onderwerp
  • basiese

Owerspel

Owerspel was ʼn ernstige oortreding in die wêreld van die Bybel. Dit was strafbaar met die dood, soos ook die gebruik in die omringende kulture was.

Owerspel in die Ou Testament

ʼn Vrou mag nie by enigiemand anders as haar man slaap nie. Dit het nie saak gemaak of die ander man getroud of ongetroud was nie. By owerspel het die vrou ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).