onderwerp
  • basiese

Huwelik in die Nuwe Testament

In die Nuwe Testament is die huwelik, net soos in die Ou Testament, patriargaal (via die man) van aard: die man het getrou, sy vrou is met hom getroud.

Gemiddelde ouderdom

Dit is nie bekend wat die gemiddelde ouderdom vir huwelik in die Nuwe Testament was nie. Dit sou waarskynlik soortgelyk gewees het aan die situasie in ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).