Sepedi 2000 (NSO00)
17

Eliya le komelelo

171

17:1
Jak. 5:17
Moprofeta yo a bitšwago Eliya wa Tishbe kua Gileade o ile a re go Kgoši Ahaba: “Ke ena ka Morena, Modimo yo a phelago wa Israele, yo ke mo hlankelago, gore mo mengwageng ye go ka se be le phoka goba pula ge e se ge di laetšwe ke nna.”

2Ke moo Morena a itšego go Eliya: 3“Tloga felo fa o ye bohlabela mme o utame kgauswi le nokana ya Kerite, ka bohlabela bja Jordane. 4O nwe meetse nokaneng yeo, gomme ke laetše magokobu gore a go tlišetše dijo fao.”

5Eliya a phetha taelo yeo ya Morena gomme a ya a dula nokaneng ya Kerite. 6A nwa meetse nokaneng yeo, gomme magokobu a mo tlišetša senkgwa le nama mosong wo mongwe le wo mongwe le mantšiboeng a mangwe le a mangwe. 7Ka morago ga nako nokana yela ya pšha ka lebaka la go hlokega ga pula.

Eliya le mohlologadi wa Tsarepate

8Ke moka Morena a re go Eliya: 9

17:9
Luk. 4:25-26
“Bjale yaa motseng wa Tsarepate kgauswi le Sidone gomme o dule gona. Ke laetše mohlologadi yo mongwe yo a dulago gona gore a go fe dijo.” 10Ka gona Eliya a ya Tsarepate, gomme ge a fihla kgorong ya motse, a bona mohlologadi a topelela dikgonyana. A re go yena: “Hle, sepela o yo nkgela meetse ka segwana.” 11Gomme ge a eya go a ga, Eliya a mo goeletša a re: “Hle, o nape o ntlele le lerathana la senkgwa!”

12Mohlologadi a mo fetola a re: “Ke ena ka Morena Modimo wa gago yo a phelago gore ga ke na le senkgwa le se sennyane. Selo se ke nago le sona ke fela legoswana la butswana ka serotwaneng, le lerothi la makhura a mohlware ka moetaneng. Ke tlile mo gore ke tle ke topelele dikgonyana ke di iše ka gae, gomme ke yo bo apeela nna le morwa wa ka. Re tla re go ja dijonyana tšeo ya ba moka, ra ikhwela ka tlala.”

13Eliya a re go yena: “O se ke wa tshwenyega. Sepela o yo apea dijo tšeo tša gago. Eupša pele o nkapeele senkgwana ka tše o nago natšo, o ntlišetše sona, gomme ka morago o ikapeele le morwago tše di šetšego. 14Gobane Morena Modimo wa Israele o re: ‘Serotwana sa gago se ka se hloke bupi, le moetana wa gago o ka se fele makhura pele ga ge letšatši leo nna, Morena, ke nešago pula ka lona le fihla.’ ”

15Mohlologadi a ya a dira ka moo Eliya a mmoditšego ka gona, gomme yena le morwagwe le Eliya ba ba le dijo tše di lekanego letšatši ka letšatši nako ye telele. 16Bjalo ka ge Morena a boletše ka Eliya, serotwana se ile sa se ke sa hloka bupi, le moetana wa se fele makhura.

17Ka morago ga lebaka mosadi yoo wa mohlologadi, yena monglapa, a babjetšwa ke morwa yola; bolwetši bja befa go ya pele, a ba a hwa. 18Mohlologadi a re go Eliya: “Monna wa Modimo, bona se o ntirile sona! A o tlile mo gore o gopotše Modimo dibe tša ka mme o hlolele ngwanake lehu?”

19Eliya a re: “Nneele mošemanyana yo.” A mo tšea difarong tša mmagwe, a mo kuka a rotogela le yena ka phapošing ya ka godimo ye a bego a dula ka go yona, mme a mo kwaetša malaong a gagwe. 20Ke moka a rapela ka go hlaboša lentšu a re: “Morena Modimo wa ka, ke ka lebaka lang o dirile mohlologadi yo taba ye šoro ka mokgwa wo? E bile yo botho go nna le ge ke le motho o šele. Bjale o ka napa wa bolaya morwa wa gagwe?” 21

17:21
2 Dikg. 4:34-35
Ke moo Eliya a patlamego gararo godimo ga mošemanyana yola mme a rapela a re: “Morena Modimo wa ka, dira gore ngwana yo a boele a phele!” 22Morena a kwa thapelo ya Eliya; ngwana a thoma go buša moya gape mme a phela.

23Eliya a tšea mošemane a theogela le yena ka mola mmagwe a bego a le ka gona a mo neela yena, a re: “Bona, morwago o a phela!”

24Mmagwe a mo fetola a re: “Bjale ke a tseba gore o monna wa Modimo, le gore se Morena a se bolelago ka wena ke therešo.”