onderwerp
  • basiese

Kinders

In bybelse tye was dit belangrik om kinders te hê. Kinderloosheid was as ʼn groot probleem beskou. Anders as in vandag se tyd was kinders ʼn praktiese noodsaaklikheid.

Gawe van God

Kinders is as ʼn gawe van God beskou (Psalm 127:3). Om kinders te hê, het verseker dat die ouers se naam bly voortbestaan. Boonop het kinders vanaf ʼn ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).