Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
9

Die Here red die hulpelose

91Vir die koorleier: op die wysie van “By die dood van die seun”. 'n Psalm van Dawid.

2Met my hele hart wil ek U prys, Here,

wil ek van u magtige reddingsdade vertel.

3Oor U wil ek my verbly en vrolik wees,

u Naam wil ek besing, o Allerhoogste.

4Toe U verskyn het, het my vyande gevlug,

hulle het gestruikel en omgekom.

5Toe U op die troon gaan sit het as betroubare regter,

het U aan my reg laat geskied.

6U het die nasies met vernietiging gedreig,

die skuldiges laat omkom,

hulle naam vir altyd uitgewis.

7Dit is klaar met die vyand,

daar bly net puinhope oor.

U het hulle stede verwoes,

niemand dink eers meer aan hulle nie.

8Die Here is altyd op sy troon;

op sy regterstoel is Hy steeds gereed vir die regspraak.

9Hy lewer 'n regverdige uitspraak oor alle mense,

Hy vel 'n billike vonnis oor die nasies.

10Vir die mens wat in gevaar verkeer,

is die Here 'n toevlug,

'n skuilplek in tye van nood.

11Daarom vertrou almal wat u Naam bely, op U,

want U, Here,

laat dié wat vra na u wil, nie in die steek nie.

12Sing tot eer van die Here wat op Sion woon,

vertel die volke van sy dade!

13Hy dink aan die onskuldiges

en wreek hulle dood,

Hy verontagsaam nie die geroep

van dié wat in nood verkeer nie.

14Wees my genadig, Here,

aanskou die ellende wat my haters my aangedoen het,

U wat my terugruk uit die poorte van die dood.

15Dan kan ek van al u roemryke dade vertel,

in die poorte van Sion kan ek juig

oor die uitkoms wat U gegee het.

16Die nasies het in die gat geval

wat hulle gegrawe het,

hulle voete is vasgevang in die net

wat hulle gespan het.

17So het die Here Hom bekend gemaak,

Hy het reg laat geskied,

en die skuldige is deur sy eie handewerk gevang. Higgajon Sela

18Die doderyk is die bestemming van die skuldiges,

van al die nasies wat aan God nie dink nie.

19Waarlik, die behoeftiges word nie vir altyd vergeet nie,

nie vir ewig sal die verwagting van dié wat in nood is, vrugteloos wees nie.

20Gryp tog in, Here,

sodat die mens hom nie verhef nie.

Laat die nasies voor U teregstaan.

21Vervul hulle so met vrees, Here,

dat hulle erken dat hulle net mense is. Sela