Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Nna, Paulose, yo Modimo ka go rata ga gagwe a nkgethilego ka ba moapostola wa Kriste Jesu, le Sostenese, ngwanaborena, 2

1:2
Dit. 18:1
re dumediša phuthego ya Modimo ye e lego motseng wa Korinte, ya ba e lego ba gagwe ka go ba ba tee le Kriste Jesu, ba ba bileditšego go ba bakgethwa ba Modimo, gotee le bohle ba ba khunamelago Morena wa rena, Jesu Kriste, gohle, yo e lego yena Morena wa bona le rena, re re:

3Nke Modimo, Tatagorena, le Morena Jesu Kriste ba le gaugele, ba le fe khutšo.

Tše dibotse tše Modimo a re fago tšona ka Kriste

4Ka mehla ke le lebogela go Modimo ka lebaka la tše dibotse tše a le filego tšona ka Kriste Jesu. 5Le humišitšwe ka yena dilong ka moka, e lego tša go tseba molaetša wa Jesu Kriste gabotse le go o bega ka botlalo. 6Molaetša woo le tloga le o dumetše 7mo e lego gore ge le sa letetše go utollwa ga Morena wa rena, Jesu Kriste, ga go mpho le e tee ye le e hlokago. 8Ke yena a tlago le tiiša tumelong go fihlela mafelelong, gore mohla yena Morena wa rena, Jesu Kriste, a boa e be ga le na bosodi. 9Modimo o a tshepega, yena yo a le bileditšego go ba ba tee le Morwagwe, Jesu Kriste, Morena wa rena.

Paulose o kgala phuthego ge e ikaroganya

10Banabešo, ke le rapela ka Morena wa rena, Jesu Kriste, gore ka moka ga lena le kwaneng, gore le se tšwe dihlophana. Le be ba pelo e tee le monagano o tee le maikemišetšo a tee. 11Gobane, banabešo, ke kwele ka ba ga Kleo gore le na le diphapano. 12

1:12
Dit. 18:24
Ke ra tša ge motho wa lena a re nna ke wa Paulose, yo mongwe a re nna ke wa Apolose; mongwe a re nna ke latela Kefase,1:12 “Kefase” Leo ke leina la Petrose la Searamo. mongwe a re nna ke latela Kriste. 13Na Kriste o ntšhitšwe dikgawanakgawana? Kgane ke Paulose yo a le bapoletšwego sefapanong? Goba le kolobeditšwe gore le be ba Paulose?

14

1:14
Dit. 18:8
19:29
Bar. 16:23
Nna ke leboga Modimo ge ke se ka ka ka kolobetša motho mo go lena, ge e se Krispose le Gayose. 15Ka gona ga go na yo a ka rego o kolobeditšwe gore e be wa ka. 16
1:16
1 Bakor. 16:15
Ee, bjale ke a gopola, ke kolobeditše le Stefanase le ba lapa la gagwe; ga ke gopole ke kolobeditše yo mongwe. 17Kriste ga se a nthoma gore ke yo kolobetša. O nthomile gore ke yo bega Taba ye Botse ya Modimo, e sego ka polelo ya batho ba bohlale. Ge nkabe nka dira bjalo, lehu la Kriste sefapanong e be e tla ba lefeela.

Kriste ke maatla le bohlale bja Modimo

18Gobane ba ba tšeago ka tsela ye e išago tahlegong ba bona molaetša wa lehu la Kriste sefapanong e le bošilo; kganthe rena re phološwago re bona e le maatla a Modimo. 19

1:19
Jes. 29:14
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ke tla fediša bohlale bja dihlalefi;

ke tla timeletša tsebo ya dirutegi.”

20
1:20
Jobo 12:17
Jes. 19:12
33:18
44:25
Ge go le bjalo gona, sehlalefi le serutegi le sekgwari sa polelo sa mehleng yeno ba thušang? Ga ke re Modimo o bontšhitše gore bohlale bja batho ba lefase ke bošilo?

21Gobane Modimo, ka bohlale bja gagwe, o dirile gore batho ba lefase ba se kgone go mo tseba ka bja bona bohlale. O ratile gore a phološe bao ba dumelago ka molaetša wo re o gašago wo go thwego ke bošilo. 22Bajuda ba nyaka mehlolo, kganthe Bagerike bona ba tsoma bohlale. 23Ge e le rena re bega taba ya Jesu yo a ilego a bapolwa sefapanong, e lego wona molaetša wo o ganwago ke Bajuda, mola bao e sego Bajuda bona ba re ke bošilo; 24kganthe go bao Modimo a ba biditšego, ba Bajuda le ba e sego Bajuda, molaetša wo ke Kriste yo e lego maatla a Modimo le bohlale bja gagwe. 25Gobane se se bonalago nke ke bošilo bja Modimo ke se bohlale go phala bohlale bja batho; le se se bonalago nke ke bofokodi bja Modimo se tiile go phala go tia ga batho.

26Banabešo, nke le naganeng ka se le bego le le sona mola Modimo a le bitša. Ge go iwa ka tebelelo ya batho, ga se ba bakae mo gare ga lena ba e bego e le dihlalefi, goba ba na le maatla, goba e le ba madi a bogoši setšhabeng. 27Modimo o kgethile bao go thwego ke mašilo gore a leše dihlalefi dihlong, a kgetha bao go thwego ke bafokodi gore a leše ba maatla dihlong. 28O kgethile babotlana le banyatšegi le ba go thwego ga se selo gore a fediše ba go thwego ke ba mohola. 29Ka gona, ga go yo a ka ikgantšhago pele ga Modimo. 30Gomme ke yena Modimo yo a le dirilego ba tee le Kriste Jesu, le gona o mo dirile bohlale bja rena. Ka yena re a lokafatšwa; re ba setšhaba se se kgethilwego ke Modimo gomme ra lokollwa sebeng. 31

1:31
Jer. 9:23
Ke ka lebaka leo Mangwalo a Makgethwa a rego: “Yo a ikgantšhago a ikgantšhe ka tše di dirilwego ke Morena.”

2

Molaetša wa Paulose mabapi le Kriste, mmapolwa

21Banabešo, mola ke le etetše go tlo tsebagatša leano la Modimo le le bego le sešo la tsebja, ga se ka ipontšha ke le seboledi goba sehlalefi. 2Ke ile ka fetša le pelo gore ge ke na le lena ke tla bolela fela ka tša Jesu Kriste, gagolo tša ge e bile mmapolwa sefapanong. 3

2:3
Dit. 18:9
Ka gona, mola ke tlile moo go lena ke be ke fokola ke bile ke thothomela ka letšhogo, 4gomme le thuto ya ka le molaetša ke be ke sa le botše tšona ka bothakga bja seboledi le bohlale bja batho, eupša ke be ke le botša tšona ka bohlatse bjo bo bontšhago maatla a Moya wa Modimo. 5Ka gona, tumelo yeo ya lena ga se ya go ikanya bohlale bja batho, eupša ke ya go bota maatla a Modimo.

Tša bohlale bja Modimo

6Bohlale bjona ke a bo bega, ke bo begela ba ba kwešišago tša moya. Fela ga se bohlale bja batho ba mehleng yeno goba bja babuši ba lona – babuši ba ba lobago maatla a bona a go buša. 7Bohlale bjo ke bo bolelago ke bohlale bja Modimo bjo bo sa tsebjego, bjo bo fihletšwego batho, eupša bjo a bego a re lotetše bjona le pele ga ge a hlola lefase, gore re tle re be le yena letagong. 8Ga go mmuši wa mehleng yeno yo a tsebilego bohlale bjo. Ge ba ka be ba bo tsebile, ba ka be ba ile ba se bapole Morena wa letago sefapanong. 9

2:9
Jes. 64:4
Eupša go bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re:

“Tše motho a sego a di bona goba a di kwa goba a gopola gore di ka kgonega,

ke tšona tše Modimo a di lokišeditšego ba ba mo ratago.”

10Eupša rena Modimo o re utolletše tšona ka Moya wa gagwe, gobane wona Moya o fetleka tšohle, ešita le yona merero ye e sa tsebjego ya Modimo. 11Gobane ke mang yo a tsebago tša motho, ge e se yena mong? Ka mokgwa wo mobjalo, tša Modimo le tšona ga go motho yo a di tsebago, ge e se wona Moya wa Modimo. 12Rena ga se ra fiwa moya wa go buša batho ba lefase; re filwe Moya wa go tšwa go Modimo gore re tle re tsebe tše re di filwego ke Modimo ka kgaugelo ya gagwe.

13Gomme tšona re di bolela e sego ka polelo ye e rutwago ka bohlale bja batho, eupša ka polelo ye e rutwago ke Moya, re hlalošetša bao ba laolwago ke Moya wa Modimo ditaba tša moya.2:13 “re hlalošetša ... moya.” goba “re hlaloša ditaba tša moya ka mantšu a re a fiwago ke Moya wa Modimo.” 14Yo a sa laolwego ke Moya wa Modimo ga a amogele tša Moya. Go yena ke bošilo, gomme ga a kgone go di kwešiša, ka gobane di lebelelwa fela ka leihlo la Moya. 15Eupša yo a laolwago ke Moya wa Modimo o kwešiša tšohle, etšwe yena a sa kwešišwe ke motho. 16

2:16
Jes. 40:13
Gape le Mangwalo o Makgethwa a re:

“Kgane ke mang yo a tsebago tše Morena a di naganago mo a ka kgonago go mo eletša?”

Eupša rena re nagana bjalo ka Kriste.