Sepedi 2000 (NSO00)
3

Bana ba Modimo

31

3:1
Joh. 1:12
Bonang gore ke lerato le lekaakang le Modimo Tate a re ratilego ka lona mo re bilego re bitšwa bana ba gagwe, gomme ka kgonthe re bona. Ke ka lebaka leo lefase le sa re tsebego, gobane ga se la ka la tseba Modimo. 2Barategi, bjale re bana ba Modimo, eupša se re sa tlago go ba sona ga sešo ra se tseba. Se re se tsebago ke gore mohla Kriste a tšwelela3:2 “mohla Kriste a tšwelela” Diphetolelo tše dingwe di re “mohla re se tseba”. re tla swana le yena Modimo,3:2 “yena Modimo” Diphetolelo tše dingwe di re “yena Kriste”. ka ge re tla be re mmona ka mo a lego ka gona. 3Mang le mang yo a mo holofelago ka mokgwa wo o dula a itlhwekišitše, bjalo ka ge Kriste le yena a hlwekile.

4Mang le mang yo a phelago a dira sebe o tshela molao, ka gobane sebe ke go tshela molao. 5

3:5
Joh. 1:29
Le a tseba gore Kriste o be a tletše go tloša dibe,3:5 “dibe” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “dibe tša rena”. gomme yena mong ga a na sebe. 6Ka gona, mang le mang yo a dulago e le o tee le Kriste ga a phele dibeng; fela yo a phelago dibeng go ra gore ga se a ka a mmona, le go mo tseba ga se a ka a mo tseba.

7Bana ba ka, le se timetšwe ke motho. Yo a dirago tše di lokilego ke moloki, go no swana le Kriste ge e le moloki. 8Yo a phelago dibeng ke wa Diabolose, ka gobane Diabolose e sa le a tloga a dira dibe go tloga mathomong a lefase. Se Morwa wa Modimo a bego a se tletše ke go fediša tše di bego di dirilwe ke Diabolose.

9Mang le mang yo e lego ngwana wa Modimo ga a phele a dira sebe, gobane o na le bophelo bja Modimo; le gona, ka ge e le ngwana wa Modimo, a ka se kgone go phela a dira sebe. 10Se bana ba Modimo le bana ba Diabolose ba bonalago ka sona sese: motho yo a sa dirego tše di lokilego goba a sa ratego mongwekayena, ga se ngwana wa Modimo.

Ratanang

11

3:11
Joh. 13:34
Molaetša wo le o boditšwego go tloga mathomong ke wa go re re rataneng. 12
3:12
Gen. 4:8
Re se ke ra ba bjalo ka Kaine; yena e be e le wa Rabobe gomme a bolaya ngwanabo. Kaine o be a mmolaelang? O mmolaile ka ge ya gagwe mediro e be e le ye mebe, mola ya ngwanabo e le ye e lokilego.

13Bjale ge, banabešo, le se makale ge batho ba lefase ba le hloile. 14

3:14
Joh. 5:24
Rena re a tseba gore re tšwile lehung ra tsena bophelong, ka gobane re rata bana ba borena. Yo a sa ratego ngwanabo o sa le diatleng tša lehu. 15Yo a hloilego ngwanabo ke mmolai, gomme le a tseba gore mmolai ga a na bophelo bjo bo sa felego. 16Se re tsebago lerato e le sona ke ge Kriste a gafile bophelo bja gagwe ka lebaka la rena. Ka gona, le rena re swanetše go gafa bja rena bophelo ka lebaka la bana ba borena. 17Ge mohumi a ka re a bona ngwanabo a hloka a se mo šetše, na a ka re o rata Modimo? 18Bana ba ka, lerato la rena a e se be la molomo, a e be la mmannete, le le ipontšhago ka mediro.

Go tia maatla pele ga Modimo

19Ka gona, ke ka lona lerato mo re kago tseba gore re ba therešo; ke ka lona mo re kago tia maatla mo pele ga Modimo, 20re sa ye le gore na letswalo la rena le a re ja goba ga le re je, gobane Modimo o feta letswalo la rena, le gona o tseba dilo tšohle. 21Barategi, ge re sa lewe ke letswalo, re tia maatla mo pele ga Modimo. 22Se re kago se kgopela o tla re fa sona, ka ge re phetha ditaelo tša gagwe re bile re dira tše di mo kgahlago. 23

3:23
Joh. 13:34
15:12,17
Taelo ya gagwe ke gore re dumele go Jesu Kriste, Morwagwe, le gona re rataneng go ya ka mo Kriste a re laetšego ka gona. 24Yo a phethago ditaelo tša gagwe o dula e le o tee le Modimo, le Modimo o dula e le o tee le yena. Gomme ka Moya wo Modimo a re filego wona, re tseba ge Modimo a dula e le o tee le rena.

4

Moya wa therešo le moya wa maaka

41Barategi, le se ke la dumela mang le mang yo a rego o tsenwe ke Moya; le hlahlobe gore na moya woo ke wa Modimo. Gobane lefase le le tletše baprofeta ba maaka. 2Moya wa Modimo le tla o tseba ka se: mang le mang yo a hlatselago gore Jesu Kriste o tlile e le motho, o tsenwe ke Moya wa Modimo. 3Eupša mang le mang yo a ganetšago taba ye mabapi le Jesu, ga se a tsenwa ke Moya wa Modimo. Moya wo o mo tsenego o tšwa go molwalekriste yo le kwelego gore o etla, gomme le bjale o šetše a le mo lefaseng.

4Fela lena, bana ba ka, ke lena ba Modimo, gomme baprofeta bao ba maaka le ba fentše, gobane yo a le tsenego o feta yo a tsenego ba lefase. 5Baprofeta bao ba maaka ke ba lefase; ka lebaka leo ba bolela tša lefase, gomme ba lefase ba a ba theeletša. 6Fela rena re ba Modimo. Yo a tsebago Modimo o a re theeletša; yo e sego wa Modimo ga a re theeletše. Ke sona se re bonago ka sona ka mo Moya wa therešo le moya wa maaka e fapanago ka gona.

Modimo ke lerato

7Barategi, a re rataneng, gobane lerato le tšwa go Modimo. Yo a nago le lerato ke ngwana wa Modimo gomme o tseba Modimo. 8Yo a se nago le lerato ga a tsebe Modimo, gobane Modimo ke lerato. 9Gomme Modimo o re bontšhitše gore o a re rata ka go roma Morwa a le noši wa gagwe mo lefaseng, gore re tle re phele ka yena. 10Se e lego lerato sese: ga se gore ke rena re ratilego Modimo, eupša ke gore ke yena a re ratilego gomme a roma Morwagwe lefaseng gore e tle e be seloba sa dibe tša rena.

11Barategi, ge Modimo a re ratile ka mokgwa wo, gona le rena re swanetše go ratana. 12

4:12
Joh. 1:18
Ga go motho yo a kilego a bona Modimo, eupša ge re ratana ke gore Modimo o dula e le o tee le rena, gomme go re rata ga gagwe e be mo go feletšego.

13Se re tsebago ka sona gore re dula re le ba tee le Modimo, le gore le yena o dula e le o tee le rena, ke ge a re file Moya wa gagwe. 14Le gona re iponetše gore Tatagorena o romile Morwagwe gore e tle e be Mophološi wa lefase, gomme taba ye re e begela ba bangwe. 15Motho yo a begago gore Jesu ke Morwa wa Modimo o dula e le o tee le yena, le yena o dula e le o tee le Modimo. 16Le rena beng lerato le Modimo a re ratago ka lona re a le tseba ebile re a le dumela.

Modimo ke lerato, gomme yo a phelago ka lerato o dula e le o tee le Modimo, le Modimo o dula e le o tee le yena. 17Go re rata ga gagwe e ba mo go feletšego, gore ka Letšatši la Kahlolo re tle re se boife selo, ka gobane bophelo bja rena mo lefaseng le bo swana le bja Kriste. 18Lerato ga le na poifo; lerato le le feletšego le raka poifo. Ka gona, yo a boifago ga a na lerato le le feletšego, ka gore o tseba ge a tlilo otlwa.

19Re rata Modimo ka gobane ke yena a re ratilego pele. 20Ge motho a ka re o rata Modimo etšwe a hloile ngwanabo, o bolela maaka, gobane a ka se re a sa rate ngwanabo yo a mmonago, a kgona go rata Modimo yo a sa mmonego. 21Molao wo Kriste a re filego wona šo: Yo a ratago Modimo a rate le ngwanabo.

5

Tša lerato le tumelo

51Mang le mang yo a dumelago gore Jesu ke yena Mesia ke ngwana wa Modimo; le yo a ratago TatagoJesu o rata le bana ba Modimo. 2Se re tsebago gore re rata bana ba Modimo ka sona ke ge re rata yena Modimo re bile re phetha ditaelo tša gagwe. 3

5:3
Joh. 14:15
Gobane go rata Modimo ke go phetha ditaelo tša gagwe, gomme ditaelo tša gagwe ga di boima, 4gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe wa Modimo o fenya lefase. Gomme se re fenyago lefase ka sona ke tumelo ya rena. 5Ke mang yo a fenyago lefase? Ke fela yo a dumelago gore Jesu ke Morwa wa Modimo.

Bohlatse mabapi le Jesu Kriste

6Jesu Kriste ke yena wa go tla ka meetse le ka madi, e sego ka meetse fela, eupša ka meetse le ka madi. Moya ka boyena o hlatsela taba ye, ka ge yena Moya e le therešo. 7Dihlatse ke tše tharo: 8ke Moya, le meetse, le madi; gomme ka ditharo ga tšona di hlatsela go swana. 9Etse bohlatse bja batho re a bo dumela, gomme bohlatse bja Modimo bjona bo tiile le go feta, ka ge e le bja Modimo, gomme yena Modimo o fa bohlatse bjo ka Morwagwe. 10Yo a dumelago go Morwa wa Modimo o na le bohlatse bjo ka pelong ya gagwe; eupša yo a sa dumelego Modimo o ra gore Modimo o na le maaka, ka ge a sa dumele tše Modimo a di hlatsetšego mabapi le Morwagwe. 11

5:11
Joh. 3:36
Bohlatse bja gona šebo: Modimo o re file bophelo bjo bo sa felego, gomme bophelo bjo re bo hwetša ka Morwagwe. 12Yo a nago le Morwa wa Modimo o na le bophelo bjo; yo a se nago le yena ga a na le bjona.

Bophelo bjo bo sa felego

13Lena le dumelago go Morwa wa Modimo ke le ngwaletše ditaba tše gore le tsebe gore le na le bophelo bjo bo sa felego. 14Re ka ya go Modimo re sa šie, ka ge re tseba gore ge re mo kgopela go ya ka thato ya gagwe o a re kwa. 15Ka ge re tseba gore ka mehla ge re mo kgopela selo o a re kwa, re tseba gore se re mo kgopelago sona o a re fa.

16Ge motho a ka bona modumedikayena a dira sebe se se sa išego lehung, a mo rapelele, gomme Modimo o tla mo phediša. Ke bolela ka ba go dira dibe tše di sa išego lehung. Gobane go na le sebe se se išago lehung, gomme modumedi yo a dirago se sebjalo ga se yo ke rego a rapelelwe. 17Tšohle tša go se loke ke dibe, fela ga se dibe tšohle tše di išago lehung.

18Re a tseba gore ga go ngwana wa Modimo yo a ka nogo tšwela pele le go dira dibe, gobane Morwa wa Modimo o a mo lota, gomme Rabobe a ka se mo dire selo.

19Re tseba gore ke rena ba Modimo, le gore bohle ba ba sa theeletšego Modimo ba laolwa ke Rabobe.

20Re a tseba gore Morwa wa Modimo o tlile mme o re file tlhaologanyo, gomme bjale re tseba Modimo wa nnete. Re phela re le ba tee le Modimo wa nnete – re le ba tee le Morwagwe, Jesu Kriste. Ke yena Modimo wa nnete, ke yena bophelo bjo bo sa felego.

21Ka gona, bana ba ka, le se ke la ikopanya le medimo ya maaka.