Die Heilige Gees en wedergeboorte - 12 Mei 2021

Deur Carina Francke

Wat sou jy van iemand dink of sê wat alleen op ‘n donker aand na jou huis toe kom en verklaar dat hy weet wie jy is, en vanwaar jy kom. Aardig! Is dit nie? En die kersie op die koek is wanneer hy motiveer waarom hy dit weet! Ek sou onmiddellik die persoon se motiewe bevraagteken en dit prontuit vir hom sê.

Dit is byna so ‘n toneel wat afspeel as Nikodemus, ‘n Fariseër en lid van die Joodse Raad, in die nag na Jesus kom en sê dat hy weet Jesus kom van God af. Jesus reageer egter verrassend anders, maar neem met sy stelling, die wind uit Nikodemus se seile: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.” (Johannes 3:3) Nikodemus se opmerking, naamlik dat ‘n mens nie kan terugkeer na die baarmoeder om weer gebore te word nie, verklap sy onkunde as leraar, asook sy vleeslike verstaan van Jesus se woorde.

Jesus laat val egter twee leidrade wat Nikodemus op die regte spoor moet bring: “As iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy nie die koninkryk van God ingaan nie. Wat uit vlees gebore is, is vlees; en wat uit Gees gebore is, is gees.” (Johannes 3:5-6) Sien jy die sleutelwoorde water en vlees; Gees en gees raak? Twee kante van ‘n munt – aan die een kant water en vlees; aan die ander kant gees en Gees.

Die mens word deel van ‘n aardse, vleeslike familie deur die geboorte “uit water.” As gevolg van die sondeval is alle mense van nature geestelik dood (Kolossense 2:13) en leef volgens die begeertes van hul vlees. Voeg hierby die voortgesette werk van die duiwel in die mens se lewe, dan is dit glashelder dat die mens ver verwyderd is van die koninkryk van God. En ‘n Redder nodig het!

Aan die ander (lewende) kant is daar ‘n nuwe, veranderde gelowige mens wie se gees deur die Gees nuutgemaak is – nou ‘n lid van God se familie. So ‘n mens het deel aan hierdie wondergebeure gekry: “Hy het ons verlos op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser.” (Titus 3:5-6) Nou is die gelowige deel van God se familie en sy koninkryk.

Neem egter kennis: hierdie nuwe mens word nie nuutgebore uit eie wil, intelligensie of menslike oortuiging nie, maar deur die werking van die Heilige Gees in daardie persoon. Dit is net die Heilige Gees wat die wêreld – dit sluit jou en my in – kan oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel.(Johannes 16:8) Dit is ook die Heilige Gees wat in ons swaarkry en in ons vreugdes, by en in ons werksaam is, en ons in staat stel om in verhouding met die Godheid te staan.

Gebed: Vader, met hande omhoog, loof ek U vir my wedergeboorte en die inwonende Heilige Gees. Dankie dat hierdie wondergebeure my vrye toegang gee tot u Koninkryk. Amen