Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
51

Neem tog my sonde weg!

511Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan 2dat die profeet Natan na hom toe gekom het oor sy owerspel met Batseba.

3Wees my genadig, o God, in u troue liefde,

wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid!

4Was my skoon van my skuld,

reinig my van my sonde!

5Ja, my oortredings ken ek

en van my sonde bly ek altyd bewus.

6Teen U alleen het ek gesondig,

ek het gedoen wat verkeerd is in u oë.

U uitspraak is dus reg

en u oordeel regverdig.

7Ek was al skuldig toe ek gebore is,

met sonde belaai toe my moeder swanger geword het.

8Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart:

laat ek dan diep in my binneste weet

hoe U wil dat ek moet lewe.

9Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees,

was my dat ek witter as sneeu kan wees.

10Laat my weer blydskap en vreugde belewe.

U het my verbrysel; laat my weer jubel.

11Moet tog nie ag slaan op my sondes nie,

wis al my skuld uit!

12Skep vir my 'n rein hart, o God,

vernuwe my gees en maak my standvastig.

13Moet my tog nie van U af wegdryf

en u Heilige Gees van my af wegneem nie!

14Laat my weer die blydskap ervaar

van iemand wat deur U verlos is,

laat my U weer met toewyding dien.

15Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag;

dat die sondaars hulle tot U sal bekeer.

16Red my van ondergang, o God, my Redder,

dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad.

17Here, gee my die woorde

om u lof te verkondig.

18'n Offer vra U nie,

anders sou ek dit bring;

'n brandoffer wil U nie hê nie.

19Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging:

U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God.

20Laat Sion u liefde en u goedheid ondervind:

herbou tog die mure van Jerusalem.

21Dan sal die offers wat voorgeskryf is,

weer vir U aanneemlik wees:

offerdiere wat heeltemal verbrand word.

Dan sal hulle weer bulle op u altare offer.