Sepedi 2000 (NSO00)
3

Solomone o rapela Morena gore a mo fe bohlale

(2 Dikr. 1:3-12)

31Solomone o ile a itlemaganya le kgoši ya Egepeta ka go nyala morwedi wa gagwe. A goroša mosadi yoo gore a tle a dule motseng wa Dafida go fihlela ge a feditše go aga mošate ga gagwe le Tempele le morako wa go dikologa Jerusalema. 2Morena o be a sešo a agelwa tempele, ka fao batho ba be ba sa dira dihlabelo dintotomeng tše go tšona ba khunamelago medimo ya diswantšho. 3Solomone o be a rata Morena mme a phetha ditaelo tša Dafida, tatagwe, eupša o be a sa hlaba diruiwa mme a dira dihlabelo ka tšona dintotomeng tšeo.

4Ka nako ye nngwe o ile a ya Gibeone go yo dira dihlabelo, ka gobane moo ke mo go bego go le ntotoma ya go tuma kudu. O be a šetše a kile a dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka tše ntšintši moo mabakeng a a fetilego. 5Bošegong bjoo Morena a iponagatša go yena torong gomme a re: “Mpotše se o nyakago gore ke go fe sona.”

6Solomone a re: “Ka mehla o be o botegela tate, Dafida, mohlanka wa gago, kudu, gomme yena o be a go hlompha, a go botegela, mme a go tshepha. Gomme o tšwetše pele le go mo rata kudu, wa ba wa mo fa morwa yo lehono a bušago legatong la gagwe. 7Wena, Morena Modimo, o dirile gore ke be kgoši ke latele tate, le ge ke le yo monnyane kudu gomme ke sa tsebe go buša. 8Ke nna yo gare ga setšhaba se o se kgethilego, setšhaba se sentši mo e lego gore se ka se balwe. 9Ka gona mphe bohlale gore ke kgone go buša setšhaba sa gago ka toka, le go kgethologanya botse le bobe. Ge o ka se mphe, nka kgona bjang go buša setšhaba se sa gago se sentši?”

10Morena a kgahlwa ke ge Solomone a kgopetše seo, 11ka gona a re go yena: “Ka gobane o kgopetše bohlale bja go buša le go ahlola ka toka go na le go phela lebaka le letelele, goba mahumo, goba lehu la manaba a gago, 12ke tla go fa se o se kgopetšego. Ke tla go fa bohlale bjo bontši le kwešišo go feta bohle ba ba kilego ba ba gona, goba ba kago tsoga ba bile gona. 13Ke tla go fa le se o sego wa se kgopela: Bophelong bja gago ka moka o tla ba le mahumo le seriti go feta magoši ka moka. 14Gomme ge o ka ntlhompha wa phetha melao ya ka le ditaelo tša ka bjalo ka Dafida, tatago, ke tla go phediša galelele.”

15Solomone a phafoga gomme a lemoga gore Modimo o be a bolela naye torong. Ke moo a ilego Jerusalema mme a ema pele ga Polokelo ya Kgwerano ya Morena, a direla Morena dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša kagišano. Ka morago ga moo a direla bahlankedi ba gagwe ka moka monyanya.

Solomone o ahlola molato wo mothata

16Ka letšatši le lengwe digwebakathobalo tše pedi di ile tša tla go Kgoši Solomone. 17Yo mongwe wa bona a re: “Mong wa ka, nna le mosadi yo re dula ka ngwakong o tee, gomme ke ile ka belega mošemanyana ka ngwakong woo mosadi yo a le gona. 18Ka letšatši la boraro ke belege, le yena a belega mošemanyana. Re be re le babedi fela ka ngwakong woo – go se motho yo mongwe. 19Bošegong bjo bongwe o ile a phekgogela godimo ga lesea la gagwe a sa ikwe, gomme a le pitlaganya, la hwa. 20A tsoga bošegogare, a tšea ngwana wa ka lehlakoreng la ka mola ke sa ile ka boroko a mo iša malaong a gagwe; ke moka a bea ngwana yola wa go hwa malaong a ka. 21Ya re ge go sele ka tsoga ke re ke amuša lesea, ka tšhoga le hwile. Ke ile ka le lebeledišiša gabotse, gomme ka lemoga gore ga se la ka.”

22Eupša mosadi yola yo mongwe a re: “Aowaa! Ngwana yo a phelago ke wa ka, gomme yo a hwilego ke wa gago!”

Mosadi yola wa pele a mo fetola a re: “Aowaowaa! Ngwana yo a hwilego ke wa gago, mme yo a phelago ke wa ka!”

Ba ile ba phegišana ka mokgwa woo pele ga kgoši.

23Ke moo Kgoši Solomone a itšego: “Mongwe le yo mongwe o re ngwana yo a phelago ke wa gagwe mme yo a hwilego ke wa yo mongwe.” 24A laela gore go tlišwe tšhoša, gomme ge e tlišitšwe 25a re: “Pharolang ngwana yo a phelago ka bogare gomme le neele mongwe le mongwe seripa sa ngwana yoo.”

26Yo e tlogago e le mmagolesea leo a botša kgoši a hlomogetše morwa wa gagwe pelo a re: “Hle, mong wa ka, se bolaye ngwana yo! Mo fe yena!”

Eupša mosadi yo mongwe yola a re: “A se fiwe nna goba yena; a a pharolwe!”

27Ke moo Solomone a itšego: “Se bolayeng ngwana yoo! Mo neeleng mosadi yola wa pele – ke yena e tlogago e le mmagongwana yo.”

28Ge setšhaba sa Israele se ekwa kahlolo yeo ya Solomone, ka moka sa mo hlompha kudu, ka gobane se ile sa thoma go bona gore Modimo o mo file bohlale bja go ahlola.