Sepedi 2000 (NSO00)
12

Dimpho tša Moya wo Mokgethwa

121Banabešo, ke rata ge le tseba gabotse mabapi le dimpho tša semoya tše le nngwaletšego mabapi le tšona. 2Le a tseba gore mola le sa le baditšhaba, le be le arošwa ka mekgwa ye mentši go khunamela medingwana ya go se bolele. 3Bjale ke nyaka gore le tsebe gore ga go motho yo e ka rego a bušwa ke Moya wa Modimo a re: “Jesu a a rogakwe!” Le gona ga go motho yo a ka rego: “Jesu ke Morena,” ge e se ge a bušwa ke Moya wo Mokgethwa.

4

12:4-11
Bar. 12:6-8
Dimpho tša semoya ke tša mehuta, eupša ke tša Moya o tee. 5Le mekgwa ya go direla batho ke ya mehuta, eupša Morena ke o tee yo a laelago badumedi go direla batho. 6Le mediro ke ya mehuta, eupša Modimo yo a kgontšhago modumedi yo mongwe le yo mongwe go dira mediro ya gagwe ke o tee. 7Tše di dirwago ke Moya ka modumedi yo mongwe le yo mongwe ke tša go hola bohle. 8Yo mongwe o fiwa ke Moya go bolela ka bohlale, mola mongwe a fiwa ke wona Moya woo polelo ya tsebo. 9Yo mongwe o fiwa ke Moya woo tumelo, mola mongwe, ka kgaugelo ya Modimo, a fiwa ke wona dimpho tša go fodiša. 10Yo mongwe o fiwa ke Moya maatla a go dira mehlolo, mongwe a fiwa maatla a go bega molaetša wa Modimo, mola mongwe a fiwa maatla a go lemoga gore motho o hlohleletšwa ke moya ofe. Yo mongwe o fiwa bokgoni bja go bolela ka mantšu a go se kwešišwe, mongwe a fiwa bokgoni bja go a hlatholla. 11Tšeo ka moka di dirwa ke wona Moya o tee woo; o abela yo mongwe le yo mongwe mpho ka mo o ratago.

Mmele o tee o na le ditho tše dintši

12

12:12
Bar. 12:4-5
Kriste o bjalo ka mmele o tee wo o nago le ditho tše dintši; le ge mmele o na le ditho tše dintši, ditho tšeo di bopa mmele o tee. 13Le rena ka moka re bjalo; le ge re le Bajuda, goba bao e sego Bajuda, goba makgoba, goba balokologi, re kolobeditšwe ka wona Moya o tee woo ra ba mmele o tee, bohle ra fiwa Moya o tee woo wa dula ka dipelong tša rena.

14Gobane mmele ka bowona ga se setho se tee, ke ditho tše dintši. 15Ge leoto le ka re: “Ka ge ke se letsogo, ga ke wa mmele,” ga se go re ka nnete e tla be e se setho sa mmele. 16Tsebe le yona ge e ka re: “Ka ge ke se leihlo, ga ke wa mmele,” ga se go re ka nnete e tla be e se setho sa mmele. 17Ge mmele wohle e ka be e le leihlo, go kwa o be o tla go tšea kae? Le ge mmele ka moka e ka be e le tsebe, go dupa o be o tla go tšea kae? 18Bjale ge, Modimo o beile setho se sengwe le se sengwe mmeleng ka mo a ratilego ka gona. 19Ge ditho tšohle e ka be e le setho se tee, na mmele o ka be o le gona? 20Bjale ditho ke tše dintši, fela mmele ke o tee.

21Ka gona, leihlo le ka se re go letsogo: “Ga ke bote wena!” Le hlogo e ka se re go maoto: “Ga ke bote lena!” 22Gabotsebotse, ditho tša mmele tše di bonalago nke di fokola go feta tše dingwe, le tšona mmele o di botile; 23le tšeo re naganago gore ga di na mohola wo mogolo le tšona re di šetša kudu; le tše di sa išwego mahlo le tšona re lebanwe ke go di apeša gabotsebotse, 24kganthe tše di išwago mahlo tšona ga re itshwenye ka go di kgabiša. Modimo o beakantše mmele bjalo, gore setho se se lebanwego ke tlhompho ye kgolo se hlomphiwe kudu. 25Ka gona, ga se go re ditho tša mmele di a lwa, eupša di babalelana ka go kwana. 26Ge setho se sengwe sa mmele se ekwa bohloko, tše dingwe ka moka le tšona di a bo kwa; ge se sengwe se retwa, tše dingwe ka moka le tšona di thaba le sona.

27Lena le mmele wa Kriste, gomme mongwe le mongwe wa lena ke setho sa wona. 28

12:28
Baef. 4:11
Ba bangwe mo kerekeng Modimo o ba file mediro: ba mathomo ke baapostola, ba bobedi ke baprofeta, ba boraro ya ba baruti; gwa latela ba go dira mehlolo, bona ba latelwa ke bao Modimo a ba filego mpho ya go fodiša le ba ba kgonago go thuša ba bangwe mo phuthegong, le ba ba hlahlago ba bangwe, le ba ba bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego. 29Ga se gore bohle ke baapostola, goba baprofeta, goba baruti. Ga se gore ka moka ba dira mehlolo, 30goba ba na le mpho ya go fodiša malwetši, goba ba kgona go bolela ka mantšu a go se kwešišwe, goba go a hlatholla. 31Ka gona, le kgothalele gagolo dimpho tše di phalago tše dingwe.

Gomme bjale ke le bontšha tsela ye e di phalago ka moka.

13

Lerato la Sekriste

131Le ge nka kgona go bolela mantšu ohle a go se kwešišwe a batho le a barongwa, ge ke se na lerato, ke no swana le tshipi ye e kwetenyago goba moropa wo o tidimetšago. 2

13:2
Mat. 17:20
21:21
Mar. 11:23
Le ge nka ba le mpho ya go kgona go bega molaetša wa Modimo, le ge nka tseba diphiri ka moka le dilo ka moka, le ge nka ba le tumelo yohle ye e nyakegago go šutiša dithaba, ge ke se na lerato, gona ga ke selo. 3Le ge nka fa bahloki tšohle tše ke nago le tšona, le ge nka ikgafela go fišwa,13:3 “le ge nka ikgafela go fišwa” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “le ge nka ikgafa ke gabile go itheta”. ge ke se na lerato, gona ga go nkhole selo.

4Wa lerato ga a felele motho pelo, ebile ke yo botho; ga a na mona, ga a ikgantšhe, ebile ga a na makoko. 5Wa lerato ga a dire dihlabišadihlong, ga a nyake go ikhola; ga a selekege fela; ga a sware yo kgopo ka pelo. 6Ga a thabele bobe, o thabela toka. 7O kgotlelela tšohle, o dumela tšohle, o holofela tšohle, o pelotelele go tšohle.

8Lerato ga le fele, kganthe mpho ya go kgona go bega molaetša wa Modimo yona e tla fela, le ya go kgona go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego e tla fela, tsebo le yona e tla fela. 9Gobane tsebo ye re nago le yona e a hlaelelwa, mokgwa wo re begago molaetša wa Modimo ka wona le wona o a hlaelelwa. 10Eupša mohla go etla seemo sa tše di feletšego, tše di hlaelelwago di tla timelela.

11Mola ke sa le ngwana, ke be ke bolela bjalo ka ngwana, ke gopola bjalo ka ngwana, ke nagana bjalo ka ngwana; bjale ka gore ke monna, tša bobjana ke di tlogetše. 12Gonabjale tše re di bonago di etša seswantšho se se ifetšego ka seiponeng; ka nako yeo re tla bona tšohle re lebane le tšona. Gonabjale tše ke di tsebago ke seripanyana fela, ka nako yeo ke tla tseba tšohle ka botlalo bjalo ka ge le nna Modimo a ntseba ka botlalo.

13Bjale ge, tše di dulago di le gona ke tumelo le kholofelo le lerato, tše tharo tše; gomme sa go di feta ka moka ke lerato.

14

Mpho ya go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego

141Se le swanetšego go se bea pele ke lerato, le dimpho tša Moya le di fišegele, gagolo mpho ya go bega molaetša wa Modimo. 2Gobane yo a bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego ga a bolele le batho, o bolela le Modimo, ka gobane ga a kwešišwe ke motho. Ka maatla a Moya wa Modimo o bolela tše di sa kwešišwego. 3Eupša yo a begago molaetša wa Modimo o bolela le batho ka tša go ba hola moyeng, le tša go ba kgothatša, le tša go ba homotša. 4Yo a bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego go ikhola yena mong fela, kganthe yo a begago molaetša wa Modimo yena o hola phuthego yohle.

5Ke duma ge bohle le ka be le ka bolela ka mantšu a a sa kwešišwego; eupša gagolo ke duma ge le ka be le na le mpho ya go bega molaetša wa Modimo. Gobane motho yo a begago molaetša wa Modimo o na le mohola go fetiša yo a bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego, ge e se ge a ka hlatholla se a se bolelago, gore phuthego e holege. 6Ka gona, banabešo, ge nka tla go lena ke bolela ka mantšu a a sa kwešišwego, ke tla le holang, ntle le ge e le gore ke le botša taba ye ke e utolletšwego ya Modimo, goba ye le sa e tsebego, goba molaetša wa Modimo, goba ke le ruta se sengwenyana?

7Ge ešita le diletšo tše di sa phelego – e ka ba naka goba harepa – ge di sa letšwe gabotse, motho a ka lemoga bjang koša ye e letšwago? 8Le phalafala ge e sa lle go kwalagala, ke mang yo a ka itokišetšago ntwa? 9Le go lena go bjalo. Ge tše le di bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego di sa kwešišege, le ka kwešišwa ke mang? Gape tše le di bolelago di tla tšewa ke phefo. 10Mo lefaseng go na le maleme a mehutahuta, fela ga go le le sa kwešišwego. 11Eupša ge ke sa kwešiše leleme le le bolelwago, ke tla ba o šele go mmoledi wa lona, le yena a ba o šele go nna. 12Le go lena go bjalo. Ka ge le fišegela go ba le dimpho tša Moya, le leke gore le atelwe ke tše di holago phuthego.

13Yo a bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego a rapele gore a fiwe mpho ya go kgona go hlatholla se a se bolelago. 14Gobane ge ke rapela ka mantšu a a sa kwešišwego, go rapela moya wa ka fela, tlhaologanyo yona ga e dire selo. 15Bjale ke swanetše ke direng? Ke swanetše ke rapele ka moya, ke be ke rapele le ka tlhaologanyo; ke swanetše ke opele ka moya, ke be ke opele le ka tlhaologanyo. 16Go sego bjalo, ge o ka leboga Modimo ka moya fela, mothofela yo a lego moo thapelong a ka araba bjang thapelo ya gago ya tebogo a re “Amene”, ge a sa kwešiše se o se bolelago? 17Le ge eba thapelo ya gago ke ye botse, yo mongwe yena ga e mo hole.

18Nna ke leboga Modimo ge ke le fetiša bohle ka go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego. 19Eupša ge ke le phuthegong ke bona go le kaone gore ke bolele mantšu a mahlano a a kwešišwago, gore ke rute ba bangwe se sengwenyana, go na le gore ke bolele ka mantšu a diketekete a a sa kwešišwego.

20Banabešo, le se ke la nagana bjalo ka bana; le be bana ka thokong ya bobe, eupša monaganong le be batho ba bagolo. 21

14:21
Jes. 28:11-12
Ka melaong ya Moshe go ngwadilwe gwa thwe:

“Ke tla bolela le setšhaba se ka batho ba go bolela maleme a šele le ka melomo ya bašele,

le ge go le bjalo ba ka se ntheeletše,”

o realo, Morena.

22Ka gona, go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego ke sešupo go bao ba sa dumelego, e sego go bao ba dumelago, kganthe go bega molaetša wa Modimo gona ke sešupo go bao ba dumelago, e sego go bao ba se dumelego.

23Bjale, ge e ka re ge phuthego yohle e kgobokane mme bohle ba bolela ka mantšu a a sa kwešišwego, gwa tsena bathofela goba batho ba ba sa dumelego, na ba ka se re le a gafa? 24Eupša ge e ka re mola bohle ba bega molaetša wa Modimo gwa tsena yo a sa dumelego goba mothofela, o tla kokonelwa ke tšohle tše di bolelwago; o tla ahlolwa ke bohle ba a ba kwago. 25Diphiri tša pelo ya gagwe di tla utologa; o tla itahlela fase ka sefahlego, a khunamela Modimo a bega a re: “Ruri, Modimo o mo go lena!”

Go se be le tlhakatlhakano ka kerekeng

26Bjale go ka thweng, banabešo? Ge le kopane le le phuthego, yo mongwe o na le sefela, mongwe o na le se a ka se rutago ba bangwe, mongwe o na le se a se utolletšwego ke Modimo, mongwe o na le molaetša wo a ka o botšago ba bangwe ka mantšu a a sa kwešišwego, mongwe gape o kgona go hlatholla seo se bolelwago; tšohle e be tša go hola phuthego. 27Ge go na le ba go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego, a e be ba babedi goba ba bararo, e sego go feta fao, le gona ba šielane, gomme go be le wa go hlatholla tše di bolelwago. 28Eupša ge go se na wa go hlatholla, gona yo a bego a rata go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego mo phuthegong a homole, a bolele ge a le noši le Modimo gae. 29Go ba ba begago molaetša wa Modimo go bolele ba babedi goba ba bararo, ba bangwe e be ba go sekaseka tše di bolelwago. 30Ge yo mongwe wa ba ba dutšego phuthegong a ka utollelwa se sengwe ke Modimo, yo a bolelago a nape a homole. 31Bohle le ka no bega molaetša wa Modimo ka go šielana, gore bohle ba ithute se sengwenyana, ba kgothatšege. 32Babegi ba molaetša wa Modimo ba kgona go itshwara, ba homola, 33gobane Modimo ga se Modimo wa tlhakatlhakano, ke Modimo wa molao.

Bjalo ka ge e le setlwaedi diphuthegong tšohle tša badumedi, 34ge le kopane le tlilo rapela, basadi ba homole. Ga ba dumelelwe go bolela; ba swanetše go bušwa, ba phethe molao wa Moshe. 35Ge ba na le taba ye ba nyakago go e tseba, ba botšiše banna ba bona gae. Ke taba ya dihlong ge mosadi a bolela phuthegong.

36Kgane lentšu la Modimo le thomile moo go lena, goba le tletše lena fela? 37Ge motho a ka ikwa a na le mpho ya go bega molaetša wa Modimo goba mpho ye nngwenyana ya Moya, a tsebe gore tše ke le ngwalelago tšona di laetšwe ke Morena. 38Ge a ka se be le taba natšo, Modimo le yena a ka se be le taba naye.

39Ka gona, banabešo, le fišegele go bega molaetša wa Modimo, gomme le ba ba bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego le se ke la ba thibela. 40Fela tšohle di dirwe ka maleba le ka molao.