Sepedi 2000 (NSO00)
3

Badirišani mošomong wa Modimo

31Ge e le nna, banabešo, ke be ke sa kgone go bolela le lena wa go bolela le batho ba ba laolwago ke Moya wa Modimo; ke be ke bolela le lena wa go bolela le batho ba nama, wa go bolela le lena mo nkego le bana mo go tša tumelo ya Sekriste. 2

3:2
Bah. 5:12-13
Ke be ke le fepa ka lebese, e sego ka dijo tše di tiilego, ka gobane le be le sešo la di lokela. Ešita le gonabjale ga sešo la di lokela, 3gobane le sa phela bjalo ka batho ba nama. Ge le tsebafelana ebile le fapana, na ga se gona go bontšha gore le sa le batho ba nama, ba ba phelago ka mokgwa wa ba lefase? 4
3:4
1 Bakor. 1:12
Ge yo mongwe a re: “Nna ke wa Paulose,” mongwe a re: “Nna ke wa Apolose,” na ga se gona ge le le batho ba nama?

5Etse Apolose yo ke mang? Paulose yena? Ke bahlanka ba Modimo ba le dumetšego ka bona, go ya ka mo Morena a filego yo mongwe le yo mongwe wa bona ka gona. 6

3:6
Dit. 18:4-11,24-28
Nna ke bjetše peu, Apolose a e nošetša; eupša wa go e mediša e bile Modimo. 7Ka gona, wa go e bjala le wa go e nošetša ga ba balwe, go balwa Modimo, ka gobane ke yena a e medišago. 8Yo a bjalago le yo a nošetšago ba a swana; mongwe le mongwe o tla putsetšwa ke Modimo mošomo wo a dirilego. 9Gobane rena re badirišani mošomong wa Modimo, gomme lena le tšhemo ya Modimo, ebile ke lena moago wa Modimo.

10Go ya ka mpho ye Modimo a mphilego yona ka kgaugelo ya gagwe ke dirile bjalo ka moagi wa bokgoni ka bea motheo, gomme yo mongwe o aga godimo ga wona. Fela mongwe le mongwe a hlokomele ka mo a agago ka gona, 11gobane ga go yo a ka beago motheo wo mongwe ka ntle le wo o beilwego wo, e lego yena Jesu Kriste. 12Ba bangwe ba ka aga motheong wo ka gauta goba ka silibera goba ka magakabje; ba bangwe ba ka aga ka dikota goba ka mabjang goba ka mahlaka. 13Modiro wa yo mongwe le yo mongwe o tla bonagala mohla Letšatši la Kriste le o utolla. Gobane ka Letšatši leo mollo o tla utolla modiro wa motho yo mongwe le yo mongwe; mollo o tla lekola mediro ya batho wa bontšha boyona bja yona. 14Ge se se agilwego motheong wo se ka palela mollo, moagi wa sona o tla fiwa moputso. 15Eupša ge se ka swa, gona moagi wa sona o tla loba, eupša yena mong o tla phologa, fela go phologa ga gagwe gwa ba bjalo ka ge nke o hlakodišitšwe a eswa.

16

3:16
1 Bakor. 6:19
2 Bakor. 6:16
Kgane ga le tsebe gore ke lena tempele ya Modimo, le gore Moya wa Modimo o dula ka go lena? 17Gape motho ge a senya tempele ya Modimo, le yena Modimo o tla mo senya. Gobane tempele ya Modimo ke ye kgethwa, gomme lena ke lena tempele yeo.

18Motho a se ke a iphora. Ge mo gare ga lena go na le yo a itsebago e le sehlalefi go ya ka tša lefase, a a itire lešilo, gore e tle e be sehlalefi sa mmannete. 19

3:19
Jobo 5:13
Gobane se batho ba lefase ba bonago e le sa bohlale, Modimo yena o bona e le sa bošilo. A ke re le Mangwalo a Makgethwa a re: “Modimo o tanya bahlale ka mahlajana a bona”? 20
3:20
Pes. 94:11
Gape a re: “Morena o tseba ge megopolo ya bahlale e le lefeela.” 21Ka gona, go se be le yo a kgantšhago mediro ya batho, gobane dilo tšohle ke tša lena, 22le ge e ka ba Paulose goba Apolose goba Kefase goba lefase, goba bophelo goba lehu, goba tša gonabjale goba tša ka moso – tšeo ka moka ke tša lena, 23gomme lena le ba Kriste, mola Kriste e le wa Modimo.