Sepedi 2000 (NSO00)
18

Eliya le baprofeta ba Baale

181Ka morago ga lebaka, ngwageng wa boraro wa komelelo, Morena a re go Eliya: “Sepela o iponatše go Kgoši Ahaba, gomme ke tla neša pula.” 2Ka gona Eliya a tloga.

Tlala nageng ya Samaria e be e le ye kgolo kudu, 3ka gona Ahaba a bitša Obadia, yo a bego a hlokometše mošate. Obadia o be a botegela Morena kudu, 4gomme ge Isebele a bolaya baprofeta ba Morena, Obadia o ile a tšea ba lekgolo ba bona a ba uta ka maweng ka dihlopha tše pedi tša ba masome a mahlano, gomme a fela a ba fa dijo le meetse. 5Ahaba a re go Obadia: “A re sepele le naga re ye18:5 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re: “A re sepele le naga re ye” Seheberu se re “Sepela le naga”. methopong ka moka le dinokeng ka moka. Mohlomongwe re ka hweletša dipere le dimeila bjang bja go di phediša, gore re se gapeletšego go bolaya diruiwa tša rena tše dingwe.” 6Ba arolelana naga, ba kwana mo mongwe le mongwe a swanetšego go yo hlola gona. Ahaba a leba thokong ye nngwe, Obadia le yena a leba thokong ye nngwe.

7Ge Obadia a le tseleng, ka bjako a gahlana le Eliya. A mo tseba, a itahlela fase ka sefahlego mme a mmotšiša a re: “Eliya, mong wa ka, a ruri ke wena?”

8Eliya a mo fetola a re: “Ee, ke nna. Sepela o yo botša kgoši, mong wa gago, gore ke mo.”

9Obadia a mo fetola a re: “Ke dirile eng ge o nkgafela diatleng tša Kgoši Ahaba gore a mpolaye? 10Ke ena ka Modimo yo a phelago, yena Modimo wa gago, gore ga go naga yeo kgoši a sego a ka a roma batseta go yo go nyaka go yona. Ge mmuši wa naga yeo a bega gore ga o gona nageng ya gagwe, mmuši yoo o be a enišwa le setšhaba sa gagwe gore ka kgonthe ga wa hwetšwa fao. 11Gomme bjale o nyaka gore ke ye ke mmotše gore o gona mo? 12Go tla direga eng ge nka re ge ke seno tloga mo moya wa Morena wa go iša lefelong le lengwe le le sa tsebjego? Gomme ge ke botša Ahaba gore o mo eupša a se ke a go hwetša, o tla mpolaya. Gopola gore ke botegetše Morena go tloga bofseng bja ka. 13A ga se wa kwa gore mola Isebele a bolaya baprofeta ba Morena ke ile ka uta ba lekgolo ba bona ka maweng ka dihlopha tše pedi tša ba masome a a fetšago seatla, ka ba fa dijo le meetse? 14Ka gona o ka napa wa ntaela gore ke yo botša kgoši gore o mo? O tla mpolaya!”

15Eliya a mo fetola a re: “Ka Morena Ramaatlaohle yo ke mo hlankelago, ruri ke tla iponatša go kgoši lehono.”

16Ka gona Obadia a ya go Kgoši Ahaba a fihla a mmotša, gomme Ahaba a tloga a yo gahlanetša Eliya. 17Ge Ahaba a mmona a re: “Kganthe ke wena, moferekanyi wa Israele tena!”

18Eliya a mo fetola a re: “Moferekanyi ga se nna – ke wena le lapa la tatago. Le tlogetše ditaelo tša Morena mme la khunamela medimo ya diswantšho ya Baale. 19Bjale laela batho ba Israele ka moka gore ba tle ba kopane le nna kua thabeng ya Karmele. Le baprofeta ba Baale ba makgolo a mane le masome a mahlano, le ba Ashera, modimo wo motshadi, ba makgolo a mane ba ba hlokometšwego ke Mohumagadi Isebele le bona ba tle.”

20Ka gona Ahaba a bitša Baisraele ka moka le baprofeta ba Baale gore ba tle ba kopane thabeng ya Karmele. 21Eliya a batamela batho a re: “Le tla lesa neng go ba diphiri tša mekokamebedi? Ge Morena e le Modimo, mo khunameleng; eupša ge Baale e le Modimo, gona khunamelang yena!” Fela batho ba se ke ba re selo. 22Ke moo Eliya a itšego: “Ke nna moprofeta ke nnoši wa Morena yo ke šetšego, eupša go na le baprofeta ba Baale ba makgolo a mane le masome a mahlano. 23Tlišang dipoo tše pedi; a baprofeta ba Baale ba kgethe e tee, ba e bolaye, ba e phakologanye, gomme ba e bee godimo ga dikgong, eupša ba se ke ba gotetša mollo. Le nna ke tla dira ka wona mokgwa woo ka poo yela ye nngwe. 24Ka morago baprofeta ba Baale ba rapele modimo wa bona, mme nna ke tla rapela Morena, gomme yo a arabago ka go romela mollo, ke yena Modimo.”

Batho ba goa ba re: “Go lokile!”

25Ke gona Eliya a itšego go baprofeta ba Baale: “Ka ge le le ba bantši, ikgetheleng poo, go thome lena go hlaba. Le rapeleng modimo wa lena, eupša le se ke la gotetša dikgong.”

26Ba tšea poo yela ba ikgethetšego yona, ba e dira ka mo go kwanwego ka gona, gomme ba rapela Baale go fihlela mosegare wo mogolo. Ba goa ba re: “Re arabe, Baale!” Gomme ba fela ba bina ba dikologa aletare ye ba e agilego. Fela gwa se be le karabo le ge e le modungwana wo o tšwago go yena.

27Mosegare wo mogolo Eliya a thoma go ba gegea a re: “Goeletšang kudu ka gobane ke modimo! Mohlomongwe o sa ile le menagano goba o sa ile kgakala, mo gongwe o sa ile maeto! Goba mohlomongwe o robetše mme go nyakega gore le mo tsoše!” 28Ka gona baprofeta bao ba rapela ba hlaboša mantšu kudu, ba ba ba itshega ka ditšhoša le ka marumo go ya ka tlwaelo ya tumelo ya bona, go fihlela ba ela madi. 29Ge letšatši le tshela mokokotlo wa kgomo ba thoma go fafatla ba tladitše mašata go fihlela mathapama ka nako ya sehlabelo sa mantšiboa, fela gwa se be le karabo le ge e le modungwana wo o kwalago, gwa se direge selo.

30Ke moo Eliya a itšego go batho: “Mpatameleng!” Gomme ka moka ba mmokanela. A thoma go aga aletare ya Morena ye e bego e phušotšwe. 31

18:31
Gen. 32:29
35:10
A tšea matlapa a lesome le a mabedi, go ya ka dikgoro tše lesome le tše pedi tše di reetšwego barwa ba Jakobo, monna yola Morena a itšego o tla bitšwa Israele. 32Ka matlapa ao a tsošološa aletare ya tirelo ya Morena. A epa molete go e dikologa, ya ba molete wo o ka tšhelwago dilitara tše lesome le tše tlhano tša meetse. 33Ka morago a bea dikgong aletareng, a phakologanya poo gomme a e bea godimo ga dikgong tšeo. 34A re: “Tlatšang meeta ye mene ka meetse gomme le a tšheleng godimo ga sehlabelo le godimo ga dikgong.” Ba dira bjalo, gomme a re: “Tšhelang gape!” Mme ba dira ka moo a bolelago. A re: “A tšheleng la boraro” – gomme ba dira bjalo. 35Meetse a elela ka mathoko a aletare gomme a tlala molete wola.

36Ka nako ya kabelo ya bupi ya mantšiboa moprofeta Eliya a ya aletareng gomme a rapela a re: “Hle, Morena, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, a go tsebje lehono gore wena o Modimo wa Israele, le gore nna ke mohlanka wa gago, mme tše ka moka ke di dirile ka taelo ya gago. 37Nkarabe, Morena, nkarabe, gore batho ba ba tle ba tsebe gore wena, Morena, o Modimo, le gore o ba boetša go wena.”

38Morena a theoša mollo gomme wa tšhuma sehlabelo le dikgong le matlapa le mobu, mme wa latswalatswetša le meetse ale a ka moleteng. 39Ge batho ba bona seo ba itahlela fase ka difahlego, ba goa ba re: “Morena ke yena Modimo! Morena ke yena Modimo!”

40Eliya a ba laela a re: “Swarang baprofeta ba Baale! Le se ke la lesa le o tee wa bona a tšhaba!” Batho ba ba swara ka moka, gomme Eliya a ba eta pele ba theogela nokeng ya Kishone mme ba fihla ba ba bolaya.

Mafelelo a komelelo

41Ke moo Eliya a itšego go Kgoši Ahaba: “Bjale sepela o yo ja. Ke kwa modumo wa pula.” 42

18:42-45
Jak. 5:18
Ya re Ahaba a sa ile go ja, Eliya a namelela godimodimo ga thaba ya Karmele moo a ilego a kotama, a tsenya hlogo gare ga matolo. 43A re go mohlanka wa gagwe: “Sepela o yo lebelela ka thoko ya lewatle.”

Mohlanka a ya a ba a boa mme a re: “Ga se ka bona selo.” Eliya o ile a mo roma gašupa gore a ye a lebelele. 44Ka lekga la bošupa a boa a re: “Ke bone lerunyana le lennyane le le sa fetego seatla sa motho le rotoga lewatleng.”

Eliya a laela mohlanka wa gagwe a re: “Yaa go Kgoši Ahaba o mmotše gore a namele koloi ya gagwe ya ntwa mme a boele gae pele ga ge pula e mo thibela.”

45Ya re ba sa bolela legodimo la pipša ke maru a maso, phefo ya thoma go tšutla, gomme pula ye kgolo ya na. Ahaba a namela koloi ya gagwe mme a wela tsela ya go boela morago Jesriele. 46Eliya a tlelwa ke maatla a Morena; a tlema diaparo tša gagwe lethekeng gomme a kitima pele ga Ahaba leeto ka moka la go ya Jesriele.

19

Eliya thabeng ya Sinai

191Kgoši Ahaba a botša mosadi wa gagwe, Isebele, tšohle tše Eliya a di dirilego, le ka moo a bolailego baprofeta ka moka ba Baale ka tšhoša. 2Isebele a romela molaetša go Eliya a re: “A medimo e mpolaye thoo ge ka nako ye ka moswane nka se go dire sona sela o se dirilego baprofeta.” 3Eliya a boifa mme a tšhaba, gore a se ke a tla a bolawa; a tšea mohlanka wa gagwe mme a ya Beresheba kua Juda.

A tlogela mohlanka yoo moo, 4

19:4
Jona 4:3
a tsena lešokeng mme a sepela letšatši ka moka. A fihla mohlašaneng gomme a dula fase moriting wa wona mme a duma ge a ka hwa. A rapela a re: “Ga ke sa kgona, Morena. Tšea moya wa ka; ga ke phale botate ka selo.”

5A rapalala ka moo fase ga mohlašana, gomme a swarwa ke boroko. Ka bjako morongwa a mo kgwatha a re: “Tsoga o je.” 6Eliya a lebelela ka gohle, gomme a bona senkgwa se se bešitšwego maswikeng a a tšhumilwego ka mollo, le legapana la meetse kgauswi le hlogo ya gagwe. A ja, a nwa, mme a robala gape. 7Morongwa wa Morena a boa mme a mo tsoša la bobedi a re: “Tsoga o je, gore leeto le se tlo go palela.” 8Eliya a tsoga, a ja, a nwa, gomme dijo tšeo tša mo fa maatla a a lekanego go sepela matšatši a masome a mane go ya Sinai, thabeng ya Modimo. 9Moo a fihla a tsena ka leweng gore a lale a robetše ka gona.

Ka bjako Morena a mmotšiša a re: “Eliya, a o dira eng mo?”

10

19:10,14
Bar. 11:3
Eliya a mo fetola a re: “Morena Modimo Ramaatlaohle, ke hlanketše wena ka mehla, wena o nnoši. Batho ba Israele bona ba lahlile kgwerano ya bona le wena; ba phušotše dialetare tša gago, le gona ba bolaile baprofeta ba gago ka moka. Ke nna ke nnoši yo ke šetšego, mme le nna ba leka go mpolaya!”

11Morena a re go yena: “Tšwaa mme o eme pele ga ka godimo ga thaba.” Morena a feta a etilwe pele ke ledimo le legolo le le bego le pharola dithaba, le pšhatlaganya marako, eupša Morena o be a se moo phefong yeo. Ledimo le ile la se hlwe le tšutla, gomme ka morago gwa ba le tšhišinyego ya lefase, eupša Morena o be a se moo tšhišinyegong yeo. 12Ka morago ga tšhišinyego gwa ba le mollo, eupša Morena o be a se moo mollong woo. Gomme ka morago ga mollo gwa kwala lentšu la Morena a bolelela fase mola go ile tuu.

13Ge Eliya a ekwa lentšu leo, a ipipa sefahlego ka seaparo sa gagwe gomme a tšwa a ema mojakong wa lewa. Lentšu la re go yena: “Eliya, a o dira eng mo?”

14A fetola a re: “Morena Modimo Ramaatlaohle, ke hlanketše wena ka mehla, wena o nnoši. Batho ba Israele bona ba lahlile kgwerano ya bona le wena; ba phušotše dialetare tša gago, le gona ba bolaile baprofeta ba gago ka moka. Ke nna ke nnoši yo ke šetšego, mme le nna ba leka go mpolaya!”

15

19:15
2 Dikg. 8:7-13
Morena a re: “Boela lešokeng kgauswi le Damaskose, ka morago o tsene motseng gomme o tlotše Hasaele e be kgoši ya Siria; 16
19:16
2 Dikg. 9:1-6
o tlotše le Jehu, morwa wa Nimshi, e be kgoši ya Israele, o be o tlotše le Elisha, morwa wa Shafate, wa Abele-Mehola, gore a go hlatlame e be moprofeta. 17Yo a ka phologago mme a se bolawe ke Hasaele o tla bolawa ke Jehu, gomme yo a phologago go Jehu o tla bolawa ke Elisha. 18
19:18
Bar. 11:4
Le ge go le bjalo ke tla šadiša batho ba dikete tše di šupago mo Israele, bohle ba ba mpotegelago mme ba sego ba obamela Baale goba ba atla seswantšhobopša sa gagwe.”

Go bitšwa ga Elisha

19Eliya o ile a tloga gomme a hwetša Elisha a lema ka sepane sa dipholo; go be go na le dipane tše lesome le se tee pele ga gagwe, mme yena a lema ka sa mafelelo. Eliya a apola seaparo sa gagwe mme a se apeša Elisha. 20Ke moo Elisha a tlogetšego dipholo tša gagwe, a kitima ka morago ga Eliya, a re: “A ke yo laela tate le mme gomme ka morago ke tla sepela nago.”

Eliya a mo fetola a re: “Go lokile, boela morago. Ga ke go thibele.”

21Ke gona Elisha a boetšego sepaneng sa gagwe sa dipholo, a di hlaba, gomme a apea nama ya tšona, mollo a o gotša ka dilo tša go lema. A fa magagabo nama yela, gomme ba e ja. Ka morago a tloga a latela Eliya ya ba mothuši wa gagwe.

20

Kgoši Ahaba o fenya Baasiria

201Kgoši Benhadade wa Siria o ile a rapa madira a gagwe ka moka, gomme a kwana le babuši ba bangwe ba masome a mararo a metšo ye mebedi. A rotogela motseng wa Samaria, a o dikanetša a o hlasela. 2A roma batseta ka motseng go Kgoši Ahaba wa Israele gore ba mmotše ba re: “Kgoši Benhadade o nyaka gore 3o mo neele silibera le gauta ya gago, basadi ba gago ba ba botse le bana ba gago ba ba kaonekaone.”

4Ahaba a ba fetola a re: “Botšang mong wa ka, Kgoši Benhadade, gore ke a dumela; a ka ntšea le tšohle tše e lego tša ka.”

5Ka morago batseta bale ba boelela go Ahaba le molaetša wo mongwe wo o tšwago go Benhadade wa go re: “Ke go boditše gore o nneele silibera le gauta, le basadi le bana ba gago. 6Bjale, ke tla romela banna ba ka go tlo putuka lapa la gago le malapa a bakgomana ba gago gore ba tšee se sengwe le se sengwe se ba20:6 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ba” Seheberu se re “o”. bonago se na le mohola. Ba tla ba moo ka nako tšona tše ka moswane.”

7Kgoši Ahaba a bitša baetapele ka moka ba naga mme a re: “Le a bona gore monna yo o nyaka go re hula. O nthometše molaetša wa gore o nyaka basadi ba ka le bana, le silibera ya ka le gauta, gomme ka dumela.”

8Baetapele le batho ba mo fetola ba re: “O se ke wa theetša se a se bolelago; o se ke wa ineela.”

9Ka gona Ahaba a fetola batseta ba Benhadade a re: “Botšang kgoši, mong wa ka, gore ke dumetše taelo ya gagwe ya pele, eupša ya bobedi yona e tla mpalela.”

Batseta ba tloga mme ba boa le molaetša wo mongwe 10wo o tšwago go Benhadade wa go re: “Ke tla tliša banna ba ba bantši moo e lego gore ba tla thuba motse wo wa gago, mme ya re le ge ba thotha thogorogo ya wona ya se ba lekane. A medimo e mpolaye thoo ge nka se dire bjalo!”

11Kgoši Ahaba a ba fetola a re: “Botšang Kgoši Benhadade gore mohlabani wa mmakgonthe o itheta ge a boa ntweng, e sego a sa ya.”

12Benhadade a botšwa phetolo yeo ya Ahaba ge babuši bale ba bangwe ba bego ba ema le yena ba enwa ka mešašeng ya bona. A laela banna ba gagwe gore ba eme gabotse ba itokišetše go hlasela motse.

13Ka yona nako yeo moprofeta yo mongwe a ya go Kgoši Ahaba a re go yena: “Morena o re: ‘Ga ke re o a a bona madira ao a mantšintši ao a hlahlamologago? Ke tla a gafela diatleng tša gago lehono, gomme o tla tseba gore ke nna Morena.’ ”

14Ahaba a mmotšiša a re: “A re tla ba fenya ka bomang?”

Moprofeta a mo fetola a re: “Morena o re ka bahlabani ba masogana ba ba laolwago ke babuši ba dilete.”

Kgoši a mmotšiša a re: “A ke mang yo a swanetšego go hlasela pele?”

Moprofeta a mo fetola a re: “Ke wena.”

15Ka gona kgoši a rapa bahlabani ba masogana ba ba bego ba laolwa ke babuši ba dilete, ya ba banna ba makgolo a mabedi le masome a mararo le ba babedi ka moka. Ya ba gona a rapago madira a Baisraele, ya ba banna ba dikete tše šupago.

16Ya re mosegare wo mogolo, mola Benhadade le babuši bale ba emago le yena ba masome a mararo le ba babedi ba sa nwa ba tagilwe ka mešašeng ya bona, ba thoma go hlasela. 17Bahlabani ba masogana ba tšwa pele. Dihlodi tše di bego di romilwe ke Benhadade tša mmegela gore bahlabani ba bangwe ba tšwa Samaria. 18Yena a re: “Ba swareng ba sa phela, le ge eba ba tlile go lwa goba ba tlile go phophotha.”

19Bahlabani bao ba masogana ba hlasela pele ba šetšwe morago ke madira a Baisraele, 20gomme yo mongwe le yo mongwe a bolaya monna yo a bego a elwa naye. Basiria ba tšhaba mme Baisraele ba ba lelekiša, gomme Benhadade yena a phologa ka go tšhaba ka pere a na le banamedi ba bangwe ba dipere. 21Kgoši Ahaba a tšwa motseng, a thopa20:21 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “thopa” Seheberu se re “fenya”. dipere le dikoloi tša ntwa, gomme a fenya Basiria o šoro.

22Ke moo moprofeta yola a ilego go Kgoši Ahaba a re: “Boela morago o yo hlama madira a gago, gomme o lebeledišiše gabotse se o swanetšego go se dira, ka gobane kgoši ya Siria o tlile go hlasela gape seruthwane se se tlago.”

Basiria ba hlasela la bobedi

23Bahlankedi ba Kgoši Benhadade ba re go yena: “Medimo ya Israele ke medimo ya dithaba, mme ke ka lona lebaka leo ge Baisraele ba re fentše. Eupša ruri re tla ba fenya ge re ka lwa le bona mo melaleng. 24Bjale tloša babuši bale ba masome a mararo le ba babedi maemong a bona a go laola madira, mme legatong la bona o bee balaodi ba gago. 25Ka morago o rape madira a mantši a go lekana le ale a fentšwego, le dipere le dikoloi tša ntwa tša go lekana le tšela tša pele. Re tla lwa le Baisraele melaleng, mme ka lekga le re tla ba fenya.”

Kgoši Benhadade a dumela gomme a dira se ba se bolelago. 26Seruthwane se se latelago a rapa banna ba gagwe gomme a leba le bona motseng wa Afeke go yo hlasela Baisraele. 27Baisraele ba be ba bokane ba itlhamile, ba swere le mefago; ba ile ba yo ba gahlanetša mme ba hloma mešaša ka dihlopha tše pedi ba lebane le Basiria. Baisraele ba be ba le bjalo ka mehlape ye mebedi ye mennyane ya dipudi ge ba bapetšwa le Basiria ba ba bego ba ikadile le naga.

28Moprofeta yo mongwe a ya go Kgoši Ahaba a re: “Morena o re: ‘Ka gobane Basiria ba re ke nna Modimo wa dithaba fela e sego wa melala, ke tla gafela madira a bona a mantši diatleng tša gago, gomme wena le batho ba gago le tla tseba gore ke nna Morena.’ ”

29Go ile gwa tšea matšatši a a šupago Basiria le Baisraele ba dutše mešašeng ya bona ba lebane. Ka letšatši la bošupa ba thoma go lwa, gomme tšatši leo Baisraele ba bolaya Basiria ba dikete tše lekgolo. 30Mašaledi a tšhabela ka motseng wa Afeke, moo merako ya motse e ilego ya wela ba dikete tše masome a mabedi a metšo ye e šupago.

Benhadade le yena o ile a tšhabela motseng gomme a utama ka phapošing ya mosego ya ntlo. 31Bahlankedi ba gagwe ba ya go yena ba re: “Re kwele gore dikgoši tša Baisraele di na le lešoko. Re dumelele gore re ye go kgoši ya Israele re apere tša go ilela mme re itatile dihlogo ka dithapo; mohlomongwe a ka go lesa wa phela.” 32Ka gona ba apara tša go ilela mme dihlogong ba itata ka dithapo, ba ya go Ahaba ba re: “Mohlanka wa gago, Benhadade, o go kgopela gore o mo lese a phele.”

Ahaba a ba fetola a re: “Kganthe o sa phela? Gona ke gabotse! O bjalo ka morwarre!”

33Bahlankedi ba Benhadade ba bona mantšu ao e le a mabotse, gomme ge Ahaba a re “morwarre” ba napa ba tšeela lentšu leo godimo ba re: “O a rereša, Benhadade ke morwarrago!”

Ahaba a re: “Mo tlišeng go nna.” Ge Benhadade a fihla, Ahaba a mmotša gore a tle a namele le yena koloi ya gagwe ya ntwa. 34Benhadade a re go yena: “Ke tla go neela metse yela tate a e thopilego go tatago, gomme o ka itlhomela lefelo la dikgwebo kua Damaskose, bjalo ka ge tate a be a itlhometše lona mo Samaria.”

Ahaba a mo fetola a re: “Ge o realo gona ke tla go lokolla.” A dira kwano le yena gomme a mo lesa a sepela.

Moprofeta yo mongwe o bega gore Ahaba o ahloletšwe lehu

35Ka taelo ya Morena moprofeta yo mongwe wa sehlopha sa baprofeta a laela moprofeta wa gabo gore a mo itie. Fela yoo a gana, 36

20:36
1 Dikg. 13:24
ka gona a re go yena: “Ka gobane o nyaditše taelo ya Morena, tau e tla go bolaya ge o seno tloga mo go nna.” Gomme ge a seno tloga, tau ya tšwelela ya mmolaya.

37Moprofeta yola a ya go monna yo mongwe mme a re: “Ntitie!” Yoo monna a dira bjalo; a mo itia kudu mme a mo gobatša. 38Moprofeta yoo a itlemelela sefahlego ka lešela gore a se ke a tsebja, gomme a tloga a yo dula tseleng a letetše ge kgoši ya Israele e tlile go feta moo. 39Ge kgoši e feta, moprofeta a mo goelela a re: “Kgoši, ke be ke elwa ntweng ge mohlabani yo mongwe a tliša lethopša go nna mme a re: ‘O diše monna yo; ge a ka tšhaba o tla lefa molato woo ka setopo goba ka dipapetlana tše dikete tše tharo tša silibera.’ 40Eupša ke ile ka swarwa ke mešongwana ye mengwe, gomme monna yoo a tšhaba.”

Kgoši a mo fetola a re: “O ikahlotše, gomme o swanetše go lefa molato woo.”

41Moprofeta yola a gagola lešela lela sefahlegong sa gagwe, gomme kgoši a lemoga gore ke yo mongwe wa baprofeta. 42Moprofeta a re go kgoši: “Morena o re: ‘Ka gobane o lesitše monna yo ke laetšego gore a bolawe a sepele, o tla lefa molato woo ka setopo, gomme batho ba gago ba tla fenywa ka ge o se wa dira setšhaba sa gagwe batho ba gago.’ ”

43Kgoši a boela ga gabo, Samaria, a huduegile moyeng mme a befetšwe kudu.