Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
19

Die openbaring van die Here is volmaak

191Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid.

2Die hemel getuig van die mag van God,

die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.

3Die een dag gee die berig deur aan die ander

en die een nag deel die kennis aan die volgende mee.

4Sonder spraak en sonder woorde,

onhoorbaar is hulle stem.

5Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld

en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde.

Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan.

6As hy stralend begin om sy baan te volg,

is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom.

7Aan die een kant van die hemel kom hy op

en aan die ander kant gaan hy onder,

en niks ontkom aan sy gloed nie.

8Die woord van die Here is volmaak:

dit gee lewe.

Die onderwysing van die Here is betroubaar:

dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is.

9Die bevele van die Here dui die regte koers aan:

dit bring blydskap.

Die gebod van die Here is helder:

dit gee insig.

10Die eise van die Here vir sy diens is goed:

dit staan altyd vas.

Die bepalings van die Here is reg:

elkeen van hulle is regverdig.

11Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud,

soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek.

12U dienaar laat hom daardeur leer.

Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning.

13Wie sien sy eie dwalinge raak?

Moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie.

14Weerhou my van opsetlike sondes,

laat hulle nie oor my heers nie.

Dan sal ek onberispelik wees

en vry van hierdie groot sonde.

15Mag wat ek sê en wat ek dink

tog vir U aanneemlik wees,

Here, my Rots en my Verlosser.

20

Die Here sal die oorwinning gee

201Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid.

2Mag die Here u gebed verhoor op die dag van nood,

mag die Naam van die God van Jakob u beskerm.

3Mag Hy u te hulp kom uit die heiligdom,

u bystaan uit Sion.

4Mag Hy al u graanoffers onthou

en u brandoffers aanneemlik vind. Sela

5Mag Hy u gee wat u hart begeer

en al u voornemens laat geluk.

6Ons sal juig oor u oorwinning

en in die Naam van ons God die vaandels ontplooi.

Mag die Here alles gee wat u vra.

7Dit weet ek:

die Here sal aan sy gesalfde die oorwinning gee!

Uit die heilige hemel verhoor die Here sy gebed;

die Here gee deur sy groot mag aan hom die oorwinning.

8Sommige vertrou op strydwaens en ander op perde,

maar óns, ons vertrou op die Naam van die Here ons God.

9Húlle sal struikel en val,

maar óns sal regop en vas bly staan.

10Here, gee tog aan die koning die oorwinning.

Mag die Here ons gebed verhoor wanneer ons na Hom roep.

21

Die koning vertrou op die Here

211Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid.

2Here, dit is oor die openbaring van u mag

dat die koning so bly is,

dit is oor die oorwinning wat U hom gegee het,

dat hy so jubel en juig.

3Die wens van sy hart het U vervul.

Wat hy gevra het, het U hom nie geweier nie. Sela

4U skenk hom voorspoed en geluk,

U plaas 'n goue kroon op sy kop.

5Lewe het hy van U gevra;

U het hom dit gegee – 'n lang, lang lewe.

6Omdat U uitkoms gegee het, is hy hoog in aansien,

met roem en eer het U hom oorlaai.

7U maak hom altyd voorspoedig,

U skenk hom oorvloedige blydskap deur u nabyheid.

8Die koning vertrou op die Here

en deur die trou van die Allerhoogste struikel hy nie.

9U hand sal al u vyande vind,

u regterhand sal u haters tref.

10Wanneer U verskyn, Here,

sal U hulle verteer soos in 'n oond.

In u toorn sal U hulle vernietig,

en die vuur sal hulle verteer.

11U sal hulle kinders van die aarde af verdelg

en die mensheid verlos van hulle nageslag.

12As hulle kwaad teen U beraam,

bose planne uitdink,

sal hulle niks uitrig nie.

13Wanneer U met die boog na hulle mik,

slaan hulle op die vlug.

14Laat u mag seëvier, Here,

dan sal ons u krag besing en daaroor roem.