onderwerp
  • basiese

Wêreld van die dooies in die Nuwe Testament

Opvattings oor die lewe ná die dood kom ooreen met dié in die Ou Testament, maar dit is ook beïnvloed deur latere Joodse en Griekse denke oor die opstanding en die eindoordeel. In Paulus se geskrifte val die klem op die dood en opstanding van Jesus. Gelowiges het saam met Jesus gesterf en sal die ewige lewe saam met Hom ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).