onderwerp
  • basiese

Egskeiding

In die wêreld van die Bybel is egskeiding ʼn wettige gebruik, en ʼn man kon sy vrou wegstuur as hy nie langer met haar getroud wou wees nie.

Lewenslange kontrak

ʼn Huwelik is (in beginsel) beskou as ʼn lewenslange kontrak. Daarom is daar ʼn paar tekste in die Bybel, soos in Maleagi 2:16, waar ons lees dat God dit haat as ʼn man sy vrou ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).