bego ba ikgabiša ka wona ka go ikokobetša go banna ba bona, 6
3:6
Gen. 18:12
go etša Sara ge a be a hlompha Abrahama, a mmitša mong wa gagwe. Gomme bjale lena le barwedi ba gagwe, ge eba le dira tše di lokilego, le sa boife se banna ba lena ba kago le dira sona.

7

3:7
Baef. 5:25
Bakol. 3:19
Le lena, banna, le phedišane le basadi ba lena ka kwešišo ya gore mosadi ke sebjana se se swanetšego go hlekesetšwa. Ka gona, le ba sware ka tlhompho, ka gore le bona ba tlilo fiwa mpho ya bophelo gotee le lena. Seo le se direle gore dithapelo tša lena di se tlo paledišwa ke selo.

Go hlokofaletšwa go dira tše di lokilego

8A ke fetše ka go re bohle le be ba pelo e tee, le kwelane bohloko, le rate badumedikalena, le be ba boleta le boikokobetšo. 9Le se lefetše bobe ka bobe, goba lehlapa ka lehlapa; lena sa lena e be go šegofatša, ka ge go šegofatšwa e le se Modimo a le bileditšego sona. 10

3:10-12
Pes. 34:12-16
Gobane le Mangwalo a Makgethwa a re:

“Yo a ratago go ipshina ka bophelo le go bona matšatši a lethabo,

a tlogele go bolela tše mpe le go thoma maaka.

11A furalele tše mpe a dire tše di lokilego;

a ikokoropele go hlohleletša khutšo.

12Gobane Morena o bea baloki leihlo gomme o theeletša thapelo tša bona,

eupša badiratšempe bona o a ba lwantšha.”

13Ke mang yo a kago le dira gampe ge eba le na le mafolofolo a go dira tše di lokilego? 14

3:14
Mat. 5:10
3:14-15
Jes. 8:12-13
Fela le ge eba le ka hlokofaletšwa go dira tše di lokilego, le ba lehlogonolo. Le se boife motho, le gona le se tšhošetšwe. 15Fela Kriste yena le mo hlomphe ka dipelo tša lena ka ge e le Morena. Le dule le itokišeditše go iphetolela go yo a le hlohlago ka tša kholofelo ye le nago le yona, 16eupša seo le se dire ka boleta le tlhompho. Le gona le se lewe ke letswalo, gore bao ba le bolelago gampe ka maitshwaro a lena a mabotse a Bokriste, ba inyatše ka tše ba le gobošago ka tšona. 17Gobane go kaone ge le hlokofaletšwa go dira tše di lokilego, ge eba seo e le thato ya Modimo, go na le gore le hlokofaletšwe go dira tše mpe. 18Gobane Kriste o hlokofaditšwe gatee a hlokofaletšwa sa ruri ka lebaka la dibe, e le moloki wa go hlokofaletšwa bakgopo,3:18 “Gobane Kriste ... bakgopo” Dingwalwakaseatla tše dintši di re “Gobane Kriste o hwile gatee a hwela sa ruri ka lebaka la dibe, e le moloki wa go hwela bakgopo”. gore a le iše go Modimo. O bolailwe e le motho, fela a tsošwa e le mophedi wa semoya, 19gomme ge a phela bophelo bjoo bja gagwe bja semoya a ya a begela meoya ye e golegilwego Taba ye Botse. 20
3:20
Gen. 6:1 – 7:24
Yona meoya yeo ke ya bale ba go se theeletše Modimo mehleng yela ya ge a be a ba letetše a sa ba felele pelo, nakong yela Noa a aga leselawatle la gagwe. Malotwana ale a go tsena ka leselawatleng, e lego batho ba seswai, ba ile ba hlakodišwa meetseng, 21ona e bego e le sešupo sa kolobetšo ye bjale e le phološago. Kolobetšo ga se go hlatswa tšhila ya mmele, eupša ke go kgopela Modimo gore a le fe letswalo le le lokilego. E le phološa ka tsogo ya Jesu Kriste bahung, 22yena a rotogetšego legodimong moo a dutšego madulong a bogoši kgauswi le Modimo, yoo a mmeilego mmuši wa barongwa le balaodi ba semoya le maatla a semoya.