Sepedi 2000 (NSO00)
2

Molaetša wa Paulose mabapi le Kriste, mmapolwa

21Banabešo, mola ke le etetše go tlo tsebagatša leano la Modimo le le bego le sešo la tsebja, ga se ka ipontšha ke le seboledi goba sehlalefi. 2Ke ile ka fetša le pelo gore ge ke na le lena ke tla bolela fela ka tša Jesu Kriste, gagolo tša ge e bile mmapolwa sefapanong. 3

2:3
Dit. 18:9
Ka gona, mola ke tlile moo go lena ke be ke fokola ke bile ke thothomela ka letšhogo, 4gomme le thuto ya ka le molaetša ke be ke sa le botše tšona ka bothakga bja seboledi le bohlale bja batho, eupša ke be ke le botša tšona ka bohlatse bjo bo bontšhago maatla a Moya wa Modimo. 5Ka gona, tumelo yeo ya lena ga se ya go ikanya bohlale bja batho, eupša ke ya go bota maatla a Modimo.

Tša bohlale bja Modimo

6Bohlale bjona ke a bo bega, ke bo begela ba ba kwešišago tša moya. Fela ga se bohlale bja batho ba mehleng yeno goba bja babuši ba lona – babuši ba ba lobago maatla a bona a go buša. 7Bohlale bjo ke bo bolelago ke bohlale bja Modimo bjo bo sa tsebjego, bjo bo fihletšwego batho, eupša bjo a bego a re lotetše bjona le pele ga ge a hlola lefase, gore re tle re be le yena letagong. 8Ga go mmuši wa mehleng yeno yo a tsebilego bohlale bjo. Ge ba ka be ba bo tsebile, ba ka be ba ile ba se bapole Morena wa letago sefapanong. 9

2:9
Jes. 64:4
Eupša go bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re:

“Tše motho a sego a di bona goba a di kwa goba a gopola gore di ka kgonega,

ke tšona tše Modimo a di lokišeditšego ba ba mo ratago.”

10Eupša rena Modimo o re utolletše tšona ka Moya wa gagwe, gobane wona Moya o fetleka tšohle, ešita le yona merero ye e sa tsebjego ya Modimo. 11Gobane ke mang yo a tsebago tša motho, ge e se yena mong? Ka mokgwa wo mobjalo, tša Modimo le tšona ga go motho yo a di tsebago, ge e se wona Moya wa Modimo. 12Rena ga se ra fiwa moya wa go buša batho ba lefase; re filwe Moya wa go tšwa go Modimo gore re tle re tsebe tše re di filwego ke Modimo ka kgaugelo ya gagwe.

13Gomme tšona re di bolela e sego ka polelo ye e rutwago ka bohlale bja batho, eupša ka polelo ye e rutwago ke Moya, re hlalošetša bao ba laolwago ke Moya wa Modimo ditaba tša moya.2:13 “re hlalošetša ... moya.” goba “re hlaloša ditaba tša moya ka mantšu a re a fiwago ke Moya wa Modimo.” 14Yo a sa laolwego ke Moya wa Modimo ga a amogele tša Moya. Go yena ke bošilo, gomme ga a kgone go di kwešiša, ka gobane di lebelelwa fela ka leihlo la Moya. 15Eupša yo a laolwago ke Moya wa Modimo o kwešiša tšohle, etšwe yena a sa kwešišwe ke motho. 16

2:16
Jes. 40:13
Gape le Mangwalo o Makgethwa a re:

“Kgane ke mang yo a tsebago tše Morena a di naganago mo a ka kgonago go mo eletša?”

Eupša rena re nagana bjalo ka Kriste.

3

Badirišani mošomong wa Modimo

31Ge e le nna, banabešo, ke be ke sa kgone go bolela le lena wa go bolela le batho ba ba laolwago ke Moya wa Modimo; ke be ke bolela le lena wa go bolela le batho ba nama, wa go bolela le lena mo nkego le bana mo go tša tumelo ya Sekriste. 2

3:2
Bah. 5:12-13
Ke be ke le fepa ka lebese, e sego ka dijo tše di tiilego, ka gobane le be le sešo la di lokela. Ešita le gonabjale ga sešo la di lokela, 3gobane le sa phela bjalo ka batho ba nama. Ge le tsebafelana ebile le fapana, na ga se gona go bontšha gore le sa le batho ba nama, ba ba phelago ka mokgwa wa ba lefase? 4
3:4
1 Bakor. 1:12
Ge yo mongwe a re: “Nna ke wa Paulose,” mongwe a re: “Nna ke wa Apolose,” na ga se gona ge le le batho ba nama?

5Etse Apolose yo ke mang? Paulose yena? Ke bahlanka ba Modimo ba le dumetšego ka bona, go ya ka mo Morena a filego yo mongwe le yo mongwe wa bona ka gona. 6

3:6
Dit. 18:4-11,24-28
Nna ke bjetše peu, Apolose a e nošetša; eupša wa go e mediša e bile Modimo. 7Ka gona, wa go e bjala le wa go e nošetša ga ba balwe, go balwa Modimo, ka gobane ke yena a e medišago. 8Yo a bjalago le yo a nošetšago ba a swana; mongwe le mongwe o tla putsetšwa ke Modimo mošomo wo a dirilego. 9Gobane rena re badirišani mošomong wa Modimo, gomme lena le tšhemo ya Modimo, ebile ke lena moago wa Modimo.

10Go ya ka mpho ye Modimo a mphilego yona ka kgaugelo ya gagwe ke dirile bjalo ka moagi wa bokgoni ka bea motheo, gomme yo mongwe o aga godimo ga wona. Fela mongwe le mongwe a hlokomele ka mo a agago ka gona, 11gobane ga go yo a ka beago motheo wo mongwe ka ntle le wo o beilwego wo, e lego yena Jesu Kriste. 12Ba bangwe ba ka aga motheong wo ka gauta goba ka silibera goba ka magakabje; ba bangwe ba ka aga ka dikota goba ka mabjang goba ka mahlaka. 13Modiro wa yo mongwe le yo mongwe o tla bonagala mohla Letšatši la Kriste le o utolla. Gobane ka Letšatši leo mollo o tla utolla modiro wa motho yo mongwe le yo mongwe; mollo o tla lekola mediro ya batho wa bontšha boyona bja yona. 14Ge se se agilwego motheong wo se ka palela mollo, moagi wa sona o tla fiwa moputso. 15Eupša ge se ka swa, gona moagi wa sona o tla loba, eupša yena mong o tla phologa, fela go phologa ga gagwe gwa ba bjalo ka ge nke o hlakodišitšwe a eswa.

16

3:16
1 Bakor. 6:19
2 Bakor. 6:16
Kgane ga le tsebe gore ke lena tempele ya Modimo, le gore Moya wa Modimo o dula ka go lena? 17Gape motho ge a senya tempele ya Modimo, le yena Modimo o tla mo senya. Gobane tempele ya Modimo ke ye kgethwa, gomme lena ke lena tempele yeo.

18Motho a se ke a iphora. Ge mo gare ga lena go na le yo a itsebago e le sehlalefi go ya ka tša lefase, a a itire lešilo, gore e tle e be sehlalefi sa mmannete. 19

3:19
Jobo 5:13
Gobane se batho ba lefase ba bonago e le sa bohlale, Modimo yena o bona e le sa bošilo. A ke re le Mangwalo a Makgethwa a re: “Modimo o tanya bahlale ka mahlajana a bona”? 20
3:20
Pes. 94:11
Gape a re: “Morena o tseba ge megopolo ya bahlale e le lefeela.” 21Ka gona, go se be le yo a kgantšhago mediro ya batho, gobane dilo tšohle ke tša lena, 22le ge e ka ba Paulose goba Apolose goba Kefase goba lefase, goba bophelo goba lehu, goba tša gonabjale goba tša ka moso – tšeo ka moka ke tša lena, 23gomme lena le ba Kriste, mola Kriste e le wa Modimo.

4

Modiro wa baapostola

41Motho a a re bone re le bahlanka ba Kriste, ba ba beilwego balebeledi ba diphihlo tša Modimo. 2Se segolo se se nyakegago go balebeledi ba ke gore motho a tshepege. 3Ge e le nna, go ahlolwa ke lena goba ke kgoro ye nngwe, ga se taba ye e ntshwenyago; ga ke re le nna mong ga ke ikahlole? 4Ga ke bone phošo ye nka bago ke e dirile, fela ka go realo ga se gore ke re ke lokile. Yo a nkahlolago ke Morena. 5Ka gona, le se ke la ahlola motho pele ga ge nako ya gona e fihla, pele Morena a etla, yena a tlago utolla tše di utilwego ka leswiswing, tše di lego ka dipelong tša batho a di tšweletša nyanyeng. Ya ba gona motho mang le mang a retwago ke Modimo ka mo go mo lebanego.

6Banabešo, ditaba tše ke di swantšhitše ka nna le Apolose go hola lena, gore le ithute ka rena se se šupšago ke polelo ye e rego: “Go se ke gwa fetišwa se se ngwadilwego ka Mangwalong a Makgethwa.” Motho wa lena a se ke a ikgantšha ka yo mongwe, a nyatša yo mongwe. 7Kgane ke mang yo a rilego o phala ba bangwe? Ke eng se o nago le sona se o sego wa se fiwa ke Modimo? Bjale ge o se filwe o reng o ikgantšha, mo nkego ga se wa se fiwa?

8Ga ke re tšohle tše le di nyakago le šetše le na le tšona? Gape le šetše le humile. Dikgoši ke lena, e sego rena! Nke nkabe ka nnete le le dikgoši, gore le rena re tle re be dikgoši le lena! 9Gobane ke bona nke rena baapostola Modimo o re beile ba moragorago, mo nkego re batho ba ba ahloletšwego lehu, re bogwa ke barongwa le batho ka moka ba lefase. 10Rena re mašilo ka lebaka la Kriste, kganthe lena le ba bohlale ka go ba ba tee le Kriste! Rena re a fokola, mola lena le tiile! Lena le a hlompšha, mola rena re nyatšwa! 11Le gonabjale re sa bolawa ke tlala le lenyora; re hlagaletšwe; re a bethwa; re ebela le naga; 12

4:12
Dit. 18:3
re itapiša ka go šoma ka diatla. Ge batho ba re senya maina, re a ba šegofatša; ge ba re hlomara, re a kgotlelela; 13ge ba re roga, re a ithapeletša. Re bjalo ka thogorogo ya lefase; go fihlela le gonabjale re etša ditlakala tša lefase.

14Ditaba tše ga ke le ngwalele tšona go le hlabiša dihlong, eupša ke le ngwalela tšona go le ruta bjalo ka bana ba ka ba ke ba ratago. 15Gobane le ge le ka ba le baruti ba diketekete mo bophelong bja lena bja Sekriste, ga le na le botatagolena ba bantši. Gobane bophelong bja lena bja Sekriste tatagolena ke nna, ka ge ke le begetše Taba ye Botse. 16

4:16
1 Bakor. 11:1
Baf. 3:17
Ka gona, ke le kgopela gore le nkekiše. 17Ke ka lebaka leo ke le rometšego Timotheose, yo go tša Bokriste e lego morwa wa ka yo ke mo ratago, gape yo a botegago. Yena o tla le gopotša tša maitshwaro a ka ka ge ke le wa Kriste Jesu, ao ke a rutago diphuthego tšohle mo gohle.

18Ba bangwe ba lena ba a ikgantšha mo nkego nka se sa tlo le etela. 19Fela ge Morena a ratile, kgauswinyana ke tla be ke le etela, gomme ke tla nyakišiša ka bonna se bona ba kgonago go se dira, e sego fela go se bolela. 20Gobane motho ge a bušwa ke Modimo o bonagala ka tše a di dirago, e sego ka tše a di bolelago. 21Na lena le kganyogang? Le kganyoga gore ke tle go lena ka thupa, goba ke tle ka moya wa lerato le wa boleta?