Sepedi 2000 (NSO00)
12

Dikgoro tša ka leboa di tsogela Kgoši Rehabeamo maatla

(2 Dikr. 10:1-19)

121Rehabeamo o ile a ya Shekeme, moo batho ka moka ba ka leboa la Israele ba bego ba kgobokane go tlo mmea kgoši. 2Ge Jerobeamo, morwa wa Nebate, yo a bego a tšhabile Kgoši Solomone mme a le Egepeta, a ekwa ditaba tše, a tloga fao a boela gae.12:2 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “a tloga ... gae” Lebelela 2 Dikr. 10:2. Seheberu se re “a fela a dutše Egepeta”. 3Batho ba dikgoro tša ka leboa ba roma batseta go yo mmitša, gomme ba ya go Rehabeamo mmogo ba re go yena: 4“Tatago, Solomone, o be a re swere ka makgwakgwa gomme a re rwešitše merwalo ye boima. Ge o ka re fokoletša merwalo ye gomme wa re phediša ka boiketlo, re tla fela re le batho ba gago.”

5Yena a ba fetola a re: “Le boeng ge go fetile matšatši a mararo.” Ka gona ba tloga.

6Kgoši Rehabeamo a boledišana le bakgalabje ba e bego e le baeletši ba tatagwe Solomone a ba botšiša a re: “A le nkeletša gore ke arabe batho ba bjang?”

7Bona ba mo fetola ba re: “Ge o nyaka go ba kgoši ya setšhaba se le go se direla, o bolele le bona ka botho, gomme ka mehla ba tla go hlankela ka potego.”

8Eupša yena a tšeiša keletšo yeo ya bakgalabje phefo, gomme a ikela go masogana ao a gotšego nao a bjale e bego e le baeletši ba gagwe. 9A ba botšiša a re: “A batho ba ba nkgopelago gore ke ba fokoletše merwalo ke reng go bona?”

10Ba mo fetola ba re: “Sese se o swanetšego go ba botša sona: ‘Monwana wa ka wo monnyane ke wo mokoto go feta letheka la tate!’ 11O ba botše o re: ‘Tate o be a le rwešitše merwalo ye boima; nna ke tla e dira ye boima go feta moo. O be a le otla ka kgati; nna ke tla le otlaka ka tshelane!’ ”

12Ka letšatši la boraro Jerobeamo le setšhaba ka moka ba boela go Kgoši Rehabeamo, bjalo ka ge a be a ba laetše. 13Kgoši a nyatša keletšo yela ya bakgalabje gomme a bolela le setšhaba ka bogale, 14ka moo masogana a bego a mo eleditše ka gona. O ile a re: “Tate o be a le rwešitše merwalo ye boima; nna ke tla e dira ye boima go feta moo. O be a le otla ka kgati; nna ke tla le otlaka ka tshelane!” 15Morena o be a dirile gore go be ka mokgwa woo gore a tle a phethagatše se a bego a se boditše Jerobeamo, morwa wa Nebate, ka moprofeta Ahia wa Shilo. Lebaka ke lona leo ge kgoši a ile a hlokomologa se setšhaba se bego se se kgopetše.

16

12:16
2 Sam. 20:1
Ge setšhaba se bona gore kgoši ga a kwane le se ba se kgopelago, ba goa ba re: “Ga re sa iša felo ka Dafida le lapa la gagwe! Ba kile ba re direla eng? Banna ba Israele, a re yeng gae! A lapa la Dafida le itebalebele!”

Ka gona batho ba Israele ba ya ga gabobona, 17ba lesa Rehabeamo e le kgoši ya batho ba naga ya Juda fela.

18Ka morago Kgoši Rehabeamo a roma Adoniramo, yo a bego a hlokometše mediro ya kgapeletšo, gore a ye go Baisraele, eupša ba mmolaya ka maswika. Ge Rehabeamo a bona seo a tshela ka tswati a namela koloi ya gagwe ya ntwa, gomme a tšhabela Jerusalema. 19E sa le go tloga ka yona nako yeo batho ba Mmušo wa ka Leboa wa Israele ba lwa le ba mmušo wa Dafida.

20Ge batho ba Israele ka moka ba ekwa gore Jerobeamo o tšo boa Egepeta, ba ile ba kgobokana, ba mmitša gomme ba mmea kgoši ya Israele. E bile fela ba kgoro ya Juda ba ba ilego ba no šala ba botegela ditlogolo tša Dafida.

Shemaya o a porofeta

(2 Dikr. 11:1-4)

21Ge Rehabeamo a fihla Jerusalema, o ile a rapa bahlabani ba dikete tše lekgolo le tše masome a seswai ba bogalegale kgorong ya Juda le ya Benjamene. O be a ikemišeditše go yo lwa le dikgoro tša ka leboa tša Israele gore e be kgoši ya tšona gape. 22Eupša Modimo a botša moprofeta Shemaya 23gore a botše Rehabeamo le batho ka moka ba kgoro ya Juda le ya Benjamene le ba ba šetšego gare ga bona a re: 24“Le se ke la hlasela bomorwarragolena, batho ba Israele. Ikeleng gae ka moka ga lena. Se se diregilego ke thato ya ka.” Ka moka ba ile ba phetha se Morena a se laetšego, ba boela gae.

Jerobeamo o hlanogela Morena

25Kgoši Jerobeamo wa Israele o ile a tsošološa motse wa Shekeme, nageng ya dithaba ya Efraime, gomme a dula moo lebakanyana. Ka morago a tloga moo gomme a yo tsošološa motse wa Penuele. 26-27O ile a ipotša a re: “Ka moo go lego ka gona bjale, ge batho ba ka ba ka fela ba eya Jerusalema go yo direla Morena dihlabelo ka Tempeleng, ba tla botegela Kgoši Rehabeamo gape gomme nna ba mpolaya.”

28

12:28
Eks. 32:4
Ge a gopodišitše taba ye a dira dipowana tše pedi tša gauta, gomme a re go batho ba gagwe: “Ke kgale le bolawa ke mosepelo wa go ya Jerusalema go yo rapela. Lena batho ba Israele, še medimo ya lena ye e le ntšhitšego Egepeta!” 29O ile a bea powana ye nngwe kua Bethele mme ye nngwe a e bea Dane. 30Gomme batho ba dira seboka go yo rapela kua Bethele le kua Dane.12:30 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “kua Bethele le kua Dane” Seheberu se re “kua Dane”. 31Jerobeamo a ba a aga dintotoma tše go tšona go khunamelwago medimo ya diswantšho, gomme a kgetha baprista bathong ba e bego e se ba kgoro ya Lefi.

Tirelo ya kua Bethele e a rogakwa

32

12:32-33
Lef. 23:33-34
Jerobeamo a ba a hloma letšatši la monyanya wa sedumedi ya ba la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya seswai, monyanya wa go swana le wa kua Juda. A direla dipowana tšela tša gauta dihlabelo godimo ga aletare ya kua Bethele, gomme gona moo a bea baprista ba go hlankela medimo ya diswantšho dintotomeng tše a bego a di agile. 33Gomme ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya seswai, letšatši le le bego le beilwe ke yena mong, a ya Bethele mme a fihla a dira sehlabelo aletareng e le go beela batho ba Israele letšatši la monyanya.

13

131Moprofeta yo mongwe yo a tšwago Juda a tla Bethele a laetšwe ke Morena, gomme a fihla gona Jerobeamo a sa eme aletareng go dira sehlabelo. 2

13:2
2 Dikg. 23:15-16
A rogaka aletare ka moo a bego a laetšwe ke Morena a re: “Aletare, aletare tena, Morena o re: ‘Bona, leloko la Dafida le tla belega morwa yo a tlago bitšwa Josia. Godimo ga gago o tla bolaela baprista ba ba hlankelago medimo ya diswantšho kua dintotomeng, ba ba dirago dihlabelo godimo ga gago, mme o tla tšhumela mašapo a batho godimo ga gago.’ ” 3Moprofeta a tšwela pele a re: “Aletare ye e tla kgerešwa, gomme melora ye e lego godimo ga yona e tla gašanywa. Seo e tla ba sešupo sa gore Morena o boletše ka nna.”

4Ge Kgoši Jerobeamo a ekwa seo, a mo šupa ka monwana a re: “Swarang monna yoo!” Gatee fela letsogo la kgoši la hwa gomme a šitwa ke go le boetša morago. 5Aletare yela ya kgerega ka bjako gomme melora ya gašanywa fase, bjalo ka ge moprofeta a boletše ka leina la Morena. 6Kgoši Jerobeamo a re go moprofeta: “Hle, mphophothele go Morena Modimo wa gago o nthapelele yena, o mo kgopele gore a mphodiše letsogo!”

Moprofeta a rapela Morena, gomme letsogo la kgoši la fola. 7Ke moo kgoši a itšego go moprofeta: “A re ye ka gae o yo ja dijo. Ke tla go putsetša se o se dirilego.”

8Moprofeta a mo fetola a re: “Le ge o ka nkarolela thoto ya gago ka bogare, nka se ye nago. Nka se je dijo goba ka nwa meetse felo fa. 9Morena o ntaetše gore ke se ke ka ja goba ka nwa selo, le gore ke se ke ka boela gae ka tsela ye ke tlilego ka yona.” 10Ka gona o ile a se ke a boa ka tsela ye a tlilego ka yona, eupša a tšea ka tsela ye nngwe.

Moprofeta wa go tšofala wa Bethele

11Mehleng yeo go be go na le moprofeta yo mongwe wa mokgalabje a dula Bethele. Barwa ba gagwe13:11 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Barwa ba gagwe” Seheberu se re “Morwa wa gagwe”. ba ile ba tla ba mmotša se moprofeta yoo wa Juda a se dirilego Bethele tšatši leo, le se a se boditšego Kgoši Jerobeamo. 12Moprofeta yoo a ba botšiša a re: “A o tšere ka tsela efe ge a tloga?” Ba mo laetša13:12 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “mo laetša” Seheberu se re “bona”. tsela ya gona 13gomme a ba botša gore ba mo saleletše pokolo ya gagwe. Ba mo saleletša yona, gomme a e namela, 14a wela tsela yela a šala moprofeta yola wa Juda morago, gomme a mo hwetša a dutše ka fase ga mohlare wa moeike. A mmotšiša a re: “A ke wena moprofeta wa go tšwa Juda?”

Monna yola a mo fetola a re: “Ke nna.”

15A re go yena: “A re ye gae o yo ja le nna.”

16Eupša moprofeta yo wa go tšwa Juda a mo fetola a re: “Nka se boele le wena gageno goba ka ya ka ga gago. Nka se je goba ka nwa selo le wena mo, 17ka gobane Morena o ntaetše gore ke se ke ka ja goba ka nwa selo, le gore ke se ke ka boela gae ka tsela ye ke tlilego ka yona.”

18Ke moo moprofeta yoo wa mokgalabje wa Bethele a itšego go yena: “Le nna ke moprofeta bjalo ka wena, gomme ka taelo ya Morena morongwa o mpoditše gore ke go iše ga ka gomme ke go sware gabotse.” Fela moprofeta yoo wa mokgalabje o be a bolela maaka.

19Ka gona moprofeta wa Juda a ya ga moprofeta wa mokgalabje gomme a ja dijo naye. 20Ya re ba sa ja, Morena a fa moprofeta wa mokgalabje molaetša wa go ya go moprofeta wa Juda, 21gomme yoo a goelela a re: “Morena o re o mo nyaditše, ga se wa dira se a go laetšego sona. 22O boile wa ja dijo felo fa a go laetšego gore o se ke wa ja gona. Ka lebaka la taba ye o tla bolawa, gomme setopo sa gago se ka se bolokwe ka lebitleng la lapa leno.”

23Ge ba fetša go ja, moprofeta wa mokgalabje a saletša pokolo ya moprofeta wa Juda, 24gomme moprofeta wa Juda a tloga. Tseleng a gahlana le tau gomme ya mmolaya. Setopo sa gagwe sa rapalala moo tseleng, pokolo le tau yela di se emeleditše. 25Banna ba bangwe ba re ba feta moo ba se bona; ba bona le tau yeo e eme fao. Ba fetela Bethele gomme ba fihla ba bega se ba se bonego.

26Ge moprofeta yola wa mokgalabje a ekwa taba yeo, a re: “Yoo ke moprofeta yo a nyaditšego taelo ya Morena! Ka gona Morena o mo gafetše tau gore e mo hlasele e mmolaye, bjalo ka ge Morena a boletše.” 27Gomme a re go barwa ba gagwe: “Saletšang pokolo ya ka.” Ba e saletša, 28mme a e namela a tloga; a hwetša setopo sa moprofeta yola se rapaletše tseleng, pokolo le tau yela di sa se emeleditše. Tau e be e se ya ja setopo goba ya hlasela pokolo. 29Moprofeta yoo a tšea setopo sela a se nametša pokolo yeo, gomme a se bušetša Bethele gore a tle a mmoloke mme a mo ilele. 30A mmoloka ka lebitleng labo, gomme yena le barwa ba gagwe ba mo ilela ba re: “Joo, ngwanešo, joo!” 31Ka morago ga poloko moprofeta a re go barwa ba gagwe: “Ge ke hwile le mpoloke ka mo lebitleng le, gomme le mpee kgauswi le yena. 32Mantšu ao moprofeta yo a boletšego ka taelo ya Morena a rogaka aletare ya Bethele le mafelo ka moka a tirelo dintotomeng tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho metseng ya Samaria, ruri a tla phethagala.”

Sebe sa go uša Jerobeamo

33Kgoši Jerobeamo wa Israele o ile a no fela a ganeletše ditseleng tša gagwe tše mpe, gomme a no fela a sa kgetha baprista malapeng ao e bego e se a kgoro ya Lefi gore ba direle dialetareng tše a di agilego dintotomeng tšeo go tšona go khunamelwago medimo ya diswantšho. Yo mongwe le yo mongwe yo a nyakago o be a mmea moprista. 34Sebe se sa gagwe se ile sa uša mmušo wa gagwe, sa ba sa hlolela leloko labo go fedišwa.

14

Lehu la morwa wa Jerobeamo

141Ka yona nako yeo morwa wa Kgoši Jerobeamo, Abia, a babja. 2Jerobeamo a re go mosadi wa gagwe: “Hle, apara diaparo tša go ikgakantšha gore o se ke wa tsebja, gomme o ye Shilo, moo go dulago moprofeta Ahia yola a kilego a re ke tla ba kgoši ya Israele. 3O mo yele le dinkgwa tše lesome le dikuku le legapa la todi ya dinose. O tla go botša se se tlago hlagela ngwana yo.”

4Ka gona mosadi a ya lapeng la Ahia kua Shilo. Ahia o be a šetše a foufetše ka lebaka la botšofadi. 5Morena o be a mmoditše gore mosadi wa Jerobeamo o tseleng go tlo mmotšiša ka morwa wa gagwe yo a babjago. Gomme Morena a botša Ahia gore a reng.

Mosadi wa Jerobeamo ge a fihla o be a ikgakantšhitše. 6Eupša ge Ahia a mo kwa a tsena ka sefero, a re: “Tsena, ke a tseba gore o mosadi wa Jerobeamo. Ke ka lebaka lang o ikgakantšha? Ke laetšwe go go tsebiša ditaba tše mpe. 7Sepela o botše Jerobeamo gore Morena Modimo wa Israele o re: ‘Ke go dirile yo mogolo setšhabeng ka go bea mmuši wa setšhaba sa ka sa Israele. 8Ke gagotše mmušo diatleng tša ditlogolo tša Dafida gomme ka o fa wena. Eupša ga se wa ba bjalo ka mohlanka wa ka, Dafida, yo a bego a mpotegela ka botlalo, a phetha ditaelo tša ka, gomme a dira fela tše di lokilego. 9O dirile dibe tše kgolokgolo go feta bao ba bušitšego pele ga gago. O ntahlile gomme wa mpefediša ka go dira medimo ya diswantšho le diswantšhobopša tša tshipi mme wa e khunamela. 10

14:10
1 Dikg. 15:29
Ka lebaka la seo ke tla tliša bošula lapeng la gago, ka bolaya ditlogolo tša gago ka moka ga tšona. Ke tla swielela lapa leno ka moka bjalo ka motho a swiela boloko. 11Meloko yeno ye e hwelago mo motseng e tla lewa ke dimpša, gomme ba ba hwelago kua nageng ba tla lewa ke manong. Ke realo, nna, Morena.’ ”

12Ahia a tšwela pele a botša mosadi wa Jerobeamo a re: “Bjale boela gae. Ge o seno tsena motseng ngwana wa gago o tla hwa. 13Batho ba Israele ka moka ba tla mo llela, mme ba mmoloka. E tla ba yena a nnoši wa lapa la Jerobeamo yo a tlago bolokwa, ka gobane ke yena fela yo Morena Modimo wa Israele a bonego se sebotse go yena. 14Morena o tla bea kgoši mo Israele ye e tlago fediša lapa la Jerobeamo ka pelapela, ntle le go senya sebaka.14:14 “ka pelapela ... sebaka” Seheberu ga se kwagale gabotse. 15Morena o tla otla Israele, gomme Israele e tla tekateka bjalo ka lehlakanoka moeleng. O tla tomola batho ba Israele nageng ye botse ye a e filego borakgolokhukhu ba bona, a ba šwalalanyetša ka mošola wa noka ya Yufratese, ka gobane ba mmefedišitše ka go hloma dikota tša borapedi. 16Morena o tla gafa Israele ka gobane Jerobeamo o dirile sebe, a diriša le batho ba Israele dibe.”

17Mosadi wa Jerobeamo o ile a boela Tirtsa. Ya re ge a tsena ka ngwakong, ngwana a hwa. 18Batho ba Israele ba mo llela gomme ba mmoloka, bjalo ka ge Morena a boletše ka mohlanka wa gagwe, moprofeta Ahia.

Lehu la Jerobeamo

19Tše dingwe tše Jerobeamo a di dirilego, dintwa tše a di lwelego le ka moo a bušitšego ka gona, ka moka di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele. 20Jerobeamo o bušitše mengwaga ye masome a mabedi le metšo ye mebedi. A ithobalela le botatagwe, mme Nadaba, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing.

Kgoši Rehabeamo wa Juda

(2 Dikr. 11:5 – 12:15)

21Rehabeamo, morwa wa Solomone, o be a na le mengwaga ye masome a mane le motšo o tee ge e eba kgoši ya Juda, gomme a buša mengwaga ye lesome le ye e šupago Jerusalema, motse wo Morena a o kgethilego nageng ka moka ya Israele gore e be felo mo a swanetšego go khunamelwa gona. MmagoRehabeamo e be e le Naama wa Amone.

22Batho ba Juda ba dira dibe pele ga Morena, ba mo rumola go feta borakgolokhukhu ba bona ka dibe tše bona ba di dirilego. 23

14:23
2 Dikg. 17:9-10
Ba ikagela dintotoma tše go tšona ba khunamelago medimo ya diswantšho, ba hloma le dikokwane tša maswika tša borapedi le dikota tša borapedi kua mebotong ye e phagamego, le ka fase ga mehlare ya merithi ye megolo. 24
14:24
Doit. 23:17
Le gona go be go na le digwebakathobalo tša banna mafelong a go khunamela medimo ya diswantšho nageng ya Juda. Batho ba Juda ba be ba dira makgapa ka moka a a bego a dirwa ke ditšhaba tše Morena a di lelekilego nageng yeo ge Baisraele ba goroga.

25

14:25
2 Dikr. 12:2-8
Ka ngwaga wa bohlano wa pušo ya Rehabeamo, Kgoši Shishake wa Egepeta a hlasela Jerusalema. 26
14:26
1 Dikg. 10:16-17
2 Dikr. 9:15-16
A tšea matlotlo ka moka a ka Tempeleng le a mošate; a tšea dilo ka moka, gammogo le dikotse tša gauta tšela Solomone a bego a di dirile. 27Legatong la tšona, Kgoši Rehabeamo a dira dikotse tša mphiri gomme a di nea balaodi ba baleti ba masoro a mošate. 28Nako ye nngwe le ye nngwe ge kgoši a eya Tempeleng, baleti ba be ba tšea dikotse tšeo gomme ba di boetša ka phapošing ya baleti.

29Tše dingwe tše Kgoši Rehabeamo a di dirilego di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Juda. 30Mehleng yeo ka moka Rehabeamo le Jerobeamo ba be ba fela ba elwa seng sa bona. 31Rehabeamo a ithobalela le botatagwe, gomme a bolokwa mabitleng a bona motseng wa Dafida, mme morwa wa gagwe, Abia, a mo hlatlama bogošing.