Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
41

Wie het vir Kores laat opstaan?

411Bly stil en luister na My, eilande,

maak julle gereed, volke,

staan nader en stel julle saak,

laat ons die saak uitmaak.

2Wie is dit wat hom uit die ooste laat opstaan het

vir wie elke voetstap oorwinning bring?

Wie gee nasies aan hom oor,

onderwerp konings aan hom?

Sy swaard en sy pyl en boog

laat hulle verdwyn soos stof voor die wind,

soos dwarrelende stoppels.

3Hy agtervolg hulle en trek ongehinderd voort,

sy voete raak nie eens grond nie.

4Wie het dit bewerkstellig, dit gedoen?

Wie het die verloop van dinge van die begin af bepaal?

Dit is Ek, die Here! Ek is die eerste,

en wanneer die laaste dinge gebeur,

sal Ek nog die Here wees.

5Die eilande het gesien wat gebeur en het bang geword,

die hele aarde het gebewe.

Die mense kom bymekaar,

6hulle help mekaar en praat mekaar moed in.

7Die ambagsman praat die goudsmid moed in,

die een wat die metaal uitklop,

praat hom wat dit aanmekaar smee, moed in.

Hulle sê: “Die smeewerk is goed!”

Dan slaan hulle die beeld met spykers

vas dat hy nie omval nie!

Ek hou jou vas

8Maar jy, my dienaar, Israel,

Jakob vir wie Ek uitverkies het,

afstammeling van Abraham vir wie Ek liefhet,

9jy, vir wie Ek van die uiteindes van die aarde af gegryp het,

van sy uithoeke af geroep het,

vir jou het Ek gesê: Jy is my dienaar,

Ek het jou uitverkies, Ek het jou nie verwerp nie.

10Moenie bang wees nie, Ek is by jou,

moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God.

Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas,

met my eie hand red Ek jou.

11Almal wat teen jou te kere gaan,

sal teleurgesteld staan en die aftog blaas.

Jou teëparty sal soos niks word, hulle sal omkom.

12Jy sal dié soek wat teen jou veg,

maar hulle sal nêrens te vinde wees nie;

dié wat teen jou oorlog maak,

sal word soos niks, soos iets wat nie bestaan nie.

13Ek is die Here jou God,

Ek vat jou hand,

Ek sê vir jou: Moenie bang wees nie,

Ék help jou.

14Moenie bang wees nie,

al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob,

al is jy klein, Israel.

Ék help jou, sê die Here jou Verlosser,

die Heilige van Israel.

15Ek maak jou 'n skerp dorsslee, 'n nuwe met baie tande;

jy sal berge dors en fynmaal,

jy sal van rante kaf maak.

16Jy sal hulle uitwan, en die wind sal hulle wegwaai,

die stormwind sal hulle verstrooi;

dan sal jy jubel in die Here,

jy sal roem in die Heilige van Israel.

17Die hulpeloses en die armes soek water, maar daar is nie;

hulle versmag van dors.

Maar Ek, die Here, sal hulle gebede verhoor,

Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie.

18Ek sal op die kaal bergtoppe riviere laat ontspring,

en in die laagtes fonteine laat uitborrel.

Ek sal woestyngebied in rietvlei verander,

dor land in fonteinwêreld.

19Ek sal in die woestyn seders laat groei,

doringbome, mirte en olyfbome.

Ek sal in die barre wêreld sipresse laat groei

saam met platane en denne.

20Dan sal die mense sien en erken,

almal sal begryp en insien

dat die Here dit gedoen het,

dat die Heilige van Israel dit geskep het.

Julle kan niks doen nie

21Stel julle saak, gode, sê die Here,

bring julle bewyse, sê die Koning van Jakob.

22Kom, sê vir ons wat gaan gebeur,

sê vir ons wat beteken dit wat verby is

sodat ons daaroor kan nadink

en kan weet waarop dit uitloop.

23Of laat ons hoor wat gaan gebeur,

sê vir ons wat in die toekoms gaan plaasvind

dat ons kan weet of julle gode is.

Doen iets, doen goed of kwaad,

dan sal ons almal verbaas staan en skrik.

24Maar julle is niks,

julle kan niks doen nie.

Wie vir julle as sy gode kies, is self afskuwelik.

25Ek het iemand uit die noorde te voorskyn laat kom,

van sonsopgang se kant af het hy gekom

en my Naam aangeroep.

Hy het regeerders in die modder in getrap

soos 'n pottebakker die klei trap.

26Wie het voor die tyd al gesê dat dit sal gebeur

sodat ons daarvan kennis kon neem,

vantevore al, sodat ons sou kan sê dit het uitgekom?

Nee, niemand het dit gesê nie,

niemand het iets daaroor laat hoor nie,

niemand het julle 'n woord daaroor hoor sê nie.

27Ek is die eerste wat vir Sion gesê het:

Kyk, jou mense kom terug!

Ek laat Jerusalem 'n goeie tyding hoor.

28Ek het gewag op 'n antwoord,

maar nie een van die afgode het gereageer nie,

nie een van hulle het 'n woord te sê gehad nie.

Ek het hulle ondervra,

maar niemand kon antwoord nie.

29Hulle is almal vals,

hulle kan niks doen nie,

hulle beelde beteken niks,

hulle kon net so wel nie daar gewees het nie.

42

Hier is my dienaar

421Hier is my dienaar, Ek stel hom aan.

Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns.

Ek laat my Gees op hom kom,

hy sal my wil aan die nasies bekend maak.

2Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie,

hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie.

3'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie,

'n lamppit wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie.

Hy sal my wil bekend maak soos dit is.

4Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie

totdat hy my wil op aarde gevestig het.

Die eilande wag op wat hy hulle sal leer.

5So sê God, die Here,

Hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het,

Hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer,

Hy wat aan al die mense op aarde die asem gee,

die lewe aan alles wat op die aarde beweeg:

6Ek is die Here.

Omdat Ek getrou is aan my verbond, het Ek jou geroep.

Ek hou jou vas,

Ek beskerm jou

en Ek maak jou my verbond met my volk,

my lig vir die nasies.Vgl. Jes. 49:8

7Jy sal blindes laat sien,

jy sal gevangenes uit die tronk bevry;

wie in die donkerte van die gevangenis sit,

sal jy laat uitgaan.

8Ek is die Here, dit is my Naam,

die eer wat My toekom, gee Ek aan geen ander nie,

die lof wat My toekom, gee Ek nie aan gesnede beelde nie.

9Wat Ek vroeër aangekondig het, het plaasgevind.

Ek kondig nuwe dinge aan.

Voor dit begin gebeur, laat Ek julle al daarvan hoor.

Ek verander donker in lig

10Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied,

sing sy lof oor die hele aarde,

almal wat op die see vaar, alles wat in die see is,

al die eilande en dié wat daarop woon.

11Laat die woestyn en sy stede die lof van die Here uitroep,

die dorpe in die omgewing van Kedar,

laat die inwoners van Sela jubel,

laat hulle van die toppe van die berge af juig.

12Laat hulle aan die Here eer bewys

en op die eilande sy lof verkondig.

13Die Here ruk op soos 'n soldaat,

strydlustig soos 'n krygsman.

Hy skree en roep die oorlogskreet uit.

Hy oorwin sy vyande.

14Ek het lank stilgebly,

Ek het geswyg, My bedwing.

Nou skree Ek soos 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring.

Ek hyg, Ek snak na asem.

15Ek laat die berge en rante verdor,

Ek laat al die plante daarop verdroog.

Ek laat die riviere opdroog,

Ek laat die rietvleie droog word.

16Ek laat die blindes loop op 'n pad wat hulle nie ken nie,

Ek laat hulle op paaie gaan wat vir hulle onbekend is.

Ek verander die donker voor hulle in lig

en Ek maak die ongelyk plekke gelyk.

Dit is wat Ek gaan doen,

Ek gaan daar nie van afsien nie.

17Dié wat op afgode vertrou,

wat vir beelde sê: “Julle is ons gode,”

sal op die vlug moet slaan, teleurgestel in hulle verwagting.

Israel is doof en blind

18Luister, julle dowes,

kyk, julle blindes, dat julle kan sien.

19Is daar iemand so blind soos my dienaar,

so doof soos my boodskapper wat Ek stuur?

Is daar iemand so blind soos die een

wat vir sy sonde gestraf is,

so blind soos die dienaar van die Here?

20Julle het baie gesien, maar julle slaan nie ag daarop nie,

julle het gehoor, maar julle luister nie.

21Die Here het vreugde daaraan om getrou te wees,

Hy laat sy woord roem en eer ontvang.

22Maar sy volk is as 'n stuk buit weggevoer,

hulle word almal in gate gevange gehou,

hulle is in gevangenisse opgesluit.

Hulle het buit geword, en niemand red hulle nie,

hulle het gevangenes geword,

en niemand sê: “Laat hulle teruggaan!” nie.

23Wie van julle neem dit waar?

Wie van julle gee aandag

en luister met die oog op wat voorlê?

24Wie het van Jakob 'n gevangene gemaak,

wie het vir Israel oorgegee aan dié wat buit gemaak het?

Is dit nie die Here nie, Hy teen wie ons gesondig het?

Ons wou nie sy wil doen nie,

ons wou nie na sy woord luister nie.

25Daarom het Hy sy toorn teen hulle laat ontvlam:

die geweld van oorlog.

Daar was vlamme rondom hulle,

maar hulle wou nie verstaan nie;

dit het hulle gebrand,

maar hulle wou dit nie ter harte neem nie.

43

Jy is Myne

431Luister, so sê die Here

wat jou geskep het, Jakob,

wat jou gevorm het, Israel:

Moenie bang wees nie, Ek verlos jou,

Ek het jou op jou naam geroep,

jy is Myne.

2As jy deur water moet gaan, is Ek by jou,

deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie;

as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie,

die vlamme sal jou nie brand nie,

3want Ek is die Here jou God,

die Heilige van Israel, jou Redder.

Ek gee Egipte as losprys vir jou,

Kus en Seba in jou plek.

4Omdat jy vir My kosbaar is,

omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet,

gee Ek mense in jou plek,

volke in ruil vir jou lewe.

5Moenie bang wees nie,

Ek is by jou.

Ek bring jou kinders van die ooste af,

Ek maak hulle bymekaar van die weste af,

6Ek sê vir die noorde: Gee!

vir die suide: Moet hulle nie terughou nie!

Bring my seuns van ver af,

my dogters van die uithoeke van die aarde af,

7elkeen wat na my Naam genoem word,

elkeen wat Ek geskep het tot my eer,

wat Ek gevorm het, wat Ek gemaak het.

8Laat my volk hierheen kom,

die volk wat blind is, al het hulle oë,

wat doof is, al het hulle ore.

9Laat al die nasies bymekaarkom.

Al die volke moet teenwoordig wees.

Watter afgod kan hierdie dinge so aankondig?

Wie kon vooraf sê wat gebeur het?

Laat hulle hulle getuies bring

dat dié hulle saak bewys,

en dié wat luister, kan sê: Dit is waar.

10Israel, julle is my getuies, sê die Here,

en ook my dienaar wat Ek uitverkies het

sodat julle My kan ken en in My kan glo

en kan besef dat Ek die Here is.

Voor My was daar geen god nie,

en na My sal daar ook nie een wees nie,

11Ek, Ek is die Here,

buiten My is daar geen redder nie.

12Ék het die redding aangekondig,

Ék het gered en dit laat verkondig,

Ek, nie 'n ander god onder julle nie.

Julle is my getuies, sê die Here,

en Ek is God.

13Ook hierná is Ek nog God.

Uit my mag kan niemand gered word nie.

Wat Ek doen, kan niemand ongedaan maak nie.

Kyk, Ek gaan iets nuuts doen

14So sê die Here, julle Verlosser, die Heilige van Israel:

Om julle ontwil stuur Ek iemand teen Babel

en laat Ek al sy inwoners, die Galdeërs, vlug

met dieselfde skepe waarop hulle hulle vroeër beroem het.

15Ek is die Here, julle heilige God,

die Skepper van Israel, julle Koning.

16So sê die Here,

Hy wat 'n pad gemaak het deur die see,

'n deurgang deur die magtige waters,

17Hy wat strydwaens en perde laat optrek het,

'n leër op volle sterkte na sy ondergang toe.

Hulle kon nie weer opstaan nie,

dit was klaar met hulle,

hulle is soos 'n lamppit uitgedoof.

18Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink

en by die verlede stilstaan nie.

19Kyk, Ek gaan iets nuuts doen,

dit staan op die punt om te gebeur,

julle kan dit al sien kom;

Ek maak in die woestyn 'n pad,

Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring.

20Die wilde diere sal My vereer,

die jakkalse en die volstruise,

omdat Ek water gee in die woestyn,

riviere in die droë wêreld

om my volk, my uitverkore volk, se dors te les.

21Dit is die volk wat Ek vir My geskep het,

en wat my lof sal verkondig.

Ek het jou nie belas met offers nie

22Maar jy het My nie aangeroep nie, Jakob,

jy het nie moeite gedoen om My te dien nie, Israel.

23Jy het nie vir My kleinvee as brandoffers gebring,

My nie met offers vereer nie;

Ek het jou nie belas met graanoffers nie,

jou nie die moeite aangedoen

om vir My wierookoffers te bring nie.

24Jy het nie geld uitgegee

om vir My wierookoffers te koop nie,

en jy het My nie met die vet van offers verkwik nie.

Inteendeel, jý het Mý belas met jou sondes,

jy het My moeite aangedoen met jou oortredinge.

25En tog is dit Ek wat jou opstandigheid vergewe.

Ek is getrou aan Myself,

Ek dink nie meer aan jou sondes nie.

26Kla My aan,

laat ons die saak tussen ons uitmaak,

praat jy en bewys jou onskuld.

27Jou eerste voorouer het gesondig

en jou woordvoerders het teen My oortree.

28Daarom het Ek dié in beheer van die tempeldiens

ongeskik vir tempeldiens laat word.

Ek het Jakob iets gemaak wat uitgeroei moet word,

Israel iets wat bespot moet word.