Sepedi 2000 (NSO00)
21

Serapa sa merara sa Nabote

211Go ipata le mošate, ga Kgoši Ahaba kua Jesriele, go be go na le serapa sa merara e le sa monna yo leina la gagwe e bego e le Nabote. 2Ka letšatši le lengwe Ahaba a re go Nabote: “Mphe serapa sa gago sa merara; se ipatile le mošate, gomme ke nyaka go se dira serapa sa merogo. Legatong la sona ke tla go fa serapa se sengwe sa merara se se se phalago, goba, ge o nyaka, ke tla se reka ka theko ye e bonalago.”

3Nabote a mo fetola a re: “Serapa se ke bohwa bja borakgolokhukhu ba ka. A Morena a nthibele gore ke go neele sona!”

4Ahaba a ya gae a nyamile a befedišitšwe ke seo Nabote a mmoditšego sona. A ya a robala malaong a gagwe, a lebelela lebotong, gomme a gana dijo. 5Mosadi wa gagwe, Isebele, a ya go yena, a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o nyamile ka mokgwa wo? Ke go reng o sa je?”

6Ahaba a mo fetola a re: “Ke ka lebaka la seo Nabote a mpoditšego sona. Ke mo kgopetše gore a nthekišetše serapa sa gagwe sa merara, goba, ge a nyaka, ke mo fe serapa se sengwe sebakeng sa sona, fela yena a mpotša gore a ka se mphe sona!”

7Isebele a mo fetola a re: “Ga ke re kgoši ya Israele ke wena? Tsoga malaong, thaba, o je. Nna ke tla go hweletša serapa seo sa Nabote!”

8Isebele a ngwala mangwalo ka leina la Ahaba, a a kiba ka sekibo sa kgoši, gomme a a romela go baetapele le go bakgomana ba moo Jesriele. 9Mangwalo ao a be a re: “Tsebagatšang letšatši la go ikona dijo, kgobokanyang batho, gomme le dudišeng Nabote madulong a ka pele. 10Le nyakeng banna ba babedi ba dinokwane le ba lebanye naye, gomme ba mo phare ka molato wa go re o rogakile Modimo le kgoši. Ka morago le mo ntšhe motseng le mmolaye ka maswika.”

11Baetapele le bakgomana ba Jesriele ba dira se Isebele a ba laetšego sona. 12Ba bea letšatši la go ikona dijo, ba bokanya batho, gomme ba dudiša Nabote madulong a ka pele. 13Dinokwane tšela tše pedi tša dula go lebana naye, tša mo rweša molato phatlalatša tša re o rogakile Modimo le kgoši; ka gona a ntšhwa motseng, a bolawa ka go kgatlwa ka maswika. 14Isebele a tsebišwa gore Nabote o bolailwe.

15Ge Isebele a seno kwa taba yeo, a re go Ahaba: “Sepela o yo itšeela serapa sela sa merara se Nabote a gannego go go rekišetša sona, ka gobane ga a sa phela – o hwile.” 16Gatee fela Ahaba a ya serapeng seo sa merara go yo itšeela sona.

17Ke moo Morena a itšego go moprofeta Eliya wa Tishbe: 18“Yaa go Kgoši Ahaba wa Samaria. O tla mo hwetša serapeng sa merara sa Nabote moo a theogetšego ntshe go yo ipha sona. 19O mmotše gore nna, Morena, ke re go yena: ‘A o ka re go bolaya motho wa ba wa tšea le se e lego sa gagwe?’ O mo tsebiše gore nna ke re: ‘Gona mola lefelong lela dimpša di latswitšego madi a Nabote le a gago madi di tla a latswa!’ ”

20Ge Ahaba a bona Eliya o ile a re: “Wa tla wa nkhwetša, wena lenaba la ka?”

Eliya a mo fetola a re: “Ee, ke go hweditše. O ineetše go dira tše e lego tše mpe pele ga Modimo. 21Ka gona Morena o re go wena: ‘Ke tla go dira bošula. Ke tla go swielela, ka fediša le mošemane le monna yo mongwe le yo mongwe lapeng la gago – bafsa le batšofadi. 22Lapa la gago le tla swana le lapa la Kgoši Jerobeamo, morwa wa Nebate, le la Kgoši Basha, morwa wa Ahia, ka gobane o mpefedišitše ka go diriša batho ba Israele dibe.’ 23

21:23
2 Dikg. 9:36
Mabapi le Isebele gona, Morena o re dimpša di tla ja setopo sa gagwe morakong wa motse wa Jesriele. 24Yo mongwe le yo mongwe wa meloko ya gago yo a hwelago motseng o tla lewa ke dimpša, gomme yo a hwelago nageng o tla lewa ke manong.”

25Ga se gwa ka gwa ba le motho yo a kilego a ineela go dira tše mpe pele ga Morena bjalo ka Ahaba, go tšeo ka moka a hlohleletšwa ke mosadi wa gagwe, Isebele. 26O be a dira dibe tša go leša dihlong kudu ka go khunamela medimo ya diswantšho, bjalo ka Baamore bale Morena a ilego a ba leleka nageng ge Baisraele ba goroga.

27Ya re ge Eliya a fetša go bolela, Ahaba a gagola diaparo tša gagwe. A ikona dijo, a apola diaparo tšela a apara tša go ilela; o be a robala ka tšona mme a sepela a nyamile.

28Morena a re go moprofeta Eliya: 29“Na o bone ka moo Ahaba a ikokobeditšego ka gona pele ga ka? Ka gobane o dirile seo nka se dire bošula a sa phela; ke tla bo tliša lapeng la gagwe mehleng ya morwa wa gagwe.”

22

Moprofeta Mika o eletša Ahaba

(2 Dikr. 18:2-27)

221Ka morago ga moo go ile gwa tšea mengwaga ye mebedi Israele le Siria di sa lwe, 2eupša ngwageng wa boraro Kgoši Joshafate wa Juda a etela Kgoši Ahaba wa Israele.

3Ahaba a botšiša bahlankedi ba gagwe a re: “Ke ka lebaka lang re se ra ka ra itapiša ka go lokolla motse wa Ramote kua Gileade diatleng tša kgoši ya Siria? Ke wa rena!” 4Gomme a botšiša Joshafate a re: “Na o ka se ye le nna go hlasela Ramote?”

Joshafate a mo fetola a re: “Go lokile, re tla ya bohle, le bahlabani ba ka ba maoto le ba go namela dipere le bona ba ba itokišeditše ntwa bjalo ka ba gago. 5Eupša a re nyakišiše keletšo ya Morena pele.”

6Ka gona Ahaba a bitša baprofeta; bona e be e ka ba ba makgolo a mane, gomme a ba botšiša a re: “Na nka ya ka hlasela motse wa Ramote, goba ke lese?” Ba mo fetola ba re: “O hlasele. Morena o tla o gafela diatleng tša gago.”

7Joshafate a mmotšiša a re: “Na ga go na moprofeta yo mongwe yoo ka yena re ka kwago se Morena a se bolelago?”

8Ahaba a mo fetola a re: “Go sa na le moprofeta yo mongwe, Mika, morwa wa Jimla. Eupša yena ke mo hloile, ka gobane ga a ke a mporofetela se sebotse; ka mehla o mporofetela se sebe.”

Joshafate a mo fetola a re: “O se ke wa bolela ka mokgwa woo!”

9Ke moo Ahaba a biditšego mohlankedi yo mongwe wa mošate gomme a mo laela gore a yo tšea Mika ka pela.

10Magoši a mabedi ao a be a apere diaparo tša ona tša bogoši mme a dutše ditulong tša bogoši kua seboeng ka ntlenyana ga kgoro ya Samaria, gomme baprofeta ka moka ba porofeta moo pele ga bona. 11Yo mongwe wa bona, Tsedekia, morwa wa Kenaana, a dira manaka a tshipi gomme a re go Ahaba: “Morena o re: ‘Ka manaka a o tla hlaba Basiria wa ba fenyetša sa ruri.’ ” 12Baprofeta ba bangwe ka moka ba realo, ba re: “Hlasela motse wa Ramote gomme o tla fenya. Morena o tla o gafela diatleng tša gago.”

13Go sa le bjalo mohlankedi yo a bego a ile go tšea Mika a re go yena: “Baprofeta ba bangwe ka moka ba porofetile gore kgoši o tla atlega, gomme go tla ba kaone ge le wena o ka realo.”

14Eupša Mika a mo fetola a re: “Ke ena ka Morena yo a phelago gore ke tla bolela se yena Morena a mpotšago sona!”

15Ge a fihla go Kgoši Ahaba, kgoši a mmotšiša a re: “Mika, a nna le Kgoši Joshafate re ka ya ra hlasela motse wa Ramote, goba re lese?”

Mika a mo fetola a re: “Hlaselang, gomme le tla fenya! Morena o tla o gafela diatleng tša gago, kgoši.”

16Eupša Ahaba a re: “Ke go botše gakae gore ge o bolela le nna ka leina la Morena o bolele therešo?”

17

22:17
Num. 27:17
Mat. 9:36
Mar. 6:34
Mika a mo fetola a re: “Ke bona madira a Israele a šwalalane mebotong bjalo ka dinku tše di se nago modiši. Gomme Morena o rile: ‘Banna ba ga ba ne moetapele; a ba ikele gae ka khutšo.’ ”

18Ahaba a re go Joshafate: “A ga se ka go botša gore ga a ke a mporofetela se sebotse? Ka mehla o mpotša se sebe!”

19

22:19
Jobo 1:6
Jes. 6:1
Mika a tšwela pele a re: “Bjale theetša se Morena a se bolelago! Ke bone Morena a dutše setulong sa gagwe sa bogoši legodimong, barongwa ba gagwe ka moka ba eme ka mathoko. 20Morena a ba botšiša a re: ‘Ke mang yo a tlago goketša Ahaba gore a ye a bolawe kua Ramote?’ Barongwa ba bangwe ba bolela se, ba bangwe ba bolela sela. 21Mafelelong gwa tšwelela moya wa ema pele ga Morena wa re: ‘Nna ke tla mo goketša.’ Morena a o botšiša a re: ‘Bjang?’ 22Moya wa mo fetola wa re: ‘Ke tla ya ka dira gore baprofeta ka moka ba Ahaba ba bolele maaka.’ Morena a re: ‘Sepela o yo mo goketša. O tla atlega.’ ”

23Gomme Mika a feleletša ka go re: “Seo ke se se diregilego. Morena o dirile gore baprofeta ba ba gago ba go botše maaka. Eupša yena o go reretše kotsi.”

24Ke moo moprofeta Tsedekia a batametšego Mika, a mo itia sefahlego ka ntahle, a mmotšiša a re: “Ke go tloga neng moya wa Morena o ntlogetše mme o bolela le wena?”

25Mika a mo fetola a re: “Seo o tla se tseba ge o tsena ka phapošing ya moseo o yo utama.”

26Ke gona Kgoši Ahaba a laetšego yo mongwe wa bahlankedi ba gagwe a re: “Swara Mika o mo iše go Amone, ramotse, le go Joase, morwa wa ka. 27O ba botše gore ba mo lahlele kgolegong, ba mo fe dijo tše nnyane le meetse a mannyane go fihlela ke boa ke bolokegile.”

28Mika a hlaboša lentšu a re: “Ruri, ge o ka boa o bolokegile, gona Morena o tla be a se a bolela ka nna!” A feleletša ka go re: “Yo mongwe le yo mongwe a sware se ke se boletšego!”

Lehu la Ahaba

(2 Dikr. 18:28-34)

29Kgoši Ahaba wa Israele le Kgoši Joshafate wa Juda ba ya go hlasela motse wa Ramote kua Gileade. 30Ahaba a re go Joshafate: “Ge re tsena ntweng ke tla ikgakantšha, eupša wena o apare diaparo tša gago tša bogoši.” Ka gona kgoši ya Israele ya tsena ntweng e ikgakantšhitše.

31Kgoši ya Siria e be e laetše balaodi ba yona ba masome a mararo le ba babedi ba dikoloi tša ntwa gore ba se ke ba hlasela motho ge e se kgoši ya Israele. 32Ka gona ge ba bona Kgoši Joshafate ka moka ba gopola gore ke yena kgoši ya Israele, gomme ba phamoga go yo mo hlasela. Eupša ge a goa, 33ba lemoga gore ga se kgoši ya Israele, gomme ba se hlwe ba mo hlomara. 34Mohlabani yo mongwe wa Mosiria, ka go se tsebe gore motho yo a mo lebantšego ke mang, a thunya motsi mme wa hlaba Kgoši Ahaba mahlakanong a seaparo sa gagwe sa boitshireletšo. Kgoši a goeletša mootledi wa koloi ya gagwe ya ntwa a re: “Ke gobetše! Retologa o nntšhe ntweng!”

35Ntwa e be e le ye šoro mo e lego gore Kgoši Ahaba o ile a hlwa a emišitšwe ka koloing ya gagwe ya ntwa a lebane le Basiria. Madi a a tšwago nthong ya gagwe a elela ka koloing, gomme mantšiboa a hwa. 36Ge letšatši le nyaka go dikela, madira a Baisraele a hlabelwa mokgoši wa go re: “A monna yo mongwe le yo mongwe a boele nageng ya gabo, motseng wa gabo!”

37Kgoši Ahaba a hwa ka mokgwa woo. Setopo sa gagwe sa išwa Samaria mme sa bolokwa moo. 38Koloi ya gagwe ya ntwa ya hlatswetšwa mogobeng wa Samaria, moo digwebakathobalo di bego di hlapa gona, gomme dimpša tša latswa madi a gagwe, ka moo Morena a bego a boletše.

39Tše dingwe tše Kgoši Ahaba a di dirilego, gotee le ditaba tša ngwako wa gagwe wo o bego o kgabišitšwe ka nakatlou, le metse ka moka ye a e agilego, di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele. 40Ka morago ga lehu la gagwe Ahasia, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing.

Kgoši Joshafate wa Juda

(2 Dikr. 20:31 – 21:1)

41Ngwageng wa bone wa pušo ya Kgoši Ahaba wa Israele, Joshafate, morwa wa Asa, e ile ya ba kgoši ya Juda 42a na le mengwaga ye masome a mararo a metšo ye e fetšago seatla, gomme a buša a le Jerusalema mengwaga ye masome a mabedi a metšo ye mehlano. Mmagwe e be e le Asuba, morwedi wa Shilehi. 43Go no swana gabotse le Asa, tatagwe, o ile a dira tše di kgahlago Morena; 44eupša dintotoma tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho o ile a se ke a di phušola, gomme batho ba no fela ba dira dihlabelo le go tšhuma seorelo moo. 45Joshafate a kwana le kgoši ya Israele gore ba se ke ba tsogelana maatla.

46Tše dingwe tše Joshafate a di dirilego, le ditiro tša bogale bja gagwe, le dintwa tša gagwe di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda. 47O ile a raka digwebakathobalo ka moka tša banna le tša basadi nageng ya Juda mafelong a tirelo a medimo ya diswantšho tše di bego di sa šetše go tloga matšatšing a Asa, tatagwe.

48Naga ya Edomo e be e se na le kgoši; e be e bušwa ke mmušiši yo a bego a beilwe ke kgoši ya Juda.

49Kgoši Joshafate o ile a dira maselawatle a magolo a go tshelela nageng ya Ofire go yo tšea gauta, eupša a thokgega kua Etsione-Gebere mme a se ke a tshela lewatle. 50Kgoši Ahasia wa Israele a ithaopa go mo thuša a re: “A ka moso banna ba ka ba sepele le ba gago ka maselawatle.” Fela Joshafate a gana.

51Joshafate a ithobalela le botatagwe, gomme a bolokwa mabitleng a bona motseng wa Dafida, gomme Joramo, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing.

Kgoši Ahasia wa Israele

52Ngwageng wa lesome le metšo ye e šupago wa pušo ya Kgoši Joshafate wa Juda, Ahasia, morwa wa Ahaba, e ile ya ba kgoši ya Israele, gomme a buša a le Samaria mengwaga ye mebedi. 53A dira dibe pele ga Morena go swana le Ahaba, tatagwe, le Isebele, mmagwe, le Kgoši Jerobeamo, yo a dirišitšego batho ba Israele dibe. 54O be a khunamela Baale a mo hlankela, gomme a befediša Morena Modimo wa Israele, go no swana le tatagwe.