Sepedi 2000 (NSO00)
18

Eliya le baprofeta ba Baale

181Ka morago ga lebaka, ngwageng wa boraro wa komelelo, Morena a re go Eliya: “Sepela o iponatše go Kgoši Ahaba, gomme ke tla neša pula.” 2Ka gona Eliya a tloga.

Tlala nageng ya Samaria e be e le ye kgolo kudu, 3ka gona Ahaba a bitša Obadia, yo a bego a hlokometše mošate. Obadia o be a botegela Morena kudu, 4gomme ge Isebele a bolaya baprofeta ba Morena, Obadia o ile a tšea ba lekgolo ba bona a ba uta ka maweng ka dihlopha tše pedi tša ba masome a mahlano, gomme a fela a ba fa dijo le meetse. 5Ahaba a re go Obadia: “A re sepele le naga re ye18:5 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re: “A re sepele le naga re ye” Seheberu se re “Sepela le naga”. methopong ka moka le dinokeng ka moka. Mohlomongwe re ka hweletša dipere le dimeila bjang bja go di phediša, gore re se gapeletšego go bolaya diruiwa tša rena tše dingwe.” 6Ba arolelana naga, ba kwana mo mongwe le mongwe a swanetšego go yo hlola gona. Ahaba a leba thokong ye nngwe, Obadia le yena a leba thokong ye nngwe.

7Ge Obadia a le tseleng, ka bjako a gahlana le Eliya. A mo tseba, a itahlela fase ka sefahlego mme a mmotšiša a re: “Eliya, mong wa ka, a ruri ke wena?”

8Eliya a mo fetola a re: “Ee, ke nna. Sepela o yo botša kgoši, mong wa gago, gore ke mo.”

9Obadia a mo fetola a re: “Ke dirile eng ge o nkgafela diatleng tša Kgoši Ahaba gore a mpolaye? 10Ke ena ka Modimo yo a phelago, yena Modimo wa gago, gore ga go naga yeo kgoši a sego a ka a roma batseta go yo go nyaka go yona. Ge mmuši wa naga yeo a bega gore ga o gona nageng ya gagwe, mmuši yoo o be a enišwa le setšhaba sa gagwe gore ka kgonthe ga wa hwetšwa fao. 11Gomme bjale o nyaka gore ke ye ke mmotše gore o gona mo? 12Go tla direga eng ge nka re ge ke seno tloga mo moya wa Morena wa go iša lefelong le lengwe le le sa tsebjego? Gomme ge ke botša Ahaba gore o mo eupša a se ke a go hwetša, o tla mpolaya. Gopola gore ke botegetše Morena go tloga bofseng bja ka. 13A ga se wa kwa gore mola Isebele a bolaya baprofeta ba Morena ke ile ka uta ba lekgolo ba bona ka maweng ka dihlopha tše pedi tša ba masome a a fetšago seatla, ka ba fa dijo le meetse? 14Ka gona o ka napa wa ntaela gore ke yo botša kgoši gore o mo? O tla mpolaya!”

15Eliya a mo fetola a re: “Ka Morena Ramaatlaohle yo ke mo hlankelago, ruri ke tla iponatša go kgoši lehono.”

16Ka gona Obadia a ya go Kgoši Ahaba a fihla a mmotša, gomme Ahaba a tloga a yo gahlanetša Eliya. 17Ge Ahaba a mmona a re: “Kganthe ke wena, moferekanyi wa Israele tena!”

18Eliya a mo fetola a re: “Moferekanyi ga se nna – ke wena le lapa la tatago. Le tlogetše ditaelo tša Morena mme la khunamela medimo ya diswantšho ya Baale. 19Bjale laela batho ba Israele ka moka gore ba tle ba kopane le nna kua thabeng ya Karmele. Le baprofeta ba Baale ba makgolo a mane le masome a mahlano, le ba Ashera, modimo wo motshadi, ba makgolo a mane ba ba hlokometšwego ke Mohumagadi Isebele le bona ba tle.”

20Ka gona Ahaba a bitša Baisraele ka moka le baprofeta ba Baale gore ba tle ba kopane thabeng ya Karmele. 21Eliya a batamela batho a re: “Le tla lesa neng go ba diphiri tša mekokamebedi? Ge Morena e le Modimo, mo khunameleng; eupša ge Baale e le Modimo, gona khunamelang yena!” Fela batho ba se ke ba re selo. 22Ke moo Eliya a itšego: “Ke nna moprofeta ke nnoši wa Morena yo ke šetšego, eupša go na le baprofeta ba Baale ba makgolo a mane le masome a mahlano. 23Tlišang dipoo tše pedi; a baprofeta ba Baale ba kgethe e tee, ba e bolaye, ba e phakologanye, gomme ba e bee godimo ga dikgong, eupša ba se ke ba gotetša mollo. Le nna ke tla dira ka wona mokgwa woo ka poo yela ye nngwe. 24Ka morago baprofeta ba Baale ba rapele modimo wa bona, mme nna ke tla rapela Morena, gomme yo a arabago ka go romela mollo, ke yena Modimo.”

Batho ba goa ba re: “Go lokile!”

25Ke gona Eliya a itšego go baprofeta ba Baale: “Ka ge le le ba bantši, ikgetheleng poo, go thome lena go hlaba. Le rapeleng modimo wa lena, eupša le se ke la gotetša dikgong.”

26Ba tšea poo yela ba ikgethetšego yona, ba e dira ka mo go kwanwego ka gona, gomme ba rapela Baale go fihlela mosegare wo mogolo. Ba goa ba re: “Re arabe, Baale!” Gomme ba fela ba bina ba dikologa aletare ye ba e agilego. Fela gwa se be le karabo le ge e le modungwana wo o tšwago go yena.

27Mosegare wo mogolo Eliya a thoma go ba gegea a re: “Goeletšang kudu ka gobane ke modimo! Mohlomongwe o sa ile le menagano goba o sa ile kgakala, mo gongwe o sa ile maeto! Goba mohlomongwe o robetše mme go nyakega gore le mo tsoše!” 28Ka gona baprofeta bao ba rapela ba hlaboša mantšu kudu, ba ba ba itshega ka ditšhoša le ka marumo go ya ka tlwaelo ya tumelo ya bona, go fihlela ba ela madi. 29Ge letšatši le tshela mokokotlo wa kgomo ba thoma go fafatla ba tladitše mašata go fihlela mathapama ka nako ya sehlabelo sa mantšiboa, fela gwa se be le karabo le ge e le modungwana wo o kwalago, gwa se direge selo.

30Ke moo Eliya a itšego go batho: “Mpatameleng!” Gomme ka moka ba mmokanela. A thoma go aga aletare ya Morena ye e bego e phušotšwe. 31

18:31
Gen. 32:29
35:10
A tšea matlapa a lesome le a mabedi, go ya ka dikgoro tše lesome le tše pedi tše di reetšwego barwa ba Jakobo, monna yola Morena a itšego o tla bitšwa Israele. 32Ka matlapa ao a tsošološa aletare ya tirelo ya Morena. A epa molete go e dikologa, ya ba molete wo o ka tšhelwago dilitara tše lesome le tše tlhano tša meetse. 33Ka morago a bea dikgong aletareng, a phakologanya poo gomme a e bea godimo ga dikgong tšeo. 34A re: “Tlatšang meeta ye mene ka meetse gomme le a tšheleng godimo ga sehlabelo le godimo ga dikgong.” Ba dira bjalo, gomme a re: “Tšhelang gape!” Mme ba dira ka moo a bolelago. A re: “A tšheleng la boraro” – gomme ba dira bjalo. 35Meetse a elela ka mathoko a aletare gomme a tlala molete wola.

36Ka nako ya kabelo ya bupi ya mantšiboa moprofeta Eliya a ya aletareng gomme a rapela a re: “Hle, Morena, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, a go tsebje lehono gore wena o Modimo wa Israele, le gore nna ke mohlanka wa gago, mme tše ka moka ke di dirile ka taelo ya gago. 37Nkarabe, Morena, nkarabe, gore batho ba ba tle ba tsebe gore wena, Morena, o Modimo, le gore o ba boetša go wena.”

38Morena a theoša mollo gomme wa tšhuma sehlabelo le dikgong le matlapa le mobu, mme wa latswalatswetša le meetse ale a ka moleteng. 39Ge batho ba bona seo ba itahlela fase ka difahlego, ba goa ba re: “Morena ke yena Modimo! Morena ke yena Modimo!”

40Eliya a ba laela a re: “Swarang baprofeta ba Baale! Le se ke la lesa le o tee wa bona a tšhaba!” Batho ba ba swara ka moka, gomme Eliya a ba eta pele ba theogela nokeng ya Kishone mme ba fihla ba ba bolaya.

Mafelelo a komelelo

41Ke moo Eliya a itšego go Kgoši Ahaba: “Bjale sepela o yo ja. Ke kwa modumo wa pula.” 42

18:42-45
Jak. 5:18
Ya re Ahaba a sa ile go ja, Eliya a namelela godimodimo ga thaba ya Karmele moo a ilego a kotama, a tsenya hlogo gare ga matolo. 43A re go mohlanka wa gagwe: “Sepela o yo lebelela ka thoko ya lewatle.”

Mohlanka a ya a ba a boa mme a re: “Ga se ka bona selo.” Eliya o ile a mo roma gašupa gore a ye a lebelele. 44Ka lekga la bošupa a boa a re: “Ke bone lerunyana le lennyane le le sa fetego seatla sa motho le rotoga lewatleng.”

Eliya a laela mohlanka wa gagwe a re: “Yaa go Kgoši Ahaba o mmotše gore a namele koloi ya gagwe ya ntwa mme a boele gae pele ga ge pula e mo thibela.”

45Ya re ba sa bolela legodimo la pipša ke maru a maso, phefo ya thoma go tšutla, gomme pula ye kgolo ya na. Ahaba a namela koloi ya gagwe mme a wela tsela ya go boela morago Jesriele. 46Eliya a tlelwa ke maatla a Morena; a tlema diaparo tša gagwe lethekeng gomme a kitima pele ga Ahaba leeto ka moka la go ya Jesriele.