Sepedi 2000 (NSO00)
16

161Morena a bolela le moprofeta Jehu, morwa wa Hanani, a re a botše Basha a re: 2“O be o se selo, eupša ke go beile moetapele wa batho ba ka ba Israele. Gomme bjale o dirile bjalo ka Jerobeamo, wa diriša le batho ba ka dibe. Dibe tša bona di mpefedišitše, 3ka gona ke tla go swielela le ba lapa la gago bjalo ka ge ke swieletše Jerobeamo. 4Ba lapa la gago ba ba hwelago mo motseng ba tla lewa ke dimpša, mme ba ba hwelago kua nageng ba tla lewa ke manong.”

5Tše dingwe tše Basha a di dirilego le ditiro tša bogale bja gagwe ka moka di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele. 6Basha a ithobalela le botatagwe, gomme a bolokwa Tirtsa, mme Ela, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing.

7Molaetša wo wa Morena mabapi le Basha le lapa la gagwe o ile wa tlišwa ke moprofeta Jehu ka lebaka la dibe tše Basha a bego a di dirile pele ga Morena. O ile a befediša Morena e sego fela ka tše mpe tše a di dirilego go swana le Kgoši Jerobeamo, eupša le ka lebaka la gore o ile a bolaya ba lapa la Jerobeamo ka moka.

Kgoši Ela wa Israele

8Ngwageng wa masome a mabedi a metšo ye e selelago wa pušo ya Asa wa Juda, Ela, morwa wa Basha, ya ba kgoši ya Israele, gomme a buša a le Tirtsa mengwaga ye mebedi. 9Simri, mohlankedi yo mongwe wa gagwe yo a bego a laola sekgao se sengwe sa dikoloi tša ntwa, a loga maanomabe a go bolaya Kgoši Ela. Ka letšatši le lengwe Ela o be a enwa a šetše a tagwa kua Tirtsa, lapeng la Artsa, yo a bego a hlokometše mošate. 10Simri a tsena ka ngwakong woo, a mmolaya, mme a mo hlatlama bogošing. Taba ye e diregile ngwageng wa masome a mabedi a metšo ye e šupago wa pušo ya Kgoši Asa wa Juda.

11Ge Simri a seno dula setulong sa bogoši o ile a bolaya batho ka moka ba lapa la Basha. Moloko wo mongwe le wo mongwe wa monna le bao ba bego ba ka lefeletša ba lapa la gagwe le bagwera ba bona ba bolawa. 12Ka gona Simri a bolaya ba lapa ka moka la Basha go ya ka se Morena a se boletšego ka moprofeta Jehu a lwantšha Basha. 13Ka lebaka la go khunamela medingwana ya diswantšho ga bona le ka lebaka la go diriša batho ba Israele dibe, Basha le morwa wa gagwe, Ela, ba be ba befedišitše Morena Modimo wa Israele. 14Tše dingwe tše Ela a di dirilego di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele.

Kgoši Simri wa Israele

15Ngwageng wa masome a mabedi a metšo ye e šupago wa pušo ya Kgoši Asa wa Juda, Simri a buša Israele a le Tirtsa matšatši a a šupago. Madira a Israele a be a dikaneditše motse wa Gibetone kua Filistia, 16gomme ge ba ekwa gore Simri o logetše kgoši maanomabe mme o mmolaile, ba bea Omri, molaodi wa bona, kgoši ya batho ba Israele ka lona letšatši leo kua mešašeng. 17Omri le madira a gagwe ba tloga Gibetone mme ba yo dikanetša Tirtsa. 18Ge Simri a bona gore motse o wele, a tsena ka sebong sa ka gare sa mošate, a tšhuma ngwako wa mošate a le ka gare ga wona, mme a bolawa ke mollo woo. 19Taba yeo e hlotšwe ke dibe tša gagwe. A dira tše mpe pele ga Morena, a diriša le batho ba Israele dibe go no swana le Jerobeamo. 20Tše dingwe tše Simri a di dirilego, gotee le maanomabe a gagwe, di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele.

Kgoši Omri wa Israele

21Batho ba Israele ba be ba tšwile diripa tše pedi: Ba bangwe ba be ba nyaka go bea Tibni, morwa wa Ginate, kgoši, ba bangwe ba nyaka Omri. 22Mafelelong bao ba nyakago Omri ba oketšega. Tibni a hwa gomme Omri ya ba kgoši. 23Ka gona ngwageng wa masome a mararo a motšo o tee wa pušo ya Kgoši Asa wa Juda, Omri ya ba kgoši ya Israele, gomme a buša mengwaga ye lesome le ye mebedi. A buša a le Tirtsa mengwaga ye e selelago, 24gomme ka morago a reka mmoto wa Samaria go monna yo a bitšwago Shemere ka dipapetlana tše dikete tše di selelago tša silibera. Omri a aga motse moo, gomme a o rea leina la Samaria, a o reela Shemere, yo e bego e le mong wa mmoto woo pele.

25Omri o ile a dira dibe pele ga Morena go feta bohle ba ba bušitšego pele ga gagwe. 26Go no swana le Jerobeamo o ile a befediša Morena Modimo wa Israele ka dibe tša gagwe, le ka go diriša batho dibe ka go khunamela medingwana ya diswantšho ga bona. 27Tše dingwe tše Omri a di dirilego le ditiro tša bogale bja gagwe di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele. 28Omri a ithobalela le botatagwe, mme a bolokwa Samaria, gomme Ahaba, morwagwe, a mo hlatlama bogošing.

Kgoši Ahaba wa Israele

29Ngwageng wa masome a mararo a metšo ye seswai wa pušo ya Kgoši Asa wa Juda, Ahaba, morwa wa Omri, ya ba kgoši ya Israele, gomme a buša mengwaga ye masome a mabedi le metšo ye mebedi a le Samaria. 30A dira dibe pele ga Morena go feta bohle ba ba bušitšego pele ga gagwe. 31A dira dibe bjalo ka Kgoši Jerobeamo gomme yena a fetelela mme a nyala Isebele, morwedi wa Kgoši Etbaale wa Sidone, gomme a khunamela Baale a mo hlankela. 32A agela Baale tempele kua Samaria gomme a mo direla aletare, a e bea ka moo tempeleng. 33A hloma le kota ya borapedi. A dira dilo tše ntši a befediša Morena Modimo wa Israele go feta magoši ka moka a Israele ao a bušitšego pele ga gagwe. 34

16:34
Josh. 6:26
Mehleng ya ge a buša, Hiele wa Bethele o ile a tsošološa Jeriko. Bjalo ka ge Morena a be a boletše ka Joshua, morwa wa Nunu, Hiele a hwelwa ke morwa wa leitšibolo, Abiramo, ge a bea motheo wa morako wa Jeriko, a ba a hwelwa ke morwagwe wa mafelelo, Segube, ge a aga dikgoro tša motse.

17

Eliya le komelelo

171

17:1
Jak. 5:17
Moprofeta yo a bitšwago Eliya wa Tishbe kua Gileade o ile a re go Kgoši Ahaba: “Ke ena ka Morena, Modimo yo a phelago wa Israele, yo ke mo hlankelago, gore mo mengwageng ye go ka se be le phoka goba pula ge e se ge di laetšwe ke nna.”

2Ke moo Morena a itšego go Eliya: 3“Tloga felo fa o ye bohlabela mme o utame kgauswi le nokana ya Kerite, ka bohlabela bja Jordane. 4O nwe meetse nokaneng yeo, gomme ke laetše magokobu gore a go tlišetše dijo fao.”

5Eliya a phetha taelo yeo ya Morena gomme a ya a dula nokaneng ya Kerite. 6A nwa meetse nokaneng yeo, gomme magokobu a mo tlišetša senkgwa le nama mosong wo mongwe le wo mongwe le mantšiboeng a mangwe le a mangwe. 7Ka morago ga nako nokana yela ya pšha ka lebaka la go hlokega ga pula.

Eliya le mohlologadi wa Tsarepate

8Ke moka Morena a re go Eliya: 9

17:9
Luk. 4:25-26
“Bjale yaa motseng wa Tsarepate kgauswi le Sidone gomme o dule gona. Ke laetše mohlologadi yo mongwe yo a dulago gona gore a go fe dijo.” 10Ka gona Eliya a ya Tsarepate, gomme ge a fihla kgorong ya motse, a bona mohlologadi a topelela dikgonyana. A re go yena: “Hle, sepela o yo nkgela meetse ka segwana.” 11Gomme ge a eya go a ga, Eliya a mo goeletša a re: “Hle, o nape o ntlele le lerathana la senkgwa!”

12Mohlologadi a mo fetola a re: “Ke ena ka Morena Modimo wa gago yo a phelago gore ga ke na le senkgwa le se sennyane. Selo se ke nago le sona ke fela legoswana la butswana ka serotwaneng, le lerothi la makhura a mohlware ka moetaneng. Ke tlile mo gore ke tle ke topelele dikgonyana ke di iše ka gae, gomme ke yo bo apeela nna le morwa wa ka. Re tla re go ja dijonyana tšeo ya ba moka, ra ikhwela ka tlala.”

13Eliya a re go yena: “O se ke wa tshwenyega. Sepela o yo apea dijo tšeo tša gago. Eupša pele o nkapeele senkgwana ka tše o nago natšo, o ntlišetše sona, gomme ka morago o ikapeele le morwago tše di šetšego. 14Gobane Morena Modimo wa Israele o re: ‘Serotwana sa gago se ka se hloke bupi, le moetana wa gago o ka se fele makhura pele ga ge letšatši leo nna, Morena, ke nešago pula ka lona le fihla.’ ”

15Mohlologadi a ya a dira ka moo Eliya a mmoditšego ka gona, gomme yena le morwagwe le Eliya ba ba le dijo tše di lekanego letšatši ka letšatši nako ye telele. 16Bjalo ka ge Morena a boletše ka Eliya, serotwana se ile sa se ke sa hloka bupi, le moetana wa se fele makhura.

17Ka morago ga lebaka mosadi yoo wa mohlologadi, yena monglapa, a babjetšwa ke morwa yola; bolwetši bja befa go ya pele, a ba a hwa. 18Mohlologadi a re go Eliya: “Monna wa Modimo, bona se o ntirile sona! A o tlile mo gore o gopotše Modimo dibe tša ka mme o hlolele ngwanake lehu?”

19Eliya a re: “Nneele mošemanyana yo.” A mo tšea difarong tša mmagwe, a mo kuka a rotogela le yena ka phapošing ya ka godimo ye a bego a dula ka go yona, mme a mo kwaetša malaong a gagwe. 20Ke moka a rapela ka go hlaboša lentšu a re: “Morena Modimo wa ka, ke ka lebaka lang o dirile mohlologadi yo taba ye šoro ka mokgwa wo? E bile yo botho go nna le ge ke le motho o šele. Bjale o ka napa wa bolaya morwa wa gagwe?” 21

17:21
2 Dikg. 4:34-35
Ke moo Eliya a patlamego gararo godimo ga mošemanyana yola mme a rapela a re: “Morena Modimo wa ka, dira gore ngwana yo a boele a phele!” 22Morena a kwa thapelo ya Eliya; ngwana a thoma go buša moya gape mme a phela.

23Eliya a tšea mošemane a theogela le yena ka mola mmagwe a bego a le ka gona a mo neela yena, a re: “Bona, morwago o a phela!”

24Mmagwe a mo fetola a re: “Bjale ke a tseba gore o monna wa Modimo, le gore se Morena a se bolelago ka wena ke therešo.”

18

Eliya le baprofeta ba Baale

181Ka morago ga lebaka, ngwageng wa boraro wa komelelo, Morena a re go Eliya: “Sepela o iponatše go Kgoši Ahaba, gomme ke tla neša pula.” 2Ka gona Eliya a tloga.

Tlala nageng ya Samaria e be e le ye kgolo kudu, 3ka gona Ahaba a bitša Obadia, yo a bego a hlokometše mošate. Obadia o be a botegela Morena kudu, 4gomme ge Isebele a bolaya baprofeta ba Morena, Obadia o ile a tšea ba lekgolo ba bona a ba uta ka maweng ka dihlopha tše pedi tša ba masome a mahlano, gomme a fela a ba fa dijo le meetse. 5Ahaba a re go Obadia: “A re sepele le naga re ye18:5 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re: “A re sepele le naga re ye” Seheberu se re “Sepela le naga”. methopong ka moka le dinokeng ka moka. Mohlomongwe re ka hweletša dipere le dimeila bjang bja go di phediša, gore re se gapeletšego go bolaya diruiwa tša rena tše dingwe.” 6Ba arolelana naga, ba kwana mo mongwe le mongwe a swanetšego go yo hlola gona. Ahaba a leba thokong ye nngwe, Obadia le yena a leba thokong ye nngwe.

7Ge Obadia a le tseleng, ka bjako a gahlana le Eliya. A mo tseba, a itahlela fase ka sefahlego mme a mmotšiša a re: “Eliya, mong wa ka, a ruri ke wena?”

8Eliya a mo fetola a re: “Ee, ke nna. Sepela o yo botša kgoši, mong wa gago, gore ke mo.”

9Obadia a mo fetola a re: “Ke dirile eng ge o nkgafela diatleng tša Kgoši Ahaba gore a mpolaye? 10Ke ena ka Modimo yo a phelago, yena Modimo wa gago, gore ga go naga yeo kgoši a sego a ka a roma batseta go yo go nyaka go yona. Ge mmuši wa naga yeo a bega gore ga o gona nageng ya gagwe, mmuši yoo o be a enišwa le setšhaba sa gagwe gore ka kgonthe ga wa hwetšwa fao. 11Gomme bjale o nyaka gore ke ye ke mmotše gore o gona mo? 12Go tla direga eng ge nka re ge ke seno tloga mo moya wa Morena wa go iša lefelong le lengwe le le sa tsebjego? Gomme ge ke botša Ahaba gore o mo eupša a se ke a go hwetša, o tla mpolaya. Gopola gore ke botegetše Morena go tloga bofseng bja ka. 13A ga se wa kwa gore mola Isebele a bolaya baprofeta ba Morena ke ile ka uta ba lekgolo ba bona ka maweng ka dihlopha tše pedi tša ba masome a a fetšago seatla, ka ba fa dijo le meetse? 14Ka gona o ka napa wa ntaela gore ke yo botša kgoši gore o mo? O tla mpolaya!”

15Eliya a mo fetola a re: “Ka Morena Ramaatlaohle yo ke mo hlankelago, ruri ke tla iponatša go kgoši lehono.”

16Ka gona Obadia a ya go Kgoši Ahaba a fihla a mmotša, gomme Ahaba a tloga a yo gahlanetša Eliya. 17Ge Ahaba a mmona a re: “Kganthe ke wena, moferekanyi wa Israele tena!”

18Eliya a mo fetola a re: “Moferekanyi ga se nna – ke wena le lapa la tatago. Le tlogetše ditaelo tša Morena mme la khunamela medimo ya diswantšho ya Baale. 19Bjale laela batho ba Israele ka moka gore ba tle ba kopane le nna kua thabeng ya Karmele. Le baprofeta ba Baale ba makgolo a mane le masome a mahlano, le ba Ashera, modimo wo motshadi, ba makgolo a mane ba ba hlokometšwego ke Mohumagadi Isebele le bona ba tle.”

20Ka gona Ahaba a bitša Baisraele ka moka le baprofeta ba Baale gore ba tle ba kopane thabeng ya Karmele. 21Eliya a batamela batho a re: “Le tla lesa neng go ba diphiri tša mekokamebedi? Ge Morena e le Modimo, mo khunameleng; eupša ge Baale e le Modimo, gona khunamelang yena!” Fela batho ba se ke ba re selo. 22Ke moo Eliya a itšego: “Ke nna moprofeta ke nnoši wa Morena yo ke šetšego, eupša go na le baprofeta ba Baale ba makgolo a mane le masome a mahlano. 23Tlišang dipoo tše pedi; a baprofeta ba Baale ba kgethe e tee, ba e bolaye, ba e phakologanye, gomme ba e bee godimo ga dikgong, eupša ba se ke ba gotetša mollo. Le nna ke tla dira ka wona mokgwa woo ka poo yela ye nngwe. 24Ka morago baprofeta ba Baale ba rapele modimo wa bona, mme nna ke tla rapela Morena, gomme yo a arabago ka go romela mollo, ke yena Modimo.”

Batho ba goa ba re: “Go lokile!”

25Ke gona Eliya a itšego go baprofeta ba Baale: “Ka ge le le ba bantši, ikgetheleng poo, go thome lena go hlaba. Le rapeleng modimo wa lena, eupša le se ke la gotetša dikgong.”

26Ba tšea poo yela ba ikgethetšego yona, ba e dira ka mo go kwanwego ka gona, gomme ba rapela Baale go fihlela mosegare wo mogolo. Ba goa ba re: “Re arabe, Baale!” Gomme ba fela ba bina ba dikologa aletare ye ba e agilego. Fela gwa se be le karabo le ge e le modungwana wo o tšwago go yena.

27Mosegare wo mogolo Eliya a thoma go ba gegea a re: “Goeletšang kudu ka gobane ke modimo! Mohlomongwe o sa ile le menagano goba o sa ile kgakala, mo gongwe o sa ile maeto! Goba mohlomongwe o robetše mme go nyakega gore le mo tsoše!” 28Ka gona baprofeta bao ba rapela ba hlaboša mantšu kudu, ba ba ba itshega ka ditšhoša le ka marumo go ya ka tlwaelo ya tumelo ya bona, go fihlela ba ela madi. 29Ge letšatši le tshela mokokotlo wa kgomo ba thoma go fafatla ba tladitše mašata go fihlela mathapama ka nako ya sehlabelo sa mantšiboa, fela gwa se be le karabo le ge e le modungwana wo o kwalago, gwa se direge selo.

30Ke moo Eliya a itšego go batho: “Mpatameleng!” Gomme ka moka ba mmokanela. A thoma go aga aletare ya Morena ye e bego e phušotšwe. 31

18:31
Gen. 32:29
35:10
A tšea matlapa a lesome le a mabedi, go ya ka dikgoro tše lesome le tše pedi tše di reetšwego barwa ba Jakobo, monna yola Morena a itšego o tla bitšwa Israele. 32Ka matlapa ao a tsošološa aletare ya tirelo ya Morena. A epa molete go e dikologa, ya ba molete wo o ka tšhelwago dilitara tše lesome le tše tlhano tša meetse. 33Ka morago a bea dikgong aletareng, a phakologanya poo gomme a e bea godimo ga dikgong tšeo. 34A re: “Tlatšang meeta ye mene ka meetse gomme le a tšheleng godimo ga sehlabelo le godimo ga dikgong.” Ba dira bjalo, gomme a re: “Tšhelang gape!” Mme ba dira ka moo a bolelago. A re: “A tšheleng la boraro” – gomme ba dira bjalo. 35Meetse a elela ka mathoko a aletare gomme a tlala molete wola.

36Ka nako ya kabelo ya bupi ya mantšiboa moprofeta Eliya a ya aletareng gomme a rapela a re: “Hle, Morena, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, a go tsebje lehono gore wena o Modimo wa Israele, le gore nna ke mohlanka wa gago, mme tše ka moka ke di dirile ka taelo ya gago. 37Nkarabe, Morena, nkarabe, gore batho ba ba tle ba tsebe gore wena, Morena, o Modimo, le gore o ba boetša go wena.”

38Morena a theoša mollo gomme wa tšhuma sehlabelo le dikgong le matlapa le mobu, mme wa latswalatswetša le meetse ale a ka moleteng. 39Ge batho ba bona seo ba itahlela fase ka difahlego, ba goa ba re: “Morena ke yena Modimo! Morena ke yena Modimo!”

40Eliya a ba laela a re: “Swarang baprofeta ba Baale! Le se ke la lesa le o tee wa bona a tšhaba!” Batho ba ba swara ka moka, gomme Eliya a ba eta pele ba theogela nokeng ya Kishone mme ba fihla ba ba bolaya.

Mafelelo a komelelo

41Ke moo Eliya a itšego go Kgoši Ahaba: “Bjale sepela o yo ja. Ke kwa modumo wa pula.” 42

18:42-45
Jak. 5:18
Ya re Ahaba a sa ile go ja, Eliya a namelela godimodimo ga thaba ya Karmele moo a ilego a kotama, a tsenya hlogo gare ga matolo. 43A re go mohlanka wa gagwe: “Sepela o yo lebelela ka thoko ya lewatle.”

Mohlanka a ya a ba a boa mme a re: “Ga se ka bona selo.” Eliya o ile a mo roma gašupa gore a ye a lebelele. 44Ka lekga la bošupa a boa a re: “Ke bone lerunyana le lennyane le le sa fetego seatla sa motho le rotoga lewatleng.”

Eliya a laela mohlanka wa gagwe a re: “Yaa go Kgoši Ahaba o mmotše gore a namele koloi ya gagwe ya ntwa mme a boele gae pele ga ge pula e mo thibela.”

45Ya re ba sa bolela legodimo la pipša ke maru a maso, phefo ya thoma go tšutla, gomme pula ye kgolo ya na. Ahaba a namela koloi ya gagwe mme a wela tsela ya go boela morago Jesriele. 46Eliya a tlelwa ke maatla a Morena; a tlema diaparo tša gagwe lethekeng gomme a kitima pele ga Ahaba leeto ka moka la go ya Jesriele.