Sepedi 2000 (NSO00)
15

Go tsoga ga Kriste bahung

151Banabešo, ke nyaka go le gopotša Taba yela ye Botse ke le begetšego yona la e amogela la ithekga ka yona. 2Ke yona ye le phološwago ka yona, ge le itshwareletše ka yona e le molaetša wo ke le begetšego wona. Ge le sa itshwarelele ka yona, gona le tla be le dumeletše lefeela.

3

15:3
Jes. 53:5-12
Taba ye bohlokwahlokwa ye ke le boditšego yona, ye le nna ke e boditšwego, ke go re: Kriste o hwile ka lebaka la dibe tša rena, go ya ka Mangwalo a Makgethwa; 4
15:4
Pes. 16:8-10
Mat. 12:40
Dit. 2:24-32
le go re o ile a bolokwa, gomme ka morago ga matšatši a mararo a tsoga bahung, go ya ka Mangwalo a Makgethwa; 5
15:5
Mat. 28:16-17
Mar. 16:14
Luk. 24:34,36
Joh. 20:19
le go re o ile a itšweletša go Kefase,15:5 “Kefase” Leo ke leina la Petrose la Searamo. a tla a itšweletša go baapostola ka moka ba lesome le metšo ye mebedi. 6A tla a itšweletša go balatedi ba gagwe ba go feta ba makgolo a mahlano ka nako e tee, bao bontši bja bona bo sa phelago, le ge ba bangwe ba ithobaletše. 7A tla a itšweletša go Jakobose, mme ka morago a itšweletša go baapostola ka moka.

8

15:8
Dit. 9:3-6
Mafelelong a tla a itšweletša le go nna, le ge ke swana le motho yo a tswetšwego ka nako ye e sego yona. 9
15:9
Dit. 8:3
Gobane nna ke fetwa ke baapostola ka moka ka maemo, ebile ga ke swanelwe le ke go bitšwa moapostola, ka gobane ke be ke hlomere kereke ya Modimo. 10Eupša ka kgaugelo ya Modimo ke bile se ke lego sona, gomme kgaugelo ye e ntšwetše mohola. Ke šomile go ba feta ka moka, le ge etšwe go be go sa šome nna ka bonna, eupša e le kgaugelo ya Modimo e šoma ka nna. 11Bjale ge, le ge eba e be e le nna goba bona, woo ke molaetša woo re o begago, gomme ke wo lena le o dumelago.

Go tsoga ga rena bahung

12Ka ge molaetša wo re o begago e le wa go re Kriste o tsošitšwe bahung, go tla bjang ge bangwe ba lena ba re bahu ba ka se tsošwe? 13Ge eba bahu ba ka se tsošwe, gona ke go re Kriste ga se a ka a tsošwa; 14gomme ge eba Kriste ga se a ka a tsošwa, gona molaetša wo re o begago ke lefeela, le se le se dumelago ke lefeela. 15Gona ke go re le rena re be re bolela maaka ka Modimo mola re re o tsošitše Kriste bahung. Gobane ge eba bahu ba ka se tsošwe, gona le Kriste Modimo ga se a ka a mo tsoša. 16Gape ge eba bahu ba ka se tsošwe, ke gore le Kriste ga se a ka a tsošwa. 17Gomme ge eba Kriste ga se a ka a tsošwa, tumelo ya lena e ka se le hole ka selo, le dibe tša lena ga se tša swarelwa. 18Le gona ke go re bao ba ithobaletšego ba dumela go Kriste ba timetše. 19Ge eba go holofela go Kriste ga rena go re hola fela bophelong bjo, gona re ba ba lebanwego ke go kwelwa bohloko go feta bohle lefaseng.

20Eupša nnete ke go re Kriste o tsošitšwe bahung, a etša thakangwaga ya ba ba ithobaletšego. 21Gobane bjalo ka ge lehu le tlile ka motho, le tsogo ya ba ba hwilego e tla ka motho. 22Bjalo ka ge batho ka moka ba ehwa ba tswalane le Adamo, le go tsoga bahung ba tla tsoga ba tswalane le Kriste. 23Fela yo mongwe le yo mongwe o na le nako ya gagwe ya go tsoga: wa mathomo e bile Kriste; gomme e tla re ge a etla, gwa tsoga bao e lego ba gagwe. 24Gwa kgona go etla mafelelo a lefase, ge Kriste a tla be a tlilo fediša balaodi ba semoya le magoši a semoya le maatla a semoya ka moka, a neela Modimo, Tatagwe, mmušo. 25

15:25
Pes. 110:1
Gobane Kriste o swanetše go buša, go fihlela Modimo a dira gore manaba ohle a Kriste a bušwe ke yena Kriste. 26Lenaba la mafelelo le le tlago fenywa ke lehu. 27
15:27
Pes. 8:6
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Modimo o dirile gore tšohle a di gate ka dinao.” Fela ge go thwe “tšohle” go bonala gabotse gore ga go balwe le yena Modimo, yo a dirilego gore Kriste a gate tšohle ka dinao. 28Eupša mohla tšohle di laolwa ke Kriste, ke mo yena Morwa a tlago ikgafela go laolwa ke Modimo yo a mmeilego Molaodi wa tšohle; gomme yena Modimo o tla laola tšohle ka botlalo.

29Bjale le reng ka bao ba kolobeletšwago ba ba hwilego? Seo ba se direlang? Ge eba ka nnete bahu ba ka se tsoge, batho bao ba reng ba kolobeletšwa bahu? 30Le rena re reng re dula re ipeile kotsing? 31Banabešo, nna ke dula ke lebane le lehu ka mehla! Ge ke realo ke boledišwa ke go kgantšha lena ka bophelo bjo bo ntirilego o tee le Kriste Jesu, Morena wa rena. 32

15:32
Jes. 22:13
Ge eba kua Efeso ke be ke elwa mo nkego ke lwa le dibata, ke tutuetšwa fela ke maikutlo a botho, go nthušitšeng? Ge eba bahu ba ka se tsoge, gona a re yeng le polelo ye e rego: “A re jeng, re nweng, gobane gosasa re tla tsoga re hwile!”

33Le se ke la forwa. Go thwe: “Go gwerana le ba babe go senya mekgwa ye mebotse.” 34Phafogang, le tlogele dibe. Ke le botša ke le hlabiša dihlong gore ba bangwe moo go lena ga ba tsebe Modimo.

Mmele wa ba ba tsošitšwego bahung

35Yo mongwe motho a ka no botšiša a re: “Bahu ba tla tsoga bjang? Gona ba tla tsoga ka mmele wa mohuta mang?” 36Yeo ke potšišo ya botlaela. Seo o se bjalago se ka se mele sa phela se sa ka sa hwa pele. 37Le gona se o se bjalago ke thorwana fela – e ka ba ya lebele goba ya peu ye nngwenyana; ga se semela ka bosona se se tlilogo gola. 38Ke Modimo yo a fago thorwana sebopego se a se ratago. O fa peu ye nngwe le ye nngwe sebopego sa yona.

39Le nama ya diphedi ga e swane: batho ba na le ya bona, le diphoofolo di na le ya tšona, le dinonyana di na le ya tšona, le dihlapi di na le ya tšona.

40Le legodimong go na le dilo tša gona, le lefaseng go na le tša gona. Go taga ga dilo tša legodimong ga go swane le ga tša lefaseng. 41Go taga ga letšatši ke gošele, le ga ngwedi ke gošele, le ga dinaledi ke gošele, mola le tšona dinaledi di phalana ka go taga.

42Le bona bahu mohla ba tsoga ba tla ba bjalo. Mmele o bolokwa e le wo o bolago, eupša o tla tsoga bahung e le wo o sa bolego. 43O bolokwa o nyatšega, eupša o tla tsošwa bahung o thakgafetše. O bolokwa o fokola, eupša o tla tsoga o tiile. 44O bolokwa e le wa nama, eupša o tla tsoga e le wa semoya. Bjalo ka ge go na le mmele wa nama, wa semoya le wona o swanetše go ba o le gona. 45

15:45
Gen. 2:7
Le Mangwalo a Makgethwa a re: “Motho wa mathomo, e lego Adamo, e bile sebopiwa se se phelago”; le Adamo wa mafelelo e bile Moya wo o phedišago. 46Pele ga ge go etla mmele wa semoya, go tla wa nama, gwa kgona go etla wa semoya. 47Motho wa mathomo o tšwa mobung, ke wa lefase; motho wa bobedi yena o tšwa legodimong. 48Ba e lego ba lefase ba swana le yola wa go tšwa mobung; ba e lego ba legodimong ba swana le yola wa go tšwa legodimong. 49Bjalo ka ge re apere seswantšho sa yola wa go tšwa mobung, le seswantšho sa yola wa go tšwa legodimong re tla se apara.

50Banabešo, ge ke realo ke ra gore motho wa nama a ka se be le bophelo bjo bo sa felego; se se bolago se ka se fetoge se se sa bolego.

51-52

15:51-52
1 Bat. 4:15-17
Ekwang sephiri sese: Re ka se hwe ka moka, eupša ge phala e lla la mafelelo, ka moka re tla fetoga gateetee, ka go ponya ga leihlo. Gobane ge phala e lla, bahu ba tla tsošwa, ba se sa hwa gape, gomme rena re tla fetošwa. 53Se se bolago se tla fetošwa se se sa bolego; se se hwago se tla fetošwa se se sa hwego. 54
15:54
Jes. 25:8
Mohla se se bolago se fetošwa se se sa bolego, le se se hwago se fetošwa se se sa hwego, ke mo go tlago phethega Mangwalo a Makgethwa a a rego: “Lehu le fedišitšwe, le fenyeditšwe sa ruri!”

55

15:55
Hos. 13:14
“Wena Lehu, o fentšwe!

Wena Lehu, o ka se sa bolaya!”

56Gape lehu le bolaya ka sebe, mme sebe se hwetša maatla melaong ya Moshe. 57Fela a re lebogeng Modimo yo a re fago go fenya ka Morena wa rena, Jesu Kriste.

58Ka gona, banabešo ba ke le ratago, tiang tumelong le se tekateke. Le tiišeng go direla Morena ka mehla, ka ge le tseba gore go itapišetša Morena ga lena ga se ga lefeela.

16

Dimpho tša go ntšhetšwa badumedi ba Jerusalema

161

16:1
Bar. 15:25-26
Bjale ke tla tabeng ya dimpho tše di ntšhetšwago badumedi ba ba lego Jerusalema. Le lena le dire ka mo ke laetšego diphuthego tša Galatia. 2Ka letšatši la Sontaga mongwe le mongwe a beele tšhelete ye nngwenyana thoko go ya ka poelo ya gagwe, gomme a e kokotletše, gore mohla ke etla e se be gona go ntšhwago ditšhelete. 3Ge ke tlile, banna ba le ba kgethilego ke tla ba roma ka mangwalo gore ba iše dimpho tša lena Jerusalema. 4Ge e le gore go a swanela gore le nna ke ye, gona ke tla ya le bona.

Tša maeto a Paulose

5

16:5
Dit. 19:21
Ke tla tla go lena ka tsela ya Matsedonia, ka gobane ke ikemišeditše go yo feta gona. 6Mohlomongwe moo go lena nka dula sebakanyana, mohlomongwe ka ba ka fetša marega moo, ya ba gona le tlago mphelesetša mo ke tlago ba ke nyaka go ya gona. 7Gobane ga ke rate go le bona fela ke feta; ke holofela gore ge Morena a dumela ke tla ba le lena lebaka le leteletšana.

8

16:8
Lef. 23:15-21
Doit. 16:9-11
16:8-9
Dit. 19:8-10
Motseng wa Efeso ke tla dula go fihlela letšatši la Pentekoste. 9Gobane ke mo ke bilego le sebaka se sebotse sa go bega molaetša wa Modimo wo o kago sokolla batho ba bantši, le ge ba ba nkganetšago le bona e le ba bantši.

10

16:10
1 Bakor. 4:17
Ge Timotheose a ka tla moo go lena, le mo sware gabotse, ka gobane ke modiredi wa Morena bjalo ka nna. 11Go se be le yo a mo nyatšago, gomme le mo felesetše a sepele a iketlile, a be a boele mono go nna, gobane nna le badumedikanna re mo letetše.

12Ge e le ngwanaborena, Apolose, yena ke gantši ke mo tutuetša gore a le etele a na le bana ba borena ba bangwe, fela le gatee o be a sa rate go tla gonabjale. Eupša mohla a hwetšago sebaka o tla tla.

Phetho ya lengwalo

13Phafogang, le tieng tumelong, le beng le sebete, le tiiše maatla. 14Tšohle tše le di dirago le di dire ka lerato.

15

16:15
1 Bakor. 1:16
Tša Stefanase le ba lapa la gagwe le a di tseba; gape ke bona Bakriste ba go sokologa pele mo nageng ya Agaya, gomme ba ikgafetše go direla badumedikabona. Ke le kgopela e le ruri, banabešo, 16gore le dumele go laolwa ke ba babjalo le bohle ba ba itapišago mme ba šomago le bona.

17Ke thabetše ge Stefanase le Fortunatose le Agaikose ba tlile, ka gobane ba le eme legato, lena le sego gona, ka ge ke be ke le hlolosetše 18gomme ba ile ba nkhomotša bjalo ka ge le lena ba ile ba le homotša. Batho ba babjalo ba swanetše go elwa hloko.

19

16:19
Dit. 18:2
Diphuthego tša naga ya Asia di re le dumele. Akhwila le Prisila le phuthego ye e tsenelago ka lapeng la bona, bona e lego badumedikalena, ba re le dumele kudu. 20Badumedi ka moka ba ba lego mo ba re le dumele.

Le dumedišaneng ka go atlana, gona go bontšhago go ratana ga badumedi.

21Le nna ke ngwala ka seatla sa ka ke re: Paulose o a le dumediša.

22Ge go na le yo a sa ratego Morena, a a rogakwe!

Morena, etla!

23Morena Jesu a le gaugele.

24Lerato la ka le be le lena bohle ka Kriste Jesu.