Sepedi 2000 (NSO00)
4

Modiro wa baapostola

41Motho a a re bone re le bahlanka ba Kriste, ba ba beilwego balebeledi ba diphihlo tša Modimo. 2Se segolo se se nyakegago go balebeledi ba ke gore motho a tshepege. 3Ge e le nna, go ahlolwa ke lena goba ke kgoro ye nngwe, ga se taba ye e ntshwenyago; ga ke re le nna mong ga ke ikahlole? 4Ga ke bone phošo ye nka bago ke e dirile, fela ka go realo ga se gore ke re ke lokile. Yo a nkahlolago ke Morena. 5Ka gona, le se ke la ahlola motho pele ga ge nako ya gona e fihla, pele Morena a etla, yena a tlago utolla tše di utilwego ka leswiswing, tše di lego ka dipelong tša batho a di tšweletša nyanyeng. Ya ba gona motho mang le mang a retwago ke Modimo ka mo go mo lebanego.

6Banabešo, ditaba tše ke di swantšhitše ka nna le Apolose go hola lena, gore le ithute ka rena se se šupšago ke polelo ye e rego: “Go se ke gwa fetišwa se se ngwadilwego ka Mangwalong a Makgethwa.” Motho wa lena a se ke a ikgantšha ka yo mongwe, a nyatša yo mongwe. 7Kgane ke mang yo a rilego o phala ba bangwe? Ke eng se o nago le sona se o sego wa se fiwa ke Modimo? Bjale ge o se filwe o reng o ikgantšha, mo nkego ga se wa se fiwa?

8Ga ke re tšohle tše le di nyakago le šetše le na le tšona? Gape le šetše le humile. Dikgoši ke lena, e sego rena! Nke nkabe ka nnete le le dikgoši, gore le rena re tle re be dikgoši le lena! 9Gobane ke bona nke rena baapostola Modimo o re beile ba moragorago, mo nkego re batho ba ba ahloletšwego lehu, re bogwa ke barongwa le batho ka moka ba lefase. 10Rena re mašilo ka lebaka la Kriste, kganthe lena le ba bohlale ka go ba ba tee le Kriste! Rena re a fokola, mola lena le tiile! Lena le a hlompšha, mola rena re nyatšwa! 11Le gonabjale re sa bolawa ke tlala le lenyora; re hlagaletšwe; re a bethwa; re ebela le naga; 12

4:12
Dit. 18:3
re itapiša ka go šoma ka diatla. Ge batho ba re senya maina, re a ba šegofatša; ge ba re hlomara, re a kgotlelela; 13ge ba re roga, re a ithapeletša. Re bjalo ka thogorogo ya lefase; go fihlela le gonabjale re etša ditlakala tša lefase.

14Ditaba tše ga ke le ngwalele tšona go le hlabiša dihlong, eupša ke le ngwalela tšona go le ruta bjalo ka bana ba ka ba ke ba ratago. 15Gobane le ge le ka ba le baruti ba diketekete mo bophelong bja lena bja Sekriste, ga le na le botatagolena ba bantši. Gobane bophelong bja lena bja Sekriste tatagolena ke nna, ka ge ke le begetše Taba ye Botse. 16

4:16
1 Bakor. 11:1
Baf. 3:17
Ka gona, ke le kgopela gore le nkekiše. 17Ke ka lebaka leo ke le rometšego Timotheose, yo go tša Bokriste e lego morwa wa ka yo ke mo ratago, gape yo a botegago. Yena o tla le gopotša tša maitshwaro a ka ka ge ke le wa Kriste Jesu, ao ke a rutago diphuthego tšohle mo gohle.

18Ba bangwe ba lena ba a ikgantšha mo nkego nka se sa tlo le etela. 19Fela ge Morena a ratile, kgauswinyana ke tla be ke le etela, gomme ke tla nyakišiša ka bonna se bona ba kgonago go se dira, e sego fela go se bolela. 20Gobane motho ge a bušwa ke Modimo o bonagala ka tše a di dirago, e sego ka tše a di bolelago. 21Na lena le kganyogang? Le kganyoga gore ke tle go lena ka thupa, goba ke tle ka moya wa lerato le wa boleta?

5

Taba ya bohlola

51

5:1
Doit. 22:30
Go kwagala gore moo go lena bohlola bo a šiiša, bohlola bjo le go baditšhaba bo sego gona, bja ge motho a robala le mosadi wa tatagwe. 2Lena le ikgantšha ka taba ye, kganthe e be e swanetše go le nyamiša. Motho yo a dirago taba ye bjalo a rakwe phuthegong. 3-4Nnaena le ge ka setopo ke le kgole le lena, ka pelo gona ke na le lena, gomme motho yo a dirago taba ya mohuta woo ke šetše ke mo ahlotše ka maatla a ke a filwego ke Morena wa rena, Jesu Kriste, go no swana le ge nkabe ke le moo. Ge le kopane mmogo le nna ka pelo ke kopane le lena, le maatla a Morena wa rena, Jesu, a le mo go rena, 5motho yoo a gafelwe Sathane gore mmele wa gagwe o fedišwe, gore moya wa gagwe o tle o phološwe ka Letšatši la Morena.

6

5:6
Bag. 5:9
Go ikgantšha ga lena ga go botse. Kgane ga le tsebe gore komelo ye nyenyane e bediša hlama yohle? 7
5:7
Eks. 12:5
Lahlang hlama ya kgale, e lego sebe, gore le tle le be ba ba hlwekilego. Ke mo le tlago ba bjalo ka hlama ye mpsha ye e se nago komelo, ye le bjale le lego yona. Gobane Kriste, Kwanyana ya rena ya Paseka, o hlabilwe. 8
5:8
Eks. 13:7
Doit. 16:3
Ka gona, a re bineng Monyanya wa rena wa Paseka e sego ka go ja senkgwa se se nago le komelo ya kgale ya sebe le bokgopo, eupša ka go ja senkgwa se se hlokago komelo, e lego nnete le therešo.

9Ka lengwalo le nkilego ka le ngwalela lona ke ile ka le botša gore le se ke la ikopanya le difebe. 10Ga se gore ke be ke era baditšhaba ba difebe, goba ba megabaru, goba ba bahlakodi, goba ba go khunamela medingwana. Ge nkabe ke be ke era bona, nkabe e le setšha ke be ke re le tloge mo lefaseng. 11Se ke bego ke se bolela ke gore le se ke la ikopanya le motho yo a ipitšago modumedi, etšwe e le sefebe goba sejato goba sekhunamelamedingwana goba mpheane goba setagwa goba mohlakodi. Wa mohuta woo yena le go ja naye le se ke la ja naye.

12-13

5:13
Doit. 13:5
17:7
Bao e sego badumedi bona ke tla be ke ba ahlolelang? Gape yo a tlago ba ahlola ke Modimo. Ga ke re badumedi ba phuthego ya lena bona go lebane gore le ba ahlole? Gape Mangwalo a Makgethwa a re: “Tlošang yo mobe mo go lena.”

6

Badumedi ga se ba swanela go išana tshekong

61Ge yo mongwe wa lena a fapane le modumedikayena, o reng a yo ahlolwa ke baahlodi ba baditšhaba, a sa ahlolwe ke badumedikayena? 2Kgane ga le tsebe gore badumedi ke bona ba tlago ahlola lefase? Gomme ge eba le tlilo ahlola lefase, melatwana ye menyenyane yona e ka napa ya le palela? 3Kgane ga le tsebe gore le barongwa ba tlilo ahlolwa ke rena? Ge e le go ahlola tša lefase gona, ga re sa go bolela. 4Na ruri le ka nama la re ge go hlagile taba tša mohuta wo la yo lamolwa ke batho ba ba nyatšwago ke phuthego? 5Ruri ga le na dihlong! Le ra gore moo gare ga lena go hlokega le o tee yo bohlale yo a kago le lamola ge modumedi a fapane le mongwekayena? 6Bjale modumedi o reng a iša mongwekayena tshekong mme ba ahlolwa ke baditšhaba?

7Gabotsebotse go išana tshekong moo ga lena go bontšha gore le a palelwa. Le reng le sa upše la dumela go fošetšwa? Le reng le sa upše la dumela go hlakolwa? 8Bjale šemoo ge, ke lena le fošago gape le hlakolago, gomme seo le se dira badumedikalena. 9Na ga le tsebe gore yo mobe a ka se ye legodimong? Le se ke la iphora; difebe le bakhunamelamedingwana le diotswa le banna ba go robala bannakabona 10le mahodu le dijato le ditagwa le bafeane le bahlakodi ba ka se ye legodimong. 11Etse ba bangwe ba lena ba be ba le bjalo. Eupša le hlwekišitšwe, le kgethwafaditšwe, le lokafaditšwe ka Morena Jesu Kriste le ke Moya wa Modimo wa rena.

Tša bofebe di a ganega

12

6:12
1 Bakor. 10:23
Go thwe: “Ke dumeletšwe tšohle.” Go bjalo; fela ga se gore tšohle di na le mohola. Le ge ke dumeletšwe tšohle, nka se dumele go laolwa ke se sengwe sa tšona. 13Gape go thwe: “Dijo ke tša mpa, mpa le yona ke ya dijo.” Gona go bjalo; fela Modimo o tlilo fediša dijo le mpa bobedi. Mmele ga se wa bofebe, ke wa go hlankela Morena; gomme mmele o laolwa ke yena Morena. 14Modimo o tsošitše Morena bahung, gomme le rena o tla re tsoša ka maatla a gagwe.

15Kgane ga le tsebe gore mebele ya lena ke ditho tša Kriste? Na bjale nka dira ditho tša Kriste ditho tša segwebakathobalo? Le go leka! 16

6:16
Gen. 2:24
Afa le a tseba gore motho yo a kgomanago le segwebakathobalo e ba mmele o tee le sona? Gape Mangwalo a Makgethwa a re: “Monna le mosadi ka babedi e tla ba mmele o tee.” 17Eupša yo a ikopanyago le Morena e ba o tee le yena ka moya.

18Tšhabang bofebe. Tše dingwe dibe ka moka tše motho a di dirago ga di amane le mmele wa gagwe, eupša yo a febago yena o senyetša mmele wa gagwe. 19

6:19
1 Bakor. 3:16
2 Bakor. 6:16
Kgane ga le tsebe ge mebele ya lena e le tempele ya Moya wo Mokgethwa wo o phelago mo go lena, wo le o filwego ke Modimo? Gape ga le sa le ba lena beng, 20Modimo o le rekile, gomme bjale le ba gagwe. Ka gona mebele ya lena le e šomišetše go tumiša Modimo.