Sepedi 2000 (NSO00)
24

Modiro wa baprista

241Ditlogolo tša Arone le tšona di ile tša arolwa dihlopha. Arone o be a na le barwa ba: Nadaba, Abihu, Eleasara le Ithamara. 2

24:2
Lef. 10:1-2
Nadaba le Abihu ba ile ba hlokafala ba se na bana pele tatagobona a hlokafala. Ka gona bomorwarragobona, Eleasara le Ithamara, ya ba baprista. 3Kgoši Dafida a beakanya ditlogolo tša Arone ka dihlopha go ya ka mediro ya bona, a thušwa ke Tsadoko, setlogolo sa Eleasara, le Ahimeleke, setlogolo sa Ithamara. 4Ditlogolo tša Eleasara di ile tša arolwa dihlopha tše lesome le tše di selelago, mola tša Ithamara tšona di arolwa tše seswai. Seo se ile sa dirwa ka gobane go be go na le dihlogo tša malapa tše ntši gare ga ditlogolo tša Eleasara. 5Ka ge go be go na le bahlankedi ba Tempele le baetapele go tša sedumedi gare ga ditlogolo tša Eleasara le tša Ithamara, mediro e be e abaganwa ka go dira matengwa. 6Ditlogolo tša Eleasara le tša Ithamara di be di šielana ka go dira matengwa. Ka morago di be di ngwadišwa ke Shemaya, morwa wa Netanele, yena mongwaledi wa Molefi. Kgoši le bakgomana ba gagwe le moprista Tsadoko le Ahimeleke, morwa wa Abiatare, le dihlogo tša malapa a baprista le tša malapa a Balefi, ka moka ba be ba eba gona ge ba ngwadišwa.

7-18Dihlopha tšeo tša malapa tše masome a mabedi a metšo ye mene di be di latelana ka mokgwa wo ge di abagana mediro:

1 Joyaribe

2 Jedaya

3 Harime

4 Seorime

5 Malkia

6 Miyamine

7 Hakotse

8 Abia

9 Jeshua

10 Shekania

11 Eliashibe

12 Jakime

13 Hupa

14 Jeshebabe

15 Bilga

16 Imere

17 Hesire

18 Pitsetse

19 Petagia

20 Jeheskele

21 Jakine

22 Gamule

23 Delaya

24 Maasia

19Ba be ba šielana ka mokgwa woo ge ba yo phetha mediro ya bona ya ka Tempeleng. Mediro yeo e be e hlomilwe ke rakgolokhukhu wa bona, Arone, ka moo Morena Modimo wa Israele a bego a mo laetše ka gona.

Lenaneo la Balefi

20Tše ke dihlogo tše dingwe tša malapa a lešika la Lefi:

Shubaele, setlogolo sa Amramo; Jegdeya, setlogolo sa Shubaele;

21Jishia, setlogolo sa Rehabia;

22Shelomite, setlogolo sa Jitsara, Jahate, setlogolo sa Shelomite;

23Jeria, Amaria, Johasiele le Jekamamo, barwa ba Hebrone, ka go hlatlamana ga bona;

24Mika, setlogolo sa Usiele; Shamire, setlogolo sa Mika;

25Sakaria, setlogolo sa Jishia, morwarragoMika;

26Magli, Mushi le Jaasia, ditlogolo tša Merari. 27Jaasia o ile a ba le barwa ba: Shohamo, Sakure le Ibri. 28-29Magli a ba le barwa ba: Eleasara le Kishe. Eleasara a se ke a ba le barwa, fela Kishe a ba le morwa, e lego Jeragmeele. 30Mushi o ile a ba le barwa ba: Magli, Edere le Jeremote.

Ao e be e le malapa a Balefi.

31Hlogo ya lapa le lengwe le le lengwe gotee le yo mongwe wa bomorwarragwe ba be ba dira matengwa gore ba bone gore ke mediro efe ye e kgethetšwego bona, go no swana le ka moo meloko ya bobona, e lego baprista ba lešika la Arone, e bego e dira ka gona. Kgoši Dafida le Tsadoko le Ahimeleke le dihlogo tša malapa a baprista le a Balefi ba be ba eba gona ge go dirwa matengwa.

25

Baletši le baopedi ba ka Tempeleng

251Kgoši Dafida le baetapele ba tirelo ba ile ba kgethela dikgorwana tše di latelago ditirelo tša thapelo: Asafo, Hemane le Jedutune. Ba be ba swanetše go bega se Modimo a se nyakago mola ba letša dikgapa, diharepa le masenkana. Le le latelago ke lenaneo la batho ba ba bego ba kgethetšwe ditirelo tša thapelo le modiro wo sehlopha se sengwe le se sengwe se bego se swanetše go o dira:

2Barwa ba Asafo: Sakure, Josefa, Netania le Asarela. Ba be ba laolwa ke Asafo yo a bego a bega se Modimo a se nyakago nako ye nngwe le ye nngwe ge kgoši a laela.

3Barwa ba ba selelago ba Jedutune: Gedalia, Tseri, Jesaya, Shimi, Hashabia le Matitia. Ba be ba laolwa ke tatagobona yo a bego a bega se Modimo a se nyakago a letša sekgapa, le gona a reta Morena mme a mo tumiša.

4Barwa ba Hemane: Bukia, Matania, Usiele, Shubaele, Jerimote, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalthi, Romanti-Esere, Joshbekasha, Maloti, Hotire le Mahasiote. 5Modimo o ile a fa Hemane, moprofeta wa kgoši, barwa bao ba lesome le metšo ye mene le barwedi ba bararo, ka moo a bego a boletše ka gona, gore a tle a dire gore Hemane a be le serithi. 6Barwa bao ba gagwe ka moka ba be ba letša diharepa le dikgapa le masenkana ge go opelwa tirelong ya Tempele. Ba be ba laolwa ke yena tatagobona. Ge e le Asafo le Jedutune le Hemane bona ba be ba laolwa ke kgoši.

7Banna ba ba masome a mabedi a metšo ye mene, ka moka e be e le ditsebi tša mediro ya tšona, gomme Balefi ba gabobona e le diopedi tše di rutilwego. Ka moka e be e le banna ba makgolo a mabedi le masome a seswai le metšo ye seswai.

8Ba be ba dira matengwa gore ba tle ba tsebe gore mang o swanetše go dira modiro ofe, bafsa le batšofadi, batsebi ba mediro le ba ba sa ithutago.

9-31Banna ba ba makgolo a mabedi le masome a seswai le metšo ye seswai ba be ba arotšwe ka malapa a bona e le dihlopha tše masome a mabedi a metšo ye mene tša banna ba lesome le ba babedi, sehlopha se sengwe le se sengwe se hlokometšwe ke moetapele wa sona. Ba be ba šielana ka modiro ka tsela ye:

1 Josefa wa lapa la Asafo

2 Gedalia

3 Sakure

4 Tseri

5 Netania

6 Bukia

7 Asarela

8 Jesaya

9 Matania

10 Shimi

11 Usiele

12 Hashabia

13 Shubaele

14 Matitia

15 Jerimote

16 Hanania

17 Joshbekasha

18 Hanani

19 Maloti

20 Eliata

21 Hotire

22 Gidalthi

23 Mahasiote

24 Romanti-Esere

26

Baleti ba Tempele

261Ye ke mediro ya banna ba e bego e le baleti ba Tempele. Kgorwaneng ya Korage e be e le Meshelemia, morwa wa Kore, wa lapa la Asafo. 2O be a na le barwa ba ba šupago. Šeba ka go hlatlamana ga bona: Sakaria, Jediaele, Sebadia, Jatniele, 3Elamo, Johanane le Elioenai.

4

26:4-5
2 Sam. 6:11
1 Dikr. 13:14
Le gona go be go le Obede-Edomo yo Modimo a mo šegofaditšego ka go mo fa barwa ba seswai. Šeba ka go hlatlamana ga bona: Shemaya, Josabade, Joage, Sakara, Netanele, 5Amiele, Isakara le Peuletai.

6-7Morwa wa Obede-Edomo, Shemaya, o ile a ba le barwa ba: Otni, Rafaele, Obede le Elsabade. E be e le banna ba ba bušago kgorwaneng ya gabobona ka lebaka la bogale bja bona bjo bogolo. BomorwarragoShemaya, e lego Elihu le Semakia, le bona e be e le bagale.

8Lapa la Obede-Edomo le be le na le banna ba bogale ba masome a a selelago le metšo ye mebedi ba mafolofolo mošomong wo.

9Lapa la Meshelemia lona le be le na le banna ba dinatla ba lesome le metšo ye seswai.

10Kgorwaneng ya Merari e be e le Hosa, yo a bego a na le barwa ba bane, e lego Shimri, yo tatagwe a ilego a mmea moetapele le ge e be e se leitšibolo, 11Hilkia, Tebalia le Sakaria. Ka moka ga bona e be e le banna ba lesome le metšo ye meraro ba lapa la Hosa ba e bego e le baleti ba Tempele.

12Baleti ba Tempele ba be ba arotšwe dihlopha, go ya ka malapa a bona, gomme ba be ba fiwa mediro Tempeleng ka wona mokgwa wo Balefi ba bangwe ba bego ba fiwa mediro. 13Lapa le lengwe le le lengwe, le legolo le le lennyane, le be le dira matengwa go bona gore ke lesoro lefe le le swanetšego go le leta. 14Matengwa a lesoro la ka bohlabela a swara Shelemia, gomme morwa wa gagwe, Sakaria, monna yo ka mehla a bego a na le dikeletšo tše botse, yena a swarwa ke a lesoro la ka leboa. 15Obede-Edomo a tanywa ke matengwa a lesoro la ka borwa, gomme barwa ba gagwe bona ba swarwa ke a diphapoši tša bobolokelo. 16Shupime le Hosa ba tanywa ke matengwa a lesoro la ka bodikela le la Shalekete tseleng ye e rotogago. Baleti ba be ba leta ka go šielana. 17Tsatši le lengwe le le lengwe baleti ba ba selelago ba be ba leta ka bohlabela, ka leboa ba bane, le ka borwa ba bane. Baleti ba bane ba be ba bewa diphapošing tša bobolokelo letšatši ka letšatši, ba babedi phapošing ye nngwe le ye nngwe. 18Kgauswi le kgoro ya ka bodikela go be go le baleti ba bane go ipata le tsela, mme ba babedi ba le kgorong yeo. 19Ke ka moo kgorwana ya Korage le ya Merari di bego di abetšwe mediro ka gona.

Mediro ye mengwe ya Tempeleng

20Balefi ba bangwe ba gabobona26:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Balefi ba bangwe ba gabobona” Seheberu se re “Balefi, Ahia”. ba be ba hlokometše polokelo ya Tempele le dikabelo tše di filwego Modimo. 21Ladane, yo mongwe wa barwa ba Gershone, e bile rakgolokhukhu wa malapa a mangwe gotee le la Jeiele, morwagwe. 22Barwa ba bangwe ba babedi ba Ladane, Setamo le Joele, ba be ba hlokometše polokelo ya Tempele.

23Go ditlogolo tša Amramo le tša Jitsara le tša Hebrone le tša Usiele, 24Shubaele wa kgorwana ya Gershome, morwa wa Moshe, e be e le yena yo mogolo a hlokometše polokelo ya Tempele. 25Ba lešika la Balefi ba gabo ba be ba tswalana le Eliesere ka Shelomite, morwa wa Sikri, Sikri morwa wa Joramo, Joramo morwa wa Jesaya, Jesaya morwa wa Rehabia, Rehabia morwa wa Eliesere. 26Shelomite le ba lapa la gagwe ba be ba hlokometše dikabelo ka moka tše Kgoši Dafida, le dihlogo tša malapa, le balaodi ba madira a sekete le ba a lekgolo, le balaodi ba bangwe ba bego ba di abetše Modimo. 27Ba ile ba tšea tše dingwe tše ba di thopilego ntweng ba di beela gore di šomišwe ka Tempeleng. 28Shelomite le ba lapa la gagwe ba be ba hlokometše tšohle tše di bego di beetšwe go šomišwa ka Tempeleng, gotee le dikabelo tše di bego di tlišitšwe ke moprofeta Samuele, le Kgoši Saulo, morwa wa Kishe, le Abnere, morwa wa Nere, le Joaba, morwa wa Tseruya.

Mediro ya Balefi ba bangwe

29Gare ga ditlogolo tša Jitsara, Kenania le barwa ba gagwe ba ile ba fiwa mediro ye e bego e sa amane le Tempele. E ile ya ba bangwaledi le baahlodi ba melato setšhabeng sa Israele.

30Gare ga ditlogolo tša Hebrone, Hashabia le ba makgolo a lesome le a a šupago ba meloko yabo, ka moka e le banna ba bokgoni, ba ile ba bewa go hlokomela tša sedumedi le tša pušo ka bodikela bja noka ya Jordane. 31Ka moka ga bona e be e le banna ba bokgoni medirong yeo. Jeria e be e le moetapele wa ditlogolo tša Hebrone. Ngwageng wa masome a mane wa ge Dafida e le kgoši go ile gwa nyakišišwa lešika le ditlogolo tša Hebrone, gomme bagale ba bagolo ba lapa leo ba hwetšwa ba dula kua Jasere, nageng ya Gileade. 32Kgoši Dafida a kgetha dihlogo tša malapa tša bokgoni tše dikete tše pedi le makgolo a a šupago melokong ya Jeria, gomme a ba bea gore ba hlokomele tša selegae le tša pušo mo Israele ka bohlabela bja noka ya Jordane, e lego naga ya Rubene le ya Gade le ya seripakgoro sa Manase sa ka bohlabela.