onderwerp
  • basiese

Begrafnis

Daar was ʼn verskeidenheid begrafnisgebruike in Israel, wat soortgelyk was aan dié van ander kulture wat hulle omring het.

Rou

Die persoon wat gesterf het, is betreur deur klaagliedere, die dra van spesiale klere en deur kaalvoet te loop. 

Draagbaar

Die ontslapene is op ʼn draagbaar na sy graf gedra. Soms is kruie en ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).