Sepedi 2000 (NSO00)
2

Kriste, Mmoleledi wa rena

21Bana ba ka, ke le ngwalela ditaba tše gore le se dire dibe; eupša ge motho a ka tšhoga a dirile sebe, re na le Mmoleledi wa go re bolelela go Tatagorena, e lego yena Jesu Kriste, Moloki. 2Ke yena seloba sa dibe tša rena, e sego tša rena fela, eupša le tša batho ka moka.

3Gomme se re nago le nnete ya sona gore re tseba Modimo, ke ge re phetha ditaelo tša gagwe. 4Yo a rego: “Ke a mo tseba,” etšwe a sa phethe ditaelo tša gagwe, o na le maaka, o hloka nnete ka pelong ya gagwe. 5Eupša yo a theeletšago molaetša wa gagwe, ke yena yo go rata Modimo ga gagwe e lego mo go feletšego. Se re nago le nnete ya sona gore re phela re le ba tee le Modimo ke gore 6yo a rego o dula e le o tee le Modimo, a phele ka mokgwa wo Jesu Kriste a bego a phela ka wona.

Molao wo mofsa

7

2:7
Joh. 13:34
Barategi, molao wo ke le ngwalelago wona wo ga se wo mofsa; ke molao wa kgale, wo le bilego le wona go tloga mathomong. Molao woo wa kgale ke molaetša wo le šetšego le o kwele. 8Fela ke le ngwalela wona e le wo mofsa, ka gobane nnete ya wona e bonagala go Kriste le go lena. Gobane leswiswi le a feta, gomme seetša sa mmakgonthe se šetše se taga.

9Yo a rego o mo seetšeng etšwe a hloile ngwanabo, o sa le leswiswing le gonabjale. 10Yo a ratago ngwanabo ke yena yo a phelago seetšeng, ka gona go yena ga go na se se kago mo diriša sebe. 11Eupša yo a hloilego ngwanabo o mo leswiswing; o sepela go lona gomme ga a tsebe mo a yago gona, ka ge leswiswi le mo foufaditše.

12Lena, bana ba ka,

ke le ngwalela ka gobane le swaretšwe dibe tša lena ka lebaka la Kriste.

13Lena, botatagobana,

ke le ngwalela ka gobane le tseba yo a bilego gona go tloga mathomong.

Lena, bafsa, ke le ngwalela ka gobane le fentše Rabokgopo.

14Lena, bana, ke le ngwaletše ka gobane le tseba Tatagorena.

Lena, botatagobana, ke le ngwaletše ka gobane le tseba yo a bilego gona go tloga mathomong.

Lena, bafsa, ke le ngwaletše ka gobane le tiile,

le theeletša lentšu la Modimo,

le gona le fentše Rabokgopo.

15Le se ke la rata lefase goba dilo tša lona. Ge motho a rata lefase ga a rate Tatagorena. 16Tšohle tše e lego tša lefase – tše nama e di dumago, le tše mpe tše mahlo a di dumago, le thoto ye motho a ikgantšhago ka yona – tšohle tšeo ga se tše di tšwago go Tatagorena, ke tše di tšwago go lefase. 17Lefase le tša lona tše di dungwago ke batho di a feta, eupša yo a phethago thato ya Modimo yena o phelela ruri.

Lenaba la Kriste

18Bana ba ka, ke nako ya bofelo. Bjalo ka ge le kwele gore molwalekriste o etla, gonabjale go tsogile balwalekriste ba bantši, gomme ke sona se re bonago ka sona gore ke nako ya bofelo. 19Ke batho ba ba tšwilego mo go rena; fela gabotse e be e se ba rena, gobane ge e ka be e be e le ba rena ba ka be ba sa dutše ba na le rena. Fela ba intšhitše, gore go tle go bonale gore bohle ga se ba rena.

20Eupša lena le na le Moya wo le o tšhetšwego ke Mokgethwa, gomme bohle le batsebi.2:20 “bohle le batsebi” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “le tseba tšohle”. 21Ka gona, ga se ka le ngwalela ka gobane le sa tsebe therešo; ke le ngwaletše ka ge le e tseba. Le tseba le gore ga go maaka ao a kago tšwa therešong.

22Bjale ke mang yo a nago le maaka? Ke yo a rego Jesu ga se yena Mesia. Yo mobjalo ke yena molwalekriste, o gana Tatagorena le Morwagwe. 23Gobane yo a ganago Morwa wa Modimo, o gana le Tatagorena; yo a dumelago Morwa wa Modimo, o dumela le Tatagorena.

24Ka gona, molaetša wo le o kwelego go tloga mathomong le o boloke. Ge le ka o boloka, gona le tla dula le le ba tee le Morwa wa Modimo le Tatagwe. 25Gomme se Kriste ka boyena a re holofeditšego sona sese: ke bophelo bjo bo sa felego.

26Ge ke le ngwalela ditaba tše ke ka lebaka la bao ba lekago go le timetša. 27Fela lena Kriste o le tšhetše Moya wo o tlago dula ka dipelong tša lena; ka gona ga go sa nyakega gore le rutwe ke motho selo. Gobane Moya woo wa gagwe o le ruta tšohle, gomme tše o le rutago tšona ke therešo, ga se maaka. Le dule le le ba tee le Kriste go ya ka mo le rutilwego ke Moya.

28Bjale ge, bana ba ka, dulang le le ba tee le Kriste, gore ge a etla re tie maatla, re se tlo lewa ke dihlong pele ga gagwe ka Letšatši le a tlago tla ka lona. 29Le a tseba gore Kriste ke moloki; ka gona, le tsebe gore mang le mang yo a dirago tše di lokilego ke ngwana wa Modimo.

3

Bana ba Modimo

31

3:1
Joh. 1:12
Bonang gore ke lerato le lekaakang le Modimo Tate a re ratilego ka lona mo re bilego re bitšwa bana ba gagwe, gomme ka kgonthe re bona. Ke ka lebaka leo lefase le sa re tsebego, gobane ga se la ka la tseba Modimo. 2Barategi, bjale re bana ba Modimo, eupša se re sa tlago go ba sona ga sešo ra se tseba. Se re se tsebago ke gore mohla Kriste a tšwelela3:2 “mohla Kriste a tšwelela” Diphetolelo tše dingwe di re “mohla re se tseba”. re tla swana le yena Modimo,3:2 “yena Modimo” Diphetolelo tše dingwe di re “yena Kriste”. ka ge re tla be re mmona ka mo a lego ka gona. 3Mang le mang yo a mo holofelago ka mokgwa wo o dula a itlhwekišitše, bjalo ka ge Kriste le yena a hlwekile.

4Mang le mang yo a phelago a dira sebe o tshela molao, ka gobane sebe ke go tshela molao. 5

3:5
Joh. 1:29
Le a tseba gore Kriste o be a tletše go tloša dibe,3:5 “dibe” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “dibe tša rena”. gomme yena mong ga a na sebe. 6Ka gona, mang le mang yo a dulago e le o tee le Kriste ga a phele dibeng; fela yo a phelago dibeng go ra gore ga se a ka a mmona, le go mo tseba ga se a ka a mo tseba.

7Bana ba ka, le se timetšwe ke motho. Yo a dirago tše di lokilego ke moloki, go no swana le Kriste ge e le moloki. 8Yo a phelago dibeng ke wa Diabolose, ka gobane Diabolose e sa le a tloga a dira dibe go tloga mathomong a lefase. Se Morwa wa Modimo a bego a se tletše ke go fediša tše di bego di dirilwe ke Diabolose.

9Mang le mang yo e lego ngwana wa Modimo ga a phele a dira sebe, gobane o na le bophelo bja Modimo; le gona, ka ge e le ngwana wa Modimo, a ka se kgone go phela a dira sebe. 10Se bana ba Modimo le bana ba Diabolose ba bonalago ka sona sese: motho yo a sa dirego tše di lokilego goba a sa ratego mongwekayena, ga se ngwana wa Modimo.

Ratanang

11

3:11
Joh. 13:34
Molaetša wo le o boditšwego go tloga mathomong ke wa go re re rataneng. 12
3:12
Gen. 4:8
Re se ke ra ba bjalo ka Kaine; yena e be e le wa Rabobe gomme a bolaya ngwanabo. Kaine o be a mmolaelang? O mmolaile ka ge ya gagwe mediro e be e le ye mebe, mola ya ngwanabo e le ye e lokilego.

13Bjale ge, banabešo, le se makale ge batho ba lefase ba le hloile. 14

3:14
Joh. 5:24
Rena re a tseba gore re tšwile lehung ra tsena bophelong, ka gobane re rata bana ba borena. Yo a sa ratego ngwanabo o sa le diatleng tša lehu. 15Yo a hloilego ngwanabo ke mmolai, gomme le a tseba gore mmolai ga a na bophelo bjo bo sa felego. 16Se re tsebago lerato e le sona ke ge Kriste a gafile bophelo bja gagwe ka lebaka la rena. Ka gona, le rena re swanetše go gafa bja rena bophelo ka lebaka la bana ba borena. 17Ge mohumi a ka re a bona ngwanabo a hloka a se mo šetše, na a ka re o rata Modimo? 18Bana ba ka, lerato la rena a e se be la molomo, a e be la mmannete, le le ipontšhago ka mediro.

Go tia maatla pele ga Modimo

19Ka gona, ke ka lona lerato mo re kago tseba gore re ba therešo; ke ka lona mo re kago tia maatla mo pele ga Modimo, 20re sa ye le gore na letswalo la rena le a re ja goba ga le re je, gobane Modimo o feta letswalo la rena, le gona o tseba dilo tšohle. 21Barategi, ge re sa lewe ke letswalo, re tia maatla mo pele ga Modimo. 22Se re kago se kgopela o tla re fa sona, ka ge re phetha ditaelo tša gagwe re bile re dira tše di mo kgahlago. 23

3:23
Joh. 13:34
15:12,17
Taelo ya gagwe ke gore re dumele go Jesu Kriste, Morwagwe, le gona re rataneng go ya ka mo Kriste a re laetšego ka gona. 24Yo a phethago ditaelo tša gagwe o dula e le o tee le Modimo, le Modimo o dula e le o tee le yena. Gomme ka Moya wo Modimo a re filego wona, re tseba ge Modimo a dula e le o tee le rena.

4

Moya wa therešo le moya wa maaka

41Barategi, le se ke la dumela mang le mang yo a rego o tsenwe ke Moya; le hlahlobe gore na moya woo ke wa Modimo. Gobane lefase le le tletše baprofeta ba maaka. 2Moya wa Modimo le tla o tseba ka se: mang le mang yo a hlatselago gore Jesu Kriste o tlile e le motho, o tsenwe ke Moya wa Modimo. 3Eupša mang le mang yo a ganetšago taba ye mabapi le Jesu, ga se a tsenwa ke Moya wa Modimo. Moya wo o mo tsenego o tšwa go molwalekriste yo le kwelego gore o etla, gomme le bjale o šetše a le mo lefaseng.

4Fela lena, bana ba ka, ke lena ba Modimo, gomme baprofeta bao ba maaka le ba fentše, gobane yo a le tsenego o feta yo a tsenego ba lefase. 5Baprofeta bao ba maaka ke ba lefase; ka lebaka leo ba bolela tša lefase, gomme ba lefase ba a ba theeletša. 6Fela rena re ba Modimo. Yo a tsebago Modimo o a re theeletša; yo e sego wa Modimo ga a re theeletše. Ke sona se re bonago ka sona ka mo Moya wa therešo le moya wa maaka e fapanago ka gona.

Modimo ke lerato

7Barategi, a re rataneng, gobane lerato le tšwa go Modimo. Yo a nago le lerato ke ngwana wa Modimo gomme o tseba Modimo. 8Yo a se nago le lerato ga a tsebe Modimo, gobane Modimo ke lerato. 9Gomme Modimo o re bontšhitše gore o a re rata ka go roma Morwa a le noši wa gagwe mo lefaseng, gore re tle re phele ka yena. 10Se e lego lerato sese: ga se gore ke rena re ratilego Modimo, eupša ke gore ke yena a re ratilego gomme a roma Morwagwe lefaseng gore e tle e be seloba sa dibe tša rena.

11Barategi, ge Modimo a re ratile ka mokgwa wo, gona le rena re swanetše go ratana. 12

4:12
Joh. 1:18
Ga go motho yo a kilego a bona Modimo, eupša ge re ratana ke gore Modimo o dula e le o tee le rena, gomme go re rata ga gagwe e be mo go feletšego.

13Se re tsebago ka sona gore re dula re le ba tee le Modimo, le gore le yena o dula e le o tee le rena, ke ge a re file Moya wa gagwe. 14Le gona re iponetše gore Tatagorena o romile Morwagwe gore e tle e be Mophološi wa lefase, gomme taba ye re e begela ba bangwe. 15Motho yo a begago gore Jesu ke Morwa wa Modimo o dula e le o tee le yena, le yena o dula e le o tee le Modimo. 16Le rena beng lerato le Modimo a re ratago ka lona re a le tseba ebile re a le dumela.

Modimo ke lerato, gomme yo a phelago ka lerato o dula e le o tee le Modimo, le Modimo o dula e le o tee le yena. 17Go re rata ga gagwe e ba mo go feletšego, gore ka Letšatši la Kahlolo re tle re se boife selo, ka gobane bophelo bja rena mo lefaseng le bo swana le bja Kriste. 18Lerato ga le na poifo; lerato le le feletšego le raka poifo. Ka gona, yo a boifago ga a na lerato le le feletšego, ka gore o tseba ge a tlilo otlwa.

19Re rata Modimo ka gobane ke yena a re ratilego pele. 20Ge motho a ka re o rata Modimo etšwe a hloile ngwanabo, o bolela maaka, gobane a ka se re a sa rate ngwanabo yo a mmonago, a kgona go rata Modimo yo a sa mmonego. 21Molao wo Kriste a re filego wona šo: Yo a ratago Modimo a rate le ngwanabo.