Sepedi 2000 (NSO00)
11

111

11:1
1 Bakor. 4:16
Baf. 3:17
Ka gona le nkekiše, bjalo ka ge le nna ke ekiša Kriste.

Mabapi le go rwala kuane ge le rapela

2Ke a le reta ka gobane ka mehla le a nkgopola ebile le phetha tše ke le rutilego tšona. 3Fela ke nyaka ge le tseba gore Kriste ke hlogo ya monna, monna ke hlogo ya mosadi wa gagwe, gomme Modimo ke hlogo ya Kriste. 4Ka gona, monna yo a rapelago goba a begago molaetša wa Modimo a apere selo hlogong, o goboša hlogo ya gagwe, e lego Kriste. 5Le mosadi yo a rapelago goba a begago molaetša wa Modimo a se a apara selo hlogong, o goboša hlogo ya gagwe, e lego monna wa gagwe; o swana le mosadi yo a bootšwego hlogo. 6Mosadi ge a sa apare selo hlogong, a a kotwe le moriri, ge. Gomme ka ge go kotwa goba go boolwa hlogo e le taba ya dihlong mo mosading, a a apare selo hlogong. 7

11:7
Gen. 1:26-27
Monna yena ga se a swanela go apara selo hlogong, ka gobane ke yena seswantšho sa Modimo le sa letago la gagwe. Ge e le mosadi yena ke letago la monna, 8
11:8-9
Gen. 2:18-23
gobane monna ga a tšwe mosading, eupša ke mosadi yo a tšwago monneng. 9Le gona monna ga se a bopelwa mosadi, ke mosadi yo a bopetšwego monna. 10Ka gona, ka lebaka la barongwa, mosadi hlogong o swanetše go bea sešupo sa go bušwa ke monna wa gagwe. 11Mo bophelong bja rena bja sedumedi mosadi o ithekga ka monna, le monna o ithekga ka mosadi. 12Gobane bjalo ka ge mosadi a etšwa monneng, monna le yena o tswalwa ke mosadi, gomme tšohle di hlolwa ke Modimo.

13Lena beng le ka no bona ge eba go lebane gore mosadi a rapele Modimo phuthegong a se a apara selo hlogong. 14Ga ke re ke taba ye e tsebjago ke batho ka moka gore moriri wo motelele mo monneng o a mo goboša, 15mola mo mosading moriri wo motelele o mo thakga. Mosadi o filwe moriri wo motelele woo gore e be seaparo. 16Fela ge motho a ka rata go nganga mo tabeng ye, se nkago mmotša sona ke go re rena goba diphuthego tša Modimo ga re na setlwaedi se sengwe ka ntle le se.

Selalelo sa Morena

(Mat. 26:26-29; Mar. 14:22-25; Luk. 22:14-20)

17Mo tabeng ye ke yago go le botša yona gonabjale ga ke le rete, gobane ge le kopana le etla go rapela, go kopana ga lena go tliša bošaedi go feta bothakga. 18Sa mathomo, ke kwele gore ge le kopana le le phuthego le ikarola dihlophana tša go se kwane, gomme ke dumela gore taba yeo e ka no ba e le therešo. 19Ga ke na pelaelo gore moo go lena go swanetše go na le dihlophana, gore ba ba botegago tumelong mo go lena ba tle ba bonagale. 20Ge le kopana se le se jago ga e sa ba Selalelo sa Morena. 21Gobane ge le eja, mongwe le mongwe o ja tša gagwe, e be gore bangwe ba bolaišwa tlala, mola bangwe bona ba tagwa. 22Na ga le na magae moo le kago jela gona la ba la nwela gona? Na le nyatša phuthego ya Modimo la goboša le bahloki? Ke reng go lena? Kgane ke le rete? Aowaa, moo gona nka se le rete!

23Gobane se Morena a ntaetšego sona, le nna ke se laetše lena, e lego gore Morena Jesu, bošegong bjo a ekilwego ka bjona, o ile a tšea senkgwa, 24a leboga Modimo, a se ngwathaganya a re: “Se ke mmele wa ka wo o neelwago ka lebaka la lena. Le dire se e le go nkgopola.” 25

11:25
Eks. 24:6-8
Jer. 31:31-34
Ka yona tsela yeo ge go seno lewa, a tšea le senwelo a re: “Senwelo se ke kgwerano ye mpsha ye e tiišeditšwego ka madi a ka. Ka mehla ge le se nwa le se nwele go nkgopola.”

26Seo se ra gore ka mehla ge le eja senkgwa se le enwa le senwelo se le tla be le bega lehu la Morena go fihlela a etla. 27Ka fao, ge motho a ka ja senkgwa se goba a nwa senwelo sa Morena ka mokgwa wo o sego wa swanela, o tla be a oba molato go mmele wa Morena le go madi a gagwe. 28Ka gona, motho a itekole pele, a kgone a eja senkgwa seo a enwa le senwelo seo. 29Gobane ge a ka ja a ba a nwa a sa ele mmele wa Morena hloko, o tla be a itšela a bile a inwela go ahlolwa. 30Ke ka lebaka leo moo go lena go nago le ba bantši ba ba fokolago le ba ba lwalago, ba ba hlokafetšego le bona e lego ba bantši. 31Ge re ka be re thoma ka go itekola, Modimo o be a ka se re tšwe. 32Fela Morena o a re ahlola, a re otla gore re se tlo tšwiwa gotee le ba ba sa dumelego ba lefase.

33Ka gona, banabešo, ge le kopana go tlo ja Selalelo sa Morena, le letelaneng. 34Gomme ge motho a swerwe ke tlala, a je gae pele, gore e se tlo re ge le kopane la ahlolwa.

Ge e le tšela tše dingwe ditaba, ke tla di beakanya mohla ke etla.

12

Dimpho tša Moya wo Mokgethwa

121Banabešo, ke rata ge le tseba gabotse mabapi le dimpho tša semoya tše le nngwaletšego mabapi le tšona. 2Le a tseba gore mola le sa le baditšhaba, le be le arošwa ka mekgwa ye mentši go khunamela medingwana ya go se bolele. 3Bjale ke nyaka gore le tsebe gore ga go motho yo e ka rego a bušwa ke Moya wa Modimo a re: “Jesu a a rogakwe!” Le gona ga go motho yo a ka rego: “Jesu ke Morena,” ge e se ge a bušwa ke Moya wo Mokgethwa.

4

12:4-11
Bar. 12:6-8
Dimpho tša semoya ke tša mehuta, eupša ke tša Moya o tee. 5Le mekgwa ya go direla batho ke ya mehuta, eupša Morena ke o tee yo a laelago badumedi go direla batho. 6Le mediro ke ya mehuta, eupša Modimo yo a kgontšhago modumedi yo mongwe le yo mongwe go dira mediro ya gagwe ke o tee. 7Tše di dirwago ke Moya ka modumedi yo mongwe le yo mongwe ke tša go hola bohle. 8Yo mongwe o fiwa ke Moya go bolela ka bohlale, mola mongwe a fiwa ke wona Moya woo polelo ya tsebo. 9Yo mongwe o fiwa ke Moya woo tumelo, mola mongwe, ka kgaugelo ya Modimo, a fiwa ke wona dimpho tša go fodiša. 10Yo mongwe o fiwa ke Moya maatla a go dira mehlolo, mongwe a fiwa maatla a go bega molaetša wa Modimo, mola mongwe a fiwa maatla a go lemoga gore motho o hlohleletšwa ke moya ofe. Yo mongwe o fiwa bokgoni bja go bolela ka mantšu a go se kwešišwe, mongwe a fiwa bokgoni bja go a hlatholla. 11Tšeo ka moka di dirwa ke wona Moya o tee woo; o abela yo mongwe le yo mongwe mpho ka mo o ratago.

Mmele o tee o na le ditho tše dintši

12

12:12
Bar. 12:4-5
Kriste o bjalo ka mmele o tee wo o nago le ditho tše dintši; le ge mmele o na le ditho tše dintši, ditho tšeo di bopa mmele o tee. 13Le rena ka moka re bjalo; le ge re le Bajuda, goba bao e sego Bajuda, goba makgoba, goba balokologi, re kolobeditšwe ka wona Moya o tee woo ra ba mmele o tee, bohle ra fiwa Moya o tee woo wa dula ka dipelong tša rena.

14Gobane mmele ka bowona ga se setho se tee, ke ditho tše dintši. 15Ge leoto le ka re: “Ka ge ke se letsogo, ga ke wa mmele,” ga se go re ka nnete e tla be e se setho sa mmele. 16Tsebe le yona ge e ka re: “Ka ge ke se leihlo, ga ke wa mmele,” ga se go re ka nnete e tla be e se setho sa mmele. 17Ge mmele wohle e ka be e le leihlo, go kwa o be o tla go tšea kae? Le ge mmele ka moka e ka be e le tsebe, go dupa o be o tla go tšea kae? 18Bjale ge, Modimo o beile setho se sengwe le se sengwe mmeleng ka mo a ratilego ka gona. 19Ge ditho tšohle e ka be e le setho se tee, na mmele o ka be o le gona? 20Bjale ditho ke tše dintši, fela mmele ke o tee.

21Ka gona, leihlo le ka se re go letsogo: “Ga ke bote wena!” Le hlogo e ka se re go maoto: “Ga ke bote lena!” 22Gabotsebotse, ditho tša mmele tše di bonalago nke di fokola go feta tše dingwe, le tšona mmele o di botile; 23le tšeo re naganago gore ga di na mohola wo mogolo le tšona re di šetša kudu; le tše di sa išwego mahlo le tšona re lebanwe ke go di apeša gabotsebotse, 24kganthe tše di išwago mahlo tšona ga re itshwenye ka go di kgabiša. Modimo o beakantše mmele bjalo, gore setho se se lebanwego ke tlhompho ye kgolo se hlomphiwe kudu. 25Ka gona, ga se go re ditho tša mmele di a lwa, eupša di babalelana ka go kwana. 26Ge setho se sengwe sa mmele se ekwa bohloko, tše dingwe ka moka le tšona di a bo kwa; ge se sengwe se retwa, tše dingwe ka moka le tšona di thaba le sona.

27Lena le mmele wa Kriste, gomme mongwe le mongwe wa lena ke setho sa wona. 28

12:28
Baef. 4:11
Ba bangwe mo kerekeng Modimo o ba file mediro: ba mathomo ke baapostola, ba bobedi ke baprofeta, ba boraro ya ba baruti; gwa latela ba go dira mehlolo, bona ba latelwa ke bao Modimo a ba filego mpho ya go fodiša le ba ba kgonago go thuša ba bangwe mo phuthegong, le ba ba hlahlago ba bangwe, le ba ba bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego. 29Ga se gore bohle ke baapostola, goba baprofeta, goba baruti. Ga se gore ka moka ba dira mehlolo, 30goba ba na le mpho ya go fodiša malwetši, goba ba kgona go bolela ka mantšu a go se kwešišwe, goba go a hlatholla. 31Ka gona, le kgothalele gagolo dimpho tše di phalago tše dingwe.

Gomme bjale ke le bontšha tsela ye e di phalago ka moka.

13

Lerato la Sekriste

131Le ge nka kgona go bolela mantšu ohle a go se kwešišwe a batho le a barongwa, ge ke se na lerato, ke no swana le tshipi ye e kwetenyago goba moropa wo o tidimetšago. 2

13:2
Mat. 17:20
21:21
Mar. 11:23
Le ge nka ba le mpho ya go kgona go bega molaetša wa Modimo, le ge nka tseba diphiri ka moka le dilo ka moka, le ge nka ba le tumelo yohle ye e nyakegago go šutiša dithaba, ge ke se na lerato, gona ga ke selo. 3Le ge nka fa bahloki tšohle tše ke nago le tšona, le ge nka ikgafela go fišwa,13:3 “le ge nka ikgafela go fišwa” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “le ge nka ikgafa ke gabile go itheta”. ge ke se na lerato, gona ga go nkhole selo.

4Wa lerato ga a felele motho pelo, ebile ke yo botho; ga a na mona, ga a ikgantšhe, ebile ga a na makoko. 5Wa lerato ga a dire dihlabišadihlong, ga a nyake go ikhola; ga a selekege fela; ga a sware yo kgopo ka pelo. 6Ga a thabele bobe, o thabela toka. 7O kgotlelela tšohle, o dumela tšohle, o holofela tšohle, o pelotelele go tšohle.

8Lerato ga le fele, kganthe mpho ya go kgona go bega molaetša wa Modimo yona e tla fela, le ya go kgona go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego e tla fela, tsebo le yona e tla fela. 9Gobane tsebo ye re nago le yona e a hlaelelwa, mokgwa wo re begago molaetša wa Modimo ka wona le wona o a hlaelelwa. 10Eupša mohla go etla seemo sa tše di feletšego, tše di hlaelelwago di tla timelela.

11Mola ke sa le ngwana, ke be ke bolela bjalo ka ngwana, ke gopola bjalo ka ngwana, ke nagana bjalo ka ngwana; bjale ka gore ke monna, tša bobjana ke di tlogetše. 12Gonabjale tše re di bonago di etša seswantšho se se ifetšego ka seiponeng; ka nako yeo re tla bona tšohle re lebane le tšona. Gonabjale tše ke di tsebago ke seripanyana fela, ka nako yeo ke tla tseba tšohle ka botlalo bjalo ka ge le nna Modimo a ntseba ka botlalo.

13Bjale ge, tše di dulago di le gona ke tumelo le kholofelo le lerato, tše tharo tše; gomme sa go di feta ka moka ke lerato.