Sepedi 2000 (NSO00)
4

Moya wa therešo le moya wa maaka

41Barategi, le se ke la dumela mang le mang yo a rego o tsenwe ke Moya; le hlahlobe gore na moya woo ke wa Modimo. Gobane lefase le le tletše baprofeta ba maaka. 2Moya wa Modimo le tla o tseba ka se: mang le mang yo a hlatselago gore Jesu Kriste o tlile e le motho, o tsenwe ke Moya wa Modimo. 3Eupša mang le mang yo a ganetšago taba ye mabapi le Jesu, ga se a tsenwa ke Moya wa Modimo. Moya wo o mo tsenego o tšwa go molwalekriste yo le kwelego gore o etla, gomme le bjale o šetše a le mo lefaseng.

4Fela lena, bana ba ka, ke lena ba Modimo, gomme baprofeta bao ba maaka le ba fentše, gobane yo a le tsenego o feta yo a tsenego ba lefase. 5Baprofeta bao ba maaka ke ba lefase; ka lebaka leo ba bolela tša lefase, gomme ba lefase ba a ba theeletša. 6Fela rena re ba Modimo. Yo a tsebago Modimo o a re theeletša; yo e sego wa Modimo ga a re theeletše. Ke sona se re bonago ka sona ka mo Moya wa therešo le moya wa maaka e fapanago ka gona.

Modimo ke lerato

7Barategi, a re rataneng, gobane lerato le tšwa go Modimo. Yo a nago le lerato ke ngwana wa Modimo gomme o tseba Modimo. 8Yo a se nago le lerato ga a tsebe Modimo, gobane Modimo ke lerato. 9Gomme Modimo o re bontšhitše gore o a re rata ka go roma Morwa a le noši wa gagwe mo lefaseng, gore re tle re phele ka yena. 10Se e lego lerato sese: ga se gore ke rena re ratilego Modimo, eupša ke gore ke yena a re ratilego gomme a roma Morwagwe lefaseng gore e tle e be seloba sa dibe tša rena.

11Barategi, ge Modimo a re ratile ka mokgwa wo, gona le rena re swanetše go ratana. 12

4:12
Joh. 1:18
Ga go motho yo a kilego a bona Modimo, eupša ge re ratana ke gore Modimo o dula e le o tee le rena, gomme go re rata ga gagwe e be mo go feletšego.

13Se re tsebago ka sona gore re dula re le ba tee le Modimo, le gore le yena o dula e le o tee le rena, ke ge a re file Moya wa gagwe. 14Le gona re iponetše gore Tatagorena o romile Morwagwe gore e tle e be Mophološi wa lefase, gomme taba ye re e begela ba bangwe. 15Motho yo a begago gore Jesu ke Morwa wa Modimo o dula e le o tee le yena, le yena o dula e le o tee le Modimo. 16Le rena beng lerato le Modimo a re ratago ka lona re a le tseba ebile re a le dumela.

Modimo ke lerato, gomme yo a phelago ka lerato o dula e le o tee le Modimo, le Modimo o dula e le o tee le yena. 17Go re rata ga gagwe e ba mo go feletšego, gore ka Letšatši la Kahlolo re tle re se boife selo, ka gobane bophelo bja rena mo lefaseng le bo swana le bja Kriste. 18Lerato ga le na poifo; lerato le le feletšego le raka poifo. Ka gona, yo a boifago ga a na lerato le le feletšego, ka gore o tseba ge a tlilo otlwa.

19Re rata Modimo ka gobane ke yena a re ratilego pele. 20Ge motho a ka re o rata Modimo etšwe a hloile ngwanabo, o bolela maaka, gobane a ka se re a sa rate ngwanabo yo a mmonago, a kgona go rata Modimo yo a sa mmonego. 21Molao wo Kriste a re filego wona šo: Yo a ratago Modimo a rate le ngwanabo.