Sepedi 2000 (NSO00)
13

131Moprofeta yo mongwe yo a tšwago Juda a tla Bethele a laetšwe ke Morena, gomme a fihla gona Jerobeamo a sa eme aletareng go dira sehlabelo. 2

13:2
2 Dikg. 23:15-16
A rogaka aletare ka moo a bego a laetšwe ke Morena a re: “Aletare, aletare tena, Morena o re: ‘Bona, leloko la Dafida le tla belega morwa yo a tlago bitšwa Josia. Godimo ga gago o tla bolaela baprista ba ba hlankelago medimo ya diswantšho kua dintotomeng, ba ba dirago dihlabelo godimo ga gago, mme o tla tšhumela mašapo a batho godimo ga gago.’ ” 3Moprofeta a tšwela pele a re: “Aletare ye e tla kgerešwa, gomme melora ye e lego godimo ga yona e tla gašanywa. Seo e tla ba sešupo sa gore Morena o boletše ka nna.”

4Ge Kgoši Jerobeamo a ekwa seo, a mo šupa ka monwana a re: “Swarang monna yoo!” Gatee fela letsogo la kgoši la hwa gomme a šitwa ke go le boetša morago. 5Aletare yela ya kgerega ka bjako gomme melora ya gašanywa fase, bjalo ka ge moprofeta a boletše ka leina la Morena. 6Kgoši Jerobeamo a re go moprofeta: “Hle, mphophothele go Morena Modimo wa gago o nthapelele yena, o mo kgopele gore a mphodiše letsogo!”

Moprofeta a rapela Morena, gomme letsogo la kgoši la fola. 7Ke moo kgoši a itšego go moprofeta: “A re ye ka gae o yo ja dijo. Ke tla go putsetša se o se dirilego.”

8Moprofeta a mo fetola a re: “Le ge o ka nkarolela thoto ya gago ka bogare, nka se ye nago. Nka se je dijo goba ka nwa meetse felo fa. 9Morena o ntaetše gore ke se ke ka ja goba ka nwa selo, le gore ke se ke ka boela gae ka tsela ye ke tlilego ka yona.” 10Ka gona o ile a se ke a boa ka tsela ye a tlilego ka yona, eupša a tšea ka tsela ye nngwe.

Moprofeta wa go tšofala wa Bethele

11Mehleng yeo go be go na le moprofeta yo mongwe wa mokgalabje a dula Bethele. Barwa ba gagwe13:11 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Barwa ba gagwe” Seheberu se re “Morwa wa gagwe”. ba ile ba tla ba mmotša se moprofeta yoo wa Juda a se dirilego Bethele tšatši leo, le se a se boditšego Kgoši Jerobeamo. 12Moprofeta yoo a ba botšiša a re: “A o tšere ka tsela efe ge a tloga?” Ba mo laetša13:12 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “mo laetša” Seheberu se re “bona”. tsela ya gona 13gomme a ba botša gore ba mo saleletše pokolo ya gagwe. Ba mo saleletša yona, gomme a e namela, 14a wela tsela yela a šala moprofeta yola wa Juda morago, gomme a mo hwetša a dutše ka fase ga mohlare wa moeike. A mmotšiša a re: “A ke wena moprofeta wa go tšwa Juda?”

Monna yola a mo fetola a re: “Ke nna.”

15A re go yena: “A re ye gae o yo ja le nna.”

16Eupša moprofeta yo wa go tšwa Juda a mo fetola a re: “Nka se boele le wena gageno goba ka ya ka ga gago. Nka se je goba ka nwa selo le wena mo, 17ka gobane Morena o ntaetše gore ke se ke ka ja goba ka nwa selo, le gore ke se ke ka boela gae ka tsela ye ke tlilego ka yona.”

18Ke moo moprofeta yoo wa mokgalabje wa Bethele a itšego go yena: “Le nna ke moprofeta bjalo ka wena, gomme ka taelo ya Morena morongwa o mpoditše gore ke go iše ga ka gomme ke go sware gabotse.” Fela moprofeta yoo wa mokgalabje o be a bolela maaka.

19Ka gona moprofeta wa Juda a ya ga moprofeta wa mokgalabje gomme a ja dijo naye. 20Ya re ba sa ja, Morena a fa moprofeta wa mokgalabje molaetša wa go ya go moprofeta wa Juda, 21gomme yoo a goelela a re: “Morena o re o mo nyaditše, ga se wa dira se a go laetšego sona. 22O boile wa ja dijo felo fa a go laetšego gore o se ke wa ja gona. Ka lebaka la taba ye o tla bolawa, gomme setopo sa gago se ka se bolokwe ka lebitleng la lapa leno.”

23Ge ba fetša go ja, moprofeta wa mokgalabje a saletša pokolo ya moprofeta wa Juda, 24gomme moprofeta wa Juda a tloga. Tseleng a gahlana le tau gomme ya mmolaya. Setopo sa gagwe sa rapalala moo tseleng, pokolo le tau yela di se emeleditše. 25Banna ba bangwe ba re ba feta moo ba se bona; ba bona le tau yeo e eme fao. Ba fetela Bethele gomme ba fihla ba bega se ba se bonego.

26Ge moprofeta yola wa mokgalabje a ekwa taba yeo, a re: “Yoo ke moprofeta yo a nyaditšego taelo ya Morena! Ka gona Morena o mo gafetše tau gore e mo hlasele e mmolaye, bjalo ka ge Morena a boletše.” 27Gomme a re go barwa ba gagwe: “Saletšang pokolo ya ka.” Ba e saletša, 28mme a e namela a tloga; a hwetša setopo sa moprofeta yola se rapaletše tseleng, pokolo le tau yela di sa se emeleditše. Tau e be e se ya ja setopo goba ya hlasela pokolo. 29Moprofeta yoo a tšea setopo sela a se nametša pokolo yeo, gomme a se bušetša Bethele gore a tle a mmoloke mme a mo ilele. 30A mmoloka ka lebitleng labo, gomme yena le barwa ba gagwe ba mo ilela ba re: “Joo, ngwanešo, joo!” 31Ka morago ga poloko moprofeta a re go barwa ba gagwe: “Ge ke hwile le mpoloke ka mo lebitleng le, gomme le mpee kgauswi le yena. 32Mantšu ao moprofeta yo a boletšego ka taelo ya Morena a rogaka aletare ya Bethele le mafelo ka moka a tirelo dintotomeng tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho metseng ya Samaria, ruri a tla phethagala.”

Sebe sa go uša Jerobeamo

33Kgoši Jerobeamo wa Israele o ile a no fela a ganeletše ditseleng tša gagwe tše mpe, gomme a no fela a sa kgetha baprista malapeng ao e bego e se a kgoro ya Lefi gore ba direle dialetareng tše a di agilego dintotomeng tšeo go tšona go khunamelwago medimo ya diswantšho. Yo mongwe le yo mongwe yo a nyakago o be a mmea moprista. 34Sebe se sa gagwe se ile sa uša mmušo wa gagwe, sa ba sa hlolela leloko labo go fedišwa.

14

Lehu la morwa wa Jerobeamo

141Ka yona nako yeo morwa wa Kgoši Jerobeamo, Abia, a babja. 2Jerobeamo a re go mosadi wa gagwe: “Hle, apara diaparo tša go ikgakantšha gore o se ke wa tsebja, gomme o ye Shilo, moo go dulago moprofeta Ahia yola a kilego a re ke tla ba kgoši ya Israele. 3O mo yele le dinkgwa tše lesome le dikuku le legapa la todi ya dinose. O tla go botša se se tlago hlagela ngwana yo.”

4Ka gona mosadi a ya lapeng la Ahia kua Shilo. Ahia o be a šetše a foufetše ka lebaka la botšofadi. 5Morena o be a mmoditše gore mosadi wa Jerobeamo o tseleng go tlo mmotšiša ka morwa wa gagwe yo a babjago. Gomme Morena a botša Ahia gore a reng.

Mosadi wa Jerobeamo ge a fihla o be a ikgakantšhitše. 6Eupša ge Ahia a mo kwa a tsena ka sefero, a re: “Tsena, ke a tseba gore o mosadi wa Jerobeamo. Ke ka lebaka lang o ikgakantšha? Ke laetšwe go go tsebiša ditaba tše mpe. 7Sepela o botše Jerobeamo gore Morena Modimo wa Israele o re: ‘Ke go dirile yo mogolo setšhabeng ka go bea mmuši wa setšhaba sa ka sa Israele. 8Ke gagotše mmušo diatleng tša ditlogolo tša Dafida gomme ka o fa wena. Eupša ga se wa ba bjalo ka mohlanka wa ka, Dafida, yo a bego a mpotegela ka botlalo, a phetha ditaelo tša ka, gomme a dira fela tše di lokilego. 9O dirile dibe tše kgolokgolo go feta bao ba bušitšego pele ga gago. O ntahlile gomme wa mpefediša ka go dira medimo ya diswantšho le diswantšhobopša tša tshipi mme wa e khunamela. 10

14:10
1 Dikg. 15:29
Ka lebaka la seo ke tla tliša bošula lapeng la gago, ka bolaya ditlogolo tša gago ka moka ga tšona. Ke tla swielela lapa leno ka moka bjalo ka motho a swiela boloko. 11Meloko yeno ye e hwelago mo motseng e tla lewa ke dimpša, gomme ba ba hwelago kua nageng ba tla lewa ke manong. Ke realo, nna, Morena.’ ”

12Ahia a tšwela pele a botša mosadi wa Jerobeamo a re: “Bjale boela gae. Ge o seno tsena motseng ngwana wa gago o tla hwa. 13Batho ba Israele ka moka ba tla mo llela, mme ba mmoloka. E tla ba yena a nnoši wa lapa la Jerobeamo yo a tlago bolokwa, ka gobane ke yena fela yo Morena Modimo wa Israele a bonego se sebotse go yena. 14Morena o tla bea kgoši mo Israele ye e tlago fediša lapa la Jerobeamo ka pelapela, ntle le go senya sebaka.14:14 “ka pelapela ... sebaka” Seheberu ga se kwagale gabotse. 15Morena o tla otla Israele, gomme Israele e tla tekateka bjalo ka lehlakanoka moeleng. O tla tomola batho ba Israele nageng ye botse ye a e filego borakgolokhukhu ba bona, a ba šwalalanyetša ka mošola wa noka ya Yufratese, ka gobane ba mmefedišitše ka go hloma dikota tša borapedi. 16Morena o tla gafa Israele ka gobane Jerobeamo o dirile sebe, a diriša le batho ba Israele dibe.”

17Mosadi wa Jerobeamo o ile a boela Tirtsa. Ya re ge a tsena ka ngwakong, ngwana a hwa. 18Batho ba Israele ba mo llela gomme ba mmoloka, bjalo ka ge Morena a boletše ka mohlanka wa gagwe, moprofeta Ahia.

Lehu la Jerobeamo

19Tše dingwe tše Jerobeamo a di dirilego, dintwa tše a di lwelego le ka moo a bušitšego ka gona, ka moka di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele. 20Jerobeamo o bušitše mengwaga ye masome a mabedi le metšo ye mebedi. A ithobalela le botatagwe, mme Nadaba, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing.

Kgoši Rehabeamo wa Juda

(2 Dikr. 11:5 – 12:15)

21Rehabeamo, morwa wa Solomone, o be a na le mengwaga ye masome a mane le motšo o tee ge e eba kgoši ya Juda, gomme a buša mengwaga ye lesome le ye e šupago Jerusalema, motse wo Morena a o kgethilego nageng ka moka ya Israele gore e be felo mo a swanetšego go khunamelwa gona. MmagoRehabeamo e be e le Naama wa Amone.

22Batho ba Juda ba dira dibe pele ga Morena, ba mo rumola go feta borakgolokhukhu ba bona ka dibe tše bona ba di dirilego. 23

14:23
2 Dikg. 17:9-10
Ba ikagela dintotoma tše go tšona ba khunamelago medimo ya diswantšho, ba hloma le dikokwane tša maswika tša borapedi le dikota tša borapedi kua mebotong ye e phagamego, le ka fase ga mehlare ya merithi ye megolo. 24
14:24
Doit. 23:17
Le gona go be go na le digwebakathobalo tša banna mafelong a go khunamela medimo ya diswantšho nageng ya Juda. Batho ba Juda ba be ba dira makgapa ka moka a a bego a dirwa ke ditšhaba tše Morena a di lelekilego nageng yeo ge Baisraele ba goroga.

25

14:25
2 Dikr. 12:2-8
Ka ngwaga wa bohlano wa pušo ya Rehabeamo, Kgoši Shishake wa Egepeta a hlasela Jerusalema. 26
14:26
1 Dikg. 10:16-17
2 Dikr. 9:15-16
A tšea matlotlo ka moka a ka Tempeleng le a mošate; a tšea dilo ka moka, gammogo le dikotse tša gauta tšela Solomone a bego a di dirile. 27Legatong la tšona, Kgoši Rehabeamo a dira dikotse tša mphiri gomme a di nea balaodi ba baleti ba masoro a mošate. 28Nako ye nngwe le ye nngwe ge kgoši a eya Tempeleng, baleti ba be ba tšea dikotse tšeo gomme ba di boetša ka phapošing ya baleti.

29Tše dingwe tše Kgoši Rehabeamo a di dirilego di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda. 30Mehleng yeo ka moka Rehabeamo le Jerobeamo ba be ba fela ba elwa seng sa bona. 31Rehabeamo a ithobalela le botatagwe, gomme a bolokwa mabitleng a bona motseng wa Dafida, mme morwa wa gagwe, Abia, a mo hlatlama bogošing.

15

Kgoši Abia wa Juda

(2 Dikr. 13:1 – 14:1)

151Ka ngwaga wa lesome le metšo ye seswai wa pušo ya Kgoši Jerobeamo wa Israele, Abia e ile ya ba kgoši ya Juda, 2gomme a buša mengwaga ye meraro Jerusalema. Mmagwe e be e le Maaka, morwedi wa Absalomo. 3A dira tšona dibe tšela tatagwe a bego a di dira, gomme a se ke a botegela Morena Modimo wa gagwe ka botlalo, bjalo ka rakgolokhukhu wa gagwe, Dafida. 4

15:4
1 Dikg. 11:36
Eupša ka lebaka la Dafida, Morena Modimo wa Abia a mo fa lebone Jerusalema, e lego morwa gore a mo hlatlame, le gore a tiiše motse wa Jerusalema. 5
15:5
2 Sam. 11:1-27
Morena o ile a dira seo ka gobane Dafida o be a dirile tše di kgahlago yena Morena. Bophelong bja gagwe ka moka o be a se a ka a tshela tše Morena a bego a mo laetše tšona, ge e se fela tabeng ya Uria, Mohete. 6
15:6
2 Dikr. 13:3-21
Abia15:6 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Abia” Seheberu se re “Rehabeamo”. le Jerobeamo ba be ba fela ba elwa nakong ka moka ya pušo ya Abia. 7Tše dingwe tše Abia a di dirilego di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda.

8Abia a ithobalela le botatagwe, gomme a bolokwa motseng wa Dafida, mme Asa, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing.

Kgoši Asa wa Juda

(2 Dikr. 15:16 – 16:6)

9Ngwageng wa masome a mabedi wa pušo ya Jerobeamo wa Israele, Asa e ile ya ba kgoši ya Juda, 10gomme a buša mengwaga ye masome a mane le motšo o tee Jerusalema. Makgolwagwe e be e le Maaka, morwedi wa Absalomo. 11Asa a dira tše di kgahlago Morena, a etša Dafida, rakgolokhukhu wa gagwe. 12

15:12
2 Dikr. 15:8-15
A raka digwebakathobalo ka moka tša banna le tša basadi nageng ya Juda mafelong a tirelo a medimo ya diswantšho, a tloša le medingwana ya diswantšho ye bao ba bušitšego pele ga gagwe ba bego ba e dirile. 13O ile a amoga Maaka, makgolwagwe, maemo a bohumagadi, ka gobane o be a betlile seswantšho se se šišimišago sa Ashera, modimo wo motshadi. Asa a rema seswantšho seo gomme a se tšhuma moeding wa Kidrone. 14Le ge Asa a ile a se ke a phušola dintotoma tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho, o ile a botegela Morena bophelong bja gagwe ka moka. 15Tšohle tše tatagwe a bego a di abetše Morena o ile a di bea ka Tempeleng, gotee le dilo tša gauta le tša silibera tše yena mong a bego a di file Morena.

16Kgoši Asa wa Juda le Kgoši Basha wa Israele ba be ba fela ba elwa nakong ka moka ya pušo ya bona. 17Basha o ile a hlasela Juda gomme a thoma go tiiša Rama gore a tle a thibele batho go ya Juda le go tšwa gona. 18Ka gona Kgoši Asa a tšea silibera yohle gotee le gauta ka moka ye e bego e šetše ka ngwakong wa polokelo wa Tempele le wa mošate, a e romela ka bahlankedi ba gagwe Damaskose go Kgoši Benhadade wa Siria, morwa wa Tabrimone, setlogolo sa Hesione. A re ba mmotše ba re: 19“A re tsošološe kwano yela ya botatagorena. Silibera ye le gauta ye ke mpho ya gago. Bjale lesa go kwana le Kgoši Basha wa Israele gore a tle a gapeletšege go ntšha madira a gagwe nageng ya ka.”

20Kgoši Benhadade a dumela se Asa a se kgopelago, gomme a romela balaodi ba gagwe ba madira le madira a bona go yo hlasela metse ya Israele. Ba thopa Iyone, Dane, Abele-Bethe-Maaka, tikologo yohle ya kgauswi le letsha la Genesarete, le naga ka moka ya Naftali. 21Ge kgoši Basha a ekwa se se diregilego, a lesa go tiiša Rama gomme a boela Tirtsa.

22Ke moka Kgoši Asa a laela gore yo mongwe le yo mongwe nageng ka moka ya Juda a thothe maswika le dikota tše Basha a bego a tiiša Rama ka tšona. Asa a tiiša Mitsepa, a tiiša le Geba, motse wo o lego nageng ya Benjamene, ka dilo tšeo.

23Tše dingwe tše Kgoši Asa a di dirilego, ditiro tša bogale bja gagwe le metse ye a e tiišitšego, ka moka di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda. Fela botšofading bja gagwe o ile a swarwa ke bolwetši bja maoto. 24Asa a ithobalela le botatagwe, gomme a bolokwa mabitleng a bona motseng wa Dafida, mme Joshafate, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing.

Kgoši Nadaba wa Israele

25Ngwageng wa bobedi wa pušo ya Kgoši Asa wa Juda, Nadaba, morwa wa Kgoši Jerobeamo, e ile ya ba kgoši ya Israele, gomme a buša mengwaga ye mebedi. 26A dira dibe pele ga Morena go no swana le tatagwe, a diriša le batho ba Israele dibe.

27Basha, morwa wa Ahia, wa kgoro ya Isakara, a logela Nadaba maanomabe mme a mmolaya ge Nadaba le madira a gagwe ba dikaneditše motse wa Gibetone kua Filistia. 28Taba yeo e diregile ngwageng wa boraro wa pušo ya Kgoši Asa wa Juda. Ka gona Basha a hlatlama Nadaba bogošing bja Israele. 29

15:29
1 Dikg. 14:10
A napa a thoma go bolaya batho ka moka ba lapa la Jerobeamo. Ba lapa ka moka la Jerobeamo ba bolawa go ya ka seo Morena a se boletšego ka mohlanka wa gagwe, moporofeta Ahia wa Shilo; a se ke a šadiša le o tee. 30Seo se ile sa direga ka gobane Jerobeamo a be a befedišitše Morena Modimo wa Israele ka dibe tše a ilego a di dira, le tše a ilego a di diriša batho ba Israele.

31Tše dingwe tše Nadaba a di dirilego di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele. 32Kgoši Asa wa Juda le Kgoši Basha wa Israele ba be ba fela ba elwa nakong ka moka ya ge ba buša.

Kgoši Basha wa Israele

33Ngwageng wa boraro wa pušo ya Kgoši Asa wa Juda, Basha, morwa wa Ahia, e ile ya ba kgoši ya Israele ka moka, gomme a buša a le Tirtsa mengwaga ye masome a mabedi le metšo ye mene. 34A dira dibe pele ga Morena go no swana le Jerobeamo, a diriša le batho ba Israele dibe.