Sepedi 2000 (NSO00)
1

Lentšu yo e lego Bophelo

11

1:1
Joh. 1:1
Re le ngwalela mabapi le yo a bilego gona go tloga mathomong. Re mo kwele ra ba ra mmona ka a rena mahlo; re mmogetše ra ba ra mo kgwatha ka diatla, yena Lentšu yo e lego Bophelo. 2
1:2
Joh. 1:14
E rile ge re bontšhwa yo Bophelo ra mmona; ka gona re le begela yena, re le tsebiša yena Bophelo bjo bo sa felego, yo a bilego le Tate mme ra mmontšhwa. 3Se re se bonego gape re se kwelego, le lena re le begela sona gore le tle le be ba tee le rena. Le rena re ba tee le Tate le Jesu Kriste, Morwagwe. 4Re le ngwalela ditaba tšeo gore lethabo la rena1:4 “rena” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “lena”. e tle e be le le feletšego.

Modimo ke seetša

5Molaetša wo re o boditšwego ke yena Morwagwe mme re le begelago wona šo: Modimo ke seetša, gomme mo go yena ga go na leswiswi le gatee. 6Bjale ge re re re ba tee le yena etšwe re dutše leswiswing, re a aketša, ga re phethe thato ya Modimo. 7Eupša ge re phela seetšeng bjalo ka yena ge a le seetšeng, gona re ba tee seng sa rena, gomme madi a Jesu, Morwagwe, a re hlatswa dibe tšohle.

8Ge re re ga re na sebe, re a iphora, re hloka nnete ka dipelong tša rena. 9Eupša ge re ipolela dibe tša rena, ka ge Modimo a phetha tše a re holofetšago tšona mme a dira tše di lokilego, o re swarela tšona, a re hlatswa bokgopo bjohle. 10Ge re re ga se ra dira sebe, re ra gore Modimo o na le maaka, le gore tše a re boditšego tšona ga se tša re tsena ka dipelong.

2

Kriste, Mmoleledi wa rena

21Bana ba ka, ke le ngwalela ditaba tše gore le se dire dibe; eupša ge motho a ka tšhoga a dirile sebe, re na le Mmoleledi wa go re bolelela go Tatagorena, e lego yena Jesu Kriste, Moloki. 2Ke yena seloba sa dibe tša rena, e sego tša rena fela, eupša le tša batho ka moka.

3Gomme se re nago le nnete ya sona gore re tseba Modimo, ke ge re phetha ditaelo tša gagwe. 4Yo a rego: “Ke a mo tseba,” etšwe a sa phethe ditaelo tša gagwe, o na le maaka, o hloka nnete ka pelong ya gagwe. 5Eupša yo a theeletšago molaetša wa gagwe, ke yena yo go rata Modimo ga gagwe e lego mo go feletšego. Se re nago le nnete ya sona gore re phela re le ba tee le Modimo ke gore 6yo a rego o dula e le o tee le Modimo, a phele ka mokgwa wo Jesu Kriste a bego a phela ka wona.

Molao wo mofsa

7

2:7
Joh. 13:34
Barategi, molao wo ke le ngwalelago wona wo ga se wo mofsa; ke molao wa kgale, wo le bilego le wona go tloga mathomong. Molao woo wa kgale ke molaetša wo le šetšego le o kwele. 8Fela ke le ngwalela wona e le wo mofsa, ka gobane nnete ya wona e bonagala go Kriste le go lena. Gobane leswiswi le a feta, gomme seetša sa mmakgonthe se šetše se taga.

9Yo a rego o mo seetšeng etšwe a hloile ngwanabo, o sa le leswiswing le gonabjale. 10Yo a ratago ngwanabo ke yena yo a phelago seetšeng, ka gona go yena ga go na se se kago mo diriša sebe. 11Eupša yo a hloilego ngwanabo o mo leswiswing; o sepela go lona gomme ga a tsebe mo a yago gona, ka ge leswiswi le mo foufaditše.

12Lena, bana ba ka,

ke le ngwalela ka gobane le swaretšwe dibe tša lena ka lebaka la Kriste.

13Lena, botatagobana,

ke le ngwalela ka gobane le tseba yo a bilego gona go tloga mathomong.

Lena, bafsa, ke le ngwalela ka gobane le fentše Rabokgopo.

14Lena, bana, ke le ngwaletše ka gobane le tseba Tatagorena.

Lena, botatagobana, ke le ngwaletše ka gobane le tseba yo a bilego gona go tloga mathomong.

Lena, bafsa, ke le ngwaletše ka gobane le tiile,

le theeletša lentšu la Modimo,

le gona le fentše Rabokgopo.

15Le se ke la rata lefase goba dilo tša lona. Ge motho a rata lefase ga a rate Tatagorena. 16Tšohle tše e lego tša lefase – tše nama e di dumago, le tše mpe tše mahlo a di dumago, le thoto ye motho a ikgantšhago ka yona – tšohle tšeo ga se tše di tšwago go Tatagorena, ke tše di tšwago go lefase. 17Lefase le tša lona tše di dungwago ke batho di a feta, eupša yo a phethago thato ya Modimo yena o phelela ruri.

Lenaba la Kriste

18Bana ba ka, ke nako ya bofelo. Bjalo ka ge le kwele gore molwalekriste o etla, gonabjale go tsogile balwalekriste ba bantši, gomme ke sona se re bonago ka sona gore ke nako ya bofelo. 19Ke batho ba ba tšwilego mo go rena; fela gabotse e be e se ba rena, gobane ge e ka be e be e le ba rena ba ka be ba sa dutše ba na le rena. Fela ba intšhitše, gore go tle go bonale gore bohle ga se ba rena.

20Eupša lena le na le Moya wo le o tšhetšwego ke Mokgethwa, gomme bohle le batsebi.2:20 “bohle le batsebi” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “le tseba tšohle”. 21Ka gona, ga se ka le ngwalela ka gobane le sa tsebe therešo; ke le ngwaletše ka ge le e tseba. Le tseba le gore ga go maaka ao a kago tšwa therešong.

22Bjale ke mang yo a nago le maaka? Ke yo a rego Jesu ga se yena Mesia. Yo mobjalo ke yena molwalekriste, o gana Tatagorena le Morwagwe. 23Gobane yo a ganago Morwa wa Modimo, o gana le Tatagorena; yo a dumelago Morwa wa Modimo, o dumela le Tatagorena.

24Ka gona, molaetša wo le o kwelego go tloga mathomong le o boloke. Ge le ka o boloka, gona le tla dula le le ba tee le Morwa wa Modimo le Tatagwe. 25Gomme se Kriste ka boyena a re holofeditšego sona sese: ke bophelo bjo bo sa felego.

26Ge ke le ngwalela ditaba tše ke ka lebaka la bao ba lekago go le timetša. 27Fela lena Kriste o le tšhetše Moya wo o tlago dula ka dipelong tša lena; ka gona ga go sa nyakega gore le rutwe ke motho selo. Gobane Moya woo wa gagwe o le ruta tšohle, gomme tše o le rutago tšona ke therešo, ga se maaka. Le dule le le ba tee le Kriste go ya ka mo le rutilwego ke Moya.

28Bjale ge, bana ba ka, dulang le le ba tee le Kriste, gore ge a etla re tie maatla, re se tlo lewa ke dihlong pele ga gagwe ka Letšatši le a tlago tla ka lona. 29Le a tseba gore Kriste ke moloki; ka gona, le tsebe gore mang le mang yo a dirago tše di lokilego ke ngwana wa Modimo.

3

Bana ba Modimo

31

3:1
Joh. 1:12
Bonang gore ke lerato le lekaakang le Modimo Tate a re ratilego ka lona mo re bilego re bitšwa bana ba gagwe, gomme ka kgonthe re bona. Ke ka lebaka leo lefase le sa re tsebego, gobane ga se la ka la tseba Modimo. 2Barategi, bjale re bana ba Modimo, eupša se re sa tlago go ba sona ga sešo ra se tseba. Se re se tsebago ke gore mohla Kriste a tšwelela3:2 “mohla Kriste a tšwelela” Diphetolelo tše dingwe di re “mohla re se tseba”. re tla swana le yena Modimo,3:2 “yena Modimo” Diphetolelo tše dingwe di re “yena Kriste”. ka ge re tla be re mmona ka mo a lego ka gona. 3Mang le mang yo a mo holofelago ka mokgwa wo o dula a itlhwekišitše, bjalo ka ge Kriste le yena a hlwekile.

4Mang le mang yo a phelago a dira sebe o tshela molao, ka gobane sebe ke go tshela molao. 5

3:5
Joh. 1:29
Le a tseba gore Kriste o be a tletše go tloša dibe,3:5 “dibe” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “dibe tša rena”. gomme yena mong ga a na sebe. 6Ka gona, mang le mang yo a dulago e le o tee le Kriste ga a phele dibeng; fela yo a phelago dibeng go ra gore ga se a ka a mmona, le go mo tseba ga se a ka a mo tseba.

7Bana ba ka, le se timetšwe ke motho. Yo a dirago tše di lokilego ke moloki, go no swana le Kriste ge e le moloki. 8Yo a phelago dibeng ke wa Diabolose, ka gobane Diabolose e sa le a tloga a dira dibe go tloga mathomong a lefase. Se Morwa wa Modimo a bego a se tletše ke go fediša tše di bego di dirilwe ke Diabolose.

9Mang le mang yo e lego ngwana wa Modimo ga a phele a dira sebe, gobane o na le bophelo bja Modimo; le gona, ka ge e le ngwana wa Modimo, a ka se kgone go phela a dira sebe. 10Se bana ba Modimo le bana ba Diabolose ba bonalago ka sona sese: motho yo a sa dirego tše di lokilego goba a sa ratego mongwekayena, ga se ngwana wa Modimo.

Ratanang

11

3:11
Joh. 13:34
Molaetša wo le o boditšwego go tloga mathomong ke wa go re re rataneng. 12
3:12
Gen. 4:8
Re se ke ra ba bjalo ka Kaine; yena e be e le wa Rabobe gomme a bolaya ngwanabo. Kaine o be a mmolaelang? O mmolaile ka ge ya gagwe mediro e be e le ye mebe, mola ya ngwanabo e le ye e lokilego.

13Bjale ge, banabešo, le se makale ge batho ba lefase ba le hloile. 14

3:14
Joh. 5:24
Rena re a tseba gore re tšwile lehung ra tsena bophelong, ka gobane re rata bana ba borena. Yo a sa ratego ngwanabo o sa le diatleng tša lehu. 15Yo a hloilego ngwanabo ke mmolai, gomme le a tseba gore mmolai ga a na bophelo bjo bo sa felego. 16Se re tsebago lerato e le sona ke ge Kriste a gafile bophelo bja gagwe ka lebaka la rena. Ka gona, le rena re swanetše go gafa bja rena bophelo ka lebaka la bana ba borena. 17Ge mohumi a ka re a bona ngwanabo a hloka a se mo šetše, na a ka re o rata Modimo? 18Bana ba ka, lerato la rena a e se be la molomo, a e be la mmannete, le le ipontšhago ka mediro.

Go tia maatla pele ga Modimo

19Ka gona, ke ka lona lerato mo re kago tseba gore re ba therešo; ke ka lona mo re kago tia maatla mo pele ga Modimo, 20re sa ye le gore na letswalo la rena le a re ja goba ga le re je, gobane Modimo o feta letswalo la rena, le gona o tseba dilo tšohle. 21Barategi, ge re sa lewe ke letswalo, re tia maatla mo pele ga Modimo. 22Se re kago se kgopela o tla re fa sona, ka ge re phetha ditaelo tša gagwe re bile re dira tše di mo kgahlago. 23

3:23
Joh. 13:34
15:12,17
Taelo ya gagwe ke gore re dumele go Jesu Kriste, Morwagwe, le gona re rataneng go ya ka mo Kriste a re laetšego ka gona. 24Yo a phethago ditaelo tša gagwe o dula e le o tee le Modimo, le Modimo o dula e le o tee le yena. Gomme ka Moya wo Modimo a re filego wona, re tseba ge Modimo a dula e le o tee le rena.