Sepedi 2000 (NSO00)
1

Go tloga go Adamo go fihla go Abrahama

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

11Adamo e bile tatagoSete, Sete ya ba tatagoEnose, Enose ya ba tatagoKenane, 2Kenane ya ba tatagoMahalalele, Mahalalele ya ba tatagoJerede. 3Jerede e bile tatagoEnoko, yo e bilego tatagoMetushelage; Metushelage ya ba tatagoLamege, 4yo e bilego tatagoNoa. Barwa ba Noa e bile Seme, Hamo le Jafeta.

5Barwa ba Jafeta šeba: Gomere, Magogo, Madai, Jabane, Tubale, Mesheke le Tirase. 6Ditlogolo tša Gomere e bile Ashkenase le Rifate le Togarma. 7Ditlogolo tša Jabane e bile Elisha le Tarshishe le batho ba Saeprose le ba Rodose.

8Barwa ba Hamo šeba: Kushe, Egepeta, Libia le Kanana. 9Ditlogolo tša Kushe e bile Seba, Habila, Sabta, Rama le Sabteka. Ditlogolo tša Rama e bile Sheba le Dedane. 10Kushe o ile a ba le morwa yo leina la gagwe e ilego ya ba Nimrode; yena ya ba mogale wa mathomo lefaseng. 11Ditlogolo tša Egepeta e bile batho ba Lidia, ba Anamo, ba Lehaba, ba Naftuage, 12ba Patruse, ba Kasluage, le ba Kreta bao go bona go tšwilego Bafilista. 13Barwa ba Kanana šeba: Sidone, wa mathomo, le Hete; 14ya ba ya ba rakgolokhukhu wa Bajebuse, Baamore, Bagirgashe, 15Bahibe, Baaraki, Basine, 16Baarbade, Batsemare le Bahamate.

17Barwa ba Seme šeba: Elamo, Ashure, Arpakshade, Lude, Aramo, Utse, Hule, Getere le Mashe. 18Arpakshade e bile tatagoShelage, yo e bilego tatagoEbere. 19Ebere o bile le barwa ba babedi; yo mongwe o ile a bitšwa Pelege,1:19 “Pelege” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “aroganya”. ka gobane mehleng ya gagwe batho ba lefase ba be ba arogane, mme yo mongwe yena a bitšwa Jokotane. 20Ditlogolo tša Jokotane e bile Almodade, Shelefo, Hatsarmabete, Jerage, 21Hadoramo, Usale, Dikla, 22Obale, Abimaele, Sheba, 23Ofire, Habila le Jobabe.

24Tatelano ya ba lešika go tloga ka Seme go fihla ka Abramo e ka tsela ye: Seme, Arpakshade, Shelage, 25Ebere, Pelege, Regu, 26Seruge, Nahoro, Terage 27le Abramo, yo a tsebjago le ka la Abrahama.

Ditlogolo tša Ishmaele

(Gen. 25:12-16)

28Barwa ba Abrahama e be e le Isaka le Ishmaele. 29Šea maina a barwa ba Ishmaele ka go latelana ga bona: Wa mathomo e be e le Nebayote, gwa latela Kedara, Adbeele, Mibisamo, 30Mishma, Duma, Masa, Hadade, Tema, 31Jeture, Nafishe le Kedema.

32Abrahama o be a na le motlabo yo leina la gagwe e bego e le Ketura. Yena o ile a mmelegela barwa ba ba latelago: Simrane, Jokoshane, Medane, Midiane, Jishbake le Shuage. Barwa ba Jokoshane e be e le Sheba le Dedane, 33gomme ba Midiane e le Efa, Efere, Enoko, Abida le Eldaa.

Ditlogolo tša Esau

(Gen. 36:1-19)

34Abrahama e bile tatagoIsaka, gomme barwa ba Isaka ya ba Esau le Jakobo. 35Barwa ba Esau e be e le Elifase, Reuele, Jeushe, Jalamo le Korage. 36Barwa ba Elifase e be e le Temane, Omare, Tsefo, Gatamo, Kenase, Timna le Amaleke. 37Gomme barwa ba Reuele ya ba Nahate, Serage, Shama le Misa.

Barwa ba Seire

(Gen. 36:20-30)

38Barwa ba Seire e be e le Lotane, Shobale, Tsibone, Ana, Dishone, Etsere le Dishane.

39Barwa ba Lotane e be e le Hori le Hemamo. Lotane o be a na le kgaetšedi yo leina la gagwe e bego e le Timna.

40Barwa ba Shobale e be e le Albane, Manahate, Ebale, Shefi le Onamo.

Barwa ba Tsibone e be e le Aya le Ana. 41Morwa wa Ana ya ba Dishone, mme Dishone yena ya ba tatagoHemdane, Eshbane, Jitrane le Kerane.

42Barwa ba Etsere e be e le Bilhane, Saabane le Jakane.

Barwa ba Dishane e be e le Utse le Arane.

Magoši a Edomo

(Gen. 36:31-43)

43-50Magoši a a latelago a bušitše naga ya Edomo ka go latelana mehleng yela go se gwa tšwa go eba le kgoši mo Israele:

Bela, morwa wa Beore, wa go dula Dinhaba

Jobabe, morwa wa Serage, wa Botsra

Hushamo wa selete sa Temane

Hadade, morwa wa Bedade, wa Abite, yo a ilego a fenya Bamidiane ntweng nageng ya Moaba

Samla wa Masreka

Shaulo wa Rehobote-lebopong-la-Yufratese

Baale-Hanane, morwa wa Akboro Hadade wa go dula Pagu, yo mosadi wa gagwe e bego e le Mehetabele, morwedi wa Matrede, setlogolo sa Me-Sahabe

51Ge Hadade a hwile go ile gwa buša mantona a a latelago: Timna, Alba, Jetete, 52Oholibama, Ela, Pinone, 53Kenase, Temane, Mibitsare, 54Magadiele le Iramo.