Soek deur hierdie Bybels


Afrikaans
Engels
IsiZulu
IsiXhosa
Sepedi
Sesotho
Setswana
Siswati
Tshivenda
Xitsonga
IsiNdebele
Grieks
Hebreeus
Frans

Soek deur hierdie inhoud