Sepedi 2000 (NSO00)
6

Solomone o aga Tempele

61Ka ngwaga wa makgolo a mane le masome a seswai ka morago ga ge setšhaba sa Israele se hudugile Egepeta, ngwageng wa bone wa ge Solomone a buša Israele, ka kgwedi ya bobedi, kgwedi ya Sibe, Solomone a thoma go aga Tempele. 2Ka gare e be e le dimetara tše 27,6 botelele, le tše 9,2 bophara, le tše 13,8 bogodimo. 3Phapoši ya matsenong e be e le ka pele e le dimetara tše 4,6 go iša ka gare le dimetara tše 9,2 bophara, e na le bophara bja go lekana le bja Tempele ka moka. 4Maboto a Tempele a be a diretšwe mašoba a a pheketšwego ka maphekwana. 5-6Go kgohlagana le leboto ka ntle ka mahlakoreng le ka morago ga Tempele go be go agilwe ngwako wa mabato a mararo go ya godimo. Lebato la ka fase e be e le la bophara bja dimetara tše 2,3, la gare e le la bophara bja dimetara tše 2,8, gomme la ka godimo e le la dimetara tše 3,2 bophara. Leboto la Tempele godimo ga lebato le lengwe le le lengwe e be e le le lesesenyane go la ka fase ga lona, gore mabato a kgone go dula go lona ntle le go thekgwa ka dikokwane.

7Matlapa ao Tempele e bego e agilwe ka ona a be a betlilwe kua bobetlelong, ka gona ga se gwa ka gwa ba le lešata le le dirwago ka dinotwana, ditšhisela, goba dikgerekgere tše dingwe tša tshipi ge Tempele e agwa.

8Mojako wa lebato la ka fase6:8 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “fase” Seheberu se re “gare”. la ngwako o be o le ka lehlakoreng la ka borwa la Tempele, gomme go na le manamelo a ntikodiko a go ya lebatong la bobedi le la boraro. 9Ya re ge Kgoši Solomone a feditše go aga Tempele, a tsenya siling ya dikota le diphaphathi tša mosedere. 10Ngwako wa go kgohlagana le Tempele o be o na le mabato a go ba le maboto a dimetara tše 2,3 bogodimo. O ile wa agwa go kgomagana le maboto a Tempele, gomme wa swaraganywa le maboto ao ka dikota tša mosedere.

11Morena a re go Solomone: 12“Ge o ka phetha melao le ditaelo tša ka ka moka, ke tla phetha se ke se tshephišitšego Dafida, tatago. 13Ke tla dula gare ga setšhaba sa ka sa Israele, gomme nka se tsoge ke se tlogetše.”

14Ka gona Solomone a fetša go aga Tempele.

Ditlabakelo tša ka gare tša Tempele

(2 Dikr. 3:8-14)

15Maboto a ka gare a be a manegilwe ka diphaphathi tša mosedere go tloga lebatong go iša silinyeng, gomme lebato le dirilwe ka mophaene. 16

6:16
Eks. 26:33-34
Phapoši ya ka gare, ye e bitšwago Felo mo Gokgethwakgethwa, e ile ya agwa kua mosego ga Tempele. E be e le ya dimetara tše 9,2 botelele, mme e kgaotšwe ka diphaphathi tša mosedere tše di tlogago lebatong di fihla silinyeng.6:16 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “silinyeng” Seheberu se re “mabotong”. 17Phapoši ye e lego pele ga Felo mo Gokgethwakgethwa e be e le ya dimetara tše 18,4 botelele. 18Diphaphathi tša mosedere di be di kgabišitšwe ka diswantšho tša mesehlo ya maraka le tša matšoba a a sego a khukhuša; bokagare ka moka bo be bo manegilwe ka dipapetla tša mosedere, gore maswika a maboto a se ke a bonala.

19Kua mosego ga Tempele go be go agilwe phapoši ya ka gare gore go tle go bewe Polokelo ya Kgwerano ya Morena ka gona. 20Phapoši yeo ya ka gare e be e le ya dimetara tše 9,2 botelele, tše 9,2 bophara, le tše 9,2 bogodimo, ka moka e manegilwe ka gauta ye e sego ya tswakwa. Aletare ye e bego e le ka pele ga phapoši yeo e be e manegilwe ka diphaphathi tša mosedere. 21Bokagare bja Tempele bo be bo manegilwe ka gauta ye e sego ya tswakwa, gomme diketane tša gauta di lekeleditšwe go putla mojako wa phapoši yeo ya ka gare, ye le yona e bego e manegilwe ka gauta. 22

6:22
Eks. 30:1-3
Bokagare ka moka bja Tempele bo be bo manegilwe ka gauta, gotee le aletare ye e bego e le Felong mo Gokgethwakgethwa.

23

6:23-28
Eks. 25:18-20
Bakerubi ba babedi ba be ba betlilwe ka kota tša mohlware gomme ba beilwe ka Felo mo Gokgethwakgethwa, yo mongwe le yo mongwe wa bona e le wa dimetara tše 4,6 go ya godimo. 24-26Bobedi bja bona ba be ba lekana ba bile ba swana. Yo mongwe le yo mongwe o be a na le mafego a mabedi, lefego le lengwe le le lengwe e le la dimetara tša 2,3 botelele, ka go realo sebaka sa go tloga ntlheng ya lefego le lengwe go ya go le lengwe e le dimetara tše 4,6. 27Ba ile ba bewa go bapela ka Felo mo Gokgethwakgethwa, gore mafego a mabedi a bona ao a phurulogetšego ka gare a kgwathane gare ga phapoši, mme a mangwe a mabedi ao a phurulogetšego ka ntle a kgwathe maboto. 28Bakerubi bao ba babedi ba be ba manegilwe ka gauta.

29Maboto a phapoši ye kgolo le a phapoši ya ka gare ka moka a be a kgabišitšwe ka diswantšho tše di sehlilwego tša bakerubi le tša mehlare ya mepalema, le tša matšoba a a sego a khukhuša. 30Lebato le lona le be le manegilwe ka gauta.

31Mamati a mabedi a go betlwa ka dikota tša mohlware a be a tsentšwe mojakong wa Felo mo Gokgethwakgethwa; dikota tša mojako ka godimo di be di dirile ntlha. 32Mamati a be a kgabišitšwe ka diswantšho tše di sehlilwego tša bakerubi le tša mepalema le tša matšoba a a sego a khukhuša. Mamati le bakerubi le mepalema di be di manegilwe ka gauta. 33Mojako wa phapoši ye kgolo o ile wa betlelwa dikota tše nne tša mohlware mme tša dira dikhutlo tše nne. 34Go ile gwa ba le mamatipedi a mabedi a mophaene a a dikologago ka dipinagare, 35gomme a kgabišitšwe ka mesehlo ya bakerubi le ya mepalema le ya matšoba a a sego a khukhuša. Mesehlo yeo e be e manegilwe ka gauta ye tshesenyane.

36Go ile gwa agwa kgoro ya ka gare pele ga Tempele. Kgoro yeo e be e dikologilwe ke maboto a a nago le molokoloko wa dikota tša mosedere godimo ga molokoloko wo mongwe le wo mongwe wa boraro wa matlapa a a betlilwego.

37Motheo wa Tempele o ile wa thewa ka kgwedi ya Sibe, ngwageng wa bone wa pušo ya Solomone. 38Ka kgwedi ya seswai, kgwedi ya Bulo, ngwageng wa lesome le motšo o tee wa pušo ya Solomone, Tempele ya phethwa ka gohle, ka wona mokgwa woo e bego e akantšwe ka gona. E be e tšere Solomone mengwaga ye e šupago go e aga.

7

Solomone o aga mošate

71Solomone o ile a ikagela le ngwako, gomme wona wa mo tšea mengwaga ye lesome le ye meraro. 2-3Ngwako wa sethokgwa sa Lebanone7:2-3 “Ngwako wa sethokgwa sa Lebanone” Ngwako wo mogolo wa menyanya mošate; mohlomongwe o be o bitšwa bjalo ka gobane o be o na le diphaphathi tša mosedere mabotong. e be e le wa dimetara tše 46 botelele le dimetara tše 23 bophara le dimetara tše 13,8 bogodimo. O be o na le melokoloko ye meraro7:2-3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ye meraro” Seheberu se re “ye mene”. ya dikokwane tša mosedere, molokolokong wo mongwe le wo mongwe e le tše lesome le metšo ye mehlano, mme mapheko a mosedere a di phekile. Siling e be e le ya mosedere e putla diphapoši tša polokelo tše di bego di thekgilwe ke dikokwane tšeo. 4Mabotong a ka mahlakoreng go be go na le melokoloko ye meraro ya mafasetere. 5Mejako le mafasetere7:5 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “mafasetere” Seheberu se re “dikota tša mojako”. di be di na le dikota tša dikhutlo tše nne, gomme melokoloko yeo ye meraro ya mafasetere lebotong le lengwe le le lengwe e be e lebane le ya ka lehlakoreng le lengwe.

6Phapoši ya Dikokwane e be e le ya dimetara tše 23 botelele le dimetara tše 13,8 bophara. E be e na le mathudi ao a thekgilwego ke dikokwane ka pele.

7Phapoši ya Setulo sa Bogoši, ye gape e bego e bitšwa Phapoši ya Kahlolo, moo Solomone a bego a ahlolela melato gona, e be e na le maboto ao a pipilwego ka diphaphathi tša mosedere go tloga lebatong go fihlela mahlomong.7:7 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “mahlomong” Seheberu se re “lebatong”.

8

7:8
1 Dikg. 3:1
Ngwako wa Solomone ka kgorong ye nngwe ka morago ga Phapoši ya Kahlolo o be o agilwe bjalo ka meago ye mengwe. O ile a agela le mosadi wa gagwe, morwedi wa kgoši ya Egepeta, ngwako wa mohuta woo.

9Meago ye ka moka, gotee le kgoro ye kgolo, e be e agilwe ka matlapa a mabotsebotse go tloga metheong go fihla tlhakeng. Matlapa ao a be a betlilwe bobetlelong mme a ripilwe ka tekanyo, bokagare le bokantle bja wona bo redimošitšwe ka disaga. 10Metheo e be e agilwe ka matlapa a mabotse a magolo, a mangwe a ona e le a dimetara tše 4,7 botelele, mme a mangwe e le a dimetara tše 3,7 botelele. 11Godimo ga ona go be go na le matlapa a mangwe a mabotse a ripilwe ka tekanyo, le dikota tša mosedere. 12Kgoro ye kgolo ye e bego e dikologile Tempele, le kgoro ya ka gare ga Tempele, le phapoši ya matsenong a Tempele di be di na le maboto a molokoloko wa dikota tša mosedere godimo ga molokoloko wo mongwe le wo mongwe wa boraro wa matlapa a a betlilwego.

Mošomo wa Hiramo

13Kgoši Solomone a laela gore go bitšwe monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Hiramo, a dula motseng wa Tirose. 14Yena e be e le sekgwari sa mediro ya mphiri. Tatagwe, yo a bego a šetše a hlokafetše, e be e le wa Tirose, mme le yena e bile sekgwari medirong ya mphiri; mmagoHiramo e be e le wa kgoro ya Naftali. Hiramo e be e le makgone yo bohlale wa tsebo. O ile a dumela kgopelo ya Kgoši Solomone ya gore a tle a hlokomele mediro ka moka ya mphiri.

Dikokwane tše pedi tša mphiri

(2 Dikr. 3:15-17)

15Hiramo o ile a dira dikokwane tše pedi tša mphiri, ye nngwe le ye nngwe ya ba ya dimetara tše 8,3 bogodimo le dimetara tše 5,5 tikologo.7:15 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ye nngwe ... tikologo” Seheberu se re “kokwane ya mathomo e be e le ya dimetara tše 8,3 bogodimo, gomme ya bobedi e le ya dimetara tše 5,5 tikologo”. 16A dira le dihlogwana tše pedi tša mphiri, ye nngwe le ye nngwe ya ba ya dimetara tše 2,3 bogodimo, gore di tle di bewe godimo ga dikokwane. 17Karolo ya ka godimodimo ya kokwane ye nngwe le ye nngwe e be e kgabišitšwe ka diketane tše di logagantšwego,7:17 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 18le melokoloko ye mebedi ya digarenata tša mphiri.

19Dihlogwana tšeo di be di bopegile bjalo ka matšoba, e le tša dimetara tše 1,8 bogodimo, 20gomme di beilwe karolong ya kgokolo ye e bego e le ka godimo ga diketane. Go be go na le digarenate tše makgolo a mabedi ka melokoloko ye mebedi go rarela hlogwana ye nngwe le ye nngwe.7:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ye nngwe le ye nngwe” Seheberu se re “ya bobedi”.

21Hiramo a bea dikokwane tšeo tše pedi tša mphiri pele ga mojako wa Tempele; ya ka lehlakoreng la ka borwa ya rewa leina la Jakine,7:21 “Jakine” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “(Modimo) o a hloma”. gomme ya ka leboa ya rewa leina la Boase.7:21 “Boase” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “ka maatla a gagwe (Modimo)”. 22Dihlogwana tša go bopega bjalo ka matšoba tša mphiri di be di le godimo ga dikokwane.

Ka gona mošomo wa go dira dikokwane wa phethwa.

Legopo la mphiri

(2 Dikr. 4:2-5)

23Hiramo a bopa legopo la nthetelego la mphiri, ya ba la dimetara tše 2,3 go iša fase, le dimetara tše 4,6 boahlamo, le dimetara tše 13,8 bontikodiko. 24Go rarela morumo wa legopo ka fase go be go na le melokoloko ye mebedi ya maraka a mphiri e le a lesome disentimetareng tše dingwe le tše dingwe tše 46,7:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “e le a lesome ... tše 46” Seheberu ga se kwagale gabotse. a bopeletšwe e le selo se tee le legopo. 25Legopo le be le rwelwe ke dikgomo tše lesome le tše pedi tša mphiri tše di bego di lebeletše ka mathoko ohle: tše tharo di lebeletše leboa, tše tharo bodikela, tše tharo borwa, tše tharo bohlabela. 26Mphiri wa legopo o be o na le bokoto bja dimilimetara tše 74. Morumo wa lona o be o swana le morumo wa nkgo, o ahlamela ka ntle bjalo ka matlakala a letšoba. Legopo le be le swara dilitara tše dikete tše masome a mane le tše nne.

Dikoloyana tša mphiri

27Hiramo a dira le dikoloyana tša mphiri tše lesome; ye nngwe le ye nngwe e be e le ya dimetara tše 1,8 botelele le dimetara tše 1,8 bophara le dimetara tše 1,4 bogodimo. 28Di be di dirilwe ka diphaphathi tše di bego di hlomilwe ka diforeimeng; 29diphaphathi di be di na le diswantšho tša ditau le tša dikgomo le tša bakerubi, gomme godimo ga diforeime, ka godimo le ka fase ga ditau le dikgomo, go be go na le diswantšho tša dinkokoma tša dikgare. 30Koloyana ye nngwe le ye nngwe e be e na le maotwana a mphiri a mane le diase tša mphiri. Dikhutlong tše nne go be go na le dikokwane tša mphiri tša go thekga sebjana; dikokwane di be di kgabišitšwe ka diswantšho tša dinkokoma tša dikgare. 31Ka godimo go be go na le foreime ya nthetelego ya go swarelela sebjana. Yona e be e tšwelelela ka godimo disentimetara tše 46 go tloga godimo ga koloyana, mme e tsenelela disentimetara tše 23 ka gare ga yona. E be e na le mesehlo go e dikologa. Diphaphathi tša dikoloyana di be di lekalekana ka mathoko ohle e se dinthetelego. 32Maotwana a dikoloyana tšeo e be e le a disentimetara tše 69 bogodimo; a be a le ka fase ga diphaphathi, gomme diase e le selo se tee le dikoloyana. 33Maotwana ao a be a swana le maotwana a koloi ya ntwa; diase tša ona, dirime, dipeke le dihapo – ka moka e le tša mphiri. 34Go be go na le dikokwane tše nne dikhutlong tša ka fase tša koloyana ye nngwe le ye nngwe tše e bego e le selo se tee le koloyana. 35Go be go na le morumo wa disentimetara tše 23 go rarela karolo ya ka godimo ya koloyana ye nngwe le ye nngwe; dikokwane tša wona le diphaphathi e be e le selo se tee le koloyana. 36Dikokwane le diphaphathi di be di kgabišitšwe ka diswantšho tše di sehlilwego tša bakerubi le tša ditau le tša mehlare ya mepalema, mo gongwe le mo gongwe mo go bego go na le sebaka sa tšona, gotee le tša dikgare go dikologa. 37Ke ka moo dikoloyana di ilego tša dirwa ka gona; ka moka di be di bopilwe go swana, gomme di lekana.

38

7:38
Eks. 30:17-21
Hiramo a dira le dibjana tše lesome, koloyana ye nngwe le ye nngwe ya ba le sa yona. Sebjana se sengwe le se sengwe e be e le sa dimetara tše 1,8 boahlamo, gomme se swara dilitara tše 880. 39A bea dikoloyana tše tlhano ka lehlakoreng la ka borwa la Tempele, gomme tše dingwe tše tlhano a di bea ka lehlakoreng la ka leboa; legopo a le bea sekhutlong sa ka borwabohlabela.

Lenaneo la ditlabakelo tša Tempele

(2 Dikr. 4:11 – 5:1)

40-45Hiramo a dira le dipitša, digarafo le meruswi. A phetha modiro wo Kgoši Solomone a bego a mo file wona wa Tempele ya Morena. Tše a di dirilego šedi:

dikokwane tše pedi

dihlogwana tše pedi tša go bopega bjalo ka meruswi tša godimo ga dikokwane

diketane tše di logagantšwego hlogwaneng ye nngwe le ye nngwe

digarenate tše makgolo a mane tša mphiri ka melokoloko ye mebedi ya tše lekgolo molokolokong o tee go raretša diketane hlogwaneng ye nngwe le ye nngwe

dikoloyana tše lesome

meruswi ye lesome

legopo

dikgomo tše lesome le tše pedi tša mphiri tše di thekgilego legopo

dipitša, digarafo le meruswi

Ditlabakelo tše ka moka tša Tempele tše Hiramo a di diretšego Kgoši Solomone e be e le tša mphiri wo o phadimišitšwego. 46Kgoši o ile a laela gore ka moka di bopše bobopelong gare ga Sukote le Tsaretane, ka moeding wa Jordane. 47Solomone ga se a ka a dira gore ditlabakelo tšeo tša mphiri di elwe boima, ka gobane e be e le tše ntši kudu, ka gona boima bja tšona ga se bja ka bja tsebja.

48

7:48
Eks. 25:23-30
30:1-3
Solomone a laela le gore Tempele e direlwe ditlabakelo tša gauta: aletare, tafola ya dinkgwa tše di abelwago Modimo, 49
7:49
Eks. 25:31-40
dihlomamabone tše lesome tše di bego di tsemilwe pele ga Felo mo Gokgethwakgethwa, tše tlhano ka lehlakoreng la ka borwa le tše tlhano ka go la ka leboa; matšoba, mabone le ditlao; 50meruswana, ditimamabone, meruswi, dipane tša seorelo, le dibjana tša magala; le digono tša mamati a ka Felo mo Gokgethwakgethwa le tša mamati a ka ntle a Tempele. Ditlabakelo tše ka moka di be di dirilwe ka gauta.

51

7:51
2 Sam. 8:11
1 Dikr. 18:11
Ge Kgoši Solomone a feditše modiro ka moka wa Tempele, o ile a bea dilo tšohle tše Dafida, tatagwe, a bego a di abetše Morena, ka diphapošing tša polokelo tša Tempele – silibera, gauta le dilo tše dingwe.

8

Polokelo ya Kgwerano e tlišwa Tempeleng

(2 Dikr. 5:2 – 6:2)

81

8:1
2 Sam. 6:12-16
1 Dikr. 15:25-29
Kgoši Solomone a bitša bagolo ka moka ba Israele le baetapele ba dikgoro le mantona a dikgorwana gore ba tle go yena Jerusalema, ba tle ba tšee Polokelo ya Kgwerano ya Morena kua Sione, motseng wa Dafida, ba e tliše Tempeleng. 2
8:2
Lef. 23:34
Ka moka ba kgobokana nakong ya Monyanya wa Mešaša kgweding ya bošupa ya Etanime. 3Ge bagolo ka moka ba Israele ba fihla, baprista ba rwala Polokelo ya Kgwerano 4ba e iša Tempeleng. Balefi le baprista ba thothela le Tente ya bodulo bja Morena le ditlabakelo tša yona ka moka Tempeleng. 5Kgoši Solomone le setšhaba ka moka sa Israele ba kgobokana pele ga Polokelo ya Kgwerano, gomme ba dira dihlabelo ka dihuswane le dikgomo tše ntši – ya ba tše ntši kudu mo di bego di ka se balwe. 6Ya ba gona baprista ba rwalago Polokelo ya Kgwerano ba e tsenya ka Tempeleng, ba e bea mo e swanetšego go dula gona ka Felo mo Gokgethwakgethwa, ka fase ga mafego a bakerubi. 7Mafego a bona a a phurulogilego a khupetša Polokelo le mapara ao e bego e rwalwa ka ona. 8Dintlha tša mapara di be di bonala fela ge motho a eme go lebana thwii le Felo mo Gokgethwakgethwa, e sego ge a eme mo gongwe. Mapara ao a sa le moo le lehono. 9
8:9
Doit. 10:5
Go be go se na selo se sengwe ka gare ga Polokelo ya Kgwerano ntle le matlapa a mabedi ao Moshe a bego a a beile ka fao kua thabeng ya Sinai, ge Morena a dira kgwerano le setšhaba sa Israele ge se etšwa Egepeta.

10

8:10-11
Eks. 40:34-35
Ge baprista ba etšwa ka Tempeleng, gateetee Tempele ya tlala leru 11la seetša se se fahlago sa letago la Morena, gomme ba se kgone go boela ka gare go yo dira mešomo ya bona. 12
8:12
Pes. 18:11
97:2
Ke moo Solomone a rapetšego a re:

“Wena, Morena, o hlomile letšatši legodimong,8:12 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Wena ... legodimong” Seheberu ga se na mantšu a.

le ge go le bjalo o kgethile go dula marung a maso.

13Bjale ke go agetše Tempele ya segoši,

bodulo bjo o tlago dula ka go bjona go ya go ile.”

Solomone o bolela le setšhaba

(2 Dikr. 6:3-11)

14Ya re setšhaba se sa eme fao, Kgoši Solomone a retologa a lebana naso, gomme a se šegofatša. 15A re: “Retang Morena Modimo wa Israele! O phethile se a se holofeditšego tate, Dafida, mola a re: 16

8:16
2 Sam. 7:4-11
1 Dikr. 17:3-10
‘Go tloga ka nako yela ke ntšha setšhaba sa ka Egepeta ga se ka ka ka kgetha motse wo mongwe mo nageng ya Israele ka moka wo go wona go kago agwa tempele ye nkago khunamelwa go yona. Eupša ke kgethile wena, Dafida, gore o buše setšhaba sa ka.’ ”

17

8:17-18
2 Sam. 7:1-3
1 Dikr. 17:1-2
Solomone a tšwela pele a re: “Tate, Dafida, o ile a gopola go aga tempele moo go tlago khunamelwa Morena Modimo wa Israele, 18eupša Morena a re go yena: ‘Ke gabotse ge o nyaka go nkagela tempele, 19
8:19
2 Sam. 7:12-13
1 Dikr. 17:11-12
fela e ka se agwe ke wena. Ke morwa wa gago, morwa yo a tlago tswalwa ke wena, yo a tlago aga tempele ya ka.’

20“Gomme bjale Morena o phethile se a mo holofeditšego sona. Ke hlahlame tate ka ba kgoši ya Israele, gomme ke agile Tempele yeo go yona go tlago khunamelwa Morena Modimo wa Israele. 21Ebile ke beakantše lefelo ka Tempeleng la Polokelo ya Kgwerano ye e swerego matlapa a kgwerano ye Morena a e dirilego le borakgolokhukhu ba rena ge a ba ntšha Egepeta.”

Thapelo ya Solomone

(2 Dikr. 6:12-42)

22Ka morago Solomone a ya a ema pele ga aletare setšhaba ka moka se mo lebeletše, a emiša matsogo 23a rapela a re: “Morena Modimo wa Israele, ga go modimo yo a swanago le wena godimo legodimong le fase lefaseng! O botegela kgwerano ya gago le setšhaba sa gago gomme wa se rata ka leratorato ge se phela se go hlompha ka dipelo tša sona ka moka. 24O phethile se o se holofeditšego tate, Dafida; lehono lentšu le lengwe le le lengwe le phethagaditšwe. 25

8:25
1 Dikg. 2:4
Gomme bjale, Morena Modimo wa Israele, ke rapela gore o phethe le sela o se holofeditšego tate mola o mmotša gore ka mehla go tla ba le yo mongwe wa ditlogolo tša gagwe yo a bušago naga ya Israele, ge fela ba ka go theeletša gabotse go no swana le yena. 26Bjale ge, wena Modimo wa Israele, hle, phethagatša tšohle tše o di holofeditšego tate, Dafida, mohlanka wa gago.

27

8:27
2 Dikr. 2:6
“Fela kgane o ka kgona go dula lefaseng, wena Modimo? Le lona legodimo la godimodimo ga se la go lekana, mme bjale Tempele ye ke e agilego ye yona e ka go lekana bjang? 28Morena Modimo wa ka, ke nna mohlanka wa gago. Theetša thapelo le sello sa ka, gomme o phethe tše ke go kgopelago tšona lehono. 29
8:29
Doit. 12:11
Diša Tempele ye bošego le mosegare, lona lefelo le o le kgethilego gore o khunamelwe go lona. O nkwe ge ke rapela ke lebeletše Tempeleng ye. 30O kwe dithapelo tša ka le dikgopelo tša setšhaba sa gago ge se rapela se lebeletše lefelong le. O re kwe legaeng la gago legodimong, gomme o re lebalele.

31“Ge motho a ka belaelwa gore o phošeditše yo mongwe gomme a tlišwa aletareng ya gago ka mo Tempeleng ye gore a tle a ene gore ga a ne molato, 32wena Morena, o theetše o le legodimong gomme o ahlole bahlanka ba gago. O otle yo a nago le molato ka mo go mo swanetšego, gomme o lokolle yo a se nago molato.

33“Ge setšhaba sa gago sa Israele se fentšwe ke manaba a sona ka gobane se dirile dibe pele ga gago, gomme ge ba sokologela go wena, ba bolela ba ipobola gore o Modimo wa bona, mme ba etla mo Tempeleng ye, ba go rapela ba re o ba lebalele, 34o ba theetše o le legodimong. O lebalele setšhaba sa gago dibe tša sona, gomme o ba boetše nageng ye o e filego borakgolokhukhu ba bona.

35“Ge o sa neše pula ka gobane setšhaba sa gago se dirile dibe pele ga gago, gomme ge ba sokologa dibeng tša bona ka gobane o ba otla, ba lebelela Tempeleng ye, ba go rapela, mme ba ipobola gore o Modimo wa bona, 36o ba theetše o le legodimong. O lebalele kgoši le setšhaba sa Israele dibe tša bona. O ba rute go dira se se lokilego. Gomme hle, Morena, o neše pula mo nageng ye ya gago ye o e filego setšhaba sa gago gore e be lefa la sona go ya go ile.

37“Ge go wele tlala goba bolwetši bja leuba nageng, goba ge mabele a tšhungwa ke diphefo goba a lewa ke phori goba segongwane goba bojane, goba ge setšhaba sa gago se hlaselwa ke manaba a sona, goba ge go le bolwetši bjo bošoro goba bjo bongwenyana gare ga bona, 38o theetše dithapelo tša bona. Ge yo mongwe wa setšhaba sa gago sa Israele a ka otlollela matsogo Tempeleng ye a rapela a kgopela ka pelo ye e nyamilego kudu, 39o kwe thapelo ya gagwe. O ba theetše o le bodulong bja gago legodimong, o ba lebalele, gomme o ba thuše. Ke wena o nnoši o tsebago boitsholo bjo bo lego ka pelong ya motho. O sware motho yo mongwe le yo mongwe ka mo go mo swanetšego, 40gore setšhaba sa gago se tle se go theetše ka dinako ka moka tša ge se sa dula nageng ye o e filego borakgolokhukhu ba rena.

41-42“Ge motho o šele yo a dulago nageng ya kgole a ka kwa go tuma ga gago le dilo tše kgolo tše o di diretšego setšhaba sa gago, gomme a tla go go khunamela le go rapela mo Tempeleng ye, 43o theetše thapelo ya gagwe o le legodimong, moo o dulago gona. O dire se a go kgopelago sona, gore ditšhaba tša lefase ka moka di tle di go tsebe mme di go theetše, bjalo ka setšhaba sa gago sa Israele. Ke moo di tlago tseba gore Tempele ye ke e agilego ke felo mo o swanetšego go khunamelwa gona.

44“Ge o laela setšhaba sa gago gore se yo lwa le manaba a sona, gomme se go rapela mo gongwe le mo gongwe mo se lego gona se lebeletše motseng wo o o kgethilego wo le Tempeleng ye ke go agetšego yona ye, 45o theetše dithapelo tša sona. O ba kwe o le legodimong, gomme o dire gore ba fenye.

46“Ge setšhaba sa gago se dira dibe pele ga gago – gape ga go motho yo a sa dirego sebe – gomme ya re ge o befetšwe wa ba gafela manabeng a bona gomme bathopi bao ba bona ba ba iša nageng ye nngwe, ya kgole goba ya kgauswi, 47o theetše dithapelo tša bona. Ge ba ka itshola ba le moo nageng yeo gomme ba go rapela, ba ipolela gore ba dirile dibe, ba phošitše, ba na le molato, o kwe dithapelo tša bona, hle, Morena. 48Ge mo nageng yeo ba ka sokologa ka dipelo tša bona ka moka le ka moya wa bona ka moka, gomme ba go rapela ba lebeletše nageng ye o e filego borakgolokhukhu ba rena ye, motseng wo o o kgethilego wo, le Tempeleng ye ke go agetšego yona ye, 49gona o theetše dithapelo tša bona. O ba kwe o le bodulong bja gago legodimong ge ba go kgopela tebalelo, gomme o ba šokele. 50O ba lebalele dibe tša bona le dikarogo tšohle tša bona, gomme o dire gore manaba a bona a ba sware ka botho. 51Ke setšhaba sa gago se o se ntšhitšego Egepeta, mola moubeng wo o fišago wa go tološa tshipi.

52“A ka mehla o lebelele setšhaba sa gago sa Israele le kgoši ya sona ka botho ge ba go kgopela, gomme o kwe thapelo ya bona nako ye nngwe le ye nngwe ge ba go llela. 53O ba kgethile gare ga ditšhaba ka moka gore e be ba gago, bjalo ka ge o ba boditše ka mohlanka wa gago, Moshe, ge wena, Morena, Mong wa rena, o ntšha borakgolokhukhu ba rena Egepeta.”

Thapelo ya mafelelo

54Ge Solomone a feditše go rapela Morena, a emelela mo a bego a khunamile a emišitše matsogo pele ga aletare. 55A hlaboša lentšu a šegofatša setšhaba ka moka se se bego se kgobokane fao a re: 56

8:56
Doit. 12:10
Josh. 21:44-45
“Retang Morena yo a filego setšhaba sa gagwe khutšo, bjalo ka ge a boletše. Ditshephišo tše botse ka moka tše a di boletšego ka mohlanka wa gagwe, Moshe, o di phethile. 57A Morena Modimo wa rena a be le rena bjalo ka ge a bile le borakgolokhukhu ba rena; a a se ke a tsoga a re tlogetše goba a re lahla; 58a a re dire gore re mo theetše, gore ka mehla re tle re phele ka mo a nyakago re phela ka gona, gomme re phethe melao le ditaelo ka moka tše a di filego borakgolokhukhu ba rena. 59A Morena Modimo wa rena a gopole thapelo ye bošego le mosegare, gotee le dilo tše ke mo kgopetšego tšona lehono. A ka mehla a šokele setšhaba sa Israele le kgoši ya sona, a ba fe tše ba di nyakago letšatši le lengwe le le lengwe. 60Ka gona ditšhaba ka moka tša lefase di tla tseba gore ke Morena fela e lego Modimo – ga go na le yo mongwe gape. 61A lena, setšhaba sa gagwe, ka mehla le botegeleng Morena Modimo wa rena, le phethe melao le ditaelo tša gagwe ka moka, bjalo ka lehono.”

Go kgethwafatšwa ga Tempele

(2 Dikr. 7:4-10)

62Ke moo Kgoši Solomone le Baisraele ka moka ba ba bego ba na le yena ba diretšego Morena dihlabelo. 63Yena a dira dihlabelo ka dikgomo tše dikete tše masome a mabedi le tše pedi le dihuswane tše dikete tše lekgolo le tše masome a mabedi e le dihlabelo tša kagišano. Ka gona kgoši le setšhaba ka moka ba kgethwafatša Tempele. 64Ka lona letšatši leo a kgethwafatša le bogare bja kgoro, e lego sekgoba se se lego pele ga Tempele, gomme moo a dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le dikabelo tša bupi, a di dira le ka makhura a diruiwa tša dihlabelo tša kagišano. O ile a dira dihlabelo tšeo moo ka gobane aletare ya mphiri e be e le ye nnyane go ka swara dihlabelo tšeo ka moka.

65Gona moo Tempeleng Solomone le setšhaba ka moka sa Israele ba keteka Monyanya wa Mešaša matšatši a a šupago.8:65 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a a šupago” Seheberu se re “a lesome le a mane”. Go be go tlile lešaba le lentši la batho ba go tšwa kgole bjalo ka sefateng sa Hamate, go yo fihla mollwaneng wa Egepeta. 66Ka letšatši la seswai Solomone a bušetša setšhaba magaeng a sona. Ka moka ba mo reta ba ya gae ba thabile ka lebaka la tšohle tše Morena a šegofaditšego mohlanka wa gagwe, Dafida, le setšhaba sa gagwe sa Israele ka tšona.