Sepedi 2000 (NSO00)
3

Bana ba Kgoši Dafida

31-3Bana bao Dafida a ba belegetšwego ge a be a sa le Hebrone šeba ka go hlatlamana ga bona:

Amnone, yo mmagwe e bego e le Ahinoamo wa Jesriele

Daniele, yo mmagwe e bego e le Abigaile wa Karmele

Absalomo, yo mmagwe e bego e le Maaka, morwedi wa Kgoši Talmai wa Geshure

Adonia, yo mmagwe e bego e le Hagite

Shefatia, yo mmagwe e bego e le Abitala

Jitreamo, yo mmagwe e bego e le Egla

4

3:4
2 Sam. 5:4-5
1 Dikg. 2:11
1 Dikr. 29:27
Ba ba selelago bao ba belegetšwe Hebrone nakong ya mengwaga ye e šupago le dikgwedi tše di selelago yeo ka yona Dafida a bušitšego a le fao.

Ge a le Jerusalema o bušitše mengwaga ye masome a mararo a metšo ye meraro, 5

3:5
2 Sam. 11:3
gomme moo a belegelwa barwa ba bantši.

Mosadi wa gagwe, Batseba, morwedi wa Amiele, o ile a mmelegela barwa ba bane, e lego Shima, Shobabe, Nathane le Solomone.

6Dafida o bile le barwa ba bangwe ba senyane, e lego Jibehara, Elishua, Elpelete, 7Noga, Nefege, Jafia, 8Elishama, Eliada le Elifelete. 9Ntle le barwa bao ka moka, Dafida o be a na le barwa ba bangwe le metlabo ya gagwe. Le gona o be a na le morwedi yo leina la gagwe e bego e le Tamare.

Ditlogolo tša Kgoši Solomone

10Lešika la Kgoši Solomone le kgokagane ka mokgwa wo: Solomone, Rehabeamo, Abia, Asa, Joshafate, 11Joramo, Ahasia, Joase, 12Amatsia, Usia, Jotamo, 13Ahase, Hiskia, Manase, 14Amone le Josia. 15Josia o be a na le barwa ba bane, e lego Johanane, Joyakime, Tsedekia le Joahase. 16Joyakime o bile le barwa ba babedi, e lego Joyakine le Tsedekia.

Barwa le ditlogolo tša Kgoši Joyakine

17Šedi ditlogolo tša Kgoši Joyakine yo a ilego a thopša ke Bababilonia. Barwa ba Joyakine e be e le Sealtiele, 18Malkiramo, Pedaya, Shenatsare, Jekamia, Hoshama le Nedabia. 19Barwa ba Pedaya e be e le Serubabele le Shimi. Barwa ba Serubabele e be e le Meshulamo le Hanania, Shelomite e le kgaetšedi ya bona. 20O bile le barwa ba bangwe ba bahlano, e lego Hashuba, Ohele, Berekia, Hasadia le Jushabe-Hesede.

21Barwa ba Hanania e be e le Pelatia le Jeshaya. Jeshaya e bile tatagoRefaya, yo e bilego tatagoArnane, Arnane tatagoObadia, Obadia tatagoShekania.3:21 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 22Shekania o bile le barwa ba ba selelago, e lego Shemaya, Hatushe, Jigale, Bariage, Nearia le Shafate. 23Nearia o bile le barwa ba bararo, e lego Elioenai, Hiskia le Asrikamo. 24Elioenai o bile le barwa ba ba šupago, e lego Hodabia, Eliashibe, Pelaya, Akube, Johanane, Delaya le Anani.

4

Ditlogolo tša Juda

41Ditlogolo tše dingwe tša Juda šedi: Peretse, Hetserone, Karmi, Hure le Shobale. 2Shobale e bile tatagoReaya, yo e bilego tatagoJahate; Jahate ya ba tatagoAhumai le Lahade, borakgolokhukhu ba batho ba ba bego ba dula Tsora.

3-4Hure e be e le morwa wa leitšibolo wa Efrata, gomme ditlogolo tša gagwe di hlomile motse wa Betlelehema. Hure o bile le barwa ba bararo, e lego Ethamo, Penuele le Esere. Barwa4:3 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Barwa” Seheberu se re “Botate”. ba Ethamo e be e le Jesriele, Jishma le Jidbashe, Hatseleleponi e le kgaetšedi ya bona. Penuele o ile a hloma motse wa Gedoro, Etsere yena a hloma wa Husha.

5Ashure, yo a hlomilego motse wa Tekoa, o be a na le basadi ba babedi, e lego Hela le Naara. 6Naara a mmelegela barwa ba: Ahusamo, Hefere, Temni le Ahashtari. 7Hela a belega barwa ba: Tserete, Jitsara le Etnane.

8Kotse e be e le tatagoAnube le Tsobeba, e bile e le rakgolokhukhu wa dikgorwana tše di tšwilego go Aharehele, morwa wa Harumo.

9Go be go na le monna yo a bitšwago Jabetse, yo a bego a hlomphega kudu lapeng labo. Mmagwe o be a mo reetše leina la Jabetse,4:9 “Jabetse” Leina le le kwala bjalo ka Seheberu ge se re “bohloko”. ka gobane go belegwa ga gagwe go be go bile bohloko kudu. 10Eupša Jabetse a rapela Modimo wa Israele a re: “Ntšhegofatše kudu, Modimo, gomme o nkokeletše naga. Baa le nna mme o ntšhireletše go tšohle tše mpe gore di se ke tša nkweša bohloko.” Gomme Modimo a mo fa se a se kgopetšego.

Mašika a mangwe a malapa

11Kelube, morwarragoShuha, o be a na le morwa, Mehire. Mehire ya ba tatagoEshtone, 12yo a ilego a ba le barwa ba: Bethe-Rafa, Paseage le Tehina. Tehina e bile mohlomi wa motse wa Nahashe. Ditlogolo tša batho ba di be di dula Reka.

13Barwa ba Kenase e be e le Otniele le Seraya. Otniele ya ba tatagoHatate le Meonotai.4:13 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Meonotai” Seheberu ga se na le leina le. 14Meonotai e bile tatagoOfra.

Seraya a tswala Joaba, yo e bilego mohlodi wa mešomo ya Moeding wa Batsebamediro-ya-diatla, fao batho ba ntshe e bego e le bašomi ba bokgoni.

15Kalebe, morwa wa Jefune, o be a na le barwa ba bararo, e lego Iru, Ela le Naama. Gomme Ela ya ba tatagoKenase.

16Barwa ba Jehalelele e be e le Sife, Sifa, Tiria le Asariele.

17-18Esra o be a na le barwa ba: Jetere, Merede, Efere le Jalone. Merede a nyala Bitia, morwedi wa kgoši ya Egepeta, gomme ba ba le morwedi, Miriamo, le barwa ba maina a bona e bego e le Shamai le Jishbage. Jishbage o ile a hloma motse wa Eshtemoa. Merede le yena a nyala mosadi wa kgoro ya Juda, gomme ba ba le barwa ba: Jerede, yo a hlomilego motse wa Gedoro, Hebere, mohlomi wa motse wa Soko, le Jekutiele, mohlomi wa motse wa Sanoage.

19Hodia o ile a nyala kgaetšedi ya Nahamo. Ditlogolo tša bona tša tswala ba kgorwana ya Garme ba ba bego ba dula motseng wa Keila, le ba kgorwana ya Maaka ba ba bego ba dula motseng wa Eshtemoa.4:19 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

20Shimone o be a na le barwa ba: Amnone, Rina, Benhanane le Tilone.

Barwa ba Jishi e be e le Sohete le Bensohete.

Ditlogolo tša Shela

21Shela e be e le yo mongwe wa barwa ba Juda. Ditlogolo tša gagwe tše dingwe e be e le Ere, yo a hlomilego motse wa Leka, le Lada, mohlomi wa motse wa Maresha, le ba kgorwana ya balogi ba mašela, ba ba bego ba dula motseng wa Bethe-Ashbea, 22le Jokime le batho ba ba bego ba dula motseng wa Koseba, le Joase le Sarafo, bao ba ilego ba nyala basadi ba Bamoaba mme ba boela Betlelehema.4:22 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Betlelehema” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ditaba tše di bolelwago mo ke tša kgale kudu. 23E be e le babopi ba dipitša ba go šomela kgoši, mme ba dula motseng wa Netaime le wa Gedera.

Ditlogolo tša Simeone

24Simeone o be a na le barwa ba: Nemuele, Jamine, Jaribe, Serage le Shaulo. 25Morwa wa Shaulo e be e le Shalume, setlogolo sa gagwe e le Mibisamo, mme setlogolwana sa gagwe e le Mishma. 26Go tloga go Mishma lešika le be le theogela go Hamuele, Sakure le Shimi. 27Shimi o be a na le barwa ba lesome le ba ba selelago le barwedi ba ba selelago, eupša bomorwarragwe ba be ba se na le bana ba bantši, gomme kgoro ya Simeone ya se ke ya gola bjalo ka ya Juda.

28

4:28-33
Josh. 19:2-8
Go ba go fihla mehleng ya Kgoši Dafida ditlogolo tša Simeone di be di dula metseng ye e latelago: Beresheba, Molada, Hatsare-Shuale, 29Bilha, Etseme, Eltolade, 30Bethuele, Horma, Tsikelage, 31Bethe-Markabote, Hatsare-Susime, Bethe-Biri le Shaharaime. 32Ba be ba dula le metseng ye mengwe ye mehlano: Ethamo, Aine, Rimone, Togene le Ashane, 33le metseng ye e bapilego le yona, go ba go yo fihla motseng wa Baale. Ao ke mananeo a ba a ngwadilego a malapa a bona le a mafelo ao ba ilego ba dula go ona.

34-38Banna ba ba latelago e be e le mantona a dikgorwana tša bona:

Meshobabe, Jamleke, Josha, morwa wa Amatsia, Joele,

Jehu, morwa wa Joshibia, Joshibia morwa wa Seraya, Seraya morwa wa Asiele,

Elioenai, Jaakoba, Jeshohaya, Asaya, Adiele, Jesimiele, Benaya,

Sisa, morwa wa Shifi, Shifi morwa wa Alone, Alone morwa wa Jedaya, Jedaya morwa wa Shimri, Shimri morwa wa Shemaya

Ka gobane malapa a bona a ile a gola kudu, 39ba ile ba ikala ba ba ba nyaka go fihla Gerare,4:39 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Gerare” Seheberu se re “Gedoro”. mme ba fudiša dihuswane tša bona ka thoko ya bohlabela bja moedi wo motse woo o lego ka go wona. 40Ba hwetša mafulo a mabotse a go nona moo nageng yeo e bego e ikadile, e letše. Batho bao ba bego ba kile ba dula moo e be e le Bahamo.

41Mehleng ya Kgoši Hiskia wa Juda banna ba go bolelwago ka bona fa ba ile ba ya Gerare mme moo ba hlasela mešaša ya Bahamo, ba hlasela le Bameune ba ba bego ba dula moo. Ba ba fediša taa, mme ba dulela moo sa ruri ka gobane go be go na le phulo ya dihuswane tša bona. 42Ba bangwe ba makgolo a a fetšago seatla ba kgoro ya Simeone ba ile ba ya nageng ya dithaba ya Edomo. Ba be ba etilwe pele ke Pelatia, Nearia, Refaya le Usiele, barwa ba Jishi. 43Moo ba bolaya mašaledi a Baamaleke, gomme ba dula ntshe go tloga ka nako yeo.

5

Ditlogolo tša Rubene

51

5:1
Gen. 35:22
49:3-4
Tše ke ditlogolo tša Rubene, yena wa mathomo go barwa ba Jakobo. Ka ge a be a kile a robala le yo mongwe wa metlabo ya tatagwe, o ile a se ke a ngwadišwa gore ke morwa wa mathomo, gomme ditokelo tša morwa wa leitšibolo tša fiwa barwa ba Josefa. 2
5:2
Gen. 49:8-10
Le ge go le bjalo e bile kgoro ya Juda ye e ilego ya ba le maatla go feta tše dingwe mme ya tswala mmuši wa dikgoro ka moka, eupša ditokelo tša morwa wa leitšibolo tšona ya ba tša Josefa. 3Rubene, yena yo mogolo go barwa ba Jakobo, o bile le barwa ba: Enoko, Palu, Hetserone le Karmi.

4-6

5:6
2 Dikg. 15:29
Šedi ditlogolo tša Joele go tloga molokong wo mongwe go iša go ye mengwe ye e o latelago: Shemaya, Gogo, Shimi, Mika, Reaya, Baale le Beera. Kgoši ya Asiria, Tiglate-Pilesere, o ile a iša Beera, moetapele wa kgoro, bothopša.

7Mananeo ao a ngwadilwego a malapa a lokologanya mantona a dikgorwana mo kgorong ya Rubene ka tsela ye: Jeiele, Sakaria 8le Bela, morwa wa Asase. Asase yo e be e le morwa wa Shema, wa kgorwana ya Joele. Ba kgorwana ye ba be ba dula Aroere le go tloga moo go fihla Nebo le Baale-Meone. 9Ba be ba na le mehlape ye mentši nageng ya Gileade, ka gona ba dula seleteng sa go ya ka bohlabela go fihla mathomong a lešoka le le yago nokeng ya Yufratese.

10Mehleng ya Kgoši Saulo kgoro ya Rubene e ile ya hlasela Bahagare, ya ba fenya, gomme ya thopa karolo ya ka bohlabela ka moka ya naga ya bona kua Gileade.

Ditlogolo tša Gade

11Kgoro ya Gade e be e dula ka leboa la kgoro ya Rubene, nageng ya Bashane. Naga ya bona e be e fihla le Salka. 12Joele e bile yena mohlodi wa kgorwana ya ntshe ye kgolo, gomme Shafamo a hlola ye e e latelago. Janai le Shafate e bile bahlodi ba dikgorwana tše dingwe kua Bashane. 13Ba bangwe ba kgoro ye e be e le ba dikgorwana tše di šupago tše: Mikaele, Meshulamo, Sheba, Jorai, Jakane, Sia le Ebere. 14E be e le ditlogolo tša Abihaile, morwa wa Huri, yoo borakgolokhukhu ba gagwe ba bego ba latelana ka mokgwa wo: Jaroage, Gileade, Mikaele, Jeshishai, Jagdo, Buse. 15Ahi, morwa wa Abdiele, e be e le setlogolo sa Guni, gomme e le ntona ya dikgorwana tšeo. 16Ba be ba dula nageng ya Gileade le ya Bashane, le metseng ya Bashane, le nageng ka moka ya mafulo ya Sharone. 17Ditaba tše ka moka di ngwadilwe mehleng ya Kgoši Jotamo wa Juda le ya Kgoši Jerobeamo wa Israele.

Madira a dikgoro tša ka bohlabela

18Kgorong ya Rubene le ya Gade le seripakgorong sa Manase sa ka bohlabela go be go na le bahlabani ba 44 760 ba ba hlahlilwego gabotse go šomiša dikotse, ditšhoša le mesebe, mme ba loketše ntwa. 19Ba ile ba tšwa dira go yo lwa le kgoro ya Bahagare le ya Jeture le ya Nafishe le ya Nodaba. 20Ba bota Modimo mme ba mo rapela gore a ba thuše, gomme a kwa dithapelo tša bona mme a gafela Bahagare le ba seboka sa bona diatleng tša bona. 21Ba ba thopela dikamela tše dikete tše masome a mahlano, le dihuswane tše makgolo a mabedi le tše masome a mahlano, le dipokolo tše dikete tše pedi, le mathopša a dikete tše lekgolo. 22Ba bolaya manaba a mantši ka gobane ntwa yeo e be e lwewa ka thato ya Modimo. Gomme ba dula nageng yeo go ba go fihla ka nako ya bothopša.5:22 “bothopša” Ka ngwaga wo e ka bago wa 733 pele ga Kriste, Baasiria ba ile ba fenya naga ya Baisraele ya ka leboa le naga ya Baisraele ka bohlabela bja noka ya Jordane, gomme ba iša batho bothopša. Lebelela 2 Dikg. 15:29.

Batho ba seripakgoro sa Manase sa ka bohlabela

23Batho ba seripakgoro sa Manase sa ka bohlabela ba ile ba dula nageng ya Bashane go yo fihla Baale-Hermone le Senire le thabeng ya Hermone, gomme setšhaba sa bona sa oketšega. 24Ba ba latelago e be e le mantona a dikgorwana tša bona: Efere, Jishi, Eliele, Asriele, Jeremia, Hodabia le Jagdiele. Ka moka ga bona e be e le bahlabani ba bogale, baetapele ba go tuma ba dikgorwana tša bona.

Dikgoro tša ka bohlabela di išwa bothopša

25Eupša batho bao ba ile ba se ke ba botegela Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, gomme ba mo furalela ba khunamela medimo ya ditšhaba tše Modimo a di lelekilego nageng ge bona ba goroga. 26

5:26
2 Dikg. 15:19-29
17:6
Ka gona Modimo a hlohleletša Kgoši Pule wa Asiria, yo a bego a tsebja le ka la Tiglate-Pilesere, gore a hlasele naga ya bona. A iša ba kgoro ya Rubene le ya Gade le ba seripakgoro sa Manase sa ka bohlabela bothopša, gomme a ba dudišetša sa ruri kua Halage, Habore le Hara, le nokeng ya Gosane.