onderwerp
  • basiese

Weduwees en weeskinders

Weduwees en weeskinders het ʼn moeilike lewe gehad omdat hulle nie ʼn man of pa gehad het om na hulle om te sien nie.

Die swak posisie van weduwees en weeskinders

Weduwees was maatskaplik gesproke ʼn kwesbare groep, veral diegene wat nie ʼn seun of broer gehad het om hulle te beskerm nie. Hulle het net ʼn klein deeltjie van hulle erfdeel gekry ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).