Sepedi 2000 (NSO00)
9

Ditokelo le ditshwanelo tša Paulose tša ge e le moapostola

91Kgane nna ga ke molokologi? Kgane ga ke moapostola? Kgane ga se ka bona Jesu, Morena wa rena? Ga ke re lena le badumedi ka lebaka la modiro wa ka wo ke o diretšego Morena? 2Le ge ba bangwe ba sa ntsheme moapostola, lena le ntshema yena. Ka ge le phela le le ba tee le Morena, lena ka bolena le dihlatse tša gore ke nna moapostola.

3Ge batho ba ntshekiša ke fetola ka go re: 4Na ga ke na tokelo ya go ja le go nwa? 5Kgane ga ke na tokelo ya go šika le mosadi wa modumedi e le mogatšaka, ka etša baapostola ba bangwe le bana ba boMorena le Petrose? 6Na ke nna le Barnabase fela ba re swanetšego go šomela tša go re phediša? 7Na mohlabani ke ofe yo a itefelago tše a phelago ka tšona ntweng? Ke mang yo a rego go bjala merara a se tle a ja diterebe tša yona? Modiša yena ke ofe yo a sa jego maswi a mohlape wo a o dišago?

8Ge ke realo ga se gore ke bolela fela tše di tsebjago ke mang le mang, gobane le molao wa Moshe o realo. 9

9:9
Doit. 25:4
1 Tim. 5:18
Ka molaong woo go ngwadilwe go re: “Ge o fola mabele ka pholo o se e bofe molomo.” Etse dipholo Modimo o iša kae ka tšona? 10Ga ke re gabotse ge a realo o ra rena? Gape taba ye e ngwaletšwe rena. Sa molemi ke go lema a holofetše puno, le mmuni sa gagwe ke go buna a gabile go ja mabele a gagwe. 11
9:11
Bar. 15:27
Etse go le begela Ebangedi ga rena e bile go bjala peu ya tša go le phediša moyeng. Na e ka ba phošo bjang ge bjale re buna mo go lena tša go re phediša? 12Ge eba ba bangwe ba loketšwe ke go holega mo go lena, gona rena re loketšwe le go ba feta.

Fela ga se ra ka ra dira go ya ka mo re loketšwego ka gona. Re ile ra no kgotlelela tšohle, gore Taba ye Botse ya Kriste re se e šitiše ka mokgwa ofe le ofe. 13

9:13
Doit. 18:1
Ga ke re le a tseba gore ba ba šomago ka Tempeleng ba ja tša ka Tempeleng, le ba ba dirago dihlabelo aletareng ba abelwa tšona tša aletareng? 14
9:14
Mat. 10:10
Luk. 10:7
Agaa, babegi ba Ebangedi le bona Morena o laetše gore ba phele ka yona Ebangedi.

15Nnaena le e tee ya ditokelo tšeo ga se ka ka ka ikhola ka yona; le gona ga se gore ditaba tše ke di ngwalela gore go tle go holege nna ka ditokelo tšeo. Ebile go ka ba kaone gore ke hwe! Le go itheta ga ka nka se go amogwe ke motho! 16Go bega Ebangedi ga ka ga se taba ye nka ithetago ka yona, ka gobane ke tlemegile go e bega. Gomme nka ba yo madimabe kudu ge nka se e bege. 17Ge nkabe ke dira mošomo wo ka go rata ga ka gona nkabe ke nyaka moputso; eupša ke o dira ke tlemegile, ka gobane ke o filwe ke Modimo. 18Bjale moputso wa ka ke eng? Moputso wa ka ke gona go bega Taba ye Botse ye ntle le tefo, ntle le go nyaka go ikhola ka mošomo wo wa ka wa go e bega.

19Le ge ke le molokologi, ke se lekgoba la motho, ke itirile lekgoba la bohle, gore ke tle ke sokollele ba bantši go Kriste. 20Ge ke na le Bajuda ke phela bjalo ka Mojuda, gore ke ba sokolle; gomme le ge nna ke sa bušwe ke melao ya Moshe, ge ke le gare ga bao ba bušwago ke yona, ke phela bjalo ka ge nke ke bušwa ke yona, gore ke tle ke ba sokolle. 21Ka yona tsela yeo, ge ke na le bao ba sa bušwego ke melao ya Moshe, ke phela bjalo ka yo a sa bušwego ke melao yeo, gore ke tle ke sokolle bao ba sa bušwego ke yona. Ka go realo ga se gore ga ke phethe melao ya Modimo; gabotsebotse ke bušwa ke molao wa Kriste. 22Ge ke na le bafokodi tumelong, le nna ke itira mofokodi, gore ke ba sokolle. Ke dira gore batho bohle ba mpone ke swana le bona, e le ge ke gabile gore ka mo go kgonegago go be le ba ke ba phološago.

23Tše ka moka ke di dira ka lebaka la Ebangedi, gore le nna ke tle ke be yo mongwe yo a kgathilego tema mo mošomong wo.

24Ga ke re le a tseba gore ba ba šianago mokatong ba kitima ka moka, eupša sefoka se tšewe ke o tee? Le lena bophelong bja lena bja sedumedi katanang le etše mokati yo a gakalago, gomme le tla thopa sefoka. 25Mang le mang yo a itlwaetšago go šiana o itima tše dintši, a gabile go tlo thopa sefoka se se senyegago; kganthe rena re itima tše dintši re gabile go tlo thopa sefoka se se sa senyegego. 26Ka lebaka leo, nna ga ke kitime wa go tlaruma; ga ke lwe wa go kgeila phefo ka matswele. 27Ke laola mmele wa ka ka o tlwaetša, gore ke se re ke rutile ba bangwe bophelo bja sedumedi, nna mong ka tla ka hwetšwa ke ronwa ke bophelo bjoo.

10

Paulose o laya Bakriste gore ba se khunamele medingwana

101

10:1
Eks. 13:21-22
14:22-29
Banabešo, le se ke la lebala gore borakgolokhukhu bohle ba rena ba ile ba šireletšwa ke leru, bohle ba ile ba tshela lewatle ba bolokegile. 2Bohle ba ile ba kolobetšwa ka lerung le ka lewatleng gore e be balatedi ba Moshe. 3
10:3
Eks. 16:35
Bohle ba ile ba ja sejo se tee sa semoya, 4
10:4
Eks. 17:6
Num. 20:11
ba nwa le seno se tee sa semoya. Ba ile ba nwa seno sa go tšwa leswikeng la semoya le le bego le sepela nabo, gomme leswika leo e be e le Kriste. 5
10:5
Num. 14:29-30
Le ge go le bjalo, bontši bja bona bo ile bja se kgahle Modimo, gomme ba hwa ba gašagana lešokeng.

6

10:6
Num. 11:4
Tšeo ka moka di diregile go re laya gore re se dume dilo tše mpe go etša bona. 7
10:7
Eks. 32:6
Le gona le se ke la khunamela medingwana boka ba bangwe ba bona, bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a re: “Setšhaba sa dulela go ja le go nwa, sa feleletša ka go bina tša go se tsebalege.” 8
10:8
Num. 25:1-18
Rena re se ke ra feba, ra etša ba bangwe ba bona ba ba ilego ba feba, gomme ka tšatši le tee gwa bolawa ba dikete tše masome a mabedi le tše tharo. 9
10:9
Num. 21:5-6
Re se ke ra leka Kriste,10:9 “Kriste” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Morena”. ra etša ba bangwe ba bona ba ba ilego ba mo leka, gomme ba bolawa ke dinoga. 10
10:10
Num. 16:41-49
Le se ke la ngongorega, la etša ba bangwe ba bona ba ba ilego ba ngongorega, gomme ba bolawa ke Morongwammolai.

11Tšeo ka moka di ile tša ba hlagela e le go laya ba bangwe, gomme tša ngwalelwa go re lemoša, rena re phelago nakong ya kgauswi le bofelo bja lefase.

12Ka gona, yo a ikwago a sa tekateke tumelong, a itote gore a se we. 13Ga se la ka la tlelwa ke moleko wo o palelago batho. Modimo o a botega, gomme a ka se le lese le lekwa ka tše di kago le palela. Ge le wetšwe ke moleko, yena o tla le fa maatla a go o kgotlelela, ya ba gona go le kgontšha go o fenya.

14Bjale ge, banabešo, le tlogele go khunamela medingwana. 15Ke bolela le lena ke le tšea le le batho ba ba kwešišago; lebeledišišang se ke se bolelago. 16

10:16
Mat. 26:26-28
Mar. 14:22-24
Luk. 22:19-20
Kgane senwelo se re se nwago Selalelong sa Morena, se re tumišago Modimo gape re mo lebogago ka lebaka la sona,10:16 “se re tumišago Modimo gape re mo lebogago ka kaba la sona” goba “se re se šegofatšago” ge re se nwa na ga se gona ge re eba ba tee ka madi a Kriste? Le sona senkgwa se re se ngwathago, na ge re se ja ga se gona ge re eba ba tee ka mmele wa Kriste? 17Ka ge senkgwa e le se setee, rena ka moka, le ge re le ba bantši, re mmele o tee, ka gobane ka moka re abelana sona senkgwa se tee se.

18

10:18
Lef. 7:6
Bonang setšhaba sa Israele: Ga ke re ge ba eja dihlabelo e ba ba tee le Modimo yo a direlwago aletareng? 19Na e ka ba ge ke realo ke ra gore modingwana goba dihlabelo tše di direlwago wona di na le mohola? 20
10:20
Doit. 32:17
Le gatee! Se ke se bolelago ke go re dihlabelo tše baditšhaba ba di dirago, ba di direla bademone, e sego Modimo. Gomme ga ke nyake gore le gwerane le bademone. 21Le ka se nwe senwelo sa Morena la ba la nwa le sa bademone; le ka se je tša tafola ya Morena la ba la ja le tša bademone. 22
10:22
Doit. 32:21
Na e ka ba re nyaka go rumola Modimo? Kgane re mo feta ka maatla?

23

10:23
1 Bakor. 6:12
Yo mongwe motho a ka re: “Ke dumeletšwe tšohle.” Go bjalo; fela ga se gore tšohle di na le mohola. A ka re: “Ke dumeletšwe tšohle.” Ke nnete, eupša ga se gore tšohle di tiišetša motho tumelo. 24Gape motho ga se a swanela go nyaka tša go ikhola, eupša o swanetše go nyaka tša go hola ba bangwe.

25Tšohle tše di rekišwago borekišetšong bja nama le ka no di ja le sa botšiše mo di tšwago gona, gore le se kokonelwe. 26

10:26
Pes. 24:1
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Lefase ke la Morena, le tšohle tše di lego mo go lona.”

27Ge motho wa go se dumele a le memile mme le rata go ya, le je tšohle tše a le fago tšona, le sa botšiše mo di tšwago gona, gore le se kokonelwe. 28Fela ge motho a ka le botša a re: “Nama ye ke ya sedimo,” gona le se ke la e ja, le e lese ka lebaka la yoo wa go le botša le ka lebaka la go hlompha letswalo, 29ke ra la gagwe, e sego la gago.

Yo mongwe a ka botšiša a re: “Na nka napa ka šitišwa ke letswalo la motho yo mongwe go dira se ke se ratago? 30Ge ke leboga Modimo ka lebaka la dijo tše a mphago tšona ke tla be ke rogelwang mabapi le tše ke di lebogago?”

31Ka gona, ge le eja goba le enwa goba le dira se sengwe, tšohle le di direle go tumiša Modimo. 32Le se ke la kgopiša Bajuda goba bao e sego Bajuda goba phuthego ya Modimo. 33Le etše nna: nna ke leka go kgahla batho ka moka mo go tšohle tše ke di dirago, ke sa gabe go ikhola, eupša ke gaba go hola batho bohle, gore ba phologe.

11

111

11:1
1 Bakor. 4:16
Baf. 3:17
Ka gona le nkekiše, bjalo ka ge le nna ke ekiša Kriste.

Mabapi le go rwala kuane ge le rapela

2Ke a le reta ka gobane ka mehla le a nkgopola ebile le phetha tše ke le rutilego tšona. 3Fela ke nyaka ge le tseba gore Kriste ke hlogo ya monna, monna ke hlogo ya mosadi wa gagwe, gomme Modimo ke hlogo ya Kriste. 4Ka gona, monna yo a rapelago goba a begago molaetša wa Modimo a apere selo hlogong, o goboša hlogo ya gagwe, e lego Kriste. 5Le mosadi yo a rapelago goba a begago molaetša wa Modimo a se a apara selo hlogong, o goboša hlogo ya gagwe, e lego monna wa gagwe; o swana le mosadi yo a bootšwego hlogo. 6Mosadi ge a sa apare selo hlogong, a a kotwe le moriri, ge. Gomme ka ge go kotwa goba go boolwa hlogo e le taba ya dihlong mo mosading, a a apare selo hlogong. 7

11:7
Gen. 1:26-27
Monna yena ga se a swanela go apara selo hlogong, ka gobane ke yena seswantšho sa Modimo le sa letago la gagwe. Ge e le mosadi yena ke letago la monna, 8
11:8-9
Gen. 2:18-23
gobane monna ga a tšwe mosading, eupša ke mosadi yo a tšwago monneng. 9Le gona monna ga se a bopelwa mosadi, ke mosadi yo a bopetšwego monna. 10Ka gona, ka lebaka la barongwa, mosadi hlogong o swanetše go bea sešupo sa go bušwa ke monna wa gagwe. 11Mo bophelong bja rena bja sedumedi mosadi o ithekga ka monna, le monna o ithekga ka mosadi. 12Gobane bjalo ka ge mosadi a etšwa monneng, monna le yena o tswalwa ke mosadi, gomme tšohle di hlolwa ke Modimo.

13Lena beng le ka no bona ge eba go lebane gore mosadi a rapele Modimo phuthegong a se a apara selo hlogong. 14Ga ke re ke taba ye e tsebjago ke batho ka moka gore moriri wo motelele mo monneng o a mo goboša, 15mola mo mosading moriri wo motelele o mo thakga. Mosadi o filwe moriri wo motelele woo gore e be seaparo. 16Fela ge motho a ka rata go nganga mo tabeng ye, se nkago mmotša sona ke go re rena goba diphuthego tša Modimo ga re na setlwaedi se sengwe ka ntle le se.

Selalelo sa Morena

(Mat. 26:26-29; Mar. 14:22-25; Luk. 22:14-20)

17Mo tabeng ye ke yago go le botša yona gonabjale ga ke le rete, gobane ge le kopana le etla go rapela, go kopana ga lena go tliša bošaedi go feta bothakga. 18Sa mathomo, ke kwele gore ge le kopana le le phuthego le ikarola dihlophana tša go se kwane, gomme ke dumela gore taba yeo e ka no ba e le therešo. 19Ga ke na pelaelo gore moo go lena go swanetše go na le dihlophana, gore ba ba botegago tumelong mo go lena ba tle ba bonagale. 20Ge le kopana se le se jago ga e sa ba Selalelo sa Morena. 21Gobane ge le eja, mongwe le mongwe o ja tša gagwe, e be gore bangwe ba bolaišwa tlala, mola bangwe bona ba tagwa. 22Na ga le na magae moo le kago jela gona la ba la nwela gona? Na le nyatša phuthego ya Modimo la goboša le bahloki? Ke reng go lena? Kgane ke le rete? Aowaa, moo gona nka se le rete!

23Gobane se Morena a ntaetšego sona, le nna ke se laetše lena, e lego gore Morena Jesu, bošegong bjo a ekilwego ka bjona, o ile a tšea senkgwa, 24a leboga Modimo, a se ngwathaganya a re: “Se ke mmele wa ka wo o neelwago ka lebaka la lena. Le dire se e le go nkgopola.” 25

11:25
Eks. 24:6-8
Jer. 31:31-34
Ka yona tsela yeo ge go seno lewa, a tšea le senwelo a re: “Senwelo se ke kgwerano ye mpsha ye e tiišeditšwego ka madi a ka. Ka mehla ge le se nwa le se nwele go nkgopola.”

26Seo se ra gore ka mehla ge le eja senkgwa se le enwa le senwelo se le tla be le bega lehu la Morena go fihlela a etla. 27Ka fao, ge motho a ka ja senkgwa se goba a nwa senwelo sa Morena ka mokgwa wo o sego wa swanela, o tla be a oba molato go mmele wa Morena le go madi a gagwe. 28Ka gona, motho a itekole pele, a kgone a eja senkgwa seo a enwa le senwelo seo. 29Gobane ge a ka ja a ba a nwa a sa ele mmele wa Morena hloko, o tla be a itšela a bile a inwela go ahlolwa. 30Ke ka lebaka leo moo go lena go nago le ba bantši ba ba fokolago le ba ba lwalago, ba ba hlokafetšego le bona e lego ba bantši. 31Ge re ka be re thoma ka go itekola, Modimo o be a ka se re tšwe. 32Fela Morena o a re ahlola, a re otla gore re se tlo tšwiwa gotee le ba ba sa dumelego ba lefase.

33Ka gona, banabešo, ge le kopana go tlo ja Selalelo sa Morena, le letelaneng. 34Gomme ge motho a swerwe ke tlala, a je gae pele, gore e se tlo re ge le kopane la ahlolwa.

Ge e le tšela tše dingwe ditaba, ke tla di beakanya mohla ke etla.