Sepedi 2000 (NSO00)
1

Kgoši Dafida botšofading bja gagwe

11Bjale Kgoši Dafida o be a tšofetše kudu, gomme le ge bahlanka ba gagwe ba be ba mo pipa ka dikobo, o be a sa ruthele. 2Ka gona bahlankedi ba gagwe ba re go yena: “Kgoši, mong wa rena, a re go nyakele mosetsana wa kgarebe yo a tlago go hlankela mme a go hlokomela. O tla robala o mo gokaretše, gomme a go ruthetša.” 3Ba ile ba nyaka mosetsana yo mobotse mo Israele ka moka, ba mo hwetša kua Shuneme gomme ba mo tliša go kgoši. Leina la gagwe e be e le Abishaga. 4E be e le yo mobotsebotse gomme yena a hlankela kgoši a mo hlokomela, eupša kgoši a se ke a mo robala.

Adonia o nyaka setulo sa bogoši

5-6

1:5
2 Sam. 3:4
Adonia, morwa wa Dafida le Hagite, o be a hlatlama Absalomo mme a na le sebopego se sebotsebotse. Dafida o be a se a ka a mo omanyetša selo. Adonia o be a ipona mo e lego gore o be a gopola gore e ka ba kgoši. O ile a inyakela dikoloi tša ntwa le dipere le bafelegetši ba banna ba masome a a fetšago seatla. 7A bolela le Joaba, yo mmagwe e bego e le Tseruya, le moprista Abiatare, gomme bona ba dumela go mo thuša tabeng yeo. 8Eupša moprista Tsadoko le Benaya, morwa wa Joyada, le moprofeta Nathane le Shimi le Rei le baleti ba Dafida ba ile ba se ke ba ema le Adonia.

9Ka letšatši le lengwe Adonia a dira sehlabelo kua Letlapeng la go Šutha, kgauswi le mothopo wa Rogele, ka dihuswane, dikgomo, le mamane a a nonnego. A laletša barwa ba bangwe ba Dafida le bahlankedi ba kgoši bao ba bego ba etšwa Juda gore ba tle monyanyeng woo wa gagwe, 10eupša a se ke a laletša Solomone, morwarragwe, goba moprofeta Nathane, goba Benaya, goba baleti ba kgoši.

Solomone o bewa kgoši

11

1:11
2 Sam. 12:24
Ke mo Nathane a ilego go Batseba, mmagoSolomone, gomme a mmotšiša a re: “Afa o kwele gore Adonia, morwa wa Hagite, o ipeile kgoši? Gomme Kgoši Dafida ga a tsebe selo ka taba yeo! 12Ge o nyaka go phologa le go phološa Solomone, morwa wa gago, ke go eletša 13gore o ye go Kgoši Dafida ka pelapela o mmotšiše o re: ‘Kgoši, mong wa ka, a ga se wa ka wa nkenela, nna, mohlanka wa gago, gore morwa wa ka, Solomone, o tla go latela ya ba kgoši, mme ke yena a tlago dula setulong sa gago sa bogoši? A bjale ke go reng Adonia e le kgoši?’ ” 14Gomme Nathane a tšwela pele a re: “E tla re ge o sa bolela le kgoši, ka tsena mme ka tiišetša taba tšeo.”

15Ka gona Batseba a ya go bona kgoši ka phapošing ya kgoši ya malao. Kgoši o be a tšofetše kudu, gomme Abishaga, mosetsana wa Shuneme, a mo hlokometše. 16Batseba a khunama, a obama, a itahlela fase pele ga kgoši, gomme kgoši a mmotšiša a re: “A o nyaka eng?”

17Batseba a mo fetola a re: “Mong wa ka, o nkenetše ka leina la Morena Modimo wa gago gore morwa wa ka, Solomone, ruri e tla ba yena a dulago setulong sa gago sa bogoši. 18Fela Adonia e šetše e le kgoši, gomme ga o tsebe selo ka taba yeo. 19Yena o dirile sehlabelo ka dikgomo tše ntši le dihuswane le mamane a a nonnego, gomme o laleditše barwa ba gago le moprista Abiatare le Joaba, molaodi wa madira a gago, gore ba ye monyanyeng woo, eupša ga se a laletša morwa wa gago, Solomone. 20Kgoši, setšhaba ka moka sa Israele se lebeletše wena gore o se botše gore ke mang yo a tlago go latela bogošing. 21Ge o ka se se botše, ge o ehwa mo, nna le morwago, Solomone, re tlilo swarwa bjalo ka basenyi.”

22Batseba o be a sa bolela le kgoši ge Nathane a fihla mošate. 23Kgoši a botšwa gore moprofeta o tlile, gomme Nathane a tsena mme a obama pele ga kgoši. 24Ke moka a re: “Kgoši, mong wa ka, kgane ke wena o begilego gore Adonia ke yena a tlago go latela bogošing mme a dula setulong sa gago sa bogoši? 25Lona lehono le o tšwile a yo dira sehlabelo ka dikgomo tše ntši le dihuswane le mamane a a nonnego. O laleditše barwa ba gago ka moka le Joaba, molaodi wa madira a gago,1:25 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Joaba, molaodi wa madira a gago” Seheberu se re “balaodi ba madira a gago”. le moprista Abiatare, gomme gonabjale ba ja monyanya le yena mme ba goa ba re: ‘A Kgoši Adonia a re phelele!’ 26Eupša nna, mohlanka wa gago, ga se a ntaletša, goba a laletša moprista Tsadoko, goba Benaya, goba Solomone. 27Na taba ye e dumeletšwe ke wena, kgoši, gomme wa hloka le go botša le bona bahlankedi ba gago gore ke mang yo a tlago go latela bogošing?”

28Kgoši Dafida a re: “Mpiletšeng Batseba.” Batseba a tsena a ema pele ga gagwe. 29Ke moka a re go yena: “Ke go enela ka Morena yo a phelago, yo a mphološitšego mathateng a ka ka moka, 30gore lehono ke tla phetha keno yela ke go enetšego yona ka leina la Morena Modimo wa Israele, gore morwa wa gago, Solomone, ke yena a tlago dula setulong sa ka sa bogoši.”

31Batseba a khunama, a obama, a itahlela fase pele ga kgoši, mme a re: “A kgoši, mong wa ka, a re phelele go ya go ile!”

32Ke moo Kgoši Dafida a laetšego gore Tsadoko le Nathane le Benaya ba bitšwe. Ge ba tsene, 33a re go bona: “Sepelang le baleti ba ka, gomme le nametšeng morwa wa ka, Solomone, meila yela ya ka, mme le mo felegetšeng le theogeleng mothopong wa Gihone, 34moo Tsadoko le Nathane ba mo tlotše gore e be kgoši ya Israele. Ka morago le letše phalafala mme le goe le re: ‘A Kgoši Solomone a re phelele!’ 35Le rotogeng le mo šetše morago ge a etla go dula setulong sa ka sa bogoši. Ke yena e tlago ba kgoši legatong la ka, ka gobane ke kgethile yena gore e be mmuši wa Israele le Juda.”

36Benaya a mo fetola a re: “Go tla dirwa bjalo, gomme Morena Modimo wa kgoši, mong wa ka, a tiišetše taba ye. 37Bjalo ka ge Morena a bile le wena, kgoši, nke a be le Solomone, gomme a dire gore mmušo wa gagwe o tume le go feta wa gago.”

38Ka gona Tsadoko le Nathane le Benaya le baleti ba kgoši ba nametša Solomone meila ya Kgoši Dafida, ba mo felegetša mothopong wa Gihone. 39Tsadoko a tšea lenaka la makhura a mohlware le a bego a le tšere ka Tenteng ya bodulo bja Morena, gomme a tlotša Solomone. Ba letša phalafala, gomme batho ka moka ba goa ba re: “A Kgoši Solomone a re phelele!” 40Ke mo setšhaba ka moka se boilego se mo šetše, ba goa ka lethabo mme ba letša dinakana, ba tsošitše mogobo wo o bego o dumiša lefase.

41Ya re mola Adonia le baeng ba gagwe ba sa feleletša monyanya, ba kwa mogobo woo. Joaba ge a ekwa phalafala, a botšiša a re: “A lešata lela kua motseng ke la eng?” 42Ge a sa bolela, Jonathane, morwa wa moprista Abiatare, a fihla. Adonia a re: “Tsena! Wena o motho wa go phafoga – o swanetše go ba o tliša taba tše botse.”

43Jonathane a mo fetola a re: “Aowaowaa! Mong wa rena, Kgoši Dafida, o beile Solomone kgoši. 44O romile Tsadoko le Nathane le Benaya le baleti ba kgoši go mo felegetša. Ba mo nameditše meila ya kgoši, 45gomme Tsadoko le Nathane ba mo tloditše mothopong wa Gihone gore e be kgoši. Ka morago ba tsena motseng ba goa ka lethabo, gomme batho bjale ba tia mekgolokwane. Ke lona lešata leo le sa tšwago go le kwa. 46Solomone bjale ke kgoši. 47Go feta moo, bakgomana ba mošate ba ile ba tsena go tlo lebogiša Kgoši Dafida, gomme ba re: ‘A Modimo wa gago a dire Solomone gore a tume kudu le go feta wena, le mmušo wa gagwe o atlege kudu le go feta wa gago.’ Kgoši o ile a obama malaong a gagwe 48mme a rapela a re: ‘A go tumišwe Morena Modimo wa Israele, yo lehono a beilego yo mongwe wa barwa ba ka setulong sa ka sa bogoši, gomme le nna a mphediša gore ke tle ke bone taba ye!’ ”

49Ke moo baeng ba Adonia ba emeletšego ka letšhogo ba tloga, yo mongwe le yo mongwe a ikela lapeng la gagwe. 50Adonia a boifa Solomone kudu, ka gona a ya Tenteng ya bodulo bja Morena, a swara dinakana tša aletare.1:50 “dinakana tša aletare” Dintlha tše di bego di le dikhutlong tše nne tša aletare tše di bego di swana le dinaka. Mang le mang yo a bego a di swara o be a ka se bolawe. 51Kgoši Solomone a botšwa gore Adonia o a mmoifa, le gore o swere dinakana tša aletare, le gore o re: “Ke nyaka gore Kgoši Solomone a nkenele pele gore a ka se mpolaye.”

52Solomone a fetola a re: “Ge a ka mpotegela, gona le ntsana ya moriri wa hlogo ya gagwe e ka se kgwathwe; eupša ge a ka se mpotegele, gona o tla hwa.” 53Ke moo Kgoši Solomone a laetšego gore Adonia a theošwe aletareng. Adonia a ya go kgoši gomme a obama pele ga gagwe, mme kgoši a re go yena: “O ka ikela gae.”

2

Ditaelo tša mafelelo tša Dafida go Solomone

21Ge Dafida a batametše go hwa, o ile a fa morwa wa gagwe, Solomone, ditaelo tša mafelelo a re: 2“Nako ya ka ya go hwa e fihlile. O tie o eme senna, 3gomme o dire se Morena Modimo wa gago a go laelago sona. O phethe melao ya gagwe ka moka le ditaelo tša gagwe, bjalo ka ge di ngwadilwe melaong ya Moshe, gore mo gongwe le mo gongwe mo o yago o atlege go tšohle tše o di dirago. 4Ge o ka theetša Morena, yena o tla phetha se a ntshephišitšego sona mola a mpotša gore ditlogolo tša ka di tla buša Israele ge di ka hlokomela go phetha ditaelo tša gagwe ka potego ka dipelo le ka moya wa bona ka moka.

5

2:5
2 Sam. 3:27
2 Sam. 20:10
“Go sa na le se sengwe gape. O sa gopola se Joaba a ntirilego sona ka go bolaya balaodi bale ba babedi ba madira a Israele, Abnere, morwa wa Nere, le Amasa, morwa wa Jetere. O gopola ka moo a ba bolailego ka gona mehleng ya khutšo a lefeletša batho bao ba ba bolailego mehleng ya ntwa. O tšholotše madi a a se nago molato2:5 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “madi a a se nago molato” Seheberu se re “madi ntweng”. gomme bjale ke nna ke šikerego boikarabelo bja se a se dirilego, le gona ke nna ke tlaišegago2:5 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “šikerego ... ke tlaišegago” Seheberu se re “a šikerego ... le gona a tlaišegago”. ka lebaka la taba yeo. 6O dire se o bonago se lokile; o swanetše go mmolaya le ge bjale a tšofetše.

7

2:7
2 Sam. 17:27-29
“Eupša o be yo botho go barwa ba Barsilai wa Gileade gomme o ba hlokomele, ka gobane le bona ba ile ba ntshwara gabotse ge ke be ke tšhaba Absalomo, morwarrago.

8

2:8
2 Sam. 16:5-13
19:16-23
“Gape go na le Shimi, morwa wa Gera, wa motse wa Bahurime kua Benjamene. O ile a nthogaka gampe tšatši lela ke eya Mahanaime, fela ge a nkgahlanetša kua nokeng ya Jordane, ke ile ka mo enela ka leina la Morena gore nka se mmolaye. 9Eupša wena o se ke wa mo lesa a sa otlwe. O yo bohlale mme o tla tseba se o swanetšego go mo dira sona; o mmolaye, le ge bjale a tšofetše.”

Lehu la Dafida

10Dafida o ile a hlokafala gomme a bolokwa motseng wa Dafida. 11

2:11
2 Sam. 5:4-5
1 Dikr. 3:4
O be a bile kgoši ya Israele mengwaga ye masome a mane, a bušitše mengwaga ye e šupago a le Hebrone, le mengwaga ye masome a mararo a metšo ye meraro a le Jerusalema. 12
2:12
1 Dikr. 29:23
Solomone a latela Dafida, tatagwe, gomme a tielela bogošing.

Lehu la Adonia

13Ke moo Adonia, yo mmagwe e bego e le Hagite, a ilego go Batseba, mmagoSolomone.

Batseba a mmotšiša a re: “A o nketetše fela?”

Adonia a mo fetola a re: “Ee, 14fela ke na le tabanyana.”

Batseba a re: “Bolela.”

15Adonia a re: “O a tseba gore ke be ke swanetše go ba kgoši, le gore yo mongwe le yo mongwe mo Israele o be a gopotše bjalo. Eupša go diregile ka mokgwa wo mongwe, gomme morwarre e bile yena e bago kgoši, ka gobane seo e be e le thato ya Morena. 16Gomme bjale ke kgopela selo se tee; hle, o se ke wa se gana.”

Batseba a mmotšiša a re: “Ke eng?”

17

2:17
1 Dikg. 1:3-4
Adonia a mo fetola a re: “Hle, kgopela Kgoši Solomone – ke a tseba gore ya gago kgopelo a ka se e gane – gore a mphe Abishaga, mosetsana wa Shuneme, e be mosadi wa ka.”

18Batseba a mo fetola a re: “Go lokile. Ke tla go bolelela le kgoši.”

19Ka gona Batseba a ya go kgoši go yo bolelela Adonia. Kgoši a emelela a dumediša mmagwe, a mo obamela. Ke moka a dula setulong sa gagwe sa bogoši gomme a laela gore setulo se sengwe se tlišwe, mme mmagwe a dula go sona ka letsogong la gagwe la go ja. 20Mmagwe a re: “Ke na le tabana ye nnyane ye ke tlilego go go kgopela yona; hle, o se ke wa e gana.”

Solomone a mmotšiša a re: “Ke efe, mme? Nka se e gane.”

21Mmagwe a mo fetola a re: “Dumelela gore Adonia, morwarrago, a fiwe Abishaga e be mosadi wa gagwe.”

22Kgoši a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o nkgopela gore ke mo fe Abishaga? Go no swana le gore o ka nkgopela gore ke mo fe le sona setulo se sa bogoši. Gabotsebotse ke mogolwake, gomme moprista Abiatare le Joaba ba eme le yena!”2:22 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “gomme moprista Abiatare ... le yena” Seheberu ga se kwagale gabotse. 23Ke moo Solomone a ennego ka leina la Morena a re: “A Modimo a mpolaye thoo ge nka se lefiše Adonia kgopelo ye ka setopo! 24Morena o ntiišeditše setulong sa bogoši sa tate, Dafida; o phethile tshephišo ya gagwe gomme o neetše nna le ditlogolo tša ka mmušo. Ke ena ka Morena yo a phelago gore Adonia o tla bolawa lona lehono le!”

25Ka gona Kgoši Solomone a roma Benaya, mme Benaya a yo bolaya Adonia.

Go rakwa ga Abiatare le lehu la Joaba

26

2:26
1 Sam. 22:20-23
2 Sam. 15:24
Kgoši Solomone a re go moprista Abiatare: “Ikele mašemong a gago kua Anathote. O lebanwe ke go bolawa, eupša nka se go bolaye lehono, ka gobane o be o hlokometše Polokelo ya Kgwerano ya Morena ge o be o sa na le tate, Dafida, mme le wena o tlaišegile naye mathateng a gagwe ka moka.” 27
2:27
1 Sam. 2:27-36
Ke moka Solomone a raka Abiatare modirong wa go ba moprista wa Morena, gomme a phethagatša se Morena a se boletšego kua Shilo ka moprista Eli le ditlogolo tša gagwe.

28Joaba a kwa taba ye. O be a ema le Adonia, eupša a se a ka a ema le Absalomo. Ka gona a tšhabela Tenteng ya bodulo bja Morena gomme a swara dinakana tša aletare.2:28 “dinakana tša aletare” Lebelela 1 Dikg. 1:50. 29Ge Kgoši Solomone a ekwa gore Joaba o tšhabetše ka Tenteng ya bodulo bja Morena le gore o aletareng, a roma motseta go yena go yo mmotšiša gore ke ka lebaka lang a tšhabetše aletareng. Joaba a fetola ka go re o tšhabetše go Morena ka gobane a be a boifa Solomone. Ka gona Kgoši Solomone a roma Benaya2:29 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a roma motseta ... a roma Benaya” Seheberu se re “a roma Benaya”. go yo bolaya Joaba. 30A ya Tenteng ya bodulo bja Morena gomme a re go Joaba: “Kgoši o go laela gore o tšwe ka moo.”

Joaba a mo fetola a re: “Aowa, ke tla hwela gona ka mo.”

Benaya a gomela go kgoši gomme a mmegela se Joaba a se boletšego.

31Solomone a mo fetola a re: “Dira ka mo a bolelago. O mmolaye o mmoloke. Ke moo nna goba setlogolo sefe le sefe sa tate se ka se hlwego se šikere boikarabelo bja se Joaba a se dirilego ge a bolaya banna ba ba se nago molato. 32Morena o tla otla Joaba ka ge a bolaile banna ba babedi tate, Dafida, a sa tsebe. Banna bao ba be ba se na le molato, le gona ba mo phala ka go loka. Bona e be e le Abnere, molaodi wa madira a Israele, le Amasa, molaodi wa madira a Juda. 33Kotlo ya go bolawa ga bona e tla wela Joaba le ditlogolo tša gagwe go ya go ile. Eupša Morena ka mehla o tla šegofatša ditlogolo tša Dafida tše di dulago setulong sa gagwe sa bogoši.”

34Ka gona Benaya a ya Tenteng ya bodulo bja Morena, a bolaya Joaba, gomme a bolokwa nageng ya gagwe kua lešokeng. 35Kgoši a dira Benaya molaodi wa madira legatong la Joaba, gomme a bea moprista Tsadoko sebakeng sa Abiatare.

Lehu la Shimi

36Ke moo kgoši a laetšego gore Shimi a bitšwe, gomme a re go yena: “Ikagele ngwako mo Jerusalema. O dule go wona gomme o se ke wa tšwa motseng wa ya felo mo gongwe. 37Ge o ka tsoga o tšwile gomme wa tshela nokana ya Kidrone, o nape o tsebe gore o tla bolawa thoo, gomme molato ya ba wa gago.”

38Shimi a mo fetola a re: “Go lokile, kgoši, mong wa ka, ke tla dira se o se bolelago.” Ka gona a dula Jerusalema nako ye telele.

39Fela ka morago ga mengwaga ye meraro makgoba a mabedi a Shimi a tšhabela go kgoši ya Gathe, Akishe, morwa wa Maaka. Ge Shimi a ekwa gore makgoba ao a kua Gathe, 40a saletša pokolo ya gagwe gomme a ya go Kgoši Akishe kua Gathe go yo nyaka makgoba ao. O ile a a hwetša mme a boa le ona. 41Ge Solomone a ekwa seo Shimi a se dirilego, 42a laela gore a bitšwe, gomme a re go yena: “Ke ile ka go eniša ka leina la Morena gore o se ke wa tšwa Jerusalema wa ya mo gongwe. Gomme ka go botša gore ge o ka tsoga o dirile bjalo, o nape o tsebe gore o tla bolawa thoo. A ga se wa dumela taba yeo gomme wa mpotša gore o nkwele? 43Bjale ge, ke ka lebaka lang o tshetše keno ya gago mme wa nyatša taelo ya ka? 44O tseba gabotse bobe ka moka bjo o bo dirilego tate, Dafida. Morena o tla go otlela taba yeo. 45Eupša nna o tla ntšhegofatša mme a dira gore mmušo wa Dafida o tie go ya go ile.”

46Ke moo kgoši a laetšego Benaya gore a bolaye Shimi, gomme yena a tšwa a mmolaya. Ke ge bjale Solomone a swere mmušo a o tiišitše.