Sepedi 2000 (NSO00)
4

Ditlogolo tša Juda

41Ditlogolo tše dingwe tša Juda šedi: Peretse, Hetserone, Karmi, Hure le Shobale. 2Shobale e bile tatagoReaya, yo e bilego tatagoJahate; Jahate ya ba tatagoAhumai le Lahade, borakgolokhukhu ba batho ba ba bego ba dula Tsora.

3-4Hure e be e le morwa wa leitšibolo wa Efrata, gomme ditlogolo tša gagwe di hlomile motse wa Betlelehema. Hure o bile le barwa ba bararo, e lego Ethamo, Penuele le Esere. Barwa4:3 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Barwa” Seheberu se re “Botate”. ba Ethamo e be e le Jesriele, Jishma le Jidbashe, Hatseleleponi e le kgaetšedi ya bona. Penuele o ile a hloma motse wa Gedoro, Etsere yena a hloma wa Husha.

5Ashure, yo a hlomilego motse wa Tekoa, o be a na le basadi ba babedi, e lego Hela le Naara. 6Naara a mmelegela barwa ba: Ahusamo, Hefere, Temni le Ahashtari. 7Hela a belega barwa ba: Tserete, Jitsara le Etnane.

8Kotse e be e le tatagoAnube le Tsobeba, e bile e le rakgolokhukhu wa dikgorwana tše di tšwilego go Aharehele, morwa wa Harumo.

9Go be go na le monna yo a bitšwago Jabetse, yo a bego a hlomphega kudu lapeng labo. Mmagwe o be a mo reetše leina la Jabetse,4:9 “Jabetse” Leina le le kwala bjalo ka Seheberu ge se re “bohloko”. ka gobane go belegwa ga gagwe go be go bile bohloko kudu. 10Eupša Jabetse a rapela Modimo wa Israele a re: “Ntšhegofatše kudu, Modimo, gomme o nkokeletše naga. Baa le nna mme o ntšhireletše go tšohle tše mpe gore di se ke tša nkweša bohloko.” Gomme Modimo a mo fa se a se kgopetšego.

Mašika a mangwe a malapa

11Kelube, morwarragoShuha, o be a na le morwa, Mehire. Mehire ya ba tatagoEshtone, 12yo a ilego a ba le barwa ba: Bethe-Rafa, Paseage le Tehina. Tehina e bile mohlomi wa motse wa Nahashe. Ditlogolo tša batho ba di be di dula Reka.

13Barwa ba Kenase e be e le Otniele le Seraya. Otniele ya ba tatagoHatate le Meonotai.4:13 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Meonotai” Seheberu ga se na le leina le. 14Meonotai e bile tatagoOfra.

Seraya a tswala Joaba, yo e bilego mohlodi wa mešomo ya Moeding wa Batsebamediro-ya-diatla, fao batho ba ntshe e bego e le bašomi ba bokgoni.

15Kalebe, morwa wa Jefune, o be a na le barwa ba bararo, e lego Iru, Ela le Naama. Gomme Ela ya ba tatagoKenase.

16Barwa ba Jehalelele e be e le Sife, Sifa, Tiria le Asariele.

17-18Esra o be a na le barwa ba: Jetere, Merede, Efere le Jalone. Merede a nyala Bitia, morwedi wa kgoši ya Egepeta, gomme ba ba le morwedi, Miriamo, le barwa ba maina a bona e bego e le Shamai le Jishbage. Jishbage o ile a hloma motse wa Eshtemoa. Merede le yena a nyala mosadi wa kgoro ya Juda, gomme ba ba le barwa ba: Jerede, yo a hlomilego motse wa Gedoro, Hebere, mohlomi wa motse wa Soko, le Jekutiele, mohlomi wa motse wa Sanoage.

19Hodia o ile a nyala kgaetšedi ya Nahamo. Ditlogolo tša bona tša tswala ba kgorwana ya Garme ba ba bego ba dula motseng wa Keila, le ba kgorwana ya Maaka ba ba bego ba dula motseng wa Eshtemoa.4:19 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

20Shimone o be a na le barwa ba: Amnone, Rina, Benhanane le Tilone.

Barwa ba Jishi e be e le Sohete le Bensohete.

Ditlogolo tša Shela

21Shela e be e le yo mongwe wa barwa ba Juda. Ditlogolo tša gagwe tše dingwe e be e le Ere, yo a hlomilego motse wa Leka, le Lada, mohlomi wa motse wa Maresha, le ba kgorwana ya balogi ba mašela, ba ba bego ba dula motseng wa Bethe-Ashbea, 22le Jokime le batho ba ba bego ba dula motseng wa Koseba, le Joase le Sarafo, bao ba ilego ba nyala basadi ba Bamoaba mme ba boela Betlelehema.4:22 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Betlelehema” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ditaba tše di bolelwago mo ke tša kgale kudu. 23E be e le babopi ba dipitša ba go šomela kgoši, mme ba dula motseng wa Netaime le wa Gedera.

Ditlogolo tša Simeone

24Simeone o be a na le barwa ba: Nemuele, Jamine, Jaribe, Serage le Shaulo. 25Morwa wa Shaulo e be e le Shalume, setlogolo sa gagwe e le Mibisamo, mme setlogolwana sa gagwe e le Mishma. 26Go tloga go Mishma lešika le be le theogela go Hamuele, Sakure le Shimi. 27Shimi o be a na le barwa ba lesome le ba ba selelago le barwedi ba ba selelago, eupša bomorwarragwe ba be ba se na le bana ba bantši, gomme kgoro ya Simeone ya se ke ya gola bjalo ka ya Juda.

28

4:28-33
Josh. 19:2-8
Go ba go fihla mehleng ya Kgoši Dafida ditlogolo tša Simeone di be di dula metseng ye e latelago: Beresheba, Molada, Hatsare-Shuale, 29Bilha, Etseme, Eltolade, 30Bethuele, Horma, Tsikelage, 31Bethe-Markabote, Hatsare-Susime, Bethe-Biri le Shaharaime. 32Ba be ba dula le metseng ye mengwe ye mehlano: Ethamo, Aine, Rimone, Togene le Ashane, 33le metseng ye e bapilego le yona, go ba go yo fihla motseng wa Baale. Ao ke mananeo a ba a ngwadilego a malapa a bona le a mafelo ao ba ilego ba dula go ona.

34-38Banna ba ba latelago e be e le mantona a dikgorwana tša bona:

Meshobabe, Jamleke, Josha, morwa wa Amatsia, Joele,

Jehu, morwa wa Joshibia, Joshibia morwa wa Seraya, Seraya morwa wa Asiele,

Elioenai, Jaakoba, Jeshohaya, Asaya, Adiele, Jesimiele, Benaya,

Sisa, morwa wa Shifi, Shifi morwa wa Alone, Alone morwa wa Jedaya, Jedaya morwa wa Shimri, Shimri morwa wa Shemaya

Ka gobane malapa a bona a ile a gola kudu, 39ba ile ba ikala ba ba ba nyaka go fihla Gerare,4:39 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Gerare” Seheberu se re “Gedoro”. mme ba fudiša dihuswane tša bona ka thoko ya bohlabela bja moedi wo motse woo o lego ka go wona. 40Ba hwetša mafulo a mabotse a go nona moo nageng yeo e bego e ikadile, e letše. Batho bao ba bego ba kile ba dula moo e be e le Bahamo.

41Mehleng ya Kgoši Hiskia wa Juda banna ba go bolelwago ka bona fa ba ile ba ya Gerare mme moo ba hlasela mešaša ya Bahamo, ba hlasela le Bameune ba ba bego ba dula moo. Ba ba fediša taa, mme ba dulela moo sa ruri ka gobane go be go na le phulo ya dihuswane tša bona. 42Ba bangwe ba makgolo a a fetšago seatla ba kgoro ya Simeone ba ile ba ya nageng ya dithaba ya Edomo. Ba be ba etilwe pele ke Pelatia, Nearia, Refaya le Usiele, barwa ba Jishi. 43Moo ba bolaya mašaledi a Baamaleke, gomme ba dula ntshe go tloga ka nako yeo.