onderwerp
  • basiese

Teraardebestelling

In bybelse tye is die dooies gewoonlik begrawe. Om ʼn liggaam nie te begrawe nie of om dit te veras, is beskou as ʼn erge straf.

Patriarge

In die verhale oor die patriarge is mense onder ʼn boom begrawe wanneer hulle gesterwe het (Genesis 35:8; 1 Samuel 31:12-13). Wanneer mense op ʼn spesifieke plek gevestig het, is die dooies êrens ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).