onderwerp
  • basiese

Huwelik in die Ou Testament

Huweliksgebruike in die Ou Testament kom veral na vore in verhale. Daar is min wette met betrekking tot die huwelik.

Via die man

In die Ou Testament het die huwelik via die man ontstaan. Dit was dus patriargaal van aard. ʼn Huwelik is dikwels deur die ouers of familie gereël. Maar daar was ook geleenthede waar mans hulle ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).