Sepedi 2000 (NSO00)
1

Go tloga go Adamo go fihla go Abrahama

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

11Adamo e bile tatagoSete, Sete ya ba tatagoEnose, Enose ya ba tatagoKenane, 2Kenane ya ba tatagoMahalalele, Mahalalele ya ba tatagoJerede. 3Jerede e bile tatagoEnoko, yo e bilego tatagoMetushelage; Metushelage ya ba tatagoLamege, 4yo e bilego tatagoNoa. Barwa ba Noa e bile Seme, Hamo le Jafeta.

5Barwa ba Jafeta šeba: Gomere, Magogo, Madai, Jabane, Tubale, Mesheke le Tirase. 6Ditlogolo tša Gomere e bile Ashkenase le Rifate le Togarma. 7Ditlogolo tša Jabane e bile Elisha le Tarshishe le batho ba Saeprose le ba Rodose.

8Barwa ba Hamo šeba: Kushe, Egepeta, Libia le Kanana. 9Ditlogolo tša Kushe e bile Seba, Habila, Sabta, Rama le Sabteka. Ditlogolo tša Rama e bile Sheba le Dedane. 10Kushe o ile a ba le morwa yo leina la gagwe e ilego ya ba Nimrode; yena ya ba mogale wa mathomo lefaseng. 11Ditlogolo tša Egepeta e bile batho ba Lidia, ba Anamo, ba Lehaba, ba Naftuage, 12ba Patruse, ba Kasluage, le ba Kreta bao go bona go tšwilego Bafilista. 13Barwa ba Kanana šeba: Sidone, wa mathomo, le Hete; 14ya ba ya ba rakgolokhukhu wa Bajebuse, Baamore, Bagirgashe, 15Bahibe, Baaraki, Basine, 16Baarbade, Batsemare le Bahamate.

17Barwa ba Seme šeba: Elamo, Ashure, Arpakshade, Lude, Aramo, Utse, Hule, Getere le Mashe. 18Arpakshade e bile tatagoShelage, yo e bilego tatagoEbere. 19Ebere o bile le barwa ba babedi; yo mongwe o ile a bitšwa Pelege,1:19 “Pelege” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “aroganya”. ka gobane mehleng ya gagwe batho ba lefase ba be ba arogane, mme yo mongwe yena a bitšwa Jokotane. 20Ditlogolo tša Jokotane e bile Almodade, Shelefo, Hatsarmabete, Jerage, 21Hadoramo, Usale, Dikla, 22Obale, Abimaele, Sheba, 23Ofire, Habila le Jobabe.

24Tatelano ya ba lešika go tloga ka Seme go fihla ka Abramo e ka tsela ye: Seme, Arpakshade, Shelage, 25Ebere, Pelege, Regu, 26Seruge, Nahoro, Terage 27le Abramo, yo a tsebjago le ka la Abrahama.

Ditlogolo tša Ishmaele

(Gen. 25:12-16)

28Barwa ba Abrahama e be e le Isaka le Ishmaele. 29Šea maina a barwa ba Ishmaele ka go latelana ga bona: Wa mathomo e be e le Nebayote, gwa latela Kedara, Adbeele, Mibisamo, 30Mishma, Duma, Masa, Hadade, Tema, 31Jeture, Nafishe le Kedema.

32Abrahama o be a na le motlabo yo leina la gagwe e bego e le Ketura. Yena o ile a mmelegela barwa ba ba latelago: Simrane, Jokoshane, Medane, Midiane, Jishbake le Shuage. Barwa ba Jokoshane e be e le Sheba le Dedane, 33gomme ba Midiane e le Efa, Efere, Enoko, Abida le Eldaa.

Ditlogolo tša Esau

(Gen. 36:1-19)

34Abrahama e bile tatagoIsaka, gomme barwa ba Isaka ya ba Esau le Jakobo. 35Barwa ba Esau e be e le Elifase, Reuele, Jeushe, Jalamo le Korage. 36Barwa ba Elifase e be e le Temane, Omare, Tsefo, Gatamo, Kenase, Timna le Amaleke. 37Gomme barwa ba Reuele ya ba Nahate, Serage, Shama le Misa.

Barwa ba Seire

(Gen. 36:20-30)

38Barwa ba Seire e be e le Lotane, Shobale, Tsibone, Ana, Dishone, Etsere le Dishane.

39Barwa ba Lotane e be e le Hori le Hemamo. Lotane o be a na le kgaetšedi yo leina la gagwe e bego e le Timna.

40Barwa ba Shobale e be e le Albane, Manahate, Ebale, Shefi le Onamo.

Barwa ba Tsibone e be e le Aya le Ana. 41Morwa wa Ana ya ba Dishone, mme Dishone yena ya ba tatagoHemdane, Eshbane, Jitrane le Kerane.

42Barwa ba Etsere e be e le Bilhane, Saabane le Jakane.

Barwa ba Dishane e be e le Utse le Arane.

Magoši a Edomo

(Gen. 36:31-43)

43-50Magoši a a latelago a bušitše naga ya Edomo ka go latelana mehleng yela go se gwa tšwa go eba le kgoši mo Israele:

Bela, morwa wa Beore, wa go dula Dinhaba

Jobabe, morwa wa Serage, wa Botsra

Hushamo wa selete sa Temane

Hadade, morwa wa Bedade, wa Abite, yo a ilego a fenya Bamidiane ntweng nageng ya Moaba

Samla wa Masreka

Shaulo wa Rehobote-lebopong-la-Yufratese

Baale-Hanane, morwa wa Akboro Hadade wa go dula Pagu, yo mosadi wa gagwe e bego e le Mehetabele, morwedi wa Matrede, setlogolo sa Me-Sahabe

51Ge Hadade a hwile go ile gwa buša mantona a a latelago: Timna, Alba, Jetete, 52Oholibama, Ela, Pinone, 53Kenase, Temane, Mibitsare, 54Magadiele le Iramo.

2

Ditlogolo tša Juda

21Jakobo o be a na le barwa ba ba latelago: Rubene, Simeone, Lefi, Juda, Isakara, Sebulone, 2Dane, Josefa, Benjamene, Naftali, Gade le Asere.

3-4Juda o be a na le barwa ba bahlano. Mosadi wa gagwe wa Mokanana, Bateshua, o ile a mmelegela barwa ba bararo, e lego Ere, Onane le Shela. Morwa wa gagwe wa leitšibolo, Ere, e be e le yo mobe moo Morena a ilego a ba a mmolaya. Ngwetši wa gagwe, Tamare, a mmelegela Peretse le Serage.

5Barwa ba Peretse e bile Hetserone le Hamule. 6Serage o be a na le barwa ba ba fetšago seatla, e lego Simri, Ethane, Hemane, Kalkolo le Darda. 7

2:7
Josh. 7:1
Morwa wa Simri e be e le Karmi, mme Akane,2:7 “Akane” Le ke leina la gagwe mo go Josh. 7:1. Seheberu mo se mmitša “Akare” ke go re “mathata”. morwa wa Karmi, o ile a hlolela setšhaba sa Israele mathata ka go ipha thoto ye e bego e gafetšwe go fedišwa.

8Morwa wa Ethane e be e le Asaria.

Lešika la Kgoši Dafida

9Barwa ba Hetserone e be e le Jeragmeele, Ramo le Kalebe.

10Ramo e ile ya ba tatagoAminadaba, Aminadaba a belega Nagshone, moetapele wa kgoro ya Juda, yena a tswala 11Salmone, Salmone a belega Boase, 12Boase ya ba tatagoObede, mme Obede a tswala Isai.

13Isai o be a na le barwa ba ba šupago. Bona šeba ka go hlatlamana ga bona: Eliaba, Abinadaba, Shama, 14Netanele, Radai, 15Otseme le Dafida. 16Dikgaetšedi tša bona e be e le Tseruya le Abigaile.

Barwa ba Tseruya e be e le Abishai, Joaba le Asahele. 17Abigaile o ile a nyalwa ke Jetere, setlogolo sa Ishmaele, mme ba ba le morwa yo a ilego a rewa leina la Amasa.

Ditlogolo tša Hetserone

18Morwa wa Hetserone, Kalebe, o ile a nyala Asuba, gomme a ba le morwedi yo leina la gagwe e ilego ya ba Jeriote. Jeriote yena a ba le2:18 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “a ba le morwedi ... Jeriote yena a ba le” Seheberu ga se kwagale gabotse. barwa ba bararo, e lego Jeshere, Shobabe le Ardone. 19Asuba o ile a hwa, gomme Kalebe a nyala Efrata, mme ba ba le morwa yo leina la gagwe e ilego ya ba Hure. 20Morwa wa Hure e bile Uri, gomme setlogolo sa gagwe ya ba Betsaliele.

21Ge Hetserone a na le mengwaga ye masome a a selelago o ile a nyala morwedi wa Makire, tatagoGileade. Ba ba le morwa yo leina la gagwe e ilego ya ba Segube, 22mme Segube a ba le morwa yo a ilego a bitšwa Jaire. Jaire o be a na le metse ye masome a mabedi a metšo ye meraro nageng ya Gileade. 23Eupša mmušo wa Geshure le wa Aramo e ile ya thopa metse ye masome a a selelago moo, gotee le metse ya Jaire le ya Kenate, le metse ye e lego kgauswi. Batho ka moka ba ba bego ba dula moo e be e le ditlogolo tša Makire, tatagoGileade. 24Ka morago ga lehu la Hetserone, Kalebe, morwa wa gagwe, a nyala Efrata, mosadi wa tatagwe.2:24 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “morwa wa gagwe ... mosadi wa tatagwe”. Seheberu ga se kwagale gabotse. Ba ba le morwa yo leina la gagwe e bilego Ashure, yo a ilego a hloma motse wa Tekoa.

Ditlogolo tša Jeragmeele

25Barwa ba Jeragmeele, morwa wa pele wa Hetserone, le mosadi wa gagwe, Ahia, e be e le Ramo, wa leitšibolo, le Buna le Orene le Otseme. 26-27Barwa ba Ramo e be e le Maatse, Jamine le Ekere. Jeragmeele o be a na le mosadi yo mongwe yo a bitšwago Atara, gomme ba ba le morwa, Onamo. 28Barwa ba Onamo e be e le Shamai le Jada, gomme ba Shamai ya ba Nadaba le Abishure.

29Abishure o ile a nyala mosadi yo leina la gagwe e bego e le Abigaile, gomme yena a mmelegela Agbane le Molide. 30Barwa ba Nadaba, morwarragoAbishure, e be e le Selede le Apaime, eupša Selede a hwa a se na bana. 31Apaime e bile tatagoJishi, Jishi ya ba tatagoSheshane, mme Sheshane ya ba tatagoAglai.

32Barwa ba Jada, morwarragoShamai, e be e le Jetere le Jonathane, eupša Jetere a hwa a se na le bana. 33Barwa ba Jonathane e be e le Pelete le Sasa. Bao ka moka e be e le ditlogolo tša Jeragmeele.

34Sheshane o be a se ne barwa, a na le barwedi fela. O be a na le mohlanka wa Moegepeta yo leina la gagwe e bego e le Jareha. 35A mo nyadiša morwedi yo mongwe wa gagwe. Ba ba le morwa yo leina la gagwe e bilego Athai. 36Go tloga go Athai go fihla go Elishama moloko o latelana ka mokgwa wo: Athai, Nathane, Sabade, 37Eflale, Obede, 38Jehu, Asaria, 39Heletse, Elasa, 40Sismai, Shalume, 41Jekamia le Elishama.

Ditlogolo tše dingwe tša Kalebe

42Morwa wa leitšibolo wa Kalebe, morwarragoJeragmeele, o be a bitšwa Mesha. Mesha e bile tatagoSife, yo e ilego ya ba tatagoMaresha, yo e bilego tatagoHebrone.2:42 Mohlomongwe go swanetše go balwa “tatagoMaresha ... tatagoHebrone” Seheberu ga se kwagale gabotse. 43Barwa ba Hebrone e be e le Korage, Tapuage, Rekeme le Shema. 44Shema e bile tatagoRahamo le rakgolo wa Jorokoamo. Rekeme, morwarragoShema, e bile tatagoShamai, 45yo e ilego ya ba tatagoMaone, yo e bilego tatagoBethe-Tsure.

46Kalebe o be a na le motlabo yo leina la gagwe e bego e le Efa, gomme yena a mmelegela Harane, Motsa le Gasese. Harane le yena a ba le morwa yo a bitšwago Gasese.

47Monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Jadai o be a na le barwa ba ba latelago: Regeme, Jotamo, Geshane, Pelete, Efa le Shaafo.

48Kalebe o be a na le motlabo wo mongwe, Maaka, yo a ilego a belega Shebere le Tirihana. 49Ka morago a ba le barwa ba bangwe, e lego Shaafo, yo a hlomilego motse wa Madimana, le Sheba, yo a hlomilego motse wa Makabena le wa Gibea.

Le gona Kalebe o ile a ba le morwedi yo a ilego a bitšwa Aksa.

50Ba ba latelago le bona ke ditlogolo tša Kalebe:

Hure e be e le leitšibolo la Kalebe le mosadi wa gagwe, Efrata. Morwa wa Hure, Shobale, o ile a hloma Kiriate-Jearime, 51morwa wa gagwe wa bobedi, Salmone, a hloma Betlelehema, gomme morwa wa gagwe wa boraro, Harefe, a hloma Bethe-Gadere.

52Shobale, mohlomi wa Kiriate-Jearime, e bile rakgolokhukhu wa batho ba Reaya, le wa karolo ya badudi ba Manahate, 53le wa dikgorwana tše di latelago tše di bego di dula Kiriate-Jearime: Bajetere, Bapute, Bashumate le Bamishra. Batho ba motse wa Tsora le wa Eshtaolo e be e le ba dikgorwana tše.

54Salmone, mohlomi wa Betlelehema, e bile rakgolokhukhu wa batho ba Netofa, ba Atharote-Bethe-Joaba le ba Tsora, ba e bego e le karolo ya Bamanahate.

55Ba dikgorwana tše di latelago tša bakgoni ba go ngwala le go ngwalolla ba be ba dula motseng wa Jabetse: Batirate, Bashimate le Basukate. E be e le Bakene ba ba hlomilego Bethe-Rekabe, ba etšwa Hamate.

3

Bana ba Kgoši Dafida

31-3Bana bao Dafida a ba belegetšwego ge a be a sa le Hebrone šeba ka go hlatlamana ga bona:

Amnone, yo mmagwe e bego e le Ahinoamo wa Jesriele

Daniele, yo mmagwe e bego e le Abigaile wa Karmele

Absalomo, yo mmagwe e bego e le Maaka, morwedi wa Kgoši Talmai wa Geshure

Adonia, yo mmagwe e bego e le Hagite

Shefatia, yo mmagwe e bego e le Abitala

Jitreamo, yo mmagwe e bego e le Egla

4

3:4
2 Sam. 5:4-5
1 Dikg. 2:11
1 Dikr. 29:27
Ba ba selelago bao ba belegetšwe Hebrone nakong ya mengwaga ye e šupago le dikgwedi tše di selelago yeo ka yona Dafida a bušitšego a le fao.

Ge a le Jerusalema o bušitše mengwaga ye masome a mararo a metšo ye meraro, 5

3:5
2 Sam. 11:3
gomme moo a belegelwa barwa ba bantši.

Mosadi wa gagwe, Batseba, morwedi wa Amiele, o ile a mmelegela barwa ba bane, e lego Shima, Shobabe, Nathane le Solomone.

6Dafida o bile le barwa ba bangwe ba senyane, e lego Jibehara, Elishua, Elpelete, 7Noga, Nefege, Jafia, 8Elishama, Eliada le Elifelete. 9Ntle le barwa bao ka moka, Dafida o be a na le barwa ba bangwe le metlabo ya gagwe. Le gona o be a na le morwedi yo leina la gagwe e bego e le Tamare.

Ditlogolo tša Kgoši Solomone

10Lešika la Kgoši Solomone le kgokagane ka mokgwa wo: Solomone, Rehabeamo, Abia, Asa, Joshafate, 11Joramo, Ahasia, Joase, 12Amatsia, Usia, Jotamo, 13Ahase, Hiskia, Manase, 14Amone le Josia. 15Josia o be a na le barwa ba bane, e lego Johanane, Joyakime, Tsedekia le Joahase. 16Joyakime o bile le barwa ba babedi, e lego Joyakine le Tsedekia.

Barwa le ditlogolo tša Kgoši Joyakine

17Šedi ditlogolo tša Kgoši Joyakine yo a ilego a thopša ke Bababilonia. Barwa ba Joyakine e be e le Sealtiele, 18Malkiramo, Pedaya, Shenatsare, Jekamia, Hoshama le Nedabia. 19Barwa ba Pedaya e be e le Serubabele le Shimi. Barwa ba Serubabele e be e le Meshulamo le Hanania, Shelomite e le kgaetšedi ya bona. 20O bile le barwa ba bangwe ba bahlano, e lego Hashuba, Ohele, Berekia, Hasadia le Jushabe-Hesede.

21Barwa ba Hanania e be e le Pelatia le Jeshaya. Jeshaya e bile tatagoRefaya, yo e bilego tatagoArnane, Arnane tatagoObadia, Obadia tatagoShekania.3:21 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 22Shekania o bile le barwa ba ba selelago, e lego Shemaya, Hatushe, Jigale, Bariage, Nearia le Shafate. 23Nearia o bile le barwa ba bararo, e lego Elioenai, Hiskia le Asrikamo. 24Elioenai o bile le barwa ba ba šupago, e lego Hodabia, Eliashibe, Pelaya, Akube, Johanane, Delaya le Anani.