Soek deur hierdie Bybels


Afrikaans
Engels
IsiZulu
IsiXhosa
Sepedi
Sesotho
Setswana
Siswati
Tshivenda
Xitsonga
IsiNdebele
Frans
Chichewa
Shona
Spaans
Portugees

Soek deur hierdie inhoud