Sepedi 2000 (NSO00)
2

Kriste, Mmoleledi wa rena

21Bana ba ka, ke le ngwalela ditaba tše gore le se dire dibe; eupša ge motho a ka tšhoga a dirile sebe, re na le Mmoleledi wa go re bolelela go Tatagorena, e lego yena Jesu Kriste, Moloki. 2Ke yena seloba sa dibe tša rena, e sego tša rena fela, eupša le tša batho ka moka.

3Gomme se re nago le nnete ya sona gore re tseba Modimo, ke ge re phetha ditaelo tša gagwe. 4Yo a rego: “Ke a mo tseba,” etšwe a sa phethe ditaelo tša gagwe, o na le maaka, o hloka nnete ka pelong ya gagwe. 5Eupša yo a theeletšago molaetša wa gagwe, ke yena yo go rata Modimo ga gagwe e lego mo go feletšego. Se re nago le nnete ya sona gore re phela re le ba tee le Modimo ke gore 6yo a rego o dula e le o tee le Modimo, a phele ka mokgwa wo Jesu Kriste a bego a phela ka wona.

Molao wo mofsa

7

2:7
Joh. 13:34
Barategi, molao wo ke le ngwalelago wona wo ga se wo mofsa; ke molao wa kgale, wo le bilego le wona go tloga mathomong. Molao woo wa kgale ke molaetša wo le šetšego le o kwele. 8Fela ke le ngwalela wona e le wo mofsa, ka gobane nnete ya wona e bonagala go Kriste le go lena. Gobane leswiswi le a feta, gomme seetša sa mmakgonthe se šetše se taga.

9Yo a rego o mo seetšeng etšwe a hloile ngwanabo, o sa le leswiswing le gonabjale. 10Yo a ratago ngwanabo ke yena yo a phelago seetšeng, ka gona go yena ga go na se se kago mo diriša sebe. 11Eupša yo a hloilego ngwanabo o mo leswiswing; o sepela go lona gomme ga a tsebe mo a yago gona, ka ge leswiswi le mo foufaditše.

12Lena, bana ba ka,

ke le ngwalela ka gobane le swaretšwe dibe tša lena ka lebaka la Kriste.

13Lena, botatagobana,

ke le ngwalela ka gobane le tseba yo a bilego gona go tloga mathomong.

Lena, bafsa, ke le ngwalela ka gobane le fentše Rabokgopo.

14Lena, bana, ke le ngwaletše ka gobane le tseba Tatagorena.

Lena, botatagobana, ke le ngwaletše ka gobane le tseba yo a bilego gona go tloga mathomong.

Lena, bafsa, ke le ngwaletše ka gobane le tiile,

le theeletša lentšu la Modimo,

le gona le fentše Rabokgopo.

15Le se ke la rata lefase goba dilo tša lona. Ge motho a rata lefase ga a rate Tatagorena. 16Tšohle tše e lego tša lefase – tše nama e di dumago, le tše mpe tše mahlo a di dumago, le thoto ye motho a ikgantšhago ka yona – tšohle tšeo ga se tše di tšwago go Tatagorena, ke tše di tšwago go lefase. 17Lefase le tša lona tše di dungwago ke batho di a feta, eupša yo a phethago thato ya Modimo yena o phelela ruri.

Lenaba la Kriste

18Bana ba ka, ke nako ya bofelo. Bjalo ka ge le kwele gore molwalekriste o etla, gonabjale go tsogile balwalekriste ba bantši, gomme ke sona se re bonago ka sona gore ke nako ya bofelo. 19Ke batho ba ba tšwilego mo go rena; fela gabotse e be e se ba rena, gobane ge e ka be e be e le ba rena ba ka be ba sa dutše ba na le rena. Fela ba intšhitše, gore go tle go bonale gore bohle ga se ba rena.

20Eupša lena le na le Moya wo le o tšhetšwego ke Mokgethwa, gomme bohle le batsebi.2:20 “bohle le batsebi” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “le tseba tšohle”. 21Ka gona, ga se ka le ngwalela ka gobane le sa tsebe therešo; ke le ngwaletše ka ge le e tseba. Le tseba le gore ga go maaka ao a kago tšwa therešong.

22Bjale ke mang yo a nago le maaka? Ke yo a rego Jesu ga se yena Mesia. Yo mobjalo ke yena molwalekriste, o gana Tatagorena le Morwagwe. 23Gobane yo a ganago Morwa wa Modimo, o gana le Tatagorena; yo a dumelago Morwa wa Modimo, o dumela le Tatagorena.

24Ka gona, molaetša wo le o kwelego go tloga mathomong le o boloke. Ge le ka o boloka, gona le tla dula le le ba tee le Morwa wa Modimo le Tatagwe. 25Gomme se Kriste ka boyena a re holofeditšego sona sese: ke bophelo bjo bo sa felego.

26Ge ke le ngwalela ditaba tše ke ka lebaka la bao ba lekago go le timetša. 27Fela lena Kriste o le tšhetše Moya wo o tlago dula ka dipelong tša lena; ka gona ga go sa nyakega gore le rutwe ke motho selo. Gobane Moya woo wa gagwe o le ruta tšohle, gomme tše o le rutago tšona ke therešo, ga se maaka. Le dule le le ba tee le Kriste go ya ka mo le rutilwego ke Moya.

28Bjale ge, bana ba ka, dulang le le ba tee le Kriste, gore ge a etla re tie maatla, re se tlo lewa ke dihlong pele ga gagwe ka Letšatši le a tlago tla ka lona. 29Le a tseba gore Kriste ke moloki; ka gona, le tsebe gore mang le mang yo a dirago tše di lokilego ke ngwana wa Modimo.