Sepedi 2000 (NSO00)
7

Solomone o aga mošate

71Solomone o ile a ikagela le ngwako, gomme wona wa mo tšea mengwaga ye lesome le ye meraro. 2-3Ngwako wa sethokgwa sa Lebanone7:2-3 “Ngwako wa sethokgwa sa Lebanone” Ngwako wo mogolo wa menyanya mošate; mohlomongwe o be o bitšwa bjalo ka gobane o be o na le diphaphathi tša mosedere mabotong. e be e le wa dimetara tše 46 botelele le dimetara tše 23 bophara le dimetara tše 13,8 bogodimo. O be o na le melokoloko ye meraro7:2-3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ye meraro” Seheberu se re “ye mene”. ya dikokwane tša mosedere, molokolokong wo mongwe le wo mongwe e le tše lesome le metšo ye mehlano, mme mapheko a mosedere a di phekile. Siling e be e le ya mosedere e putla diphapoši tša polokelo tše di bego di thekgilwe ke dikokwane tšeo. 4Mabotong a ka mahlakoreng go be go na le melokoloko ye meraro ya mafasetere. 5Mejako le mafasetere7:5 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “mafasetere” Seheberu se re “dikota tša mojako”. di be di na le dikota tša dikhutlo tše nne, gomme melokoloko yeo ye meraro ya mafasetere lebotong le lengwe le le lengwe e be e lebane le ya ka lehlakoreng le lengwe.

6Phapoši ya Dikokwane e be e le ya dimetara tše 23 botelele le dimetara tše 13,8 bophara. E be e na le mathudi ao a thekgilwego ke dikokwane ka pele.

7Phapoši ya Setulo sa Bogoši, ye gape e bego e bitšwa Phapoši ya Kahlolo, moo Solomone a bego a ahlolela melato gona, e be e na le maboto ao a pipilwego ka diphaphathi tša mosedere go tloga lebatong go fihlela mahlomong.7:7 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “mahlomong” Seheberu se re “lebatong”.

8

7:8
1 Dikg. 3:1
Ngwako wa Solomone ka kgorong ye nngwe ka morago ga Phapoši ya Kahlolo o be o agilwe bjalo ka meago ye mengwe. O ile a agela le mosadi wa gagwe, morwedi wa kgoši ya Egepeta, ngwako wa mohuta woo.

9Meago ye ka moka, gotee le kgoro ye kgolo, e be e agilwe ka matlapa a mabotsebotse go tloga metheong go fihla tlhakeng. Matlapa ao a be a betlilwe bobetlelong mme a ripilwe ka tekanyo, bokagare le bokantle bja wona bo redimošitšwe ka disaga. 10Metheo e be e agilwe ka matlapa a mabotse a magolo, a mangwe a ona e le a dimetara tše 4,7 botelele, mme a mangwe e le a dimetara tše 3,7 botelele. 11Godimo ga ona go be go na le matlapa a mangwe a mabotse a ripilwe ka tekanyo, le dikota tša mosedere. 12Kgoro ye kgolo ye e bego e dikologile Tempele, le kgoro ya ka gare ga Tempele, le phapoši ya matsenong a Tempele di be di na le maboto a molokoloko wa dikota tša mosedere godimo ga molokoloko wo mongwe le wo mongwe wa boraro wa matlapa a a betlilwego.

Mošomo wa Hiramo

13Kgoši Solomone a laela gore go bitšwe monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Hiramo, a dula motseng wa Tirose. 14Yena e be e le sekgwari sa mediro ya mphiri. Tatagwe, yo a bego a šetše a hlokafetše, e be e le wa Tirose, mme le yena e bile sekgwari medirong ya mphiri; mmagoHiramo e be e le wa kgoro ya Naftali. Hiramo e be e le makgone yo bohlale wa tsebo. O ile a dumela kgopelo ya Kgoši Solomone ya gore a tle a hlokomele mediro ka moka ya mphiri.

Dikokwane tše pedi tša mphiri

(2 Dikr. 3:15-17)

15Hiramo o ile a dira dikokwane tše pedi tša mphiri, ye nngwe le ye nngwe ya ba ya dimetara tše 8,3 bogodimo le dimetara tše 5,5 tikologo.7:15 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ye nngwe ... tikologo” Seheberu se re “kokwane ya mathomo e be e le ya dimetara tše 8,3 bogodimo, gomme ya bobedi e le ya dimetara tše 5,5 tikologo”. 16A dira le dihlogwana tše pedi tša mphiri, ye nngwe le ye nngwe ya ba ya dimetara tše 2,3 bogodimo, gore di tle di bewe godimo ga dikokwane. 17Karolo ya ka godimodimo ya kokwane ye nngwe le ye nngwe e be e kgabišitšwe ka diketane tše di logagantšwego,7:17 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 18le melokoloko ye mebedi ya digarenata tša mphiri.

19Dihlogwana tšeo di be di bopegile bjalo ka matšoba, e le tša dimetara tše 1,8 bogodimo, 20gomme di beilwe karolong ya kgokolo ye e bego e le ka godimo ga diketane. Go be go na le digarenate tše makgolo a mabedi ka melokoloko ye mebedi go rarela hlogwana ye nngwe le ye nngwe.7:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ye nngwe le ye nngwe” Seheberu se re “ya bobedi”.

21Hiramo a bea dikokwane tšeo tše pedi tša mphiri pele ga mojako wa Tempele; ya ka lehlakoreng la ka borwa ya rewa leina la Jakine,7:21 “Jakine” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “(Modimo) o a hloma”. gomme ya ka leboa ya rewa leina la Boase.7:21 “Boase” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “ka maatla a gagwe (Modimo)”. 22Dihlogwana tša go bopega bjalo ka matšoba tša mphiri di be di le godimo ga dikokwane.

Ka gona mošomo wa go dira dikokwane wa phethwa.

Legopo la mphiri

(2 Dikr. 4:2-5)

23Hiramo a bopa legopo la nthetelego la mphiri, ya ba la dimetara tše 2,3 go iša fase, le dimetara tše 4,6 boahlamo, le dimetara tše 13,8 bontikodiko. 24Go rarela morumo wa legopo ka fase go be go na le melokoloko ye mebedi ya maraka a mphiri e le a lesome disentimetareng tše dingwe le tše dingwe tše 46,7:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “e le a lesome ... tše 46” Seheberu ga se kwagale gabotse. a bopeletšwe e le selo se tee le legopo. 25Legopo le be le rwelwe ke dikgomo tše lesome le tše pedi tša mphiri tše di bego di lebeletše ka mathoko ohle: tše tharo di lebeletše leboa, tše tharo bodikela, tše tharo borwa, tše tharo bohlabela. 26Mphiri wa legopo o be o na le bokoto bja dimilimetara tše 74. Morumo wa lona o be o swana le morumo wa nkgo, o ahlamela ka ntle bjalo ka matlakala a letšoba. Legopo le be le swara dilitara tše dikete tše masome a mane le tše nne.

Dikoloyana tša mphiri

27Hiramo a dira le dikoloyana tša mphiri tše lesome; ye nngwe le ye nngwe e be e le ya dimetara tše 1,8 botelele le dimetara tše 1,8 bophara le dimetara tše 1,4 bogodimo. 28Di be di dirilwe ka diphaphathi tše di bego di hlomilwe ka diforeimeng; 29diphaphathi di be di na le diswantšho tša ditau le tša dikgomo le tša bakerubi, gomme godimo ga diforeime, ka godimo le ka fase ga ditau le dikgomo, go be go na le diswantšho tša dinkokoma tša dikgare. 30Koloyana ye nngwe le ye nngwe e be e na le maotwana a mphiri a mane le diase tša mphiri. Dikhutlong tše nne go be go na le dikokwane tša mphiri tša go thekga sebjana; dikokwane di be di kgabišitšwe ka diswantšho tša dinkokoma tša dikgare. 31Ka godimo go be go na le foreime ya nthetelego ya go swarelela sebjana. Yona e be e tšwelelela ka godimo disentimetara tše 46 go tloga godimo ga koloyana, mme e tsenelela disentimetara tše 23 ka gare ga yona. E be e na le mesehlo go e dikologa. Diphaphathi tša dikoloyana di be di lekalekana ka mathoko ohle e se dinthetelego. 32Maotwana a dikoloyana tšeo e be e le a disentimetara tše 69 bogodimo; a be a le ka fase ga diphaphathi, gomme diase e le selo se tee le dikoloyana. 33Maotwana ao a be a swana le maotwana a koloi ya ntwa; diase tša ona, dirime, dipeke le dihapo – ka moka e le tša mphiri. 34Go be go na le dikokwane tše nne dikhutlong tša ka fase tša koloyana ye nngwe le ye nngwe tše e bego e le selo se tee le koloyana. 35Go be go na le morumo wa disentimetara tše 23 go rarela karolo ya ka godimo ya koloyana ye nngwe le ye nngwe; dikokwane tša wona le diphaphathi e be e le selo se tee le koloyana. 36Dikokwane le diphaphathi di be di kgabišitšwe ka diswantšho tše di sehlilwego tša bakerubi le tša ditau le tša mehlare ya mepalema, mo gongwe le mo gongwe mo go bego go na le sebaka sa tšona, gotee le tša dikgare go dikologa. 37Ke ka moo dikoloyana di ilego tša dirwa ka gona; ka moka di be di bopilwe go swana, gomme di lekana.

38

7:38
Eks. 30:17-21
Hiramo a dira le dibjana tše lesome, koloyana ye nngwe le ye nngwe ya ba le sa yona. Sebjana se sengwe le se sengwe e be e le sa dimetara tše 1,8 boahlamo, gomme se swara dilitara tše 880. 39A bea dikoloyana tše tlhano ka lehlakoreng la ka borwa la Tempele, gomme tše dingwe tše tlhano a di bea ka lehlakoreng la ka leboa; legopo a le bea sekhutlong sa ka borwabohlabela.

Lenaneo la ditlabakelo tša Tempele

(2 Dikr. 4:11 – 5:1)

40-45Hiramo a dira le dipitša, digarafo le meruswi. A phetha modiro wo Kgoši Solomone a bego a mo file wona wa Tempele ya Morena. Tše a di dirilego šedi:

dikokwane tše pedi

dihlogwana tše pedi tša go bopega bjalo ka meruswi tša godimo ga dikokwane

diketane tše di logagantšwego hlogwaneng ye nngwe le ye nngwe

digarenate tše makgolo a mane tša mphiri ka melokoloko ye mebedi ya tše lekgolo molokolokong o tee go raretša diketane hlogwaneng ye nngwe le ye nngwe

dikoloyana tše lesome

meruswi ye lesome

legopo

dikgomo tše lesome le tše pedi tša mphiri tše di thekgilego legopo

dipitša, digarafo le meruswi

Ditlabakelo tše ka moka tša Tempele tše Hiramo a di diretšego Kgoši Solomone e be e le tša mphiri wo o phadimišitšwego. 46Kgoši o ile a laela gore ka moka di bopše bobopelong gare ga Sukote le Tsaretane, ka moeding wa Jordane. 47Solomone ga se a ka a dira gore ditlabakelo tšeo tša mphiri di elwe boima, ka gobane e be e le tše ntši kudu, ka gona boima bja tšona ga se bja ka bja tsebja.

48

7:48
Eks. 25:23-30
30:1-3
Solomone a laela le gore Tempele e direlwe ditlabakelo tša gauta: aletare, tafola ya dinkgwa tše di abelwago Modimo, 49
7:49
Eks. 25:31-40
dihlomamabone tše lesome tše di bego di tsemilwe pele ga Felo mo Gokgethwakgethwa, tše tlhano ka lehlakoreng la ka borwa le tše tlhano ka go la ka leboa; matšoba, mabone le ditlao; 50meruswana, ditimamabone, meruswi, dipane tša seorelo, le dibjana tša magala; le digono tša mamati a ka Felo mo Gokgethwakgethwa le tša mamati a ka ntle a Tempele. Ditlabakelo tše ka moka di be di dirilwe ka gauta.

51

7:51
2 Sam. 8:11
1 Dikr. 18:11
Ge Kgoši Solomone a feditše modiro ka moka wa Tempele, o ile a bea dilo tšohle tše Dafida, tatagwe, a bego a di abetše Morena, ka diphapošing tša polokelo tša Tempele – silibera, gauta le dilo tše dingwe.