onderwerp
  • basiese

Die Bybel in Afrikaans

Afrikaans 1933/1953
Gedeeltes uit die Bybel is in 1878 vir die eerste keer in Afrikaans vertaal deur CP Hoogenhout, A Pannevis en SJ du Toit. Die eerste volledige Bybel is egter eers in 1933 gepubliseer. ’n Hersiene uitgawe word in 1953 uitgegee. Dié vertaling staan vandag bekend as die 1933/1953-vertaling en is ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).