Sepedi 2000 (NSO00)
21

Serapa sa merara sa Nabote

211Go ipata le mošate, ga Kgoši Ahaba kua Jesriele, go be go na le serapa sa merara e le sa monna yo leina la gagwe e bego e le Nabote. 2Ka letšatši le lengwe Ahaba a re go Nabote: “Mphe serapa sa gago sa merara; se ipatile le mošate, gomme ke nyaka go se dira serapa sa merogo. Legatong la sona ke tla go fa serapa se sengwe sa merara se se se phalago, goba, ge o nyaka, ke tla se reka ka theko ye e bonalago.”

3Nabote a mo fetola a re: “Serapa se ke bohwa bja borakgolokhukhu ba ka. A Morena a nthibele gore ke go neele sona!”

4Ahaba a ya gae a nyamile a befedišitšwe ke seo Nabote a mmoditšego sona. A ya a robala malaong a gagwe, a lebelela lebotong, gomme a gana dijo. 5Mosadi wa gagwe, Isebele, a ya go yena, a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o nyamile ka mokgwa wo? Ke go reng o sa je?”

6Ahaba a mo fetola a re: “Ke ka lebaka la seo Nabote a mpoditšego sona. Ke mo kgopetše gore a nthekišetše serapa sa gagwe sa merara, goba, ge a nyaka, ke mo fe serapa se sengwe sebakeng sa sona, fela yena a mpotša gore a ka se mphe sona!”

7Isebele a mo fetola a re: “Ga ke re kgoši ya Israele ke wena? Tsoga malaong, thaba, o je. Nna ke tla go hweletša serapa seo sa Nabote!”

8Isebele a ngwala mangwalo ka leina la Ahaba, a a kiba ka sekibo sa kgoši, gomme a a romela go baetapele le go bakgomana ba moo Jesriele. 9Mangwalo ao a be a re: “Tsebagatšang letšatši la go ikona dijo, kgobokanyang batho, gomme le dudišeng Nabote madulong a ka pele. 10Le nyakeng banna ba babedi ba dinokwane le ba lebanye naye, gomme ba mo phare ka molato wa go re o rogakile Modimo le kgoši. Ka morago le mo ntšhe motseng le mmolaye ka maswika.”

11Baetapele le bakgomana ba Jesriele ba dira se Isebele a ba laetšego sona. 12Ba bea letšatši la go ikona dijo, ba bokanya batho, gomme ba dudiša Nabote madulong a ka pele. 13Dinokwane tšela tše pedi tša dula go lebana naye, tša mo rweša molato phatlalatša tša re o rogakile Modimo le kgoši; ka gona a ntšhwa motseng, a bolawa ka go kgatlwa ka maswika. 14Isebele a tsebišwa gore Nabote o bolailwe.

15Ge Isebele a seno kwa taba yeo, a re go Ahaba: “Sepela o yo itšeela serapa sela sa merara se Nabote a gannego go go rekišetša sona, ka gobane ga a sa phela – o hwile.” 16Gatee fela Ahaba a ya serapeng seo sa merara go yo itšeela sona.

17Ke moo Morena a itšego go moprofeta Eliya wa Tishbe: 18“Yaa go Kgoši Ahaba wa Samaria. O tla mo hwetša serapeng sa merara sa Nabote moo a theogetšego ntshe go yo ipha sona. 19O mmotše gore nna, Morena, ke re go yena: ‘A o ka re go bolaya motho wa ba wa tšea le se e lego sa gagwe?’ O mo tsebiše gore nna ke re: ‘Gona mola lefelong lela dimpša di latswitšego madi a Nabote le a gago madi di tla a latswa!’ ”

20Ge Ahaba a bona Eliya o ile a re: “Wa tla wa nkhwetša, wena lenaba la ka?”

Eliya a mo fetola a re: “Ee, ke go hweditše. O ineetše go dira tše e lego tše mpe pele ga Modimo. 21Ka gona Morena o re go wena: ‘Ke tla go dira bošula. Ke tla go swielela, ka fediša le mošemane le monna yo mongwe le yo mongwe lapeng la gago – bafsa le batšofadi. 22Lapa la gago le tla swana le lapa la Kgoši Jerobeamo, morwa wa Nebate, le la Kgoši Basha, morwa wa Ahia, ka gobane o mpefedišitše ka go diriša batho ba Israele dibe.’ 23

21:23
2 Dikg. 9:36
Mabapi le Isebele gona, Morena o re dimpša di tla ja setopo sa gagwe morakong wa motse wa Jesriele. 24Yo mongwe le yo mongwe wa meloko ya gago yo a hwelago motseng o tla lewa ke dimpša, gomme yo a hwelago nageng o tla lewa ke manong.”

25Ga se gwa ka gwa ba le motho yo a kilego a ineela go dira tše mpe pele ga Morena bjalo ka Ahaba, go tšeo ka moka a hlohleletšwa ke mosadi wa gagwe, Isebele. 26O be a dira dibe tša go leša dihlong kudu ka go khunamela medimo ya diswantšho, bjalo ka Baamore bale Morena a ilego a ba leleka nageng ge Baisraele ba goroga.

27Ya re ge Eliya a fetša go bolela, Ahaba a gagola diaparo tša gagwe. A ikona dijo, a apola diaparo tšela a apara tša go ilela; o be a robala ka tšona mme a sepela a nyamile.

28Morena a re go moprofeta Eliya: 29“Na o bone ka moo Ahaba a ikokobeditšego ka gona pele ga ka? Ka gobane o dirile seo nka se dire bošula a sa phela; ke tla bo tliša lapeng la gagwe mehleng ya morwa wa gagwe.”